NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés onu 
68 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher onu avec Google

Résultats 1 - 50 sur 68
1. FOULDE
(Commentaires)
...no hannde e oo ñalawma, hay gooto anndaa no Maali heftirta rewo leydi mum tawa ardaabi caggal leydi. Konu leydi ndii ena wonndi e fahteende nde alaa ɗo haaɗi caggal nde laamu siwil nguu yani. Aamad...
16-04-2014

2. polotic
(Commentaires)
...MU NANNI DADIIBE FUUTA MBALLAANI EN E KISAL SOWANAA INA MBARA EN KO DUM ADDA NIMI WI FUUTA NGILA KONUUJI MAA PUSI KUNAALI NAY NATTI KO NDEEN BAAFE MAA UDDITII NGACCE NAATI HOLNDE GACCE GASANTA ...
30-01-2012

3. potal
(Commentaires)
... ka wonifow djanguina kala wondioma halaa kaa binda pulal halaa pulal ha e toubako fow balidiren djam wonue e nedoh fow amen....
01-01-2012

4. huli hoota
(Commentaires)
...u6i sappo haa njaade naange wonaa balze sappo kono mi foota tal tali njaaren jam jam sabu wonto hoore konu men yehi haa ze6e haalde o ñikli noppi o feerni 6erze o rutti o footi tal tali o yaari jam j...
03-08-2010

5. Goonga
(Commentaires)
..., ndufaani, alaa fof ko foti zum saabaade. Ko heddii noon, ko laamu Moritani wiyi ko en ngonataa e konu leydi he, enen valeeve, zum noon, hay gooto e men woto naat e konu Moritani;, hannde, ngam ha...
28-07-2010

...l ngam haɓaade ɓittugol ɗemngal men e Senegaal. Laamu Senegaal ko ko siifi kuule hakkundeleyɗeeje (ONU, UNesco, ekn) ngam hisnude ɗemɗe e pine gonɗe e leydi ndii. So tugnaama e ɗeen kuule, laa...
14-07-2010

...i zi yeru jolfuve e sooninkoove tawateebe e ziin nokkuuji haa ngee ñallunge, ina tawee e mavve jaale konuuji laamve mum en kono kam fof e wade noon waylaano zemngal batirgal ko pullar oo tan haalda...
16-06-2010

On njaaraama konunkooɓe leñol am. Onon adduɓe miiju yuɓɓinde ndee yontere ngam siftorde oo ngenndiyanke mo hono mum weeɓaani; oo ngenndiyanke udditɗo dame ƴellitaare, perɗo laabi ɓamtaare; k
03-06-2010

9. Sunaare laabi ɗiɗi
(Commentaires)
...aki ndiyam. So laatiima ko noon woniri, ɓe poti ko follude koye maɓɓe maa ɓe pollee. Ngati ko ɓe konunkooɓe. Holi no konunke yahrata dinngiral wolde tawi aldaa e njogitaari? ɗum ko saggere wona...
18-04-2010

10. Yo tokkindir endam men
(Commentaires)
...e ɗum haanaali kadi jaraali addeede e fottirde men, hono lowe men internet, teeŋtii non so tawii ko wonuɗen e mum hannde kon, ko sunaare mawnde, nde lenyol men waasunoo ngal ɗoo tugalal. Murtudo, ...
19-06-2009

11. Maa shaallah
(Commentaires)
kuzol maa ko maasallaa, gite e leydi konuze e kaaxe.
27-04-2009

...nnoo dum ko kafuuji men, kafuuji kala julbe. Awa yarloden ko kafuuji men. Yoo njarnere Alla toownde wonu fooftorde oo neeniraawo men hootudo saare goonga. Aanmiin! Peeral.com ...
18-03-2009

13. yoo alla yormo yaa foombo
(Commentaires)
...duwnoo kala naatoowo e lowredee endowniima ceer no men hono ibraahima sar mbodo wii yoo alla rokku en nonunir den ...
17-03-2009

14. NAALNKE DIMO...
(Commentaires)
...ar e jeewe hirjino.Kodda, jokku golle, ko winndere hedi maa, etee ko a mbir mo min koolii darnde mum. Konu bey so luutatah ndamndi; yoo Belsik tijjo ho66e ñalnde 8.Yoo Geno wallu..........
01-11-2008

15. So irii yoo ase!
(Commentaires)
...n: dillinooɓe pulaagu, daraniiɓe addande-en ñeeñal e conce men Ɓee-ɗoo kala ko fellooɓe e nder konu ɓamtaare. Ndiwee, polee, nduɓɓitee geƴƴeelle kaɗooje-en diwde! amin keppi ko lefol ngol...
24-11-2007

miin sikki abdullaay wad naywiino haa hoore heli , fotaani nii ardaade hannde leydi senegaal.. sabu anndude mo makki ko gorko koolaadho liggotoodho mo denndaangal leydi fof yidhi kadi halfini dhum ho
18-11-2007

...od`ii, ko e nder Orop. Kono med`en faalaa golludude e sugu maa jood`iid`o e nder Afriki, maa kala ka wonud`aa. Golle d`ee ko kafuuji men. Hid`a waawi winndande lam maa Hooreejo Pulaagu.com oo, Ibra...
08-11-2007

18. Yoo laawol rewe!
(Commentaires)
...onaa ko weeSi. Kono, laamu nguu wonaa kaum tan yamiri yoo taccinanooSe ngartu! Ko leyWeele dennduWe e ONU, njamiri HCR (toppitiiSe mooliiSe) yoo njuSSin ngartol maSSe! Kopporeeje ndokkiraama haa heew...
23-09-2007

... Kono won goɗɗo mo a hulaani waynaade sabu aɗa anndi ko tiiɗɗo, ko celluɗo ɓernde. Kaɓɗo e konuuji gila timmaani sagata. Tacci maaje kaaɗɗe haa Orop ena felloyaa. Alla artiri-mo e ley...
25-01-2019

...o saŋkii ndee, ngam yahdude e makko. Ko e oon tuma teskaa waawde makko ndefu. Wiyaama omo rotanannoo konu Sayku Umar fof haa haara tawa barme mo o jiimi oo gasaani. Nde denɗiraaɗo oo wirnii ...
12-03-2013

... pawka. Omo anndi Soogoonde e Alaa-ñalaande. Omo anndi Boy mawndu e Boy tokosuru, beeli konuuji e ruggooji, beeli kure e gaawe. O majjaani Sammbammboo, beelal Haari-lewaa, Feel mawndu be...
14-02-2013

...arde-ma e golle ballitte maa. 2. Ballal maa ena waawi jogaade ɗii sifaaji ! Yantu e Konu Yontaaɓe amen Aɗa horsini Firefox tee aɗa jogii yaajeende seeɗa? Wallu huutorɓe ...
04-11-2012

...mo, o rokki pille ɗiɗi laaɓtuɗe. Finnde adannde ndee ko nde taaniraaɗe men mbaawnaa e yantoyde e konuuji kareeli adunayakooje (Adannde e ɗiɗaɓere), kala artunooɓe heen ina nguuri, ngartaani i...
22-07-2012

...re e yaakaare. Wonnoo daliilu pollugol laamu demokaraasiiwu nguu ko "salaare" ATT hokkude konu leydi ndii doole no kaɓtorii Tuwaareg en umminɓe hare jeytaare to rewo leydi ndii. Gila n...
28-04-2012

...ooje ɗee. Engal foti noddude pelle kaɓantooje potal e jeytaare leƴƴi, pelle hakkundeleyɗeeje hono ONU, HCR, Amnesty International, e pelle goɗɗe ɗe goomu yuɓɓino poti toɗɗaade. Miɗen nodd...
28-09-2011

...i: pulaar woni ɗemngal men, ko kaŋngal ndaranto-ɗen! Hannde, Aamadu Maalik Gay woppidii-en e ndonu ngu ɓeeɓataa. O hokkaani-enb liɗɗi, kono o jannginii-en awo haa mbaawen wuurde heen cagga...
28-05-2011

...ii Bejjee wiy ko yoo militaaji mum mbeddano Alasan karte mu’en. E wiyde Fedde Dowlaaji Dentuɗi (ONU) e Kawtal hakkunde leyɗiire (communaute internationale) ko Alasan liɓi Loraa Gbagbo ngu ala...
21-04-2011

... Basaar, jooɗiiɗo e jappeere gila ndeen. E leydi ndii, hay daande meeɗaa ummaade ngam salaade ndonu laamu hakkunde ɓiɗɗo e baaba mum sabu ɗum wayi ko hono aada nih e yoga e leyɗeele Aara...
21-04-2011

Bommbuuji leyɗeele Orop rentuɓe e Goomu haɓotoongu Muamaar El Gaddaafi koriima foolde konu laamɗo leydi Jamahiriyaa Libi. Gila piyanɗe weeyto ɗee puɗɗii, "doole" e njogitaaje Ga
21-04-2011

... ndoolon mumen heddiiɓe ɓe ngoppi heen piɗtaali mu’en. Hare men nde noon ko njeñtudi ndonuuji golwole keewɗe ɗe maamiraaɓe men hanki ngam salaade macungaagu, yaɓɓeede, honeede e n...
27-03-2011

...ɓii.E yeewtere makko e jaayndiyankooɓe Abdu Juuf ñaagiima fedde ngootaagu hakkunde leyɗeele (ONU) nde waɗata faayiida e hoyre mum, hade makko wiyde omo yahdi e wiyɓe yoo dadiiɓe nule e Gb...
27-03-2011

Fedde Dental Leyɗeele (ONU) weddiima eeraango mawngo fayde e hohooɓe winndere ngam ɗaɓɓude ballal fayde e ujunneeje neɗɗo wonnooɓe e Libi, yiɗɓe hannde dogde hareeji hakkunde wonndiiɓe Kh
02-03-2011

Caggal nde keneeli waylaare doolnuɗi ngutti e yoga e leyɗeele Magereb Arab (Tunisii, Ejipt e Yemen), ɗi ndaaŋani Libi, ɓiɓɓe mayri petti ndarii e mbeddaaji mbiyi kiiɓal e macungaaji yoo natt
02-03-2011

...ule islaamiyankooje nanndo majje e nder winndere ndee. AVOMM: Seedaama e ko sakkitii koo dille konuyankooje ngam falaade diɗɗe jogitiiɗe jokkondirɗe e Aqmi. Mbaar Moritani wonaani e jolde e...
24-02-2011

...nooma e wolde arwaniire Golfe to Irak kono o wondunoo ndeen ko e moojobere dowlaaji dentuɗi winndere (Onu). Gila ñalnde 11 Feebariyee ko kanko Mohammed Huseen Tantawii woni hoyreejo Ejipt cagg...
16-02-2011

...kala kuccini kameraaji mum'en to boowal ɓurngal lollude hannde e Ejipt: Tahriir... Mubarak, gorko doonunooɗo, tamnooɗo ɓurndi doolnude e leyɗeele aarabeeɓe, tuuɗaama e laamu ngu o jooɗinoo d...
11-02-2011

... E jooni jooni o Anndere Mbah Obaam nana moolii to ñiiɓirde fedde ngootaagu dowlaaji dentuɗi (Onu), tee e wiyde makko o yaltataa galle o so wonaa fedde dàowlaaji dentuɗi dagnu piilnga...
26-01-2011

Pooɗee-nduuree ko ko jokki hakkunde renndo hakkundeleyɗiyaŋkoore e laamiiɗo kakaaɗo leydi Kodduwaar hannde hono Loraa Gbagbo, haa teeŋti e hakkunde makko e Farayse. Gila toɗɗe laamɗoyaŋkoo
23-01-2011

...eeñiyanke hakkunde leyɗiijo hono Usmaan Soh wiyi o wujjii miijo mum e baabayaagal (paternite) monument de la Renaissance Africaine darnaaɗo Senegaal sara boowal laaɗe diwooje Leopold Sedaar ...
19-11-2010

...Kodduwaar! Won wiyooɓe "Watara wonaa kodduwaanaajo, ko o Burkinaajo"! Ko maa Alla faaboo... ONU fuɗɗiima addude faabu sabu ma ɓe mbeernu hakke 9500 Kaske bulaaje (soldateeɓe) ngam hisnu...
30-10-2010

...bii malinaaɓe e laamu Jeneraal Muusaa Tarawore. Gorko jooɗaniiɗo Fedde Ngootaagu Dowlaaji Dentuɗi (Onu) toon e Afrik bannge hiirnaange hono alserinaajo biyeteeɗo Sa’id Jinniit hollitii wond...
25-10-2010

E oo sahaa mo yimɓe kala ngoyata ngonka moolinooɓe to Senegaal, artiranooɓe e leydi mumen Moritani, no wayi bonde e heewde ŋakke, gonti mooliiɓe e nder leydi mumen, hanki, altine 18 yarkomaa, R
23-10-2010

... Ɓe njaɓɓaaama jaɓɓungal baɗngal faayiida ko adii nde ɓe paarnetee boowal natal ummital Afrik (Monument de la renaissance africaine). Ko toon ɓe tawii yimɓe heewɓe hoohooɓe laamu, yimɓe da...
23-10-2010

...o waylo makko o ko yiɗde helde gerƴe finaa tawaaji mu’en haa natta jogaade doole e leydi he. Ndonu politik walla anndude hoyre mum ngu Kapiteen Tomaa Sankara, Patiris Emerik Lumummba, Amikaal ...
15-10-2010

...uuri ». Ngal ɗoon pulareewal ina laaɓi cer ngati o yahii sahre goonga, o woppii caggal makko ndonu ndu teemedde tato ɓiɗɗo debbo e gorko, e nde tawnoo eɓe keewi haa wooroo, o heɓiino hett...
14-10-2010

...e ɓallorɗe mbele kumtal haajuuji, gila e koye haa e terɗe alaa heen ko ɓe ɗaɓɓataa.” (Ko honu ɗuum kaalɗen e fuɗɗoode winndannde ndee.) Goɗɗo (Mawɗo ASF, Konngo) wiyi: "Nde ...
07-10-2010

..., kooniŋkooɓe Muritani naatii e nder Maali ngam haɓde e boomooɓe ɓee lebbi ɗiɗi tan caggal nde konuuji Farayse e Muritani njantondiri ngam hurƴude ñiiɓorde AQMI e nder leydi Maali. ...
19-09-2010

...gal Walla Militeeryaagal. Jeneraal Gay ko go’to e ɓiɓɓe Senegaal mo Kool aaɗo Kuuɓal ONU suɓii ngam wonde wasiyaŋke mum keeriiɗo Kooniŋkaagal walla militeeryaagal e fedde winndre...
30-08-2010

...mmbalbaay tumpili ɓe waɗi ɓe njuɗu wiro. E hitaande 1965 luunndiiɓe laamu makko puɗɗii hettude konuuji ngam liɓirde mo, eɓe pewja kanko ne omo fewjida e waɗlidiiɓe makko. E h...
19-08-2010

...725. Sokoto laamu mum diine darnaa ko e hitaande 1801. Maasina kañum ko 1810. E hitaande 1857, konu Sayku fellondiri e tuubakooɓe e nder wuro Madiina... Nde tuubakooɓe teskii ndee darnde, ɓe...
04-08-2010

<< Début < Précédente 1 2 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥