NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés ganndal 
102 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher ganndal avec Google

Résultats 1 - 50 sur 102
...nal coñce men. Coñce ngonaa satra e ɗemngal sabu adii lollude fof e adeeji ko yimɓe coñce, saakooɓe ganndal konngi. Kala jiɗɗo nawde pulaar yeeso ena foti heɓde e oo CD sabu alaa e sago tam...
30-04-2012

2. davvaande
(Commentaires)
...ila 87 haa jooni, jaayle e; defte e leppi fof, mbaɗaama. Kono kadi nganndee, CAAFAL, sabu reerɗude ɓe e ganndal, reerɗudeɓe e kala ɓi’e pullo yoo daɗ, kala cikkoowo pulaagu alaa worɓe, darii...
09-01-2012

3. weli no feewi
(Commentaires)
...i e ɓerɗe ɓiɓɓe fulɓe fof,nelaaka e asamaan ko ɓuri cuurki wadde a yoonni a yettini yoo alla ɓeydu ganndal amina,ñalɗi pinal cincinnati njuɓɓi njooɗi,ɓiɓɓe fulɓe ngarii e keewal ngal...
21-09-2011

4. hol ko ronotoo ?
(Commentaires)
Cuucal,caacal,nuundal ,ganndal, yandikinaare,yondikinaade, faamde hanki ,anndude hannde, tijjaade jango, hormade kala ko woodi ,janngude ,janginde, yurmade kala dawaado toonjaado tiknjaado.mi waawa li
17-07-2011

5. DUWAAWU
(Commentaires)
...mo yaafoomo kanko e maaybe juulbe fof. Daawuuda gellaay ko gorko newiido wonnoo, kaaldumi dum ko ganndal subu omo aratnoo hodaademi nuwaadibu,ena jeyaa jikkuuji makko waajaade . en nduwa...
21-06-2011

a jaraama seydi mbaay yoo alla ɓeydu ganndal soora e mon cellal min mbeltiima kaattudi;yoo alla yoɓ moƴƴere,yoo wur pulaar
25-02-2011

7. Siftorde Ceerno Saydu KAN
(Commentaires)
Sikki ala so nalawma arti, eden poti mawninde mbo Alla adi mawninde ha timmi sabu ganndal mum, hidde leydi mum, cuusal et caasal mum, et yankinaare mum. Ko mi suka, kono laabi didi njiimaa mi di mi no
29-09-2010

8. HOMMAGE
(Commentaires)
Saydu Kan walahi lenol fulbe waasi do katante mo alaa nando mum. Taariik fulbe mutii e leydi, ganndal suudiima, soldaat lenol wirniima kono golle mum e balle mum nan heddi lenol majjataa haa aabada!
28-09-2010

sikke alaa ko adii fof ceerno maamuudu gese asalmi naama ajuuraama kadi ayeewna nooma teenti to 6unndu ganndal caggal nde min koxi fodde dummuna min njiyaanima toon ko naamndaade kori ko jam jagguno m
23-08-2010

...aa fiɓnde. Danngal ngam ñawndoyde joote ina waɗɗii e kala sagata, kono njooɓaari ɓurndi moƴƴude ko ganndal e peeje. Enen ɗiɗo kala ko en ɗanniyankooɓe, en kaalantaake caɗeele coomiiɗe e ...
20-08-2010

11. Weltaare
(Commentaires)
...iɗondirde e koye mon,ina njoorto to joomiraaɗo;maa fedde ndee yahru yeeso,ngam ko fedde sukaaɓe soomɓe ganndal,sabu Allah ina yiɗi sukaaɓe.fedde sukaaɓe fulɓe jokkee golle;yoo Allah won ballo....
10-08-2010

12. afrik suwaa tawo waylo
(Commentaires)
...are afrik haa hannde afrik koko sakki juuze mate galu gonzo e nder afrik oo 6esngu afrik wondiko alanaazum ganndal e peeje wadde mbiyen alaa tawo ko wayli haaye ñallunge he saza yizi laamaade afrik a...
08-08-2010

13. On njaaraama dey.
(Commentaires)
...aay en,so annduɓe walla so alɗuɓe ina keewi e leñol men,kono eɗen ñaaganooɓe Allah yo ɓeydanɓe,so ganndal mum so ngalu mum kadi rokkaɓe ɓerɗe yantude genndiyankooɓe daraniiɓe ɗemngal ng...
18-07-2010

...u en taweede kaa jamma.ngam tawtoreede jamma mawnin'de nguurndam sayku umaar taal,kaa jamma,ko jamma maayo ganndal,ko jamma maayo dañal,ko jamma maayo cellal,ko jamma yaajeende e kala baŋnge,ɗum no...
14-07-2010

15. Weltaare
(Commentaires)
...ooɗo leydi yoo artu,ndoon dogdu hersinaaki.njaafoɗaa seydi gise,ngam mi yaltii ko woni faandaare ɓunndu ganndal ko,ko yiɗde wiy-de tan,jaambaaro ɓureede doole yaha mooloyoo nokku goɗɗo,haalde ...
07-07-2010

16. ɓunndu ballal
(Commentaires)
...e worgo,walla holno ɗum wonirnoo?.sikke alaa winndannde nde waɗii faayiida,kadi ɓunndundu wonii ɓunndu ganndal tigi rigi.A jaaraama seydi gise jokku golle,ngam yimɓe fof ina mbeltii....
06-07-2010

17. Binndoowo
(Commentaires)
Mbiizaa"Alla ina waawi tawa vunndu ganndal fof na itta zomka am" Duwo gozzum, sabu zuum ko ko jaabaa. Kadi joomiraazo na anndi won'de ko kaalatmi ko vuli ko e verndi am. Kadi, ko mi bittoowo, mbeze a
06-07-2010

18. A jaaraama
(Commentaires)
...zum kiram ngamm yidde luggizinde wittooji mum e anyde sooynude yaakaare. Alla dey ne waawii tawaa e vunndu ganndal kala ko ina fota ittude zomka ma.......
06-07-2010

19. Binndoowo
(Commentaires)
Seydi GISE, zeezoo binndanze, ko veydooje ganndal e pinal, sanne. jokku wiztooji maaza, njokka habrude min heen ko imin naftoroo. Seydi GISE, yoo balze juut, battene moxxe.
05-07-2010

20. binndi peewzi labaazi
(Commentaires)
taare ma baaba talla ngam ndee winndannde heewnde ngartam e nafoore sabu ende soomi ganndal no feewi ko wonaa zuum ko mbiyen laamu ful6e to gine fotiino laataade ko 6ooy sabu gine ko leydi ful6e to fu
28-06-2010

...). O gorko dardaro ɓaleejo mo ƴiiƴam pullo, moƴƴo ŋari, cubballo mo awaani liɗɗi kono awii pinal e ganndal, ko neɗɗo belɗo liggodaade, peertuɗo mo golle juɓɓude belɗe yeeɓde. Mbeɗo ...
21-06-2010

...ki e Wiidu Cinngooli). O gorko dardaro 6aleejo mo yiiyam pullo, cubballo mo awaani liddi kono awii pinal e ganndal, ko neddo beldo liggodaade, peertudo mo golle ju66ude. Mbede seedoo ko ngenndiyanke ...
21-06-2010

...ki e Wiidu Cinngooli). O gorko dardaro 6aleejo mo yiiyam pullo, cubballo mo awaani liddi kono awii pinal e ganndal, ko neddo beldo liggodaade, peertudo mo golle ju66ude. Mbede seedoo ko ngenndiyanke ...
21-06-2010

24. murtuɗo
(Commentaires)
...eɗoo yontere ko barogal pulaar,mammadu sammba joop (murtuɗo)mo darnde mum,e golle mum,e warñeende mum,e ganndal mum,e mbaawka mum,e fof fof mum,o hokki ko leñol fulɓe.ngam o wiy;so ɗemngal leño...
12-06-2010

25. Darnde
(Commentaires)
Mi ñaagiima yaafuya ngam wonɗo njuummi;(jamma e wittude ganndal e ɗemngal pulaar).
12-06-2010

26. Darnde
(Commentaires)
A jaaraama Jibiriiru hammee lih.;taaree ndee winndannde feññinnde ganndal,ndee winndannde renndinnde yoga e ngenndiyaŋkooɓe ruttiiɓe e yamiroore geno,ndee winndannde famminnde holno darnde ɓee n
12-06-2010

27. GANNDAL WIRNIIMA
(Commentaires)
GOLLE E GANNDAL MAA MBIYEN HOYRE HIISNDE NAATII LEYDI BAABA FULFULDE FAAWRU GANNDAL GIDO JAMAANU PELLUDO DIINE DARANIIMA MBIYMI E MBIYMAAMI LEWDO MAJJERE FITTI LAAWBI ITTANI FULBE GIYE HABI E BO
11-06-2010

28. ndaw ko yooɗii
(Commentaires)
...e e yiɗde daranaade leñol ngol timmii,to baŋngeeji fof,to baŋnge pellital,to hakilantaagal,to baŋnge ganndal,to baŋnge yiɗde leñol mum,to baŋnge mbaadi e jimme timmuɗo.heddii tan soko laawo...
08-06-2010

29. pulaagu.com
(Commentaires)
...wno al barke ina6adi hunuko kono he6ortaake meere so zuum yawti ko wiide goomu pulaagu. min njeewni 6unndu ganndal walla ko miin woni mo faamaani yoo geno wallu on haa ke6on sago mon sabu mbiza anndi ...
04-06-2010

...jaŋngo, maa ɗum wonande leñol ngol damal hannde. Yoo Geno yurmo mo yaafoo mo. Yoo en ɓooy naftoraade ganndal makko. Yoo Jooma am yoɓ hiljinooɓe geɗe Jaambareeɓe. Aysata Abdul Jah Debbo l...
31-05-2010

31. saɗi
(Commentaires)
mbelamma mawɗo ngam seettaade golle ma wonɗo njeddumi deftere Gise keeri fuuta tooro ganndal am woɗaani kono ɗo Mbaañ ɗo waanaa noon hol no deftere nde heɓortoo haa njoken golle seydi saar
30-05-2010

32. Gorko duungel
(Commentaires)
...ini golle muuɗum.ngam Aamadu maalik gay;ko guurɗo mo maayataa,sabu golle mum,e darne mum,e mbaawka mum,e ganndal mum,e jawdi mum,nafoore muuɗum;e leñol fulɓe e Aduna he gasataa,maa Aduna kaa gas;...
26-05-2010

33. Njettoor
(Commentaires)
...be,dadiibe boorniibe kala pellital e bamtude pulaar e toownude kala bamtoobe pulaar/fulfulde. Liggantoodo ganndal ko ALLA yobata dum,yo ALLA yob on moyyere. Ngoya men yo won widtude,firde,janngude,j...
15-05-2010

34. Darnde tan woni feere!
(Commentaires)
...aani haa huɓɓi nde ndari-ɗen sabu Pulaagu.com wiyi ko yoo pulaar jannge, ƴellitee, huutoree e fannuuji ganndal kala! Kala mo wiyi ena ubba ngal, ubbee!...
11-05-2010

35. Binndoowo
(Commentaires)
Mi riiwtaani ko minyi am Aliw KONTE haali e nuunzal e ganndal Seek Tijjaaane GAAJO ko. Kono, tawde ko enen pulaariyankoove kaalata, ezen poti xeewde so won ko o nafi e hare men nde, e ko suuzii, walla
10-05-2010

36. Nafoore ganndal...
(Commentaires)
... anndaa woni darnde mum ko addude gannde kese, naattinde-ɗe e ɗemngal men ngam nafoore leñol ngol. Kono ganndal so heewaani e pulaar, ko ŋakkude annuɓe waawde winndude e maggal saka noon ena mbaa...
08-05-2010

... yeebaare haŋki waɗnoo en daɗeede softeende hannde ndee foti addan'de en heɓtaade.Sinno kala jogiiɗo ganndal ina artira e jeyi men tampere e majjere ngiwatno.So en ƴeewii ɗemɗe goɗɗe ko wa'...
06-05-2010

... gise nanniima faamniima nde tawno ko baawzo nangi wayiino foti waade ni kadi a ittiimin kumpa a rokki min ganndal a laa6ani leñol ngol reedo ngam nduu 6unndu ndu horata ndiyam mum mettata seydi gise...
05-05-2010

39. Njettoor
(Commentaires)
...diiwaan mumen haaɗdi e goɗɗo oo. Hay miin njeyaa mi ko e naftoriiɓe maa ƴoogooɓe e nduu ɗoo ɓunndu ganndal. Yo Allah yoɓe barke gonɗo heen oo, aan e cewle ɗe ƴoogɗaa ganndal ngal. Ko ɗum...
05-05-2010

40. Binndoowo
(Commentaires)
Seydi gisi, mi anndaa gozzo, kono, miin a veydanii kam ganndal. Kono, mbeze yizi caggitaami, holi no almaami Abdul Gaadiri, waawirta veydan'de woon, e ustan'de woon, tawa kadi dirtinaani keeri?
05-05-2010

41. BUNNDU
(Commentaires)
DNU wonii ndunndu ganndal dey.Banndiraabe fof paamii mbeltiima e ngol daartol keeri e kodki fuuta tooro.seydi gise a anndinii be nganndaano,a siiftinii anndunoobe ina yejjiti.jokku golle.
05-05-2010

42. Ruttude teddule
(Commentaires)
...бe miijooji mum en e ngel binndanngel.Alla dey ne waawii jikke mon waasa sooyde. Ko cooynidon e бunndu ganndal koo tawa ina e mayru. En toriima Geno baawal haa kuuбnen aadiiji men e ngol leñol. ...
27-04-2010

43. Njettoor
(Commentaires)
...бe miijooji mum en e ngel binndanngel.Alla dey ne waawii jikke mon waasa sooyde. Ko cooynidon e бunndu ganndal koo tawa ina e mayru. En toriima Geno baawal haa kuuбnen aadiiji men e ngol leñol. ...
27-04-2010

44. weytaare
(Commentaires)
...tundu kam zomka ndu horata 6ee6ata so won jolnoo6e diwooje 6e njaari koyze haa teppe ciri ngam yiilo yaade ganndal mbiza wiya miin kam ngeno foofti niikam sabu ndee lowre wannde faayiida miin ndey cik...
22-04-2010

45. Faamamuuya...
(Commentaires)
Ceerno Geelel a haalii: aɗen katojini e binndanɗe garooje e ndee rogere sabu ko nde soomnde ganndal haa heewi. Watɓe hono am nih wonde gannditoro ena jannga heen ko heewi. Ceerno Sayku goonga Fuut
22-04-2010

46. njettoor
(Commentaires)
...aɗngol faayiida a weltanaama e ɗee golle pattam-lame aɗa toraa nde njokkataa ndee ɗoo yeewtere soomnde ganndal taariindi men ....
22-04-2010

47. On kaalii goonga
(Commentaires)
...nngol pulaar sellini, rewni ɗum e doosɗe celluka, yo o yettu Allah, o yetta J.H.Lih (Hay so o heeroraaki ganndal celluka pulaar, golle makko ina paayodini). Omo jeyaa e adiiɓe huɓɓude duɗe, njar...
18-04-2010

48. funndu
(Commentaires)
SEYDI SAAR a hollirii ɗum,won'de pulaar heɓii ɗo ene huutoree e fannuuji ganndal kala.mbiɗo ñaagii yaafuya sabu Almuudo lommbude konngol mum, e nder konnguɗi ceeremɓe mum,woni sayku umaar bah,e
18-04-2010

49. Kelmeendi...
(Commentaires)
...danɗe galɗuɗe e kelmendi kesiri walla mbirniindi sabu pulaar heɓɓi hannde ɗo ena huutoree e fannuuji ganndal kala!...
18-04-2010

50. Binndoowo
(Commentaires)
A jaaraama, Ibraahiima e ngoozoo humpito, loowngo ganndal.
16-04-2010

<< Début < Précédente 1 2 3 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥