NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés diina 
82 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher diina avec Google

Résultats 51 - 82 sur 82
Habraama e subaka hee wonde ceerno Baara MBakke, kalifa Muriid'en ruttiima e joom mum e jamma hee to Tuubaa. Ceerno Baara anntiriino opitaal hakke lewru caggal nde o rafaa cellal e lebbi ɓennuɗi
01-07-2010

...yaani mo yo o juul, o wiyaani mo yo hoor. Ina feeña e kaa haala wonde ganndal e jaŋde adii geɗe diina keddiiɗe ɗee. O siftini, o wi’i: Allah haalii e deftere mum teddunde ndee tagiraa...
17-06-2010

...aare arɓe yeeɓde! Nde yontaaɓe ɓee naattoyi, Iisaa Dikel Cubbu noddaa. Omo wonndi e Amadu NJaac mo Madiina Njaacɓe ena tunngana-mo cewɗi, ena daasana-mo karlaaɗi. O yimi baaruuji belɗi sanne h...
16-06-2010

...e hoolaare. Ɓe o janngigni pulaar limotaako e Muritani, Senegaal e Farayse. Ko noon o naatniri Pulaar Madiina Gunaas ha golle lobbe mbaɗti waɗeede toon. Ngenndiyanke o : Omo goongɗinnoo darnde ...
11-06-2010

O wiyetee ko Madiina Bah, debbo mo Bagodin, falnde Mbaañ, Fuuta-Tooro. Madiina jibinaa ko Nuwaasot, laamorgo leydi Muritani. Ko e goon wuro o mawni. O wuurtaama e jimol gila omo woni kurka.
16-05-2010

...wndu nduu fuɗɗii jaaggude e kala ko huɓɓata. Ko ndeen jaynge ngee yettii Daakaa Galoya e mo Ceerno Madiina Gunaas, Ceerno Aamadu Tijjaani Bah. Kulool jolii, gooto kala ena dannda hoore mum ...
16-04-2010

Hikka kadi ne yantii heen, nde tawnoo fulɓe mbiy : "S oa nanii njehen to hanki tawata ko to hanki welno’’. Paate Galo heewii hoɓɓe, wuurii henndu hesuru, ndufndufolndi jirgitii
31-03-2010

Ñalnde 06-03-2010  saanga  waktu 14ɓo, naatii laamorgo dowla Muritani ganndo Alla, giɗo Alla, hoodere e jammanu mum hono ceerrno Saydu Nuuru mo Alhajji Mammadu Lamin Bah mo Paa
26-03-2010

Juulde taaski: ko sunna e nder lislaam, ko darɗe ɗiɗi njuuletee heen, kabbiraali jeeɗiɗi e darnde idannde nde, tawa habbiraango harminirngo ngo nani heen ,kabbiraali joyi e darnde ɗiɗmere nde,
24-11-2009

Hajju woni tawtoreede to Arafaat huunde waktu ñalawma jeenaɓiijo e huunde e jofnde juulde taaski; e wanngaade kaaba banngaɗe jeeɗiɗi e yahde hakkunde safaa e marwa wonndude e anniya ka&nt
25-10-2009

Hajju woni tawtoreede to Arafaat huunde waktu ñalawma jeenaɓiijo e huunde e jofnde juulde taaski; e wanngaade kaaba banngaɗe jeeɗiɗi e yahde hakkunde safaa e marwa wonndude e anniya ka&ntil
25-10-2009

...rɓe e hiirde ndee. Caggal nde o jaari arnooɓe, gaaci ɗii nduƴƴi e tuŋngo Aamadu NJaac gorko mo Madiina NJaacɓe! Baawo Siisoko daasi karlaaɗi kooraa mum, bawɗi piyi, Demmba Njaay toƴƴi wel...
06-10-2009

Lewru men teddundu nduu arii ha yettiima ɗo weytaare e duwaawu lomtotoo heege, ɗomka e tampere! Ko hannde 19 Siilto 2009 lewru Koorka maayi. Ko jooni e kikiiɗe hee Fedde UOIF renndinnde pelle Lis
19-09-2009

... o jaawɗo faamde haara. Ko kaŋko yaajtini Fedde Kawtal hitaande 1981. Kaŋko naatni jaŋde Pulaar he Madiina gunaas. Omo jogodii e ceerno Aamadu tijjaani Bah mo Senegaal e aduna kala anndi darnde e ...
26-06-2009

Nollitere ganndal lislaam ko duɗal ngal ɓeduuɓi 40 fayi dow, tawikadi ko janngunooɓe haa ɓaari sariiya walla njiyi deftekeewɗe he yiyanndeAlmaami Maalik. Duɗalngal huɓɓaa ko ñalnde02
23-05-2009

... min nuunaani aynaani. Ko ɗoon o hesɗitini wirdu. ɓe ceerti ɗoon, oon yooɓni mo yoo yah Madiina Alhajji ko toon geɗal Allah resani mo ngal gasata. Ceerno Baro feewti Kodduwar. Hade mak...
28-04-2009

...emooji ɗi laamu Libi totunoo-mo kanko e Farba Seeŋoor. Ko kanko kadi haɗanoo naatde wuru Kawlak, to Madiina Baay Ñas to o jeyaa too. Duum wadi ko caggal nde o yalti e tele mo Al Jazeera. Sib...
22-04-2009

... BAH jeyaado to Siincu Bookar Aali to Forlo Mbaal Senegaal . O sankii ko nyalnde Dewo 19 - 04 -2009 to Madiina Gunaas Senegaal . yo GENO yurmomo yarloomo , haarnamo Aljanna kadi yo o buubnu xiye makko...
20-04-2009

69. Kolda - Senegaal
(Kabaruuji daɓɓi/Newsflash)
...be njeyaa. Ardii ko Fabuli Gay, sukko galano ko Mammadu Baayo (weliingaraa), rewi heen, Muusa Saabali (Madiina Yorofulaa), (Weliingaraa) Kolaado kuubal golle : Al Hajji Maalik Seydi Awa Kannde Jawo (K...
20-04-2009

...usidɓe men jom lowe-en ɓee nde cosata ndeen fedde. Miɗi wasiyoo kadi nde lowe ɗee kala mbayyinta ngaddiinaaji fulɓe ɗii kala sabu en njiyi ɗum ena ŋakki no feewi e golle men. Hay huunde nafata...
01-01-2009

... Ko ɓeen kolliti wonde o wi'etee ko Mammadu Ñaŋ, kaŋko woni Elimaan tataɓo  leegal Madiina Seriif.  Ko gorko goɗɗo yettinoo ndee habri wonde ko kaŋko juulnunooɓe futuro al...
30-10-2008

...ko 2008  wonnde laamɗo dowla Muritani, Siidi Muhammed Wul Seek Abdallaahi e mawɗo ɗowgu mum njanndiinaama. Kamɓe ɗiɗo kala ɓe njaggaama eɓe mooftaa. Laamu nguu yanii. Ɗee jonte kala ena ...
06-08-2008

73. BELJIK: Ardungal Timmbo Tabital Pulaaku
(News/Organisations et associations)
...hin hingal daranii jam, nunɗal e kisal wonande kala neɗɗo, ko kawtital ngal wonaa laamuyankewal walla diinayankewal, kono ko ngal kawtital pinal, peerndam e renndoyankewal. Pulaagu.com yewtidii e M...
07-05-2008

Ko ñalnde 12 lewru Seeɗto juulɓe haalpulareeɓe e leƴƴi goɗɗi  kawroyta to  Mediina Gunaas fotde balɗe sappo ngam janngude deftere Allah e rewde diine mum'en. Hannde gallee
29-03-2008

... ngal ɓennineede to nokkuuji jaɓɓorɗi. Hakke ɓesnguuji 19 mbinndiima, heen njeegomo ɓennii fayde Madiina Salaam (diiwaan Teekaan). Woɗɓe peccaama hakkunde wuro Rooso ngoo e gure saraaji mum. S...
31-01-2008

...e, si yewtidal  waawi fuɗɗitaade kadi hakkunde laamu nguu e potteyanke en, Alla e ballal ardiiɓe diina ɓen. Kono non, potteyanke en hollituno wonde ɓe tawetaake e yewtidal ngal haa toŋe-yal...
13-01-2008

77. NGUURNDAM PELLE MEN: Kawtal Janngooɓe Pulaar to Keer
(News/Organisations et associations)
...gol makko seedamfaagu majisteer. -Ko wano non kadi hinde mofti cenɗe arooje ɗoo ɗen: Senngo ganndal, diina, dawrugol, miijo, fooftere, jime, taali, taariika e ɗarte (coftale ɓalli). -Wano no nd...
07-01-2008

... Nyannde 24 Siilo, Lansana Konte e ardiiɓe potte en, e terɗe Nyaawirde Gine Mawnde nden kam e ardiiɓe diina en yiidi, yeewti. Fillaama wonde Konte jaɓuno  ɗon lammingol hooreejo jaagorɓe ke...
05-01-2008

...bsp; Hay gooto yiɗaa maayde e njnaniri.  Cerno Tijjaani janngiino e junngo Alhajji Aamadu  (Madiina Faas, Telimile, Fuuta Jaloo) Jallo, haa wonti jannginoowo ton, hiɓe mari cappanɗe janng...
21-12-2007

...ɓi ko jookre mawnde galleeji naata, yah-ngarta werlaaji saɗta, ko ngaanumma mawɗo sanne. Hikka kadi Mediina gunaas naati ndiyam hay sinno laamu nguu asiino biidi mawɗi ina mbeddoyoo ndiyam geeƴ&n...
03-10-2007

81. TUMMBONDIRAL TABITAL PULAAKU
(News/Organisations et associations)
..... O holli kadi wonde Tabital Pulaaku ko fedde nde wonaa-laamuyankoore, nde wonaa fii dawro(politik) maa diina, wonaa kadi leydi wootiri jey nde; ko nde fedde pinal e jokkere enɗam wonande kala yidɗ...
23-08-2007

82. Diina
(Categorie Liste)

<< Début < Précédente 1 2 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥