NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
162 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


(Guinea)Lega Bah-Nene
Moyenne:
Clics:3673
Daby Balde - Kaye Waxma
Moyenne:
Clics:3989
Eeraango
Moyenne:
Clics:3159

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


CELLAL: Kabaaru Belaa wonande winndere haa teeŋti e afriknaaɓe! ŋeeso Palɗoo e 2012 ? Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 09-10-2010 )
 

Ecrit par MAMMADU SAALIF MBAAY, le 09-10-2010 13:23

Pages vues : 17214    

Publié dans : Les News, Cellal


Image
E
nder Waasinton, laamorgo leydi Amerik, wiɗtooɓe heertoriiɓe ñawbuuji mborosiyankooji kollitii moƴƴugol ŋeeso ngo ɓe kuutorii ngam haɓaade paawngalpali, e daawal maɓɓe tataɓiiwal ƴeewndo safrirduyankeewo.
Paawngalpali ko ñawu mboros ɓurngu yaajde e nder winndere. E ngu wara ko ɓuri 900 000 neɗɗo hitaande kala, tawi ko ɓuri heewde heen ko sukaaɓe Afrik-ɓaleejo. Ɓadiima e uuɓi sappo hannde ko ƴeewndordu Glaxo Smith Kline waɗi ƴeewndooji ŋeesagol e 12 000 kurka e nder leyɗeele jeeɗiɗi: Tansanii, Burkinaa Fasoo, Gabon, Malawii, Ganaa, Keeñaa e Mosammbiik. Ƴeewndooji ɗii puɗɗi ko gila 14 morse 2003.

Daawal 3ɓiiwal, ƴeewndooji cafrirɗiyankooji mbaawii rokkude 50%  peewal ngam daɗndude e nguu ñawu e daawal hitaande huurnde. So ƴeewndooji garooji ɗii njiccinii ɗee keɓe, ƴeewndordu nduu ñaagoto yamiroore wertude e nder jeere tuggude e 2010, kuurne keewɗe ŋeesagol ina mbaawi yuɓɓinoyeede e peeñirɗe 2015.
Dental Malaria Vaccine Initiative tammbii ɗii ƴeewndooji, e wondude e faayndaare heɓde ŋeeso keso saasngo haa 80% e daawal ko famɗi fof e duuɓi nayi. Sabu ŋeeso ƴeewndo ngoo hollitiino caasgol ngol yeddotaako e dow pali, gila 2009. 
Inniraango RTS,S, ngo ŋeeso ngo ƴeewndordu engeleeru GlaxoSmithKline (GSK) harli ɗum haa ƴoƴi, ngo adii ƴeewndeede ko e yarlitiiɓe to USA, caggal ɗuum ngo rokkaa e mbaydi ƴeewdo leƴƴi afriknaaɓe seertuɓe. 
Wiɗto adiingo waɗaa ko Tansanii e 340 kurka mo ƴeestaaki e hitaande. Faayndaare ndee wonnoo ko ƴeewndaade so alaa ko bonnata e jaabtol tiiɗndamyol ŋeesooji goɗɗi ɗi sukaaɓe ɓee ƴettata e jonte 8, 12 kam e 16 e puɗɗogol nguurndam mumen. Ko ɗuum waɗi feccere e sukaaɓe ɓee ƴettii ŋeese gaadoraaɗe ɗee, yantude e mo pali oo ngamtimmitinde. Feccere sukaaɓaaɓe woɗnde ndee rokkaa ko ŋeeso Hepatite B, lomtii  mo pali oo.
RTS,S hollitii mbaawka falaade kam e ustude 65% limre infections paliyankooje, ɗoon jillondiral (hakkunde ŋeese ɗee) mettungal teskaaka, e dow so ɗi ƴettidaama e sahaa gooto. Ko ɗuum woni wiɗto holliraango e Jaaynde Hesere Angeleere nde Ganndal-safaara (New England Journal of Medecine).

Image

Ngal keɓal hollitii wonde RTS,S ina waawi soomdeede e ŋeesooji gaadanteeɗi ɗi sukaaɓe ndokketenoo ɗii ngam hoybinde kuutorogol kam e coggu e nder diiwanuuji ñiiɓal-ñawu nguu, hono no wiɗtiyankooɓe engelenaaɓe William Collins et John Barnwell njooɗtorii. Ɗo ngon ɗen ko e ŋeeso pali adiingo feññinngo ndeenka mawka palotooka pali e wiɗtooji cafrirdiyankooji baɗaaɗi e nder laboratoire kam e ƴeewndooji baɗaaɗi e yimɓe ».
Wiɗto ɗiɗaɓo ngoo waɗaa ko to Keeñaa'en, 894 kurka jahrateeɗoe lebbi 5 haa lebbi 17. Ngoo wiɗto noon waɗiranoo ko ngam hoolkisaade jamyamyaagal e caasal ŋeeso ngo e taweede ɓeydol (ASO1E) potɗo ɓeydude jaabtol tiiɗndamyol.
Feccere e sukaaɓe ɓee ndokkaa RTS,S, ɗoon ɗo heddiiɓe ɓee ngaddanaa ŋeeso sayo. E ngol, ustogol njannguuji pali njettiima 53 % e ko seedaa e daawal hakkundeewal ngal lebbi jeetati, ɗoon ɗo kuurne gadane ɗee kollirnoo tan ko ustogol ngol 35 % e tawtoregol ɓeydol goɗngol, ASO2.

Daawal cakkital (Daawal III), ƴeewndooji cafrirɗiyankooji ina njuɓɓinee e hitaande aroore e nder leyɗeele jeeɗiɗi e nder Afrik, ko adii nde ɗaɓɓaande laawɗinegol feewde e hoohooɓe cellal joƴƴintee. « Min ɓadiima peewnugol ŋeeso pali wonande jibinannde Afrik. Ɗum ko konngol mbelewelo ngol Kiristiyan Luuk, hooreejo ONG  Initiative ŋeeso pali (MVI). O jokki, o wiyi: Daartol hollirii wonde, ŋeeso ɓuri wonde njogitaari ɓurndi moƴƴude ngam maɓde e momtude ñawbuuji mborosiyankooji. Ko feeñi koo, ko aduna oo ina hatojini e mbaydi keñoraandi e ŋeeso saasngo ngam foolde nguu ñawu caɗtungu ».
Eɗen ciftina: Helmere Pali ummii ko e ɗemngal latin paludis = mbeelon, ina wiyee kadi malariyaa ƴoogaande e ɗemngal Italiinaawal ma'lariya = henndu bonndu, addata ɗum ko ñawsinoowel kullun-ngadon mo mbaydi palasmodiyom, ngel ndewu ɓowngu naatnata e nder ɓanndu. Ñawu ngu ɓuri yaawrande ko debbo cowiiɗo e sukaaɓe ɓe ndañaani duuɓi joyi. E ngu saaboo hakkunde 300 e 500 miliyoŋ ñawɗo, e ngu wara tuggi 1.5 haa 2.7 miliyoŋ aadee e nder hitaande, heen 80 % tonngaa ko e Afrik ɓaleejo.

Image

Hannde, Pali ko saɗeende mawnde jiiɓiinde no feewi sabu ñawsel pali ɓurɗo bonde oo (Plasmodium falciparum) jattiniima, safaara-paliyankoowo, kuutorteeɗe ko ina wona hannde duuɓi jonɗi: Kolorookiin (Niwaakiin®) nattii nafde no feewi e ko heewi e leyɗeele janaaɗe. Etee ngol dartogol ina ɓeydoo hitaande e kala yaajde haa saɗtini deentagol kam e cafrugol nguu yawu bonngu.
Ndeke, so ngo ŋeeso moƴƴii maa ko heewi firtano Afrik. Kono hade ɗuum mo woni kala, gila Fuuta haa Fuladu, gila Moritani haa Afrik bannge-worgo yoo heddo e reentaade e nguu ñawu. Sabu falaade ɓuri safrude.
Ko ardii fof ko etaade ustude ŋatanɗe maa piɗanɗe ɓowɗi, no ndiidorinoo, haa teeŋti e ndewu Anofel Gambiyee. Ustude ŋatanɗe ɓowɗi ko ɓoornaade comci pooynuɗi (gabbitiiɗi e danewol) juurtiiɗi, cuurooji ko ɓuri heewde e ɓanndu wonannde jaltoowo boowal, huurde ceɓteme juuɗe e koyɗe, ɓoornaade kawase tekkuɗe, maa paɗe muulaa-uddaa. Fuufde war_ɓowɗi e nder cuuɗi kam e diilaade fabiyoŋaaji...

Mammadu Saalif Mbaay
Pulaagu.com

Kelmeendi:

mborosiyankooji  = infectieuses
jaabtol tiiɗndamyol = réponse immunitaire 
ƴeewndordu = laboratoire
ƴeewndooji cafrirɗiyankooji = essais cliniques
laawɗinegol = homologation
ñiiɓnoowu(je) = endémique
jamyamyaagal = innocuité
caasal = éfficacité
ɓeydol = adjuvant
kullun-ngadon = protozoaire
dartogol = résistence
deentagol = prévention

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : maladie infectieuse, Plasmodium falciparum, vaccin, protozoaire, résistence, essais cliniques, adjuvant, endémique, prévention


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 


Ajouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
2C5     8T4   
 A  B   M  OH7
 Y  T64   G   
 D  3   8  F2D
 G      Q   
   
   

Aucun commentaire postmXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥