NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


SENEGAAL - ƊEMƊE NGENNDIIJE: Sammba Juulde Caam huɓɓii jaynge! Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 03-09-2009 )
 

Ecrit par KATANTE LEÑOL KAN, le 03-09-2009 07:28

Pages vues : 32898    

Publié dans : Les News, Renndo


ImageLeñol Fulɓe ɓooyii jogaade fellitanɓe ɗum ƴiiƴam mum en ngam ndimaagu e ɓamtaare gila nde dawaa dawi haa yottii hannde. Yonta kala ena wooda ɓe leñol ngol fotani kasaara e kasaŋka haa mbaasa heen jawɗeele, gannde, doole e mum en to bannge koɗki, dawrugol, ɗemngal, pinal e diine. Gila duuɓi  53  jawtuɗi ummandere pulaagu waɗii to hiirnaange Afrik : Alkule Pulaar ngoodi, pelle ɓamtaare compaa he leyɗe Fulɓe e to ɓe ɗannanii he winndere . Ko ndeen sagataaɓe Fulɓe culmii ngenndiyaŋkaagal, ɓe pellitani ɓamtaare he dow jaambaraagal e nuunɗal.

Yontaaɓe leñol ngol ngoobii ɓesngu Pulaagu he kala leydi, sukaaɓe murtani Jaŋde e pinal . Jime e jimɗi Pulaar tafaa ngam hirjino yoo gooto kala hiilno ko addanta leñol ngol jam e kisam haa ngol yeeɓee he kaa aduna dogdu e golle. Pelle palɗe e gure kuɓɓii duɗe jaŋde, pinal e golle godɗe, magooji pin’dinooji yontannde mbaɗaama he dingire haa he ayawooji winndere.  Defte mbinndaama, kaɓirɗe keblaama, woodaama janngooɓe janngirɗe e jannginooɓe. Pulaar taƴtii maayo momtugol humam’binnaagu, ngal fuɗɗiima ittude kolndam, haɗde mamre e riiwde taamakuru.  Ngal mahii koɗorɗe, ngal soñcinii balɗe e payane. Pulaar wonii tufnde humpito he kaalirɗe, jaayɗe, ayawooji e lowe ngesa Tuddunde yiir-yiirnde. Pulaagu winndere ummaniima roɓtude doɓaale pelle jarlitaniiɗe ɓamtaare Pulaagu, kisal e ndimaagu mum. Fedde Tabital Pulaaku winndere woodii ngam wonan’de ɓeen dariiɓe lalorgal golle e dental haa enɗam leñol ngol wuura, ɗam sagotina he ɓuuɓri tengaade aduna wiifniinde he wiidnde Geno jom baɗe mo ŋakkaaka baawɗe. Caggal nde Fulɓe keɓi ngaal geɗal, kala poofiroowo ɓamtaare he nuunɗal wuurduɓe waɗti niwnaade laamaade walla laamodeede he ngenndi baaba tawa ana heɓi fotde mum haa yoni ɗo happitaaki jeyi koɗdiiɗo kadi ooyaaka he jaale tammbotooɗe nguurndam leydi e teddungal aadee. Mawɓe men kaalii haa daaɗe caali, ɓe mbinndii haa ngommbudi hori, ɓe magii haa ɓe tuumaa kaaɗi,ɓe tinndi, ɓe ndaari, ɓe kaɓaa, ɓe njarlitii ƴiiƴe e jawɗeele maɓɓe tawi fof ko haa leñol Fulɓe waasa won’de no koɗol he aduna ganndal e ɓamtaare. Hannde, aduna kaa hoɗdii, kuɗi e ɗemɗe mbellitaniima saaktude golle hakkunde manoore e ñiŋoore oon jolɗo he dingiral mbiy-mi e mbaɗ-mi. Hecci haŋki wonnoo tan golle e hirjino walla lelnugol eɓɓooji ndeenka leñol ngol. Haŋki wonnoo ko ummannde ngam yeewtidde e kala mo Geno luɓori geɗal to laamuuji leyɗe ɗe Fulɓe njeyaa mbele gooto kala waɗa fotde mum he bannge heedi. Pulaagu seeraani he goytagol ngammbeela leyɗe mum to bannge kaalirɗe ngenndi, ayaawo ngenndi haa to suudu sarɗiiji. Ɓesngu leñol ngol ena wonnoo he ummannde ñawndude ɗeen joote tan haa baɓɓatti bonɗi njofi he kolangal ɗiin miijooji dimi ɗi Geno ɓulni he jili sagataaɓe ɓe hay gooto heen wonaani cammudawo saka fawee kiite.                                                                             

MBAƊTEN HAKKILLAAJI MEN:  Haala Sammba kaa hollirii : o teskaaki darnde  ngenndiyaŋkooɓe leñol makko ndee, o suɓiima koɗdiiɗo he dow enɗam makko, o golloraaki nuunɗal he ɓetde to golle ɗemɗe ɗee njahrata to leydi senegaal o aawii ngañgu hakkunde leƴƴi senegaal  kadi o fin’diniiseyɗaane he enɗam juulɓe e ɓesngu Afrik. So ngesa nguurduba ticcaama jawaaga dudirooji bonannde he saanga ƴoogo, haɗata jaan’du dillude tan ko kulol walla ɗaminaare. Njiɗ-mi jaabaade ko he miijo ngo SAMMBA JUULDE CAAM yaltini to suudu sarɗiiji leydi Senegaal he jeese gollodiiɓe mum tawi kadi ko he ayaawo ngo ɓiɓɓe leydi ndii kala kucciti. Haala Sammba kaa jayii he winndere, kono ka ɓuri heeroraade ko senngo huwtortooɓe ɗemngal Farayseere he Tuddunde yiir-yiirnde. Ceerno Mammadu Dem e Ceerno Ibraahiima Saar e saliiɓe fenaande heewɓe njaabiima heen ko waɗi faayiida to bannge ganndal, hakilantaagal e nuunɗal Ceerno Mammadu Aamadu Lih kadi jokkondirii e Sammba to yeewtere mum faandu almuudo. Sammba wulaani haala mum, Kono o etiima majjinirde yimɓe ɓee yeruuji ɗi njeedatah he hakkille gannduɗo ko yahatee koo. Teskuya laaɓɗo kadi heɓaama ñalnde heen: No Sammba Juulde wayi waawde e laaɓde konngol nii, so o hebbinii mehgol e laaɓnditaade ko o laaɓndaa ; ɗuum tan ena hollira hay so Sammba Pullo oo woni ɗoon, o timmaani kam bacca. Ena haani noon ɗeen jeewte e binndanɗe mbaɗtee he binndi  Pulaar mbele dentaangal huwtortooɓe ngaal ɗemngal ena ƴellitoo he ndee wempeƴere dillinnde senegaal e kala caliiɗo fenaande. So en tonngii haala Sammba Juulde kaa ko nii o wiyi kadi o wiyti :“ So en njiɗii leyɗe men ɓamtoo, ko alaa he sago njanngen ɗemɗe men ngenndiije: Leydi kala yoo suɓo ɗemɗe ɗiɗi tawa heen gootal ena janngee he kuuɓal leydi ndii. Nokku kala ɗemngam gootal takkee heen. So tawii ko ɗoo he leydi Senegaal ; yoo ɗemngal Jolfe ngal suɓe he dow  waawnere kala ɓiɗɗo leydi Senegaal ”                                                            
Ko ɗum dee woni miijo ngo Sammba Juulde Caam wukkiti hakkunde ɓesngu Senegaal ngu ɗemɗe 25 ganndaaɗe tawi heen 19 ko keɓtinanaaɗe won’de paggorɗe gannde e nafooje nguurndam to ñaawoore leydi ndii. Haadi hay gooto yiɗah ko inniraa maaya, leñol Fulɓe ana jogii hannde  muusu e gacce mawɗe ngam ndee fergitere nguurndam yan’de he oo mo heewɓe njaggunoo ɗum e ɓeen tiiɗanɓe goonga, ɓe koomtirtaake laamuyal walla jawkal aduna.  Sammba Juulde fotnoo ko semmbin’de yoo kala leñol fuɗɗoro ɗemngal mum tawa ena waɗda heen ngal koɗdiiɗo mum. So ɓetuuji mbaɗoyaama janngo, maa leydi kala anndu ɗemngal ɓurngal janngeede e haaleede. So ñalngu cuɓagol yontii tawa ko ngonka ɗemngal ngal suɓatoo hoore mum he dow nuunɗal.                                                                         
Miin mi naatoytah he nguurndam Sammba to senngo dawrugol walla tolno jaŋde makko e ñalaaɗe o waɗdunoo e laamɓe Senegaal. Mappotoo mi tan ko he poko-pokolam Pulaagu makko,  Fuutaŋkaagu, e hoolaare leñol ngol joginoo he makko ko adii ɗee baɗtane ɗe mi yelanaaki hoore am e hono am. Sammba jeyaa ko Wuro soogi he falnde ngenaar, baaba makko wiyatee ko Juulde Caam. Yumma makko wiyatee ko Deede Amar Baylaa Ñaŋ to Duumga wuro Alfaa. O ɓurnoo won’dude ko e neene makko to Ndakaaru, to leegal “ isin ndok” he wuro Caaroy. Neene Deede Amar ko debbo mo Ndakaaru meeɗaani hoomtude to bannge diine e ɗemngal mum. Omo haɗatnoo sukaaɓe makko fijdude e sukaaɓe Jolfuɓe. Nde o laaɓndaa holi ko saabii ɗuum ? o wiyi hay mi yiyda ɓiyngel am e tuubaak ena kaalda farayseere ɓurani mi yiydude ngel e jolfo. So ɓiyngel am tawaama he laawol ena lohoo Farayseere, ena metti kono kam o faaydetaake e tuubaako. Jolfo noon ko nanndaaɗo goobu kala naatɗo he maɓɓe, majjat melew. Ko oon dee woni yuman oo Sammba luɓiiɗo hannde silaama njolfaagu ana boomira ɗemngal Pulaar he nder leydi Senegaal. Ɓesngu pulaagu winndere, njananeɗen ko Sammba Juulde men haŋki wonti hannde kustinaaɗo he ɗemngal men rawaandu sayniraandu tooke jiifaŋkooje e koonguuji aduna keeriiɗi. Sammba waabii duuɓi mum 70 caggal, Sammba loɓɓiima he paalel njuumri laamu waaw kaɗaa, Sammba ko pirlitɗo cagataagal mum he dawrugol laamu senegaal, Sammba ko ganndo Fuuta mo humpaaka Ndakaaru, Sammba ko ɓamdatenooɗo peeje ngam hisnude ndimaagu pulaagu, Sammba ko gannduɗo hare men, kaɓirɗe men e haɓdiiɓe men. Bayɗo nii he leñol so fellitii wontude buruuti maggol ; ñawndole ena kaani waɗteede, njogitaaje tammbee, dadule ŋeertinee,  ngati haɓde e mo renndunoo hare ko huunde saɗnde. So tawii ko diine Islaam woni tuugnorgal men ; ndaaroyen yumre (aaye) 178  e yumre 179 to simoore  nagge (suuratl baqara),  ƴeewen kadi yumre 45  to simoore rottoodu (suuratul maaidatu) maa en taw toon ko Geno haali he njoɓtaagu tooñɗo.  Ngee tooñannge ko Fulɓe fof ndenndi ɗum, kono kadi pulaar wiyii: ko jom ñale heedata he hunuko mbaroodi. Ndeke ko Fulɓe senegaal kaani adaade haɓaade ndee fenaande ñekateende, kala pullo waɗa gaawol e kaɗndal hoto ɓesngu leydi mum raaɓeede nguu ñawu ɓurngu keeferaagu haa fooli siidaa.Tijjaani Aan meeɗii seedaade nuunɗal woon he ngenndiyaŋkooɓe haa o wiyi so ɓe ngoodii he leñol ena haani wuurde e ɓamtaade. O seedanii en kadi nuunɗal Sammba Juulde Caam to senngo dawrugol. Kaŋko o malaama ngati o yahdaani e gacce kadi o seedinoo tan ko ko o yiynoo he ngaan saanga. 

Ndeke mbiyen hannde o dillii to yanaande makko ngam ɗee bone janɗe to sikkanooka. Mbiyen kadi dule makko ñaayaama sabu men anndude haala makko ena waawnoo faamnude ɓesngu Sengegaal fotde tooke ngoo miijo arngo dullin’de ngesa ba pulaagu waɗdiri e heege lajal. Enen innitortooɓe ngenndiyaŋkaagal, ngannden koy teheende men yanaama : Ciftoen laamu Saada dikel Saada, oon wiyiino ko fiyi maayɗo koo woppatah guurɗo. Ciftoren ilam ɗuufaan nde Geno wiyata Annibi Nuuhu yoo woppu heefereeɓe ɓee njooloo hay so ko he ɓesngu mum ɓe njeyaa . Ciftoren no Geno laamnirnoo Ibiliisa e no o waɗti ɗum caggal nde jamfii diine makko.  So tawii en paalkisiima, en njeebiima haa ngoo miijo siynaama he Senegaal tawi kadi Sammba hollaaka njoɓdi golle mum haa laaɓti ; en ngontah heɗane he winndere etee kala borjoŋ maa waɗ he men ko welaa tawi ana anndi ko jam tan wontata. Ceerno Yero Dooro Jallo wiyii: kala ko dawaaɗi ngañondiri, yoo ɗi ndentu kam ɗi ngofa fowru. Ndeke ena haani ndentinen pelle leñol ngol, leyɗe, palɗe, gure e hatanteeɓe teelɗuɓe, laamɓe mbele gooto kala haɓtoroo Sammba Juulde no waawiri gila he barme kecco. Ko en juulɓe, kono so en njottaaki he jogaade kaɓtorɗe he kala mbaydi, leñol men seeratah e tooñeede e yaweede. Tabital pulaaku winndere e kala mo ngoƴa mum woni he ɓamtaare e kisal Pulaagu ngummoɗen he joɗnde, ngannden Sammba ko baɗaaɗo sokkiññe he ngoo miijo, kono ko konu añɓe leñol ngol ngoni caggal makko, ndokken Sammba kala ko o haan’di tawa aɗen ngollorii pellital, cuusal e hakilantaagal ngannde yoɓtaade tooñɗo ɗum e daɗndude fittaandu mum ko he diine Geno Jeyaa. Min laaɓndii ko renndo nuunɗal, kala jamfiiɗo ko min yarnooɓe ɗum ngulɗam…
 Kuɗol Katante Leñol Kan hoyreejo catal Tijjaani Aan ngal Tabital Pulaaku Farayse    


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 60 de 60 commentaires

sammba ina haani hippeede piye voggol pu

Ecrit par: Abdullaay Yerel Soh KEER (Invit ) le 03-09-2009 11:23

WADDA yiitii damal ngal fiirata fulve senegaal, nde o yizi fiide MAKKI SAL ko SAADA NJAAy o fiiri zum,jooni kadi ko fulve SENEGAAL fof o yizi fiide , wadde ko ma o ndaara hono SAMMBA JUULDE o wostoo zum o yawtanira e mum muuyaande makko. kadi ngandden fulve bannge hirnaange SENEGAAL fof kevaama! sabu zoo e keer ko arata janngude koo jooni ko heewi heen mbaawaa pulaar, walla hay sinno ina mbawi ne njavataa haalde walla kula haalde hakkunde jolfuve! ngam pulaar jooni koko wattaa jalnirgel! kala heen jaambaaro kaaloowo walla jizzo haalde wiyee ko lenyameejo, zum wazi jooni fulve SENEGAAL keewaani naatde e KAWTAL so wonaa seeza. Ede WADDA kadi ko njiyaton hombo semmbina laamuuji MORITANI e GINE koo fof ko hulde woto fulve koccude laamu pulaar danya doole.Zum noon fulve SENEGAAL e fulve falnde ndee fof; potii yuurnitaade ngonka mum en gila juuwde hevaani daande. Seernaave havatenoove hikka sabu kaddungal rewve ve ; ko jooni potnoo haveede, ko ndee fenaande nyeketeend ve poti salaade gila law. E wooteeji 2000 SaMMba tuumiino JUBU ko jamfante; kono JUBU kam meezaa wiide yoo lenyol mum ware!! banndiraave fulve teenti fuutankoove , SAMMBA fotaani wopireede nih, yo o hippe o fiye vogol pulaar, sabu zum zoo ko yawaade lenyol e warde zum.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

sanza fuuta

Ecrit par: ly abdoulaye mamadou (Invit ) le 03-09-2009 17:14

kadi wow wowu vamtii, galle nimaai e lullugal mum, ee jaarga dawaazi, wonaa tewda saka kooba, hay wojere walla jiire, ko oo wow wow woni, ee entelektiyel on nefat tan on nafataa, njeynozee nivve fuuta, dixxe laavze dogooje, galleeji e gollorze vesngu men, zum fof ko onon kazi woode, ndaare njiyee nafee woto nefee, kumpitirze ngalaa, jaaynirze ngoodaani, humam binneve ko onon, gan'de mon nafti fuutankoove, hey ustaaz, heddo reende quraana sariya geno an'du, pele hammee juulzo e eli faddalla, haa dizzal almameeve,usmaan vii fodyya e seeku aamadu, bookar birro e seeku umar futiyyu taal, yneemtinen vee lomtiive nulaazo vurzo win'dere. 
fulve aasie

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

alaa ko 6uri ndimaangu

Ecrit par: abuu jaan wormadiw (Invit ) le 03-09-2009 17:54

banndi raa6e ful6e darnii6e pular kala do ngondon yoo jamyetto an hannde. son darii6e yeyde lonyol ngol won,darii6e salaade dum, ina haw nii ina her so nii ina jalnii ina hul6i,nii sabu ,tugno tenoo6e so,ngontii,hutortee6e ngannden dodongee wadii do fayaa.hanki ko saada njay hannde ko sammba julde cam jeydo dimaagu mun yey lenyol mum ngam danal aduna ko wallaahi moo alla yowdu6e haa.aduna,kala annda sada njay kam wonko alla holli dum do e nder dowlaaji dentudi amirik sonnoko cokki ofirtat duum fof e,waade non banndi raa6e ko endarii.noo6e.6eyden..darnde.y oo.jaran..ko..soo.ekasanke..le ynol..ina.jardum.kalo.ko.waawi ..wonnde..kala.katan.leynol..k an..hamin..naagii..maa....min. neliima,,ehooho,men..sernaa6e, men,,6ekalnee..haalo.kaa..6e.. ndaroo..heen..yoo.alla..wallu. .kalo..balloo..wo..pular..6edo o.darii6e.ina..koyno.pular..yo o.geno.hoynu6e..

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njettor

Ecrit par: saar souleymane (Invit ) le 03-09-2009 23:05

ko adii fof mi salmini ɓiɓɓe fulɓe fof ko aldaa e paltoor min kam to miijo am ko foti ko kala to cetal pulaagu woni ene foti winndudemo mbataake kollamo to mette mum ene tolni e ko haali ko e yoo anndu kala ko heɓimo oto o wii o tinaani sabu o sompi mbaggu o dikkiima fulɓe ndum noon so fiyaama e mbooko oto wii ko saabi :yo geno nawru pulaagu yeeso ferto kala jullaare wiinde ene falooɗum on njettaama onon dariiɓe ɓe ndatindaaki

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

JAMFANTE

Ecrit par: SAMMBA JALLO (Invit ) le 04-09-2009 05:32

Sinno fof wonaano sammbaaji moxxi ena keewi e leñol ngol , mi saltotono wiyeede ndee innde sabu oo sammba paamzo ko ko boniraa woni e yidde bonnanorde leñol kala. 
 
Katante leñol a jaaraama ngati ko jooni min vuri faamde haala oo kuzaazo mo min nduwii yoo bone mum ndutto e mum. 
 
Fulve kala yoo kuz oo Sammba jamfante hono no Alla huzirnoo Abii laabin to vuraana. Mballondiren e saaktude caaysayaagal Sammba juulde ngal to rajooji fuuta e denndaangal jaaynirze aduna. 
 
Diiwaan Maatam yoo kel galle makko , ndakaarunaave yoo nduppu oto makko, caren kaaytaaji ayiiba makko to laabi, jeereeji , boowe laaze e kala to yimve ndentata. 
Seernaave e wileeve yoo mbaz conndi e kaatumeeje mbele omo heva fergitere vurnde zoo bonde to laamu , o riiwee , o wonta nimsuzo, mo alaa fof to hevi jam ko adii leevte makko laakara sabu ngol leñol ngol o jamfii. 
 
Nde tawnoo duwaaw leñol ngol woni ko e jaabeede, kala coomnoozo jamfa maa alla hoynuzum e jeese men. 
Sammba kam gasii bonireede , heddii ko xeewen kala mo o renndi faandu mbele kelen gerñe mum gila woodde ko bonni. 
 
Won jinngirve banndiraagal, won heen ko cehilaagal walla renndunoode parti, veen e koye mum en ena poti hiñeede haa nganndee ko njahato koo. 
 
Hoto mbaree Sammba kono ndaranozee uddude kala damal dañal e faayiida o fuuntirannoo leñol ngol. Onon ngenndiyankoove wonnoove e parti makko, njaltee ngabbozon jizzo goonga e jam senegaal. 
 
So tawii debbo sammba juulde ko dimo mo xiixam pulaagu dogata e mum ; yoo o yaltu e voggol oo mo fulve nefiri hannde golle mum bonze. 
 
Ngam hakke pulaar min pivtaaki yiyde Sammba juulde ena yaara koyze vole, ena haddii mbajju e nder laabi ndakaaru walla e jeere wuro soogi. 
 
Sammbaave leñol am, njokken golle , kono kala ko arannoo pulaagu e bone walla kasaara yoo haattu e oo sammba kuzaazo yaa ko sayku umar tampi e diine. 
Njokken hare e kala sahaa e kala sifa.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

SENEGAAL DEMDE NGENNDIIJE

Ecrit par: DIACK (Invit ) le 04-09-2009 13:30

On calminaama on njuuraama yo Allah wadan en koorka men ka jabaaka  
Ina yurminii ina hersinii wonande ganndo baydo no Sammba Juulde Caam haalde hono kaadoo haala ;wonaa haala ganndo ;sabu ganndo foti wiyde ko ngam Senegaal yalta hannde e cadeele de wondi dhe foti ruttitaade ko e demde Ngenndiije gannde fof piree e demde men tawde ko o pullo noon o daranoo demngal makko hono no Sakhir Caam en nih; 
sabu anndube fof ina kawri so demngal winndaaka heewi ko maayde demngal noon so maayii yahdat e pinal mum yo ALLAH dadandu pulaar e bone habotoobe; 
Ina gasa noon tawi o yeewata tan koko weli laamdo leydi Senegaal yimbe fof ceedtiima e aEREPORT INTERNATIONAL Ndakaaru omo haala wolof won ko dhum firtata

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ɗalee mawɓendeena

Ecrit par: elimaan LIH (Invit ) le 06-09-2009 03:26

Miijo ko miijo. Ina woodi ko woni dow miijo e ko woni les miijo. No koye poti fof ko noon jiyanɗe potata. Neɗɗo ina fuujoo, ina juuma sabu hisaani e nguurndam mum. Hay sinno ko juumre wonnooo, ina jeyaa e ko ina layna juumre haa joomum jaañoo, ɓamde miijo juumaango waɗta ɗum njogitaari. 
E nder ɓeen ngenndiyaŋkooɓe ɓe limtu-ɗaa, Sammba Juulde Caam ko heen jeyaa. Sabu ina anndaa deftere taro pulaar adiinde ko e suudu makko winndaa omo woni etijaa. Ndeen wadde hay sinno hannde o juumiii walla o yaltinii mijo ngo en njiytaaki heen oye men, hoto ɗum addan en waɗtude ɗum njogitaari ngam haɓiraade banndiraaɓe men. 
Kaa haala ko miijo neɗɗo gooto wonnoo. Hoto mbiyen eɗen njiiloyoo ko soomii e luggere ɓernde aadee e aastaade ɗo ɓuri woɗɗude e ko araani sabu ɗuum ko Joomiraaɗo heerorii ɗum.  
So wonaa enen ngoni e durnude e duurtude miijo ngoo, ongo waawnoo hiiɗɗude tawa hay gooto tinaani saka ina laynee. jaayɗe jaltinnooɗe haala kaa, pacciraani ka, nduttaaki e makka. Suudu sarɗiji ɗo miijo ngoo yaltinaa ɗoo, alaa gartuɗo e maggo. Hoto mbiyen eɗen ƴakka ko en mbaawaa ɗigginde. 
Iirtude ñiiri ɓuri iirtude haala. 
Hoto hay gooto yiilo innde walla daraja e dow yiɗde famɗinde banndum e aybinde ɗum. 
Ngollen e deƴƴere, haala ko yeeso woni. Wonaa kaa haala keɓtorto-ɗen ko ndaɗe-ɗen koo.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

SO WON DARII6E DADII6E BACCA ALA HEEN

Ecrit par: Aamadu bookar sih jowol gonzo (Invit ) le 06-09-2009 11:35

Sikke alaa ngalzoo badal fotnoo woodde koto amen to nde tawnoo ina anndaa ko sabbini to leydi amen to motaani ko mbodo innandi faamoo6e 6e paamii 6e paamaani 6e maa paamoy so hawree weleede gene oo sammba juulde o bonniihoore makko tee alaa fof koo waawi e lenyol hee hay dara sabu ciftoren mo alla jinngani tampaani mo dariizo tiidi dimmbina ko teddi kala ko moyyunoo e makko e ko bonii e makko aduna hannde humpaaka sabu ngal gezal ngal o wiyi omo rokka lenyol ngol sikke alaa banndiraa6e kala to mbaawzon won'de e mo potmi wiyde so yidaa halkaade yoo wallu ful6e mo waawa yoo woppu ngol ngol deeya sabu ko allaahu subahaanahu wo taala yidi ngol saa tawii fooyre ne hu66a sa ronkaani weddo heen decatal ne gasa noon sammba yawii ko ngenndiyankoo6e heddii6e jeyaa6e e dowla senegal sabu zum e nguurndam 6ee ngenndiyankoo6e yah6e 6e njahdaani e gacce hono YERO DOORO JALLO E ALHAJJI TIJJAANE AAN EN feenyaani sabu eden nganndi kaangaazo ne anndi galle baddo dawaazi 
 
yoo jam nallan en

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Smba Juuldé Jokku Ndarndéma !

Ecrit par: Mamadou DEME (Invit ) le 06-09-2009 14:10

Onono , hudoobé, niettotoopé, ko halkare leniol njahaton, so tawi yimbé ndéwe e mon, kodo Boni parudon leydi Sénégal. On ngona hattantebé leniol, kon boomoomé leniol. Mbibbe Sénégal fof poti darrade kaba e mon. Min paami, woné mon, njidi ndéketé,feccude leydi Sénégal, mbada holton leydi Fulbé? Min Ngalla e ndum hande, min Ngala e ndum janggo. Samba Julde, jokku ndarndéma.Hewbé e mbé hallobé, Ngaraané ma et coddungul.Ndaranina KO leydi, Wona leniol Guotol. Sobé cikki, ummini, Maky Sall, jibbo Ka... ko legnol, bé puuntii Koye mbabbé.  
 
Sen teftiima woné mabbé, en Kalketé et Sénégal, no fulbé Kalkira et réwo, sangha Taaya. 
 
Ndéketé, addi laawgu wonée e mbabbé, ko mbé coomi bonnande 
 
Joggui ndo, miiju, yo Haal, leydi ndi fof nièewa ko subi. Wullobé mbé dongkaama , yoo kaal,feeré mumen no ndemndé né fof janguirte et école.  
 
Ko wona dum ko, jolfubé mbébé kabata, mben nana jonki et haajuji mumem. Hande oo demngal mumen rebi et leydi he. Heddi ko holno pulaar et ndemndé kiddide nde ndiaadjirta. Ko ndum, wonémon ko ndoking Faamndé. 
 
Miijootoobé,mbé paami ko feeré Samba Juulde ndé éné soomi on ngonia.  
 
Ndékété woné feewjudé hubbude Sénégal, ko haalobé ko kaalaton ko. Habanaade Leniol ndé mogni, kon jogonden leydi, habanaadé leydi foff, lenni foff, mburi wadde faayida. 
 
Naamdoné palestin naabé,Koreeji men réwo, wonbé Sénégal. 
 
Woné mon ndarani, ko yo ndemgnal men yo yaaru yeeso, won heen ko nguddum njahata. Feccude leydi, halkaare leniol. Min Nguala Heen! 
 
Samba juulde, halama fuddima nafde, en ngandi fewjoobé halkare leniol e leydi.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Moni kala he miijo!

Ecrit par: Mammadu Abuu Caam (Invit ) le 06-09-2009 15:41

Sikke alaa, miijo Sammba Juulde ngoo, so ina moƴƴi ne, won ko ɓuri. Wiyde ina waawna wolof e dow ɗemɗe keddiiɗe ɗee, haa teeŋti e fuɗɗotooɓe jaŋde, juumre mawnde nani ɗoon, ngati hayi karallo gooto jaŋde, wasiyotaako yoo suka fuɗɗoro ɗemngal koɗal. So ɗuum ɓennii, maa taw jolfuɓe ɓuri en ko heewde dille, kono to baŋnge ɓamtaare, maa keewal e saraade he nder Afirik, en kaaldataake e maɓɓe.  
Sinno kadi, fehre waawnude ɗemngal he dow goɗgal ko fehre moƴƴere, sikke alaa, ko Pulaar foti waawneede he Afirik hiirnaange haa fuɗnaange.  
Heddii ko enen : " koŋngol ko ndiyam, so rufii ɓooftotaako". Kono Sammba Juulde bettii en, nde wukkitii he men tooke mum. Huɓɓi docotte, werlii he men. 
O waawni he men hare, alaa e sago kaɓto-ɗen. Kono hare men yoo won'du he hakkilantaagal, teeyre. Sabu goonga hiirat, kono waalataa ladde. E miijo am, darnde men, ina foti jogaade sifaaji ɗiɗi: 
1- Ñifde jayngol ngol o huɓɓi ngol; ɗuum ko darnde mon, onon senegaalnaaɓe. Oɗon njogii jaagorɗe toowɗe, depiteeji, howhowɓe e yontaaɓe. Nganndinon ɓe, ñalnde maɓɓe dawii. Ɓe mbaɗa fehre, wuufnooɓe ngoo miijo, kaaktoo ngubba, walla moɗa, ñola e deedi mum en. 
2 - Ɓe kuctana lelnude mbaydi ceniindi tippudi jaŋde Senegaal, ngam naatnude heen ɗemɗe ngenndiije. To baŋnge am, sikke alaa, moni kala, he tuugnaade he wiɗtooji tabitɗi, foti fuɗɗoraade ko ɗemngal mum neeniwal; so o yahii, haa o ƴeestima, Collège, ngaan saanga, omo waawi suɓanaade hoyre makko ɗemngal ɗimmal. On njaaraama!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

mawɗo fewjii bonnde.

Ecrit par: njaay mamuudu (Invit ) le 06-09-2009 19:13

jaffa monyaani saka jafaade lenyol . 
pulaar wii so fenaade halaama duuɓi temedere ko fenaade jom duuɓi 100 so haali fenaade ko fenaade. 
kala ko neɗɗo yiɗatine e muum oto mooymuum.binooɗo, 
en yiɗan lenyol fulɓe teddugal ko ɗuum tagi wadde lannda politik so tawiino ko googa en haani hetti dolokke teddugal fonno moornudde pulaar ko ala koɗemngal godgal o haadni heen .pulaar wii ganyoma , 
ganyoma ko ganyoma kono sehil ganyoma ne ganyoma. 
ɓikkon mone men fof ne foti daraade fodde baaɗe mum, 
karalaagal,ngalu,duwaaw, cefol,doole fof pulaar ne 
sokli. yo geno firtu peeje anyɓe oulaar amiine.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

En njuuranaama !

Ecrit par: YERO SOH (Invit ) le 07-09-2009 03:03

Gila min nani haala Sammba Juulde kaa , min paamii o wonaa gooto e ndee bonannde. Sammba ko ganndo etee ko o vooyzo e ronndo pulaagu e dingiral dawrugol ndeke o diwii fin'de tan o mañcinoo he ko o fewjanaani njogitaari e puftorze. Addani min faayde e hebbin'de wullitaango ngoo ko yananeede won añve xoxve e yizve fuuyve ngoni caggal makko. Jooni kam zuum fuzziima laavde.Elimaan Lih haalirii hakkille etee min paamii haala makko.A jaaraama noon ngati hay so nezzo bonnii, golle mum hanki kam potaani ubbeede. Addani min faayde noon ko anndunoode darnde nde Sammba Juulde hollunoo min hanki e leñol ngol. Mammadu Dem a jaaraama , a addii ballal maa he leñol ngol haa timmi. Jooni kam min paamii njeyazaa ko e duñve Sammba he ngol goofol. A wallii min, sabu min nganndii wonah Sammba tan woni sonngooru leñol ngol. 
Aan kam ko fotde baawal maa e mbinndiin Pulaar tan min ñaawrata miijo maa he ndee darnde. A yennii ngenndiyankoove , a takkii yizve leñol ngol ko daraniive feccude leydi Senegaal e addude hare vivve mum. Mammadu, ena gasa ko a cuviizo Sammba he dow leñol, ena selli kadi dawrugol vurani maa leñol maa sabu miijaade ko toon tan lonngere neyvunde hevotoo. A rokkii yeruuji he nguurndam leyzeele godze, kono a haalaani humpito maa he nafoore leñol e zemngal. Ñawgol binndi maa Pulaar anndinii min holi aan e no miijortozaa. So tawii Sammba yaakorii ko hono maa en, yoo o yanane o nanngi ko he laaci jiire. Min nganndii miijo maa ñawiri ko no binndi maaza nii. Aan kam a faaynaani min ngati mo waawaa nafde, hay so yizii bonnude a hattani. Anndu noon so njovtaagu Sammba dawraama ko aan e hono maa en ngadortee. Minen min ngañaani hay leñol gootol he Senegaal, kono min njavantaa hay gooto ana bonna ko am en. So tawii Sammba ko biyzo ma wallu kam jamfaade , so mi dazii peccen ko añve njeeni mi , anndu a naatii he ceekol. Sinno ko sago tawa sammba juulde wonani senegaal ko meselal hakkunde vesngu mayri, nezzo wonaa tan no yizi sammba mum waya nii wayata.So tawii a reenaaki a nimsat

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

sannza fuuta

Ecrit par: Ly Abdoulaye mamadou (Invit ) le 07-09-2009 07:04

so zazi ngontii buruuti ynawu leela sellude, feere so resndaama gayno hisnataa leynol, hoolaa xakki aawdi en, miijttozee, nduttozee ngartee e ban'don en, ngonee ko ngonzon koo ndaw juumre, mballee kam, mi walla kaari tan, on kirataa ko on kuuti tan kuutorteezi,leynol kay layaani e wertallo africa neene, haa ngabbi jane e duvve so wonaa pulaar, ko puuyzo muuzzo puuddi kay wiyata gon'gal revii, nokku, ngaal yahaani yahata kadi, njaaynee ngal men e jaaynirze, kolle ngal e ayawuuji kabrirzi, pulaar gila haazngo fiiltiingo hirna'ge, haa haazngo wozeewo fuznaange, naange toownge saasnge juutngo wirnata, pulaar pulaar... mo usmaan vii foodya, umaar fuutiyyu taal, mo mamadou samba joop. 
fulve aasii

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

mor sammba juulde caam

Ecrit par: ibraahiima lih(yaakaare.com) (Invit ) le 07-09-2009 09:15

paamen ko boomaare e lenyol,sammba fuzzaniive kove kulnoo haalde.jooni noon heddii ko enen e yiyannde men haa pirten ngoo miijo.mor sammba juulde,mor jamfante lenyol,heddii ko ndadozen hare yontii

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

YOO WEEJ

Ecrit par: GELLAAY WADDU (Invit ) le 07-09-2009 14:02

Min njaarii vee sagataave wazanve min zee lowe ze mi mbaawi suynude mette amen. 
Min njettii kadi vee jaambareeve yarlitaniive leñol ngol haa mbaawi feeñin'de kala ko joli mbele gooto kala adda heen miijo mum. Miin dee ngar mi ko jaarde Sammba Juulde Caam ngam won'de mo hannde coktirgal ndee sazeende nde min njiylantonoo damal no haaliraa gila ko vooyi. Sammba ittanii min sikke e tuumgol hoddiive. Min nganndii ndeke ko woon he vesngu men jaasve javve wazeede cenndi warngo zemngal men he leyze men. Sammba wonanii en yeru ndeke nezzo ana golloo ko tiizi, o heva baztane bonze haa mbaawen reentaade e duwaade baztane moxxe. Sammba hollii en ko ko reppi kono ana hebli ronoove ndeen jaasre ngona mooxu leñol ngol. 
Heewve kollitii yoo en ndaro , won wiyve yoo yovte ko yaawi , kono ngannden golle zee ko ko puzzaa. Ko adii nde Sammba jofoyde to leevte mum laakara ngam jamfaade enzam mum ; kolliten tawo aduna oo bonan'de makko to haala , binndi, kaalirze e enternet mbele ngool ciimtol ena heddanoo leñol ngol haa cay. Caggal sammba ana yara ndiyam , wonah momtude zum sazi , kono hade makko yahde; njokken he saaktude bonzi makko mbele zuum wona ndeenka men he heddiive vee. So ndeen yontii, maa almudel waz ñalaande tawanii ceerno ummaaki he joznde mum. Njokken golle. Gerlal wiyii yoo weej.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

mamadu jah wuuri haa maayi famaaka!

Ecrit par: Mamadou DEME (Invit ) le 07-09-2009 17:25

tawi leniol men yaakori koy mon peejen men mboni, sibu on nganda to paadon. On paamaani ko nafoyta en.Mbiidon ko ndemngal fof yoo jangué; nooye tuubi , niewe hol mburgal haalede, ngaal fawe dow. So tawi ko enen tan jangata pulaar, kaalata pulaar; so yaari ni e senegaal, on paamani to paarete non ? Ngoppe niettooje, juurnode ko haalete ko.Paame ko windaaka! 
 
Mammadu jah wuuri ha maayi faama ka, ko jooni won heen niewata ko yidnoo! ko jikkuuji men.....  
 
Woona waawde windude,daarde, haalde, siftude tan woni daranaade leniol.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Goomu

Ecrit par: Sammakka (Invit ) le 08-09-2009 02:01

Propos de Samba Diouldé Thiam : Des militants pulaar de France reçus par le ministre Kalidou Diallo 
dimanche, 6 septembre 2009 / Alassane Diallo / Directeur de la publication  
 
Le mois de ramadan, particulièrement éprouvant cette année (les températures frôlent les 30° et on coupe à 21h00), ne les a pas empêché de se réunir, le 27 août dernier, en toute urgence pour dénoncer fermement les propos du député Samba Diouldé Thiam, avant de s’entretenir sur la question des langues nationales avec le ministre Kalidou Diallo.  
Très remontés contre les propos de Samba Diouldé Thiam qui proposait que la langue wolof soit enseignée partout au Sénégal, des représentants d’associations de promotion de la Culture pulaar ont été reçus à Paris par le ministre de l’Education et des langues nationales, Kalidou Diallo. Jaalo Sek (Wali), Mammadu Abdul Sek (Polel Jawbe), Demmbel Sal (Ndulumaaji Dembe), Aliw Bah (Kanel), Abbaas Jallo (Danthiady) ont ainsi réussi à s’entretenir avec le ministre, malgré son agenda chargé. 
 
Réunis autour du Collectif des Sénégalais de la Diaspora pour l’Enseignement des langues nationales au Sénégal, les militants pulaar ont fait part de leur « indignation » suite aux propos du député Samba Diouldé Thiam. D’après Kalidou Diallo, ces propos n’engagent que leur auteur, puisque ce n’est pas à « l’ordre du jour » de l’agenda gouvernemental. Il précise même que sur instigation de Mme Viviane Wade, épouse du Chef de l’Etat, quatre classes expérimentales ont été mises sur pied pour enseigner le pulaar, le Wolof et une autre langue nationale. 
 
"En fait, dit-il, la politique prônée par l’Etat du Sénégal est que la langue dominante dans une région soit enseignée en priorité. Après, les personnes intéressées pourront choisir deux autres langues de leurs choix. Ce qui fait qu’à la fin, le Sénégalais pourrait maîtriser, outre sa langue maternelle, deux autres langues du pays". C’est donc avec joie que le

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

HOLI AAN ?

Ecrit par: kAN (Invit ) le 08-09-2009 10:21

Banndiraave , on calminaama.Min ceeraani e janngude binndanze mon jowitiize he haala mawzo men Sammba Juulde Caam. Min njiyii heen jaabawol biyateezo Mammadu Dem cemmbinngol miijo mawzo oo. 
 
Min njiyiino jaabawol kadi min nani haala biyateezo Mammadu Dem he yeewtere Mammadu Lih. Amin njizi anndude mbele ko oon hevti miijo wodngo walla ko Mammadu Dem godzo woni he jaabaade. 
 
Haadi njizzen ko haala men nafta leñol ngol , ena haani kala he men gadduzo miijo mum o innitoo haa laavta mbele gooto kala annda mo haaldata oo tawa azen ndokkondira teddungal e nezzaagu. 
 
Mammadu Dem en ana keewi , kono kadi won heen anndaave , nganndiraa hakilantaagal e daranaade kala ko ena yoolta hujjaaji senegaalnaave to caggal leydi. Mbele ko oon Mammadu Dem walla ko Mammadu Dem mo kisal Senegaal walla ko Mammadu Dem godzo woni cemmbinzo he miijo sammba juulde ngoo ?  
Onon Mammadu Dem en anndaave vee, njaabozee min , mbele gooto kala annda mo haaldata oo. Min njizi ko anndude oo Mammadu Dem , to o jeyaa kadi o rakka min jokkorze makko to noddirze e to enternet so ena aavnoo. 
 
Yoo Geno rokku en yiytondirde he jam tawa ko ko nafata leñol men tawa kadi en mbonondiraani he koye men. On njaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

binndoowo

Ecrit par: Joom (Invit ) le 08-09-2009 11:53

Onon yahve to Kaaliidu JALLO ve, on mbazii ko moxxi. Kono o haalanii on fenaande. Sabu bone puzzii ko e makko, kanko Kaaliidu JALLO O, oo kalfinaazo janqde Senegaal. 
 
Sabu o yahii haa wuro mavve Danycaaze, o haaldi toon e yimve ve ko e zemngal Wolof, yimve fof njiyii zum e tele. Haa Danycaazi e reedu Fuuta e nder wuro makko, wuro Abbaas Jallo e Yaayaa JALLO, o fenat. O jeyaa ko e goonqzinve ko Sammba Juulde haali ko. Oon wiyi ko yoo Wolof jannge, kanko o yah haa Danycaazi, o haaldi e yimve ve Wolof. o wiyi zum en ko nii wazatee. Zum noon nanzo haala makko fof, fuuntii hoore mum. 
E miijo am, o jeyaa ko e fotve haveede ve. 
O reenaani so wonaa lonngere makko. 
On njaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Merci à la délégation !

Ecrit par: Mamadou DEME (Invit ) le 08-09-2009 18:40

Nous remercions la délégation qui a rencontré M. Le Ministre en Charge des questions des langues Nationales. 
 
Ils viennent eux mêmes, et c'est extraordinaire, d'apporter le démenti le plus formel à tous les propos que certains d'entre eux ont utilisés comme arguments dans une campagne contre Samba Dioulé THIAM. 
 
En effet, ils ont dit partout,que c'est le régime, c'est Abdoulaye WADE qui est derrière la proposition du Député du Sénégal. 
 
La délégation nous indique que le Minsitre Kalidou DIALLO a bien dit que les propos n'engagent que son auteur. 
 
Deuxième point intéressant: La délégation rapporte la position du Gouvernement exprimée par Le Ministre de l'éducation sur l'enseignement des langues nationales. Ce qui correspond d'ailleurs à ce qu'il a dit chez notre ami Mamadou LY ( SENWEB 
 
En fait la position du gouvernement correspond à votre position, et visiblement vous êtes satisfaits des assurances fournies.  
 
Cette position c'est le statu quo, chacun apprend sa langue dans son coin et dans 10, 20 ,50 ans on verra celle qui dominera et on choisira... 
 
Vous n'avez pas encore compris? Vous faites une course 
 
pour aller à Linguère. un part de Danthiadi l'autre de NDOULOUMAJI avec des chaines sur ses pieds Vous pensez qu'il a des chances d'arriver le premier à destination? 
 
Nos langues nationales ne sont pas au même pied d'égalité, ne sont pas traités de la même manière, par les médias, par les voix officielles. Une a tous les atouts et se développe, les autres perdent au fil du temps leurs positions. 
 
Le piège est là. Nous allons laisser aux générations futures,les germes de graves problèmes de coexistence, par ce que nous ne voulons pas traiter maintenant la question de nos langues. 
 
Samba a fait une proposition, fruit de sa propre réflexion, il ouvre un débat, chacun doit donner son point de vue dans le respect mutuel.  
Vous vous êtes lourdement trompés, vous venez de le démontrer. Vous devriez présenter vos excuses. 
On jaaraama.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ceerno Ibrahiima KAN a salminaama

Ecrit par: Mamadou DEME (Invit ) le 08-09-2009 19:26

CEERNO Ibrahiima KAN a Salminaama 
 
Hol ko nawori haala yummum samba caam e yeewtere men ? dum diwtaani hunuko ma? 
Yankinaade, neetaare, ene yemira. Sibu hol ko liggani daa leniol ngol haa kada hettana hooremaa waccoore " Katante leniol" Ko min tini : 
- ada liggo ada wuurni gallema no moni fofnii 
- ada winda defte ada yeeya, ada wada e jeyba maa 
- ada jangguina sahaa pulaar ada yobee. 
A fiyaaka, a riiwaka liggey maa, a sokaaka sibu miijooji maa. En niaagaaki alla toowdo oo, dum heptomaa. 
Samba mo jennata oo, sokaama, fiyaama, riiwaama, sibu miijooji mum. OMO jeyaa e addume kissal leydimen. 
 
Haal ko liggani daa leniol men, taw ko sibu alla e sibu maggol 
 
Ko wonaa duum ko, ceerno ibrahiima, a heddima yeewtere  
Kaaliidu JALLO e radio. A janguii ko windaa dow ko, haa jooni a faamani danndu ndemde nee kaalaade ndee to faari yontaaji garoyooji nooy duumi teemedere? 
 
Mbodo yiddi ndarto non miijo ndon. Koy juumre mawnde  
gondon. So miijo Samba feewaa ni ngadde miijo ko wona joodoraade ni, ko wona niettaade. 
 
Mi juuriima on

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

N'importe quoi

Ecrit par: Clédor (Invit ) le 08-09-2009 20:29

Mamadou DEME (quel Mamadou DEME?) TU RACONTES NIMPORTE QUOI, ICI C LE DEBAT QUI PREVAUT, LES GENS ON LE DROIT DE S'EXPRIMER§ 
QUE VEUX TU? QUE LES GENS SE TAISENT? 
NON! 
Avec ton pulaar approximatif, ce n'est pas sur toi en tout cas le pulaar compte pour aller de l'avant!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

JOKKORDE SAMMBA JUULDE

Ecrit par: kan (Invit ) le 09-09-2009 03:47

# # 24 KAN Says: Your comment is awaiting moderation. 
Today at 10:27 pm (3 seconds ago) 
 
WON ÑAAGINOOVE YOO NDOKKE JOKKORZE SAMMBA JUULDE CAAM 
 
Ngannden noon ko kaalaten e no kaaldatan hoto bonannde ndee naworde en. 
Binndol lowre ko joowre nde yimve ndenndi , kono ndeentozen vatakeeji keeriizi tawa ena mbazi woon e konnguzi zi laawol rokkaani hay gooto yoo wiy hono mum he binndol jogingol ummannde laavnde e njiytam keerizam. 
 
Ngannde mboroodi so barminaama , ena heewi yiylaade mo maaydi. Wazde vatakeeji keeriizi zii yoo ngon’du e ganngal zi kuwtoree he maydi njuvvundi tawa mbele sazeende Sammba Juulde ndee ena waasa naworde vesngu leñol ngol nuunzuve. 
Jokkorde makko he geese: ddjuulde@yahoo.fr

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Mammadu Dem

Ecrit par: YERO SOH (Invit ) le 11-09-2009 10:59

Ceerno Hammee Sal , a haalii goonga. Leñol ngol wonaa gawlo hay gooto , ngol haalata tan ko no nezzo wayi. Amin nganndi Sammba Juulde to bannge darnde mum no waanoo e leñol ngol , kadi min njaarii mo. Hannde noon ko o pergitiizo amin ñinqa gollal makko. Miin noon won ko haawi mi seeza: Mi teskiima hakkunde Yaakaare e Pulaagu.com fotde 590 nezzo njanngii winndannde ndee , kono ko Mammadu Dem gooto heedani Sammba Juulde Caam !. 
 
Sinno ko "woote" dawranoo , Sammba kam anndatno ko dewzo dow ngati ko Mammadu makko tan weddanii mo kartal mum teelngal. Kartal Mammadu Dem ngal e hoore mum heewaani doole sabu min paamii e haala makko ndeke o haaldata tan ko jinngol kono o humpitaaki darnde Pulaar ndee zo yahrata. Seede mum ko binndi makko zii e ko o seedii e Katante leñol Koo. Ngal seedantaagal ena seerti e yiyannde Ceerno Njaay Saydu Aamadu haa inniri mo innde Katante leñol ndee. Woo kaa haala dee Tijjaani Aan zaldi min nde yaltata aduna ndee. Wonaa zuum Murtuzo Joob haalani min e Katante leñol, kadi wonaa zuum min njiyri gite am en e oo mo njizzaa nanndidin'de e Sammba Juulde tawi ko Alla seerndi zum en. 
 
Mbiyzaa aza laavndii ko katante leñol wazani leñol ngol , ngaal laavndal kam hollii ndeke ko memeede Sammba Juulde tan ummini mpaa , kono a anndaa ko yahetee koo. Mbiyzaa darnde Katante haazi tan ko e jannginde ena yovee e winndude defte ena yeeya ; miin dee ko oon vurani mi jeeyzo leñol mum walla jovaazo yoo jamfo zemngal mum. 
 
Mammadu , fad haa ko ngannduzaa dawree , ngaddaa heen ballal maaza , kaa haala wonaa ka maaza. Ko minen e Sammba Juulde vuri jiidude to bannge darnde leñol ngol. Nde tawnoo omo anndi kon ndukata koo ; kanko o muuzii munku , aan tan a waawaa saccude ngol kelol etee a famzirii bonnitande min ngenndiyankoove am en ve Alla feewni. 
Katante leñol , jokku golle , hoto hezo kaa puuyka. Mammadu Den , yaltu dingiral am en hoto a yavveede mboorezaa.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

españa valencia

Ecrit par: alasane keita to ngano (Invit ) le 11-09-2009 11:53

miin komi ngannoojo daade maayo mi salmini fulbe fof kala tobe mbaavi vonde mi salmini alhaji baaba maal banndi raabe mbodo naamndo holko firti tukuloor holko hadien salaade viteede tukuloor on njaraama yo alla vadon en jam

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

PEEJE MON ? taw wona haala Meha !

Ecrit par: Mamadou DEME (Invit ) le 11-09-2009 19:03

Ronkaa ko yon kaal peeje mon.Samba haali feere mum, udditii yeewtere .kaale Peeje mon.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Vos Propositions Concrètes

Ecrit par: Mamadou DEME (Invit ) le 11-09-2009 20:04

Le Député Samba Diouldé THIAM a publié une contribution à l'adresse de toute l'opinion. Il a résumé son idée devant l'Assemblée. Il n'a pas déposé une proposition de loi. Il ouvre un débat qui prendra le temps qu'il prendra si les Sénégalais le souhaitent. L'essentiel,il faut qu'on arrive un jour à introduire l'enseignement de toutes nos langues nationales dans l'école de la République.En trouvant des formules applicables, réalistes qui renforcent la cohésion et l'unité du Sénégal dans sa diversité.Les citoyens, tous les citoyens Sénégalais, leurs organisations sociales, politiques, les Associations de parents d'élèves etc.. peuvent apporter leurs contributions au débat.En sortant des généralités si possible. En formulant des hypothèses concrètes. 
 
Il nous faut construire. Mettons de côté les injures et petits règlements de compte ( liés au 2 mars 2000 et autres...)Le Sénégal nous appartient tous. Les générations de demain devront vivre en commun dans le même pays.  
 
Notre Afrique ne peut pas continuer à enseigner toutes les langues occidentales et orientales et ne pas se donner les moyens, la volonté d'enseigner ses propres langues.Le débat de fond posé par Samba est là.Il n'est pas ailleurs!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Ceeron yero SOH ( walla ko inde wojere)

Ecrit par: Mamadou DEME (Invit ) le 11-09-2009 20:28

Ceerno yero soh ( tawi wonaa inde wojere) 
 
Haala ka woppaani hay gooto e senegaal. Haal feere maa sydi soh ! So wotte wonno, ada andi miijoo denjubbe be? be binda taa be? Be gandaa nii oodo sit ne woodi?

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

haala sammba juulde caam

Ecrit par: Deme mmadou (Invit ) le 11-09-2009 22:16

e nder duko ngo sammba juulde caam udditi feewde e demde ngenndiyankooje e nder leydi senegaal, won toriibe anndude holi e mammadu dem en jinganoowo samba juulde caam o. ko goonga ina foti anndeede sabu mammadu dem en ina keewi e nder farayse tawi kadi won e mabbe ina nganndiraa darnde mumen . Miin komi mammadu dem, mo kisal senegaal, njeyaami ko sinycaan-sincu-garba .Ko miin e wodbe coccotirnoo e sammba juulde gila e nder internet haa haalirde mmamdu lih jogii e nder yeewtere mum faandu almuudo. miin mi haawraani e sammba juulde tawi kadi kala ganndudo darnde am e faggudu dawrugol e kala ko feewti e lenyol men e pulaar ina anndi mi waawataa hawrude e sammba juulde caam. Oon mammadu dem ballitoowo sammba juulde wonaa miin . oon ko sehil makko, jaadiido makko gila e law .ko e yimbe samma juulde heedanbe mo e leydi farayse tawi kadi ina ndenndi e makko lanndo dawrugol.Miin noon mo, faalaa jokkotirde e am ina waawi tommbaademi e dememadou@hotmail. com. Mi weltaniima hiranoobe koye mumen tawi daminaaki e hay gooto Deme mammadu hooreejo kisal senegaal sociologue des migrations et du développement local

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

CER !

Ecrit par: YERO SOH (Invit ) le 12-09-2009 13:21

Ceerno Mammadu Dem mo Kisal Senegaal , a jaaraama. Hollito maa laavii cer , heddii ko amin padi mbele maa Tokara maa oo hollir hoore mum no mbazzaa nii. 
Jooni kam min nganndii fuzzii feeñde ko Mammaduuji zizi: Mammadu mo kisal Senegaal e Mammadu paayaazo. Mammadu paayaazo laavndiima mbele Indde am ndee wanaa innde wojere , jooni kam o veydanii min faayre sabu min nattii hoolaade mbele ndee innde wonaa luvaande ngam suuzaade heen ena wara enzam mum. Nde tawnoo Sammba kamm hunuko mum voodii, kono o waawaa suuzaade , oon kam muuzii munku ko vooyi. Heddii tan ko amin kavoo miijo ngoo hoto ñzznqtantonnve bonnude mbazde zum njogitaari. Mammadu , so aza jogii goonga yalyu min ngannda holi aan. A artirii miijo Sammba juulde ngam faamnude yimve vee e pulaar e Farayse , kono a yottaaki zo o memi haa yimve vee laawii. Mbiyzaa Sinno ko woote wonaa winndoove zoo vee mbaawi wazde huunde ngool konngol veydanii min ganndal ndeke a hiisaaki Fulve njeyaa ko e Senegaal. Peeje mbiyzaa yoo min ndokku zee , Mammadu Dem Kisal e wodve kaalii heen, kono mizo yaakorii maa o jolnu winndannde mum e lowezee walla godzo jolna mbele cawel maa njogitaari ngel veydoo ñolde. Mammdu Dem , anndo aan a wonaa gizo Sammba Juulde sabu woni yizde nezzo ko haaldude e mum goonga. Mizo yenanaa , so tawii Sammba ko jom hakkille , o anndii a wallaani mo ngati a ñippaani jaynge ngee , a duñcu zum. 
Sammba hannde foti yizde ko balloowo zum haa yalta e zee cazeele o tuubana vesngu Senegaal. Mammadu Dem , ngaddanzaa min ko semmbinde fenaande e yennude ngenndiyankoove, kono min mbaawaa haaldude e maa ko laavi sabu min ngaadaa holi aan. Sabu binndi maa e miijooji maa ,miin kam mizo siikkitii yoo a taw wonaa nezzo mo leñol godngol naatii e lowe zee ngam yizde jiivde Fulve haa hela doole mum en. Mammadu Dem mo Kisal Senegaal , a jaaraama , min mbeltiima nde ndee bonannde laavi jeyi zum ko tokara maa Paayaazo

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Kissal walla Moobaare?

Ecrit par: Moussa BA (Invit ) le 12-09-2009 13:24

Ko parti legniol woni kissal( Moobare)walla ko parti leydi?

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

kisal walla moobaare

Ecrit par: dem mammadu (Invit ) le 12-09-2009 19:07

kisal senegaal ko lanndo dawrugol ngol senegaal naabe kala ndenndi tawi nyannde sosngu mum to trap nyande 03/11/07 keewal yimbe tawtoraabe tawi ina ceettii ko e kisal njeyaa ina wona 600 neddo nyande moobotiral sosngo.ko heewi ina ummii e diiwaanuuji farayse fof. heen ina ngummii belgique. heen ia ummii itali. wonbe amerik e senegaal sabu ronkude garal ina neldi batakeeji firnde jeyeede mumen e kisal senegaal, ina kalfini tooddogol mumen hooreejo kisal sagataabe kisal nelaabe darnde sosngo lanndo mumen. kisal senegaal wonaa lanndo lenyol haalpulaar en tan ko lanndo senegaal naajo kala mo miijo kisal ngo haawrani. haalpulaar en seereraabe, sooninkoobe, njaguuji, joolaaji, soose en ,jolfube, diidoo leyyi fof bibbe mumen ina e kisal senegal e dow faamotirde hay lenyol gootol hay demngal gootal, hay diwaan gooto wwaawataa hoonaade e keddiidi , heeroroo jam bamtaare senegaal tawi ko kanyum tan . kisal ina goondini jangude demde keewde e janginde demde kewwde ko nafoore neddo e deeyre leydi .firnde kisal senegaal ko jam gondo e laawol ina ara hooreejo moobotiral sosngo ko ceerno pap ibrhiima sek ganndo dowrowo jolfo guurnnodo do e fayrayse sankii ko booyaani, cukko makko ko soose sarif njaay ina jeyaa kasamaas, kolaado kuubal jonnde ko aysata jallo pullo bingel aboubakri jallo to orlea .ittaani haalpulaar halfina goodal kisal senegaal e nder winndere he . aan muusaa bah so tawii a wonaani neddo mogginiido e innde jannande to welmaa fof mi jokkotira ma . miin ko njahami ko ko e peeyi woni . sabu heewii lanndoyon tawi ko yimbon nayon cosi dum ng am ndaartude lonngere tee in keewi dille no barille mehe nih .kisal jeyaaka e been mmammadu dem hooreejo kisal senegaal

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Seydi Dem le vrai

Ecrit par: clédor (Invit ) le 13-09-2009 06:19

Mamadou Deme de Kisal merci pour la précision. Tu n'as rien à voir avec l'autre avocat du diable qui est le seul qui navigue à contre-courant!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

jamfa

Ecrit par: mame (Invit ) le 13-09-2009 07:52

jamfa ko bone

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Bayninoono Arti ?

Ecrit par: DEMBA DIA (Invit ) le 13-09-2009 17:09

Mate Maamuudu deh To Sincaan woni haa jooni koy farayse? 
o wayninooma sehilaabe, wonde Abdullaay WAD e Abdurrahiimu AGn kalfiniimo golle. Ko wahli dum ? 
 
O Woppi Abdurrahiimu ?

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

bayninoodo arti

Ecrit par: deme mamadu (Invit ) le 13-09-2009 21:14

mi waynanooki njaami saka mi arta sabu alaa ko tottanoomi ko ina jaranmi ummaade e farayse mi doga mi moolmoolna no daminiido danyde ko sikkaano.a semtii abdulay wad feeraa fodandemi huunde saka noon hokkami .mi wonniino noon e lannda any kono sowonaa tawi a alano e leydi he , walla taaw ko a daaniido walla noppi ma koko natti nande alaa kumpaado jaltugol am e lanndo any . ko goonga min denndiino lanndo nde o ari trap yiide sete amen omo wiya o nattii yidde rew de omo ndaarta reweede . min dewi e makko min neli mo nelle o huli haalde o yettinaani no sammba juulde haalirannoo demde ngendiiji hade mum hebde longre wulde nyaayaa muudi munko. nde any fodanaa jaagorgal o noddiikam tawii oon dumunna amin kaba e makko hare nder lanndo tawii omo janfii ko haaldanoo ko feewti e wonde aldullaay aan DEPUTE. KO E oon sahaa pellitmi yaltude lannda maako njaarumi teddunngal dum wadi teedungal gonngal e hakkunde am e yoga e yimbe makko e farayse. mi weltiima nde noddirdaami maamuudu sabu ko innde nde ngoowmi tee lollunde saare amen. kono noon mor mah aan moggintoodo huutoro innde wojere ina ndaata aybinde e bonnude tawi ko jikku kaaltataa. mbido yenenaa so aan fodananoo ko abduraahiimu noddirnoomi ko heewbe tinataa tee a waynotaako hay gooto saka njahaa ngarta . miin mi lollinaani dokkaal abduraahiimu. haalaa ko e peyi e nder batu tawi kadi wonaa miin haali. nde tawnoo nde noddaami nde mi aandaano e hooram kadi mi heydaani saka mi ndaarta longere. mi saliima nootoyaade tee heewbe mbbiimi komi boccoonde mi wonataa. njabmi wiyeede noon njaltumi lanndo abdurahiimu tawi mi janfaaki hay gooto. ngaayniimi feere sosde lanndo. heewbe nootii min cosi jam garoowo, e laawol o kisal senegaal. nde wonnoo ko a tenkoynoodo a tawwaka nde ndiigaa bottari sooraa deftaa saka nyaama heen

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Oto Laawo!

Ecrit par: DEMBA DIA (Invit ) le 15-09-2009 18:48

OTO Laawo! hooreejo parti moobaare !

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

oto laawol

Ecrit par: deme mamadou (Invit ) le 15-09-2009 22:16

mate laawol moobaare maada aan gooto demba jah mo suusaa fenynyikinaade kono moobaare senegaal alla heen jogoraani wonde heen sabu waabe mah nih ndanyataa heen sagooji mumen

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ngarten e dingiral men

Ecrit par: yeroyel bari (Invit ) le 16-09-2009 04:30

Banndiraave , hoto naaten e mantude walla yennude lanndaaji e yenndirde. Ngarten e haala sammba juulde jamfiizo senegaal oo.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Non a la discrimination du Poular

Ecrit par: Amadou Moussa (Invit ) le 19-09-2009 20:32

Le colon a favorisé une langue nationale au detrment des autres pour mieux balkaniser l´Afrique. tout comme chez lui: les Francs (germaniques), les Alsaciens (germaniques), les Gaulois (Celtes), Bretons (Celtes), Normands (Nord mann), l´homme qui vient du Nord, 
les Auvergnes avaient aussi leur langue, sans parler des Corses plus pres des Italiens etc... Tous parlent aujourd´hui le Francais.  
Demains si le Senegal parle Wolof, le Mali le Bambara, le Bourkina, le Mossi, c´est la disparition du Poular. Disons NON. Luttons pour que chaque pays choisisse au moins 3 Langues majoritaires, tout commr dans les pays anglophones comme le Nigeria, la Gambie òu le mandingue cotoit équitablement le W. et le Poular. A travers toutes les chaines de diffusion nationale senegalaise, le Poular doit etre rénumére comme le Wolof, au meme pieds d´égalité. Ceci au nom de l´importance démographique des Poularophones et au nom de l´importance de la langue Poular èn Afrique. S´il faut Promouvoir une langue nationale et africaine, c´est bien le Poular qu´il faudrait penser. Car culturellement, économiquement et démographiquement le poular merite bien sa place qui lui revient de droit. 
On jaraama, bandiraabe.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Paamondiren

Ecrit par: Alhuseyni jallo (Invit ) le 20-09-2009 20:26

Njuulee mo wuuri banndiraabbe enen fof ken ngootum miindee wonno cikkirnoomi Mammadu Deme kono mi hediima haalamakko ene selli ene faamnii yoo yaafomi.Paamondiren Samba haali ko miijomum oto kaben e koye men

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

HAY SOKO MIIJO NE YU66AANI

Ecrit par: HAMMEE SAL (Invit ) le 22-09-2009 18:41

MAMMADU DEM SAMBA JUUMDO CAAM HAY SOKO MIIJO O HAALI NE NDAW MIIJO BONNGO, MINEN MIN NJIDI KO YO SAMMBA HUCCIT E LENYOL NGOL O YAAFNOO NGOL, 6URI KECCE MAADEE, GOONGA NEDDO INA JUUMA KONO YO JA6 JUUMII. ON MBADAAMA JUULMO WUURI, YEN MBATTUNII MO WUURI AAMIINA

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

oto ngorzen

Ecrit par: Yeroyel Soh (Invit ) le 23-09-2009 06:38

On calminaama njuulee mo wuuri min kediima yewtere sellunde nde harbiyankoobe kednii en.Sikke alaa Samba Juulde kay so miijomum rewaama ko huunde mojjere.Banndiraabe wone men ko njidaa hay gooto kaala nemngal men so tawii ngal wattaama janngeede wonaa enen tan kedotoo jeewtemen Mammadu Dem mo Kisal haalii tobbere sellunde o wii saa nanii nemngal janangal a wonataa tumaranke,a fuuntataake,a javvete.Hol ko bonnata haalde e nande demze fof?

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Acceptons-nous!

Ecrit par: Alassane DIA (Invit ) le 25-09-2009 10:56

Au nom de Dieu Le Clément et Le Miséricordieux qu'Allah bénisse notre Sauveur,Guide et Espérance Mouhammadou(pbsl)Je contribue modestement aux réactions qu'a suscité l'opinion de Samba Diouldé Thiam.Allah dit dans la ste41V13"ô hommes!Nous vous avons crées d'un mâle et d'une femelle et Nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entre-connaissiez.Le plus noble d'entre vous auprés d'Allah est le plus pieux."A partir de cette sentence divine en quoi un Haalpulaar est supérieur à un Sérère ou un Woloff à un Haalpulaar?Samba Diouldé comme un autre a le droit le plus élémentaire d'émettre une opinion le Sénégal n'est pas la Birmanie,la Russie ou la Mauritanie d'Ould Taya,la culture du mérite y est enracinée.Acceptons-nous mais malheureusement certains extrêmistes font reculer la cause du Pulaar.Quelqu'un a appelé à sévir contre Samba Diouldé et s'est permis d'user du Coran pour leurrer les gens Quelle bassesse et quelle méchanceté! Dans la Sourate Fussilat V34,35et36 Allah dit "La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles.Repousse(le mal)par se qui est meilleur et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux.Mais(ce privilège) n'est donné qu'à ceux qui endurent et il n'est donné qu'au possesseur d'une grâce infinie.Et si jamais le Diable t'incite (à agir autrement) alors cherches refuge auprés d'Allah.".Samba Diouldé n'a trahi personne à ma connaissance.C'est avec intérêt et intelligemment que j'ai écouté le débat dans Faandu Almuudo du 20/09/09.Les débateurs nous ont tenu en haleine chacun a émis son opinion pour autant "Banndiraabe"allons-nous faire leur procés parce que tel ou tel a donné son avis?Mamadou Deme de Kissal a bien raison de dire que comprendre ou parler la langue d'autrui c'est se faire accepter par l'autre ce qui est déjà un facteur de stabilité et de paix.Si,officiellement,nos langues étaient enseignées il n'y aurait pas que les Haalpulaar qui écouteraient ce débat trés riche

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

sannza fuuta

Ecrit par: ly abdoulaye mamadou (Invit ) le 26-09-2009 05:14

entelektiyel, entelektiyel en, njuulen mo wuuri aamiini, so goonga, hunuko so haalaani goonga ko fenaande haalata, ina gasa min palju walla alaa, mbele won gonzo e senegaal mo haalata pulaar! waasata kono heewaani, hol e wertallo leydi ndii zo fulve kozaani! so woodii ne zuuzaani, jooni holno foti hoddiive fulve haaloove pulaar! fulve tan kaalata wolof! jolfo kam alaa kaaloowo pulaar, min njaakoraaki, jooni kumpitee min. 
on njaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

jaabawol naamnal Mammadu Dem

Ecrit par: Abdullaaye Yerel SOH KEER (Invit ) le 30-09-2009 14:39

ceerno Mammadu Dem , naamnizaa ko yoo peeje gozze ngadde? peeje gozze ko yoo moni kala adoro ngal mum ngal wiyaa, wonaa yoo gootal tan fawe dow mum e waawnere.SAMMBA mah kadi wonaa fulve tan toonyi, o toonyi ko senegaalnaave fof kala mbo wonaa heen jolfo. pular noon anndu ko AFRIK fof jeyi wonaa SENEGAAL tan woni, wadde wonaa SAMMBA CAAM wonaa aan e hoore mah waawi fuuynude ngal. juurnitozee miijooji mon so tawii ko on njuum mbaason doonaade e juumre.  
mi sikku tan demdemo oo woni ko e fuuntude en mbele yeewtere ndee ina wela! ngam so alaa e mem balloowo SAMMBA CAAM yeewtere ndee welatah, kadi miijooji keewatah.walla tawa nii o faalaa ko janngude pulaar! sabu haala makko cakkatiika fof ;pulaar makko veydoto sellude. min njiitii peeje mah!!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

darnde seernaave fuuta

Ecrit par: Abdullaay Yerel Soh (Invit ) le 01-10-2009 11:31

Hoto seernaave havetenoove hare kaddin'gol rewve vee ngoni? walla ndee hare naworaanive? miin e miijo am ko jooni hare mawnde ndee ari.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

l'Avenir dira qui se trompe

Ecrit par: Mamadou DEME (Invit ) le 02-10-2009 22:42

La langue Française a achevé "d'absorber" les langues régionales: Bretons et autres depuis longtemps,  
sans grand bruit..... 
 
La France a fini d'intégrer voir d'assimiler, à travers la langue Française, des générations d'origines Européennes sur son sol. 
 
Pensez vous que la deuxième, troisième génération( dans leur majorité) ....de jeunes dont les parents sont originaires d'Afrique Noire, vont parler: Soninké, Pulaar, wolof,les langues d'Afrique central etc..? 
 
Le rouleau "compresseur" de la langue Française va venir à bout. C'est une question de temps....et d'environnement. 10, 20,30,40 ans.... 
 
le jour où nous aurons compris ce qui va se passer si on suit le raisonnement qui consiste à attendre.....une seule langue finira par "absorber " toutes les autres langues du Sénégal.( je ne parle pas d'ethnie) C'est dur à entendre mais au fond de chacun d'entre vous, vous savez que c'est la réalité. 
 
La proposition de SAMBA DIOULDE THIAM répond à ce souci également.Le souci de la diversité qui passe par un compromis applicable si chacun fait un effort. 
 
Chacun, y compris le jeune wolof qui devra apprendre deux langues si sa proposition est retenue. 
 
Lorsque j'évoque ces questions je ne peux ne pas penser à tous les efforts fournis par nos compatriotes établis à Bordeaux qui ont beaucoup fait en France pour nos langues nationales, dans une parfaite harmonie entre tous les Sénégalais et Africains.  
 
A travers eux, je salue avec respect, ceux qui à Mantes,Trappes,les Mureaux,Orléans,Elboeuf, Rouen,Le HAVRE,Etampes, Arpajon, Boulogne, compiegne,Beauvais, Creil,Paris etc...ont contribué par l'Alphabétisation, à faire en sorte que les enfants de la première génération actuelle de notre émigration parle aussi nos langues. 
 
Puisque nous sommes dans un débat, chacun doit pouvoir dire ce qu'il pense, livrer ses reflexions... 
 
Vous avez le droit d'exprimer votre opinion, de critiquer, pas d'insulter. 
 
C'est un débat, ce n'est pas la fin du monde! 
 
Mamadou DEME

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

sannza

Ecrit par: ly abdoulaye mamadou (Invit ) le 03-10-2009 13:30

puuntaazo vuraani mo taxaa zemngal mum, lotinanaa puuyngal cuk cuk cuk... laavii mo maayaani takdaaka, tax zemngal maa mi lomtinane ngal amam, zuum hoolnaaki, ko puuyzo javata zuum, jannde e faamde wonaa gootum, haalde e lemsude ngaldaa, vuxi gontuzi voosaaji ko onon, vii yerel soh goongzii, nde o wiyii tawnumaa ween'je faandu almuudo, ko janngude pulaar, min njannga pulaar haaa cay, min cuvoo ngal koddiizo amen, waawnere min njavaani, habay hay loppet, ndaw ko haawnii mawzo teheende mo waawaa safaroore, ko zum woni ndaw mawzo ndiwri mo waawa diwde, haaa... dehh demyel waawaa winndude pulaar, waddee o tinaani pulaar alaa gezal radio e tele tawo, njokken golle sembe geno e men, entelektiyeel winndaa pulaar, gnenngaazo gostaazo mo winndaani pulaar, vesngu mum wowlataa pulaar, siftimi ndulumaaji nde a wostnooka. 
fulve asie

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

jaabtowol

Ecrit par: ly (Invit ) le 05-10-2009 19:41

so tawii ko allah ,sammba ajuumii .kono nde wonnoo ko a caam caam, a alaa baaba, dum bettaa min , kono yo allah yurmo yaafo (saydu kan) omo heew no wiyde buri jaasde e lenol fof ,ko kippoowo lenol mum ,ina yabba emaggol sabu dabere,neddo foti ko hippade ,lenol mum yabba e mum.on njaaraam.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

min nja6aani dallilu maa.....

Ecrit par: hammee sal (Invit ) le 08-10-2009 21:21

musid6e banndiraa6e teddu6e fasnii6e pulaagu on calminaama godngol, en kettiima yeewtere faandu almuudo kono min nja6aani, mammadu dem ko haali heen koo fof ko bolle puuyde, sabu sammba juumdo caam kay wulaani wultaaki wiyi ko yo wolof jannge e nder leydi hee edow waawnere, so en teskiima haala sammba kaa firtaani wonnde omoteskii demde keddiide dee, ndeke alaa dimo darotoodo hannde ina wllita sammba, wiyaama sammba faandii ko yo olof nani moda demde ngenndiije dee yo jannde wade gila 6uraani doo, kono so tawii ko noon sammba wiinoo laawataa 6esngu leydi ndii, sammba kay haala mum ina laa6i cer,ka nyum tey jinngani wolof ender demde keddiide dee. .... yo geno 6amtu 6amtoo6e pulaar........

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

51de52

Ecrit par: sall.alu@ (Invit ) le 10-10-2009 13:12

mbiimi.com 
mii salmini ono fof yimbe pulaar eligatoobe lenol ngol. 
gade komi buraani one adude gacee wiide hoto baren walla 
dedene daade dum furti ko ene cuwwa felide tawo mbo jaafi 
LenoL YO PELITAL YIILE EYIIMBE ENA GOODI BARAT DEDA KO DUM 
JOBDI JAFIIDO LENOLE MUM KONO WONA KUDI WALLA WILEEBE.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Ko faati haala sammba baaba juulde ka

Ecrit par: Saasa hamidou alfa aw (Invit ) le 21-10-2009 23:49

Mi salmini denndaangal fulfude kala ngenndiyanke miin kaadoowo e mon maamam debbo e maamum sammba njiidi yumma e baaba kono miin kono nannoodo sammba fof nanirno bacca ko jaambaraagal e ngenndiyankaagal jooni no mbiidon nii ko noon tan mbadten ala sago ndaarten anndube jogii6e hattan yiindirde mowdo samba kaaltida e makko ko faati kaaso haala mi yo geno rokku fulfulde fartange e dow ha6dii6e saasa Aw 0645760005 cannes

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare.mawnde

Ecrit par: mariam.ndiaye (Invit ) le 10-11-2009 18:30

mi.salminii.ngenndiyangkoove.w inndarnde.haa.teengti.sengaal. naave.evvuve.nyalawma.zamze.ng enndiije.nyande.3.9.2009.njokk e.golle.yoo.alla.juunu.nguurnd am.moxina.battane.amiina.yarab bal.alamiina.on.njaaraama.sann eh

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

haala sammba juulde

Ecrit par: jaaltaabe woon (Invit ) le 22-11-2009 03:28

mbanndiraabe woto njejjitee darnde njaatiraave men e fuuta,ve calinooma zemze gozze kalfave,fuuta haani ko renndude eggina sammba juulde e kala ko iwee makko,soore so naatee tuuba monnetaake,ganyo lenyol foti ko habeede,sammba haani ko halkireede jabe kurus seernaabe,yoo alah firtu sammba juulde e nanndee mum,pirtoowo lenyol ko ganyo maggol,denndinoowo leyyi ko gaddoowo kataa,ndeke noon yoo kata oo nawormo,haala mammadu dem kaa,min mii eh,sabu rawaandu e moosaaru, fof ko nokkanteevi

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

commentair

Ecrit par: hamidou niang (Invit ) le 05-02-2010 17:19

mbodo sikki sammba ko kumanaado

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

hunuko yaltinta tan koko soomi e bernde

Ecrit par: hamiidu niang mo ngijilon (Invit ) le 05-02-2010 17:34

sambaaji ko didi nafoowo leniol e nefoowo leniol

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ko jiidaa coggu waddetaake ramaas

Ecrit par: dickoyel niang mo nguidjilone (Invit ) le 06-02-2010 20:33

saada njaay esammba julde wonaa gootum saada meeda haalde kene loja pulaagu heddoto ko politik ina seernda jiidube

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

mouritanie

Ecrit par: dia (Invit ) le 09-04-2010 08:24

touta.yidee

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

miijo

Ecrit par: tall (Invit ) le 05-12-2010 21:51

mbiɗo wiya en tan hoto en kollu heñaare sabu so tawii ko o meedɗo e paalel njuumri laamu wadda e kala nde ngel ɓeeɓe maa o tawtu en gaaye hono no heddiiɓe men ɓee mbaɗi nii

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 60 de 60 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
HIT     O4W   
7 M  M  4 N  RN1
8 U  UOI  JJ5   
6 4  B   K  IAQ
LTB     JKT   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥