NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
239 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


Yerel
Moyenne:
Clics:4288
sow poulo jerry
Moyenne:
Clics:2863
Festival de l´eau part.1
Moyenne:
Clics:2520

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


RENNDO: Yeewtere Bagodiinnaaɓe njuɓɓini to Paris Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
 

Ecrit par SAYKU UMAR BAH, le 29-07-2009 10:30

Pages vues : 17195    

Publié dans : Les News, Pelle e dente


ImageLewlewal -Naatmi Bagodiin ko laawol gootol e nguurnda am, ngam salminoyde neene am, yummum Abdarahmaani Joop, ganndiraaɗo Daa Borgo.
Ko wonaa ɗum ko gooto e seernaaɓe am, adiiɓe mi janngin’de Arab ko Ceerno Haamiidu Gaalal KAN, ndeen, o janngintunoo ko Boggee. Kadi Baaba am janngii Bagidin ko galle maɓɓe weernoo. Waɗde, so Bagodinnaaɓe nyaagiima kam yo mi waɗan ɗum en yeewtere koko haani mbaɗi.

Haalde ɗanngal, ko haalde, walla haaltude ko heewɓe kaalata. Haalde ɗanngal, ko haalde dirtugol, jahgol, jiilogol ; ngam yiilaade  ko alaa. Haalde ɗanngal, ko haalde pergol, kono kadi ko haalde caɗeele e’ tampere hawrateende. Sabu nelaaɗo men, mo jam e kisal ngoni e mum, wiyi won’de ASSAFARU, ŊIƊATUN MINAL AƊAABI ( ɗanngal ko feccere e leɓte).

Ko ardii fof kam, ko fuutankooɓe ko ɗannotonooɓe, ngam durngo, njahda e jawdi mum en, haa mbaawa ndi danndude.

Ko en ɗannotonooɓe; ngam hajjoyde.

Ko en ɗannotonooɓe; ngam yahde njannganaagu, ko ɗuum addi konngal moodi saahalnaajo.

Ibraahiima Abuu SAL, habrii en won’de «  e hitaande 1821 biyateeɗo Alhajji Bookara BOOKUM, mo Seeno Paalel yahi hajju. Kadi Sayku Umar TAAL, janngoyii haa leyɗeele arabeeɓe, ngam ɓeydude ganndal, eɗen mbaawi wiyde won’de ko o ɓurɗo lollude e yahnooɓe janngoyde leyɗeele Aarabeeɓe, kono o waawaa won’de gooto. O hajji hitaannde 1828 ».
Ɗum ɗoo na holla won’de fuutankooɓe ko ɓooyɓe ɗannaade.

Ko wonaa ɗum ko, mawɓe men na ɗannotonoo e nder Siin e Saalum e haa nder Gammbi, sabu ƴeewoyde koltu ko adii jolal waalo. Ɗannaade fuutankooɓe e ɗiiɗoo nokkuje jokkii haa hedde duuɓi 1945. Enen fof en nanii gacce ɓe njogotonoo, so ɓe ɗanniima ɓe ndanyaani.
Won e maɓɓe coodanno bakane mum en, mbaɗa heen jamɗe, walla kaaƴe tedduɗe, ndoondoo, mbele yimɓe rootoɓe ɓe, na cikka ɓe ngaddii kaake keewɗe.

Ɗeeɗoo ɗanle fof, ɗe kaalɗen njahretenoo ko koyɗe won heen ko balɗe, won heen ko lebbi, won heen ko hitaande. Sabu mawɓe men yahannoɓe Hajju ɓe njahrannoo ko koyɗe, mbaɗannoo e laawol ko hitaande.

Ko ɓurnoo hulɓinaade ndeen ko taƴooɓe e muumanteeji conngooji. Kadi heege e ɗomka e kolndam.
E ɗeeɗoo ɗanle, so a heɗiima mawɓe men ɓe kaalante heewɓe maayɓe e ladde, heewɓe sonngaaɓe, heewɓe luttuɓe, heewɓe majjuɓe e heewɓe dahaaɓe, ɓe Safalɓe ndahi.
Kadi ɓe kaalanmaa kareeli, mawɗi, ɗi ɓe kaɓetenoo e ladde he.

Ko ceediɗen, ko waɗi e yonta men, ko waɗata haa jooni, ko yimɓe maayooɓe hakkunde Libi e Alajeri e Libi e Niijer. Mi haalataa maayooɓe e maaje hannde.
Banndiraaɓe pettaali keewɗi keddiima e ndeeɗoo ladde, ɗiiɗoo duuɓi.
Won heen nii ko Tamaraset, ɓe njoɓata yoo kollu ɗum en laabi, majjinta ɗum en, ɗacca ɗum en e ladde, cuuɗoo. Koota, reftata heen tan ko joomum en maayde e ladde.

Kono ɗoo hannde kaalaten ko ɗanle men kese:
Heewɓe e worgankooɓe na ɗannortonoo Ndar e Ndakaaru, walla gure goɗɗe mawɗe e nder Senegaal.
Heewɓe e rewankooɓe ne, ɓurnoo heewde ɗannoraade ko Nuwaasoot, Nawaadiibu, Ɗuwoyraat e ko nanndi heen.

Ɗeeɗoo danle mbiyatee ko ɗanle nder leydi, ko ɗanle, ɗe naamndaaki poospoor, naamndaaki wiisaa.

Ko wonaa ɗum ko ko ɗanle nder Afrik : Congo, Gabon, Cotes d’Iɓoire, Ɗambie, Kameruun e ko nanndi heen. E ɗiiɗoo duuɓi noon. Ɗeeɗoo ɗanle ngadii ɗanle farayse anndeede. Yoga e mawɓe men ɗannotonooɓe ɗo, ngollannoo ko njulaagu. Hakkundi asde kaaƴe dime, yeeyde ɗum en e jogaade jeeyirɗe, ngam yeeyde geɗe goɗɗe, walla mberta e laabi, maa njeeya jaayndeeji e lone.So on njanngii Nguurndam Tumaranke, deftere Kulibali Baylaa, ene fammina en ɗum.
Hay so wontii hannde toon huccanaaka, no feewi, ko nokkuuji ɗi ngadiɗen danyde faayiida e rokkude fuutankooɓe innde. Haa jooni won wonɓe toon, won kadi rewrooɓe toon, ngam yahde Orop, walla yahde Alerik. Leydi Libi ne ɗiiɗoo duuɓi rokkaama koyɗe, no feewi boom.

Holi noon ko ɗannini en e Farayse :

Hare wolde adannde e ɗimmiire, mawɓe men ngadii addeede gaay ngam faabaade Farayse, gila hiaande 1914-1945.
Ko rewi heen ko arde gollaade, yiɗde mahde walla mahtaade Farayse, addaniɓe artude to men, eɓe njiiloo liggotooɓe, ɓe mbaɗi toon binnditorɗe, ɗo ɓe mbaawata winnditde yimɓe, ngara gaay ngolloo. E oon sahaa, yimɓe men ngonaano yiɗnooɓe ɗum, kono, nde won’de eɓe njoginoo e men haaju, ngam gollotooɓe ngalaano e Farayse, ɓe ngaddi en, ɓe ngoowni en, haa ngoowɗen. Ɓe uddi laabi, ɗ iɓe udditnoo ɗi.

Kono ko selli ko, ko haa ɗo ngonɗen ɗo, annduɓe Faraysenaaɓe, annduɓe ko faati e koɗki, ene kawri won’de so tawii fotde 600 000 innama aadee naataani Farayse, hitaande fof. Ɗoo e duuɓi paaɗi, maa caɗeele mbaɗ e leydi he, sabu, maa laamu Farayse nattu waawde yoɓde heɓɓe reteret mum en. Nde won’de kadi oropnaaɓe nattii jibin’de no feewi, so ko fotinii e yimɓe naataani e leydi ndi hitaande fof, yimɓe kesɗittaa e leydi he. Ko nayeeɓe tan keewata e leydi he, ɗum noon firti ko ɗoon e duuɓe keewɗi, maa Farayse nattu woodde, , ngam leydi ko yimɓe, so yimɓe nattii woodde e e mum tan, nattii woodde.

Caɗeele danyateeɗe e leyɗeele men enen e koye men, ko wayi no Konngo e Gabon, ko piyle, sokngooji, lepte e maayɗeele. E ɗee leyɗeele, jojjanɗi neɗɗo kormaaka, laaraaka, teddinaaka mawninaaka. Ko siifaa ngam reende ɗanniyankooɓe hakkunde leyɗeele yimɓe ɗanniiɓe ɓe e leyɗeele ɗannaaɗe ɗe, hay dara kuutoraaka. Polissaɓe e sanndarmoriiji, mbaɗata ko ko weli ɗum en, njomnotoo kono weliri ɗum en.

Kono ɗamle ngadiɗen haalde ɗe ko ciftingol tan, kono, so eɗen kaala ɗanngal ko ɗanngal e Farayse, walla e Amarik ɓuri won’de ɗamle men enen. Ngal Amerik ngal ne ko kesal ko hedde duuɓi noogaas en ko heewi fof, yimɓe men mbaɗti toon yahde. So yaajii maa en ngartu heen. Ko wonaa ɗum ko, kaalaten ko ɗanngal e Farayse.

Ko njiymi e wiɗtooji am, enen fuutankooɓe ngadiɗen arde ɗo ko e wolde adunayankeere adannde, rewi heen ko e wolde adunayankeere ɗimmere. Ndeen ko leydi Farayse soklonoo en;
Ndeen, hay gooto yiɗaano arde gay, sabu arde Farayse ndeen, ko arde maayde, walla warde.
Ko ɗum waɗi ndeen, neɗɗo fof etoto nyawndaade, haa waasa arde gay.
Sabu hulde jaggeede, ndeen sagataaɓe heewɓe kulanno artude e wuro, so ene njalta wuro noon, ngam hulde, woto teppe mum en njiyeede, peƴƴat tankere kooce, ndaasa, mbele ene muumta pele koyɗe mum en.
Walla, so joomum jaggaa ma angisiima, haa alaa ko heddii, so wonaa ene yaha, sukaaɓe rewɓe ƴettanno lehe, walla tumbuɗe, mbaɗa heen laalo e ndiyam, ene njima ene mbiya; ɓorooroo, ɓoccet, ɓorooroo, ɓoccet. Mbele jaggaaɗo arme o, ina woppee.
Gargol gay ɓeeɗoo mawɓe, lollirɓe, Tirailleurs Sénégalais, rokkii juulɓe arɓe waɗtan e Farayse faayiida mawɗo, maa en ngartoy heen e toɓɓere nehdi sukaaɓe men e leydi he.

Ko hedde hitaande 1950, yimɓe men puɗɗii arde ɗo, tawi ko kanyum en ngaddi koye mum en, ngam gollaade, mo ndokkaami heen innde mum, jeyaaɗo to men ko Juulde Jallo wiyatee, jeyaa ko Wuro Soogi. Mi jumpataa no feewi e rewo afriknaaɓe; Alagjeri e Maroc, sabu ɓeen ko nyaawoore mum en bannge. So tawii noon ko enen ɓaleeɓe Afrik, adii ɗoo arde ko Mandiaguuji, nde won,de nde ɓe ngari ɗoo nde, kamɓe fof ko e maaayo ɓe liggotonoo, “marin”, ɓe ɓuri won’de ko e gure ɓadiiɗi mayo, ko wayi no le Haɓre, Marseille, Rouen e ko nanbndi heen. Kono, nde won’de kamɓe ko ɓe katolik en, aadaaji maɓɓe na ɓedondiri e ɗi tuubakooɓe ɗi, ɓe nanetaake no feewi.

Rewi e maɓɓe ko Sooninkooɓe. Ko enen ndewi e sooninkooɓe e gargol e Farayse, ene teskaanii, won’de ko Haalpulaar en, walla Fulɓe hodduɓe e Sooninkooɓe ɓe ngadiiɗoo arde e Haalpulaar en woɗɓe ɓe. E duuɓe ɓennuɗi ɗi, wiyetenoo ko kamɓe Sarakulleeɓe ɓuri heewde e Fulɓe e nder farayse. So ɗum na woodnoone, hannde kam, dille Moritani ɗe mbaylii ɗum, no feewi.
Kadi ndeen ko worɓe tan ngarannoo, jooni noon, rewɓe mbaɗtii arde, ngadda koye mum en, tawa ko ɗanniiɓe, no worɓe nii.

Gila hitaande 1952 nde puɗɗiɗen enen fuutankooɓe arde ɗo, haa yettii 1974, nde suddiiɓe puɗɗii ɗo arde nde caɗeele ngalaano, ko wonaa liggaade, neldude, yahde guurte e welnude.
Gargol suddiiɓe e jibinegol sukaaɓe, waylii ngonka men e farayse no feewi boom.

Holi ko ɗanle ɗee naïf ?

Yiyde pinal gonngal,
Janngude e haɓde e majjere,
Waawde wuurnude galle baaba mum, to meeɗen e wuurnude galle muuɗum, toon walla ɗooyenne, e haɓde e basal,
Duunytaade, haa danya haɓde e laamuuji fenaande, gonɗi e leyɗeele men,
Moolaade, haa daɗa e boneeji laamuuje fenaande, bayɗi, hannde no laamu Moritani,
wontude danyɗo, iwa baasɗo,
Jogaade ndimaagu mum, timmungu e waawde hoɗoyde ɗo yiɗi fof,
Anndin’de en woɗɓe pine meeɗen,

Holi ko ɗanle ɗee mbonni ?

Caɗeele ɗanngal e leɓte danyateeɗe e ladde,
Yeeweende,
Arani en hoɗde e Fuuta, ngadda heen aadaaji goɗɗi,
Fuuta wontude hoɗorde nayeeɓe e sukaaɓe,
Waasde ɓinngu moƴƴaagu,
Yeewnude guere men, yalta wuro mum, seera e jinnaaɓe mum e sehillaɓe mum e yiɗɓe mun,
Wuurde e aadaaji ɗe yiɗaa, e hultude nyaaƴirde ɗi muuɗum.
Weeyooji ɗi nganndanooka, ngoowanooka,
Heedeede e ɓesngu mum:
Heedeede e cuddiiɗo mum e ɓiyi mum

Caaɗeele goɗɗe ko:
Kuule leydi ndi, janngirɗe mum, laabi, jamaaji e ko nanndi heen, na keewi caɗeele. Tawi noon to men to, alaa ko woodi e ɗiiɗoo nokkuuji, so wonaa jam.

Yeetere Sayku Umar BAH, waɗani Bagodinnaaɓe nyande 04/06/2009 e Massy Palaiseau

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 4 de 4 commentaires

NOON TIGI !

Ecrit par: KATANTE LEÑOL KAN (Invit ) le 31-07-2009 04:01

Ko noon tigi foti wayde: So tawii sahre Jagodin e Haamiidu Bookum noddii ena haani nootee. Ñalawma kaa heɓii fartaŋŋe mawɗe ngati aɗen ngti aɗen nganndi so Sayku Umar Bah suɓaama jeewtoowo he renndo Fuuta, ko galle kidiiɗe hoɗnaa mahnooɗo. Mo ɗo waawi seedaade faayiida ñalnde ndee, sabu won heen ko tawaa mi.Nde njottii mi dingiral ngal saanga 14 ɓu, njiy-mi ko sagataaɓe rewɓe e worɓe ana nguuboo he pulfuli, foofirooɓe feewo Fuutaŋkaagal. Jeese kala ena laaɓi, mo njiyɗaa fof a faamat ko yuman belaa. Haamiidu Bookum e gollodiiɓe mum njaɓɓiima kam ɓe kolli mi ayaawo Bagodin haa ɓernde am duri he giɗo am Aamadu Bah mo mbeddondirat mi ɓoggi giɗgol e ɓamtaare pulaagu to Tuluus takko Salamata Maamuudu Jaaltaaɓe pullo bisotooɗo hakkunde neɗɗaagu e ndimaagu taaniraaɓe Jeeri hisriin. Bagodinnaaɓe teddinirii kam konngol e jubannde jime. ko no kadi ɓe kollii min so aɗa wallee, waaw. Ndeen ñalaande miɗo joginoo dente tati goɗɗondirɗe ɗe pot mi taweede, ko ɗuum saabii pellit mi waɗde feccere hakkunde Bukari e Hammee. Waktu ena ridda mi, koyɗe am ena teddani mbayniigu, tan haa cooynii mi mbaroodi ndewri e ngordi woni Habii Jakariyaa Kontee e Sayku Umar Bah ana naata dingiral ngal. Ko ɗoon ɓernde am ɓuuɓi, njanaa mi haŋkadi yolnde am haaytii daraade haadi ɓee yontaaɓe ɓe yonta waɗi jikke njottiima. Ñalawma Bagodin siftinii kam beetawe am en e Fanaynaaɓe,ñalawma ngijilon e kiikiiɗe am e Baabalnaaɓe e teddungal miñi am Yero Baal. Hannde ndee gure keewɗe mbaɗtii dillude he mbaydi pinal, ena haani noon njetten Ndulumaaji Demɓe sabu jeyeede e ferɓe ɗiin laabi he Waala-fenndoo. Min njettii Bagodinnaaɓe, kadi min kesɗitinii eeraango nde ɓeydatoo naatde he Tbital pulaaku Farayse, ngati aɓe njogii hee humpito e nafoore leñol ngol. Ceerno Sayku Umar Bah jaaraama, kono kadi Ibraahiima Saar Jaaraama ngam newnan'de en ndee lowre wonannde en BERAA ngam humpitde e faggaade ganndal. So tawii gooto kala golliima he bannge waawi, fayndaare men fottoto ko yaawi.Jaaraama Bagodin e kala dariiɓe.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

On njaaraama

Ecrit par: BOOKUM Haamiidu (Invit ) le 31-07-2009 08:49

BAGODINE Espoir ina yetta ALLAH e kala banndiraaze e sehilaaze tawtoranooze e yidnooze nde ALLAH haajaani tawtoreede dillere 04/07/2009 to CIMADE. 
Garaangal mon semmbinii golle am sanne. 
E nder ndi mbaydi njettoor keeriido fayde e : Sayku Umar BAH, Katante lenol KAN, Habii Jakariyaa KONTE, Carlos Da SYLVA, Martine, Viviane e felde A.C.P 91. 
Yo en mbadtunii mo wuuri.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

gooŋdii

Ecrit par: ALIW KONTE (Invit ) le 31-07-2009 12:09

jaaraama bagodin, jaaraama sayku umar bah,jaaraama habii jakariyaa konte, jaaraam ibiraahiima saar,jaaraama e kala tawtoraado ndeede yeewte, yeewtere mon wadii faayiida,sabu ciimtol danngal,ngol sayku umar haali ngol,yimbe paamii mbeltii heen no feewi,kadi yoga e yimbe be, baado heen no mbaami, anndiraano hono ni,dum noon mbiyen tan, ko sayku umar bah gooŋdi, on njaaraama, jokkee golle.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weytaare e golle pulaagu

Ecrit par: ibrahiima lih(www.yaakaare.com (Invit ) le 04-08-2009 03:48

ceerno seek umaar bah oo ko gooto e almuvve maa korsinzo maa kala sahaa.jeevoowo golle ma e pulaar,kadi korsa veydii nde njiymi ndee winndannde yaltunde e yuman lowe ...pulaagu.com.yoo alla yettin fayndaare sukaave bagodinnaave...yoo wuur pulaagu.com e humpitooji mum pattam lami zi wallitta fulve....kuzol almudel mon ibrahiimaa lih mo yaakaare.com

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 4 de 4 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
TO5     E4X   
4 J  U  U E  RUR
79L  QMD  B K   
6 Q  C  K R  8RO
UWH     8TK   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2019 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥