NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
162 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


PULAAGU: Fedde Yiɗde Leñol yuɓɓinii hiirde moolanaande!! Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 10-08-2009 )
 

Ecrit par IBRAHIMA SARR, le 06-07-2009 12:52

Pages vues : 21433    

Publié dans : Les News, Pelle e dente


f
Image
Kanel e Usmaan

Gite e leydi, kunuɗe e kaaƴe, sukaaɓe jibinannde Farayse momtii gonɗi haa laaɓi jamma 4 Morso 2009 to Bonneuil sur Marne 94 (Val de Marne). Ɗii lebbi kala, wonanoo ko heblude ko jogori wonde go'o kawral ɓurngal mawnude e kawre yonta jibinannde Farayse, tawa ko pulaagu ummanaa. Ndeke so sukaaɓe ummanaiima heɓɓaade mawɓe e ƴellitde pulaar e pine pulpule, hoto mo heddii caggal. Hiirde ndee waɗii soobo-yooɓe haa waɗti rufde Alla e njuɓɓudi ndii hawrude, e yimɓe ɓee notoraade keewal, gooto fof ena ñaantorii comci mum ɗi ɓuri horsinde! E innde am heeriinde e innde Pulaagu.com, mi tawtoraama hiirde nde mi yejjitta. Kadi mi yejjitaani on sabu mi addanii-on ciimtol, nate e leppi ngam hollude-on no hiirde ndee wayi welde.

fKo sahnga 23:45 werlaa amen joofi hakkunde diŋiral werlaaji takko saal ɗo hiirde ndee waɗata ɗoo. Hade ɗum, mi ummiima Le Havre, miɗo wonndi e Abuu Ñaŋ e Aamadu Lam, sukaaɓe jibinaaɓe ɗoo e Farayse, kono ɓe ɓamaani jikkuuji janani. Ko kamɓe ngarani-mi haa galle, njol-mi caggal oto miɗo wayi hono laamɗo e nder laamɓe! Wutte, tuuba e turki fof ena ranwi tal, miɗo waɗdi heen paɗe mukke oole! Ndeke mi famɗinaani hiirde sukaaɓe ndee sabu miɗo anndi hakilantaagal kesal gongal e jolde e maaɓe: yiɗde hoore mum, daranaade pinal mum.

Image
Guy aamadu, Hooreejo YL

Mi nduñii min payi Pari. Kono min celii Ruwaa ngam addorde naalaŋke men, ngenndiyaŋke men moƴƴo mo aldaa e ɓurnaade, oon woni Daawuuda Sammba Jeey. Min ngummii Ruwaa, amin ndeega, naange ena raaŋana mutde haa min cooynii yuman kolowlowe, ena aaynoo leeruuji mum to woɗɗi, ndeke so a sooyniima Tour Eiffel, anndu Pari nattii woɗɗude!
Ngati nde werlaa amen duƴƴi e nokku hee, jaɓɓii-min ko cukalel laaɓa juuɗo mo mawɓe kattotoo, sukaaɓe laboo, oon woni Guy Aamadu Siisoko, Hooreejo Fedde Yiɗde Leñol. nde wonnoo min meeɗaani yiyondirde, min calmondiri teddungo sanne, aɗa yiya weltaare ena lewña e gite makko. Jaɓɓii-min kadi ko gooto e yontaaɓe yontannde ndee, mo a sikkataa hay sahaa ko ɗoo jibinaa, mawni, jaŋngi, fini, oon woni Huley Demmba Dem. Eɓe ngonndi e sukaaɓe heedooɓe ɓee (hotesses) ena ñaanndii, kañum'en kala ena nanndi comci. Ɓe calmini haa saɗi joofi, ɓe ɓami saakuuji amen, ɓee ngardii, ɓee ngoni caggal, Hooreejo ena sawndii-mi, miin payi nder saal. Miɗo siiftina6on tan ko teddungal mawngal mɓaɗanaa-mi sabu ɓe neldii-kam biyee gila e maayndu nduu ena wonndi e ɓataake wonde ko e bismaaɓe toowɓe ɓee njeyaa-mi, ko mi VIP!
Min naati saal oo, jinnaaɓe Hooreejo ngari mbismii-min, njaltin-mi biyee am mbiy-mi ɓe ndehee, ɓe caɗii-mi min payi to taabal ngal ɓe ndesani-mi. So Alla ko go'o e am naŋngireede no neɗɗo mawɗo nih, kono ena weli no feewi. Ndeke mi faamii hol ko waɗi laamɓe men diiñaade e laamu caloo tellaade!!!

Hiirde ndee fuɗɗorii ko hoɗdu, ko cewɗi ceniiɗi belɗi e ɓernde, muusɗi e miijo sabu ko ɗi nawtuuji to Fuuta e Kummbaaru. Cewɗi ena tuŋnga, karlaaɗi ena ndaasa e segene Daawuuda Sammba Jeey, sukaaɓe teddinii pinal, mawninii Fuuta so ardinde cosaan men. So Alla Daawuuda hoŋngii, kirwinii. Kono o toƴƴi kadi daande o yimi, o waajii, o wasiyii yo sukaaɓe ɓeydi yooɗnude, ɓeyda hollude holi kañum'en, teddina iwdi mum'en. O haali e pulaar, o haami e Farayse. Daawuuda ƴeeŋi, awluɓe men dariiɓe gila hannde araani njoli. Holi ɓeen? Seek Tiibu Sammbu mo MBummba wuro Almaamy ena wonndi e cuɗɗiiɗo mum Aysata Siriif. Seek, alaa keɗotooɗo daande mum waasa mooƴeede ɓanndu. Seek Sammbu yiɗde mum pinal men ummoraaki to wonde-mo Gawlo, alaa ko e ɓernde makko ummii. Miin kaaloowo oo ko huunde nde laaɓaa-mi sabu mi wonndii e makko suudu wooturu to Afrik Kummba Yumma men. Aysata siriif yooɗnii sabu daande makko ena weli, ena yurminii, tawtoraaɓe poɓɓani-ɓe haa juuɗe mum'en kuɓɓi.

Image
Yaayaa Lam (Daande Maayo 76)

Ko ndeen sukaaɓe men yimooɓe RAP ɓee naati diŋiral ngal. Adii ko diɗɗal sukaaɓe ummoriiɓe to Le Havre. Ɓe mbiyetee ko "Daande Maayo 76". Kamɓe fof ko ɗoo e Farayse ɓe njibinaa, ɓe mawni. Ɓe eerri yimɓe yoo ɓattito, sukaaɓe ɓee fof ngummii ngari haa njiimi e maɓɓe! Ɓe nduƴƴi, gulaali ngulli! Eɓe ndappa e Pulaar mo alaa ella, eɓe ciimta pinal men haŋki eɓe manta jinnaɓe nehɓe-ɓee haa ɓe mbaawi naftoraade pinal mum'en. Huunde ndee ena jirwi haa wonb e mawɓe seeɗa ndoŋki deeƴde, ngoni e rippude! "Daande Maayo 74" ƴeeŋii lomɗitaaka, sukaaɓe woɗɓe ɓami mikorooji: "Mafia Doondu"! Ɓee sukaaɓe kadi ngummii ko Le Havre Kummba Yumma Men, ɗo fuutaŋke hersaani wonde hoore mum, ɗo wutte haawaani tuubakooɓe sabu ko yiɗɓe ko'e mum'en tan ngoni toon...

Sukaaɓe Mafia Doondu toƴƴii belɗe e daaɗe, njimi daasiiɗi, so Alla ko ɓe ŋanaaji tigi. Ɓe ƴeeŋii min njonaaka, kono haame amen juutaani nde Skarpa joli. Kaŋko skorpa o ummii ko Torcy (77), omo wonndi e musidɓe makko. So a yiyi-ɓe, a sikka taa ko ɓe Afriknaaɓe! Rap maɓɓe ena ɓoodi ena daasii... Ɓe ɗeɓu ko duppude saal oo Alla e sukaaɓe ɓee mammude e maɓɓe...

Caggal maɓɓe, ko amooɓe, haalooɓe njalniika ndewi heen, haa teeŋti e Mr Tombolaa...

Hiirde ndee mawnii kono naywaani... Haa sahnga 4:00 subaka yimɓe ena cooda biyeeji ena naata! Ko oon Sahaa jontaaɗo men, gawlo ngenndiyaŋkooɓe, naalaŋke sukaaɓe e mawɓe, jiɗɗo yimɓe, gardinɗo yimɓe waɗi jawdi caggal naati diŋiral ngal: oon ko Kanel Joop wiyetee. Kanel nde toƴƴi daande, laamu hooti ɗo umminoo! Filioo, Banaale, Fooloo alaa e baaruuji makko lolluɗi ɗi o yimaani. yanti heen omo ñaanntii haa o waɗti yaltinde peete! Kanel weltanaama haa ɓurti sabu heewɓe e arɓe ɓee ko kaŋko ngari yiyde! Ena sikketenoo so Kanel yaltii tan diŋiral ngal maayat haa Usmaan Gaŋngue joli... O foɓɓanaa haa juuɗe kuɓɓi sahnga nde o toƴƴi "haɗi renndo men welde...". Usmaan ko jirwuɗo, ko moƴƴo kadi ko keɗeteeɗo. O haali ɗoon haala moƴƴa feewde e renndo sukaaɓe ngoo, o hilliti-ɓe kadi ko e darnde ɓe tawi-mo, kono nde maɓɓe ndee ena tiiɗi-mo. Gooto e sahaaji ɓurɗi welde e hiirde ndee woni nde o noddi Kanel Joop yoo yimdu e makko. Kanel arti, kelle poɓɓi, ɓe njimi kadi haa piɗtaali mbeltii... Usmaan ena anndaa wonaa naafige, o hollii renndo ngoo ɗo yiɗde makko e Kanel tolnii. Minen kadi amin nganndi ko goonga sabu Kanel ko debbo nganndiyaŋke moƴƴo, tiiɗaaɗo fuutaŋkaagal. mi weltiima e Usmaan no feewi sabu ko ngol go'o gite amen meeɗi laaɓdude nay. Hiirde ndee fusi ko caggal nde awluɓe men e sukaaɓe ɓee naatti diŋiral ena ngaddi ñaaƴo yombayɓe, dewle cosaan. jombaajo e wonndiiɓe mum ena piili, ena cacci haa yooɗi, awluɓe ena ndewi e mum'en ena njima, ena manta...Seek Tiibu Sammbu holli kadi hol ko woni haŋki to baɗte cosaan, to baɗte dewle, hol no waɗirtenoo...

Hay gooto tinaani ndeke gite laaɓii... Jamma wayniima, Alla weetii haa laaɓi. Yimlɓe ɓee mbayi no bettaaɓe nih! hol  no ɗum wonirta? Oo welo-welo fof tan ko yoo gas jooni jooni tan? Ko noon woniri, ko ɗoon ɗo yimɓe ngoni hakkude koyɗol e finre laaɓi wonde hiirde go'o mawnde fedde Yidde Leñol gasii tan haa laaɓi... Heddii mbayniigu, duwawuuji e njettoor fayde kala darainooɗo ngam yoo hiirde ndee yuɓɓu.

Min kuɓɓi werlaaji amen min muti e ladde... Mo wuuri, yoo ɓur!

Kuɗol Ibraahiima SAAR

Image
Daawuuda Sammaba Jeey

Image
Seek Sammbu e Aysata Siriif

Image
Diɗɗal Rappooɓe Daande Maayo 76

Image
Daande Maayo 76 e diŋiral

Image
Rewɓe ngamii waŋgo e rippoo haa wuli!

Image
Kanel Joop e Usmaan Gannge njooɗnii, mbelnii.

Image
Daawuuda Jeey ena wonndi e Skorpa

Image
Guy Aamadu e jinnaaɓe mum udditi hiiirde ndee

Image
Heedooɓe yontaaɓe, hay huunde ŋakkaani!

Image
Mafia Doondu ndurnii piɗtaali...

Image
Skorpa e wonndiiɓe mum

Image
Skorpa.. e diŋiral

Image
Mr Tommbolaa, njalniika yeebaaka!

Image
yimɓe ngarii e keewal

Image
Jubbannde e arnooɓe


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 23 de 23 commentaires

Binndoowo

Ecrit par: SAYKU UMAR BA (Invit ) le 06-07-2009 14:16

Golle maa moxxii; aan, Ibraahiima SAAR, ngol ciimtol addanii ve njahaano ve, anndude no hiirde nde yahri. Yoo Alla juutnu balze moxxina battane. 
Yoo Alla reenan en ndii aawdi, ko juuti.  
Njokken golle. yoo wuur Afrik e pine mum

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Ful6e farayse

Ecrit par: kodoye (Membre ) le 06-07-2009 22:27

No mbirunoomi hikkaa welii mo wuuri 6ura, Yo allahu hokku on juutde balde e maleede ha mo wuuri 6ura, ko dum tigi woni yide hoyre mum 
No mawni am Sayku Umar Bah wiy tan Njokken Golle

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

fedde yidde lenôl

Ecrit par: hamadou deh (Invit ) le 06-07-2009 22:30

yoodii koy. yoo jom baawde oo wuurno bamtoowo ngol lenôlkoni heewbe luutaama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yoo geno won ballo

Ecrit par: a buu jaan (Invit ) le 07-07-2009 02:18

banndi raa6e ful6e on ndenndaa ma weltaa enen nago noo sukaa6e yoo alla rokku6e tawtoree de mbo wuuri ibraahiima sorr golle dee peewi kadi sukaa6e 6ee ina poti wallee sabu ko kam6e jogoy too gededee jagngo duum noon yo6e mballe 6edowe 6e cuusnee janngo so mow6e nji yaako taw 6e paamii ko heewi

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yoo geno ballo

Ecrit par: ELHADJI CAAM (Invit ) le 07-07-2009 02:43

golle mon joodi yo wuur bamtaare pulaar ha cey

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Ko yeeso tan fayi

Ecrit par: gaako (Invit ) le 07-07-2009 16:59

Hono dee golle sotawi ina njokki tan ko yeeso lénol fayi? Yo wuur kala bamtoowo pinal Fulbe 
Mammadu abdul gaako

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Mandu am mooji

Ecrit par: dia (Invit ) le 07-07-2009 17:27

Ibrahima saar, so a windi, walla so haali, dum né moojna mandu am. Bayadmi kono mi wona funtanké ni! 
Oodo "article" , hay mo hebaani yahdé, so jangi tan wayata kono ko toon hiiri ni ! 
Min dé, mida yidi yiidé ma, allah woni séédé, ko dum tan woni ko kaalatmi gila ko booyi. Ngol dé so ari leydi fraysé mbidda yidi tindé. 
Lewru aout rawané (2008), mbidda wondé é mawnam gooto, min jangui werla min ngabbima aeroport, ko mawni amen haruna jah to burkina nelnoomin é ma, kono, min tawi ko a yéhi, min kebi yiidé tan ko salli bougal seck. 
Yo a juut baldé, ngodda é cellal.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

On njiitiima ko'emon, e nder ko'emon

Ecrit par: Sih muusaa (Invit ) le 07-07-2009 20:59

ko haaletenoo fof toni ngayni, ko mo wi'ii haalataa ko haalanooka maayat 
ko deƴƴuɗo.caggal jaarnaade Ibraahiima saar ko mantude ɓee dariiɓe ngaddi 
ballal mum en, eɗen mbiya yoo Alla juutnu nguurndam ɓam taɓe ɓe 
ɓamtodo e pulaar on njaaraama sih muusaa

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

welii, yoodii

Ecrit par: Aamdu Deh (Invit ) le 08-07-2009 07:18

jibinannde waala fenndoo weltanaama, he dee golle paayodinde. 
Hamadou Deh,njaafodaa mido soklumaa, ada waawi jokkondirde am e  
bobongendi@yahoo.fr

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

españ

Ecrit par: abou (Invit ) le 08-07-2009 12:11

daw weltare ha no feewi gulle mon e yidde horemun yo alla wallo mon walla kala jizzo hore mun

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

hikka welii mo wuuri bura

Ecrit par: ibraahiima kamara (Invit ) le 09-07-2009 00:19

mo woni kala he sahaa mum,mo woni kala he nokku mum, kono dental e renndo ngam be fof.mi jaarniike ndee yontan'nde e dar'nde mum,jallungol fudii uuri, yoo geno wallitir cellal e kisal kuupti'ndinngal,so doole ndonkii yoo doole kebbo,so peeje keewii,yoo yahdu e pellital ha jibina bural.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

komi seede

Ecrit par: ALIW KONTE (Invit ) le 09-07-2009 00:28

mbelemma oo do jamma,haaniino ada tawaa, sabu hay gooto waawa haalde no mbelemma oo foti heewde e pittaali bibbe fulbe e kaanoon jamma,tawa wadi dum,ko sukaabe jibinaabe doo e leydi farayse,banndiraabr mbadten hakkillaaji,sabu noddetete noodo yoo ar, so wadtii noddude, ina haani nooteede,eden ñaago alla yoo coboyyi ngontu maamaaji,mbiifnanoo leñol meeden,yoo njabeeri wontu basaale,jibina yumta beynda, riiwta joote e cadeele leñol meeden, yoo sukaabe ngontu mawbe,dariibe dadiibe fellitbe, daranaade leñol meeden,sukaabe on njaaraama, on nduwanaama, yoo alla won ballo, o yettina faandaare moodon,e leñol moodon yaara yeeso,maa moyyu sabu en njiitoon,katante leñol,woni Ibirahiima umar kan,yoo alla jaabo duwaaw aamiin,yaa barke murtudo joob.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

jaarde

Ecrit par: muktar Aan to sorimale (Invit ) le 09-07-2009 12:24

banndiraa6e sehilaa6e mii salmini mon mi juurima on golle mon njoodi sanne

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare-am-ehiirde-nala gkaagal pulaagu

Ecrit par: ibrahimaamadu-jallo-to-beelel (Invit ) le 10-07-2009 19:10

njokke tinnaaremontoleydifrance

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Njettor

Ecrit par: Demba Diallo (Invit ) le 11-07-2009 00:40

so duum yawtii tan ko wiide tan yo alla jutnu balde moyyina battane haa fandaare lenol ngol yottoo on njaraama njokken golle sabu kala jiido dee do nate hayso tawi o yahaani wayata ko omo tawa weli sanne sanne jirwi ha fullbe badi ko goowi wadde on njaraa ma

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ollirde mbelamma am e 6eedo fulbe

Ecrit par: haruuna kamara (Invit ) le 11-07-2009 15:04

on njaraama 6ibbe fulbe kala to ngon don golle ngardaaki dum feewde kono hono deedo golle sena mbadee yoo pelle dariniibe pinal e 6amtaare wonbe e diwaan orop yoo tin tin yim6e e dow gooto fof tonngoode mum =enternet)ngati kala tindo duum doo sena anndi hoore mum tan yayat so ngantu alaa banndiraabe wiyoobe mbiimi ewiimaami on calminaama on njuraama salam::!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaa am e jibinannde farayse ekuubal

Ecrit par: abuu siley jallo (Invit ) le 14-07-2009 15:58

so tawiino ko buri mi weltiima ene woodi ma mi wiyanno noon kono dee nate kollitii njubdi ngondundi eganndal e yidde legnol mum e hollude hol kagnum ; ciimtol ibrahiima saar ngol buubnii berde yahnoobe be ebe njahaano be fof ;nimso woodanii seeda mo joodanooki toon;kono legnol ngol dagnii jaale kese pul pul yo wuur guurnudo ngal demnngal e ngol legnol ngol gacce ngalaa e gastiniido e maggol ;jamma jamma daccataa ceedu ;koyde kese e juude kese tammbiima legnol yoo bajjo reen bee woobube joomam jaabo;

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

eindhoven

Ecrit par: ko ndiaye abdoulaye ko weltaar (Invit ) le 15-07-2009 12:15

8) 8)

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

JAARNAADE

Ecrit par: usmaan woon (Invit ) le 18-07-2009 01:30

Caggal weltaare,e dahmitagol e golle dee,yoo alla yob darnde haa bibbe kuutoroo ,ndimaagu le nol danotaako so wonaa e les taande yiiyam

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Weltaare

Ecrit par: Bocar Sall (Invit ) le 24-08-2009 18:13

On mbeltnaama dum hollirii ko on kooniyankoobe leniol men ete laabii besnguuji mon njogoraani yoolaade e nder pine tuubakoobe. Yo Geno booy tammbaade dental e dente fulbe kala do ngoni. On njaaraama!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njettooru

Ecrit par: aljuma njaay to boggee muritan (Invit ) le 08-09-2009 17:16

Nde njanngumi mi welti haa ngoymi sabu nan allaaji biyeteezi e zaniyankooxe wonde ko wostaave tawmi ko fenaande.Gostaado waawa yu66inde zee golle min mbeltaniima on yo Alla loow on cellal mbede yidi jokkondirde emon e gede diiwaan mo keed mi o on njaaraama e kuuval

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare

Ecrit par: aminata gadio (Invit ) le 11-09-2009 11:47

taw ko goonga fulbé fof mbeltima sanne wadi fayada ha may njokké gollé so dum benni mbodo yiyi minné wattudé jokkindirdé e mon sabu ko mi ngendiyanké pulaar sabu ko murtudo joop wonno ceerno am mbodo niaago papa ibrahima sarr nde wallatami e gollé de on njaraama.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

kuyam

Ecrit par: Amadou Amirou (Invit ) le 29-03-2010 10:39

mi Aamadu mido weltii faa buri haadi wala .sabu ndee doo huunde na holla pulaaku(fulbe) ana djidi finaa tawaa mu en 'faa ina kolla duniyaru fu djewte mu en.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 23 de 23 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
GN9     T3L   
D   R  E   TPL
IC3  QY7  3X6   
 U  S   M  TLU
M24     AI9   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥