NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


FASO INTERNET - Lewlewal fellitii haɓaade nguyka binndi lowe mum Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 04-06-2009 )
 

Ecrit par IBRAHIMA SARR, le 01-06-2009 22:05

Pages vues : 22915    

Publié dans : Les News, Gannde Kese


ImagePulaagu.com naamniima Umar Tokosel Bah, kalfinaaɗo kablol Lewlewal no yiyri hare ngam hisnude loowdi lowe Lewlewal Group, dannda ndi e nguyka. Ko ɗum woni ko o haaldi e Pulaagu.com.

Pulaagu.com: Ko adii, haalan min no Lewlewal ardi e hol ko daranii:

Umar Tokosel Bah: Lewlewal gila nde fuɗɗii ina jogii yiɗde gollude karallaagal keelɗungal ngam nafoore renndo ngo. E ndeer ndiin mbaadi, goomu gadano oo wonnoo golle mum ko ƴeewde renndin’de ɗo gootel yoga e haralleeɓe fulɓe ngam waawde gollaade ko ina nafta renndo ngoo. Anniya gadano oo wonnoo ko waawde anndan’de renndo men humpito e kala fannu nde tawnoo eɗen ŋakkiraa jaayndiyankooɓe topitiiɓe humpitde renndo ngoo e ɗemngal pulaar hay sinno e ngal haalee e leyɗeele keewɗe etee yoga e yaayndiyankooɓe men ko fulɓe. Ina teskaa kadi pulaar woni waawde janngeede e dow kala ɗemɗe ngenndiije e leyɗeele men kono noon haa hannde kabaruuji ciyataa no haaniri. Ina ŋakkirnoo en kadi jogaade faamaamuya duñcirde nguurndam ɗemngal ngal kablol sabu mbindiin jime e taarikaaji tan, wolla janngin’de ɗemngal ngal nawataa ngal yeeso so tawii ɗum yahdaani e kablol.

Pulaagu.comHol no dental lowe carinooɗe ardi?

Umar Tokosel Bah: Mbiimi.com Pulaagu.com ko adii fof ko kelle keewɗe faayiida sabu majje tammbaade nguurndam renndo ngoo hade Lewlewal toƴƴeede. Musiɗɓe Baru Bah e Ibrahiima Saar to Farayse ngollii no haaniri, etee so tawii a ƴeewii ko yiɗɓe maɓɓe gollaade addani ɓe weeɗde Lewlewal junngo ngam yaajnude ñorgo weɗɗotoongo ñaande renndo men. Pulaartv.com arnoo ko yantude heen e mbaadi keeriindi. Alla waɗii nde ɗee lowe tati ndenti, mo woni kala yiyii heen hoore mum no haanirta gila e jaayndiyankooɓe men wonɓe to leydi Senegaal ɓe nganndu-ɗaa ko ɗuum tigi ɓe njanngani haa ɓe liggiima wolla ɗowii jaayɗe wolla rajooji keewɗi e Senegal; ndeke wonaa ɓe jaayndiyankooɓe jooni-jooni; haa e haralleeɓe men jannguɓe haa woɗɗi to bannge humpito gannde kese.
Ko doole tan mbaawi wallude en siinude anniya oo sabu junngo wooto foɓɓataa. E ɗen njetta Geno e wallude en e muñal e hakkilantaagal.


Pulaagu.com: Hol ko addani Lewlewal resndude ndeenka loowdi mum amwokaaji?

Umar Tokosel Bah: Anndi yoga e lowe goodɗe hannde ɗee, e yantude e pulaariyankooɓe ɓe min nganndi, wolla ni haralleeɓe ɓe ndokkaama fartaŋŋe waawde yantude e golle Lewlewal nde tawnoo Lewlewal ko renndo jeyi etee ko nafoore men enen kala. Heddii noon yoga e maɓɓe caliima naatde nduttii kadi caggal nde ɓe njalkiti golle men, wolla nde ɓe ɗuurnii baɓe men, ɓe ngari nokkude ɗoo ɗoofde ɗoo binndanɗe ngam nawde ɗe e lowe maɓɓe. Jooni waɗii laabi ɗiɗi; ko ɗuum addi haa catal Lewlewal Amerik felliti ngemmbude anwookaaji mum ngam yoo ɓe noddu e yeeso laawol kala wujjooɓe binndanɗe ɓe mbaynotaako. E oo sahaa ina wayno doge ɗiɗi nani e yeeso laawol leydi Amerik kono mi anndaa tawo ɗo ɗe tolnii.

Ko fayti e ndeenka binndanɗe men e leydi Senegaal, Lewlewal yaa yantu e fedde jaayndiyankooɓe haɓantooɓe hujjaaji e ndeenka eɓooji mum en e ndeer yontere aroore (As, Soleil, Walfadjri, Sud Quotidien, Ferloo, ekn). Damal gollondiral ina udditii kono kadi jamfa welaani sabu so tawii a ƴeewii kala winndannde ina jogii so sakkii les mum. Yeru: Hecci hanki min neldiino Abu Gay to Maatam ngam tawtoreede ñaawoore waɗnoonde toon: gila e paas haa e ñaamdu haa e yardu gila NDakaaru haa Maatam ko ko yoɓaa ngam tan adan’de en kabaaru oo no mbo woniri. So kabaaru oo winndaama, joom mum ara nokka ɗum ɗoon e ɗoon facca ɗum e lowre mum arta futtina gite no njarba e loonde laamɗo. Anndi ɗum haanaani. Kala jiɗɗo liggondireede, jaɓɓaama e dow laawol e needi ɗooftondiral kono kadi kala gadduɗo heen janfa, ko Lewlewal e anwookaaji mum haa e yeeso laawol Amerik, Senegal e ko ɓooyata to Erop. Mbo añaani tooñde fotaani añde haɓeede kono kadi maa en njahru heen hakkile sabu bannda foti ɓuran’de ma kala huunde haa heddoo joom mum  jebbiloo e tooñannge.

E amerik wujjude winndannde ina adda duuɓi 4 kasoo kañum e tampere mawnde to bannge kopporeeje. Min njiɗaa sokde hay gooto; yaa Geno wota ɗeen gacce pawo en kono laawol ko laawol tan. En mbeddiima eeraango kala jiɗɗo liggodaade e men nde jokkondirta e men kono kadi en mbeddiima wasiya fayde e joom lowe en ɗee fof nde ɗe ndeentotoo eggin’de ko wonaa ko maɓɓe tawa aldaa e yamiroore.

Pulaagu.com: Umar Tokosel Bah, a jaaraama!

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : piratage, copier coller, journaux en ligne, droits d'auteurs, journalisme, propriété intellectuelle


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 12 de 12 commentaires

on kaali goonnga

Ecrit par: jibi kebe (Invit ) le 02-06-2009 08:36

golle mon njoodi peewi, 6aade kay on nodiino dental tawa alaa paltoor, wadde noon kala pellitdo ine wujja binndande mon, hoto hersu yawtaani artude jeyee heen ,fof ko mbele pulaar 6amtoo, hoto won hare yoo won kaaldigal,njokke goll

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yoo,alla rawru, pular,yeso

Ecrit par: abuu jaan (Invit ) le 02-06-2009 19:02

min.potaani,fadda,haamin,nodde e, sabu.kalo,no,pulaar.6amtorii,k o,duum,fonnoo,wonnde,darnde,ka lo.kaalowo.pular.enel.njogii.w one,yim6e.jidi.tan.ko,jii6ru.f ootaani,won,de,leynol,ngol,yoo ,alla,rokku,en,renndudi,so,duu m,6ennii,onon,won6e,gurub,yaka r,onol.naaga,nde,tawtoton.mban ndiraa6e6e..wot,padee,haa,nodd e,don,kohen,njeyodon,sabu,pula ar,wii,ko,ina,laa6i,doole.misk i,nee6e,ko,dental.yoo.alla,wal lu,pular

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

En ngoyata heen,njalen heen

Ecrit par: Makkan (Invit ) le 03-06-2009 13:35

Adi fo golle de njoodi.Kono mi faamaani,ko fotino mawne uddita halirde e  
NiwYork,haalanma,a yeeynata dum,wala ma yobe,ko baabaabe ngoni haangaabe. 
Ko kaalda ko noon ko ngoonga.Ha teenti e nguya jime naalankoobe men. 
Makkan :grin

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

goonga welaani

Ecrit par: dia (Invit ) le 03-06-2009 21:08

makan jaafodaa so,ada,yidi wadnee,de.jey,ngal,ko,faatee,r ajo,maa,ada,foti,yaade,do,yo6e tee.njo6aa,sabu,radio,maa,kalo ,gaddu,toon,kofaate,jeyngal,yo 6at,duum,noon,paama,enne,ndewa ,dofoti,reweede.goonga,=goonga ,abuu

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Jam hiiri Maakan

Ecrit par: oumar_bah (Membre ) le 04-06-2009 01:52

Ko teddungal mawngal woni hakkunde men Maakan hay sinno kanhano alaa jikku. Miin kam ɓuratnoo mi ko tawo ko miin mbinndu-ɗaa njeewten heen tawo wonaa renndo fof hollitaa. Ko goonga tigi, a noddii kam ngam wiyde mi a ɗa uddita rajo hay sinno ko waktuuji ɗiɗi ko adii nde a ɗa uddita, caggal nde kadi nanmi ɗum e publicité rajo Pulaar Speaking hanki mum heen. Nde tawnoo nde kaaldu-ɗen ndee a hollitaani yiɗde walleede e jeeyngal etee a yeeyniino e rajooji goɗɗi, hakkille am addi ko a soklaani min sabu to potno-ɗaa yeeynude too, a yeeynii a gaynii. Njaafo-ɗaa noon so tawii ko miin juumi sabu miin ko mi puuyɗo seeɗa: “nganndumi tan ko kaalɗo haajo mum haa laaɓi”. 
Yoo jam e kisla wonan en.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

JamTan

Ecrit par: Makkan (Invit ) le 04-06-2009 03:32

Haalira ko wonde ko en sehilaabe e njanooro kono wona soxla mawdo. 
Yo golle njokku.Geno wadana en jam,minam dariido. 
Makkan

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

goonga welaani

Ecrit par: sow ,amadou (Invit ) le 04-06-2009 18:18

makan yoo,alla,nawru,radio,ngoo,yee, so,so,dum,6ennii,an,makan,ada, foti,anndudi,ko,faatee,jeyngal ,foti,ko,yo6eede,sabu,radoi,ma a.kalo.gaddu.doom.ko,faatee,je y,ngal,,yo6at,haaluu6a,,duun,a nne,anndu,ka.haal,naako,,goong a.egoonga.sow.amadou :grin :eek :cry :(

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Bojji e jaleede

Ecrit par: Makkan (Invit ) le 04-06-2009 21:49

Hala yo gasata.Ko fenaande wona gaddu do jeeyngal fo yoba e halirde nde. 
Jaaleede wonno e dendam.Bojji di ko addi heen luubeeki So e Ja? 
:grin :cry

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Bojji

Ecrit par: Mor (Invit ) le 05-06-2009 03:39

Addibe heen tan ko yidde urmbitde seytaani.giyam Makkan aa meeda yobnaade 
jeeyngal rendo men. 
Mor :zzz

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

kaa haala jaraani

Ecrit par: Pennda Madam Kane (Invit ) le 05-06-2009 18:51

Ko on mawze, jaraani cokor cokor.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ko fii kawral

Ecrit par: dia (Invit ) le 07-06-2009 02:27

ko enen tan fullbe caloden foodoo foodoo mawbe e sukaabe fof

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ko weltaare tan

Ecrit par: souleymane (Invit ) le 11-06-2009 00:57

caggal yettude alla e juulde e nelaado allah s a w m) emin jetta on emin jaarno on emin biya on jokke golle haa teegti eko umar tokosel bah haali ko emin biyamo kagko umar tokosel bah e wondii6e makko yo6e jokku golle 6e tinno 6e muna cadeele e haalaaji bondi e njandi looji e njenno raaji fof nani heen sabu pulaar ene wiya mo munaani cuurki ndanata julbe tinno de jokke golle on jaraama ko almuudo mon souleymane r... bassoum to thilogne gondo dakar o sah wossalaam

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 12 de 12 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
L9H     T    
 N  W  9N  XR1
REW  DJS  8    
 R  Y   H  T6G
MKA     JQ6   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥