NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
109 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


yero kessou
Moyenne:
Clics:2760
maimouna barry
Moyenne:
Clics:3684
Aby Ndour Fouta.mp4
Moyenne:
Clics:4137
Hirii (Demmba Njaay)
Moyenne:
Clics:7937
Pulaar film : LES CHAMPIONS
Moyenne:
Clics:2688

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


Daartol'am e Pulaar Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 17-05-2008 )
 

Ecrit par Ibraahiima SAAR - Hooreejo Pulaagu.com, le 13-08-2007 01:08

Pages vues : 25551    

Publié dans : Les News, Langue et linguistique Pulaar


ImageMusidɓe Fulɓe, fuɗnaange e hirnaange, rewo daande maayo, worgo nokku juŋngo ñaamo, on calminaama. Caggal nde lowre (gerngal geese) men udditaa, haa jooni eɗen njokki e golle. On teskiima jakkaa men udditaaɗo haŋki, yuɓɓinaa ko e pulaar to baŋnge doge, e farayseere to baŋnge yuɓɓo. Waɗi min waɗde noon ko yiɗde amen waɗtude e pulaar kala ko winndaa e Pulaagu.com. Ɗeen golle noddi ko dumunna jonɗo, karallaagal ngal majmajnaani, e ŋatde woppataa. Caggal wiɗtooji, miijooji e jammaaji daɓɓi ɗi ɗaanaaka, diwal mawngal diwaama feewde e safrude ñaw binndugol alkule men e hooreejoGeese (Enternet).
Binndi ɗii ena mbaɗnoo caɗeele gila Enternet (Geese) fuɗɗii yaajde. En ciiftorii yoga e men yiɗnoo-ɓe ruttaade e "alkule keer"!! Kono, hono no meeɗirmi wiyde nih e yeewtere am e Kawtaliyaŋke lolluɗo hono ceerno Saydu Bah: "So aɗa yaha haaju maa, a tawii kooce e laawol, hoto rutto! Daas cooce ɗee mbeddo-ɗaa ɗe ladde, walla ƴeewaa feere nde ɗe ngiwiri e laawol ngol". Ɗum firti ko duƴƴude e caɗeele fotaani addande en ñaw-ɓerndaagu, foti ko laawde en, kiino-ɗen no dimaaɗi pellit-ɗi, uŋgo-ɗen no barooɗe barmuɗe! So ɗum waɗii, caɗeele ciñña, ngargerta, ndeemoo, njahren heen yeeso! Sabu woni yahrude yeeso ko nawde caɗeele caggal!Hol ko woni ngal-ɗoon diwal?
Hol no Fulɓe kala keɓirde kuwtorɗe baawɗe tappude e yaltinde alkule men e Geese?Ko ɗee ngoni naamne ɗe njiɗ-mi jaabaade e ndee nuldannde. Miɗo yaakorii maa faamamuuya keso jol, haa sikkittonooɓe ngummoo e jamma, ngarta e lewlewal. Goonga, yuɓɓinde Tappirde Pulaar/fulfulde e Windows XP ena naamnii ganndal Windows seeɗe, kono so pammingol laaɓii tan, ena weeɓi gaynude. Ko ɗum waɗi puɗɗorto-ɗen ko hollirde holi gandal Windows foti jogeede ngam loowde tappirde nde, hurminde_nde (activer) e huwtoraade-nde.


WIƊTO


Gila hitaande 1993 naat-mi e fedde men toownde hono Kawtal Jaŋngooɓe Pulaar Fulfulde. Hade ɗum, naatni-mi e jaŋnde pulaar ko Baaba men, Ceerno men Umar Bah gila miɗo woni leydi men Muritani. Oon sahaa ko mi sukaajo. Ceerno Umar Bah wonnoo ko Galle biyeteeɗe Institut des Langues Nationales ɗo Nowaaksoot ɗoo. Galle oo jooɗinoo ko Maison des Jeunes, wonande annduɓe Nuwaa'. Hade ɗum, sahaa sahaa kala miɗo wiya hoore am "Hol ko haɗi en winndude Pulaar?" Sabu, nde koot-mi Fuuta kala, nde woodnoo miɗo yiya binndi farayseere, jiɗɗo winndeneede walla jaŋnganeede ɓataaka kala ko galle amen arata, naamnoo-mi yo min jaŋngan-ɗum ɓataake mum. Miɗo teskoo keewɗi e ɗiin ɓatakeeji mbinndanoo ko e farayseere nde luggiɗaani, yoga heen nih e farayseere ñawnde bof! Farayseere sellunde nih ena saɗti firtude e pulaar saka noon so nde wayii no farayseere musidɗo am Yaayaa Bah nih!
So mi rokkanoo-ma ɓataake yo mi winndu, caɗeele kadi ɓeydoo! Yeru, binndanteeɗo oo so wiyi "Mbiyaa-mo yoo tiiɗno", mi roŋnka waɗtude farayseere haa wona. Mbaɗtu-mi ko waɗde ƴoƴe: mi wiya "Il faut du courage"! So mi wiyaama "Falo ngoo iraani no feewi, min ñaayaama laabi ɗiɗi", mi miijoo "bone mbaɗii! Hol no pitirtu-mi ɗum e farayseere?" Mi sefa kadi ƴoyre woɗnde! Hoto njejjitee oon sahaa ko mi suka, farayseere am ɓuraani hinere am toowde!
Mi taawii ndeke, nde nduƴƴu-mi a caɗeele firde pulaar oo e farayseere kala, wiyde ena waɗa ƴoƴe newaaki. Ko ndeen mbɗtu-mi wiyde yoo winnde e pulaar. Kono mo ngadii-mi wiyde noon oo yoori kos jaleeɗe haa tallii e leyde alla e mijjo am ngoo ɗaayde!
Duuɓi dewɗi heen ɗii, nde jawtu-mi kawgel naatde College, puɗɗiimi eɓɓude binndi pulaar. Miɗo miijoo maa taw won adiiɓe-mi, won winndooɓe pulaar, ena njaŋnga ngal, ena muula ngal... Kono kadi, so mi siiftorii jaleeɗe mo mbinndantunoo-mi ɓataake oo tan, ɓernde am ndee ñawa, mi woppa!

Image
Deftere Umar Bah

Hol no Alla waɗata? Kawru-mi ko e suka gooto sooniŋke ena jogii deftel muulangel, ena winndaa e sooniŋke. Njuurniimi-nde, tawmi ena weeɓi jaŋngude, min puɗɗii wowlude binndanɗe ɗee, min peɗɗita jaleeɗe!
 Ko ñalnde heen nam-mi kabaaru ɓurɗo welde mo meeɗ-mi nande: defte pulaar ena ngoodi! O wiyi-mi o heɓi deftere makko ko e horeeru makko ena golla to Galle Ɗemɗe Ngenndiije Nuwaaksoot! Min njehi to galle horeeru makko too, min tawi oon ena jogii deftere ena wiyee "Le Fouta Toto au carrefour des cultures". Ƴurii-mi e mayre hakke ko ena fennda  kosam baamwaami, taw-mi heen pulaar ena winndidaa e farayseere. O wiyi mi "Winndi deftere ndee ko Umar Bah, ko minen liggodoto! Hade makko gaynude koŋngol makko tawi mi woɗɗoyii, miɗo seeka henndu miɗo fayi to Galle Ɗemɗe Ngenndiije too!
Ndeen mi yottiima to Galle too, taw-mi ko uddii! Damal ena ɗoon, nduñ-mi ngal pay-mi nder. Cuuɗi ɗii kala ko udduɗi haa heddii wooturu. Koŋngu-mi, nanmi "bisimillah", ɓernde am nde ena wiya "so a naatii ko a diiweteeɗo": ndarii-mi seeɗe, kul-mi naatde haa daande ndee ɗimmiti: "Bisimillah". Ko ɗoon kawru-mi e Ceerno Umar Bah. O mo ɓoornii wutte makko daneejo ena ñootaa ñootol jannanŋke. O mo jooɗii caggal biro makko. O naamnii-mi e faraseere hol ko addi-mi. Mbiymoo-mi addimi tan ko mbele omo walla-mi haa mi waawa winndude pulaar. O jaabii-mi e farayseere "je vais te faire plaisir" (maa mi weltine haa mbelto-ɗaa)! Ñalnde heen koot-mi miɗo wakkii waare defte jaŋngirde! Ɗee ko limto, ɗee ko taro e goɗɗe e goɗɗe! O wiyi-mi deftere makko "Le Fouta Toto au carrefour des cultures" nde, so mi arii galle makko, ma o hokkam heen yeru! Mbiy-mi so Alla jaɓii ma mi ar toon. Hade am yaltude, o heɓɓitii o wiyi: "Miɗo weltii no feewi sabu cukalel potngel hono mah nih meeɗaa arde ɗoo hollitde-mi ena yiɗi jaŋnde pulaar. yontannde hannde ko jaawinnde e waɗde "Smurf" tan toppitii. Mi jaabaaki, kono e nder ɓernde am ko mi joor-ɗo kos jaleeɗe sabu oon sahaa miɗo amatnoo Smurf, kadi miɗo simmoo!
Oon ñalawma giɗli am e pulaar ɓaydii sellude!

Duuɓi ndewi heen ena ɓenna, ena ndoga, ena taaɓoo beeli, ena ndiwa baaɗe, ena nduuɗoo hoɗdiro haa gar-mi e nokku ena wiyee Scotland (Ecosse). On saha miɗo woni e duɗal jaaɓi haaɗtirde wuro laamorgo Scotland, Edimburg. Ɗoon puɗɗii-mi janŋgude yuɓɓo ɗemɗe, ngaanndiyaŋkaagal e engele. Oon sahaa Windows woodaa tawo; huwtortee ko Yuɓɓo ena wiyee Basic. Ndeen kadi doombel woodaano saka mbaɗaa "click"! Hay so aɗa yiɗi uddude masiŋ oo: a tappat "exit", o ñifa! Laaɓii jamanuuji mbayliima, sabu onon kala oɗon mbaawi ɓoɗɗude doobel mon, mbaɗon "click", ɓatake walla natal yottoo Amerik ɗoon ɗ ɗoon!
Ko oon "click" addi hannde miɗo winnda ndee windannde ngam hollirde no tappirtee pulaar e Windows.
Duuɓi mbirtii ena ɓenna kadi hay goot njeeƴaaki, alla ko ɗi toppitii so wonaa wirtaade en eɗi njaha, eɗi njaha... Hitaande 1993 naat-mi e Kawtal caggal nde yimɓe toowɓe Fulɓe ngari hirjinde wuro ngoo koɗ-mi ngoo e Farayse. Holi ɓeen? Ceerno Saydu Kan (Yoo Alla yurmo-mo yaafoo-mo), Ceerno Tijjaani MBaalo (to Bordoo). Ñalnde heen min mbati, mbiy-mi duwaawu hawrii e aamiin. Naat-mi e Kawtal, hawri mooɓondoral fedde ndee ena faandi. Noddu-mi wonndiiɓe am, naamnii-mi so eɓe njaha Mooɓondiral Kawtal to Montarsii. Gooto yalti wiyi ena yaha, min ngoni ɗiɗo, tato, haa min timmi diɗɗal! Nde ñalawma oo arnoo, min ndirrni werlaaji amen min pay batu Kawtal.
Ko toon kawru-mi e Cerrno Katante Lenyol, Ceeerno Jaalo Sammba Sek. Ɓe njaɓɓii-mi ɓe keɓɓii-mi, ɓe udditani-mi damule haa njaaji. Ndeen mi naatii e Kawtal, taw-mi eɓe njogii caɗeele ɗiɗi: Jaayde Koŋngol Kawtal tappirtee ko msiŋaaji mbayla (mécaniŋue) ɓooyɗi , ɓe mbaawaa tappude pulaar e ngaanndi! Masiŋaaji ɗii, maa ƴiiƴe baɗɗe alkule men ƴ ŋ ɗ ɓ coodee Suwis, heen ñiire fof jarata ko 1600 FF (woni hannde 250 euros)! Jaaynde Kawtal kadi, winndirtee ko masiŋaaji ɓooyɗi, binndi ɗii juɓɓaani, njooɗaani, lelngo mayre nanndaani e lelngo jaayɗe ganndaaɗe!
Caggal nde koot-mi, alaa ko woni e hakkille am so wonaa mi ɗuggita Kawtal e ɗeen caɗeele! Mbaawat-mi wallude leñol ngol tan ko so mi resndaama golle Jaaynde sabu jaaynde Kaŋngol Kawtal jogii ɗum waawde tappireede ngaandiyaŋke, lelniree lelngo jaayde, ƴeniree alkule ɓutte, jooɗɗe e nate!
Miijo ngoo yooɗi Ceerno Tokara am Katante Leñol, nde batu Mooɓondiral arti e hitaande 1996 to Mantu Laa Jolii, Kawtal resdi-mi Jaaynde!
Kawtaliaŋkooɓe ena nganndi mi heɓɓi caɗeele caggal nde njogii-mi jaayde, mi waawaa artude e ɗeen caɗeele, kon ko tiiɗnoo koo woni waylude Jaaynde, waɗta-ɗum jaayde yuɓɓunde! Ndeen faandaare siynaama haa waɗti rufde!
Hade ɗum fof, mi faamnii Ceerno Jaalo Sammba Sek (kalfinaaɗo Jaŋnde oon sahaa) ko Kawtal soodata ƴiiƴe alkule Siwis ko yoo hokku (nattu) sabu miɗo waawi tafde alkule e Ordinateer tawa ena waɗi jeese keewɗe: alkule ɓutte, ƴeñirɗe, binndirɗe, ekn. O sikkaano ena wona, kono o hokki-mi hoolaare o wiyi: mi rokkii-ma yamiroore!
Ko ndeen min coodi logiciel tekkuɗo ena wiyee Type Designer! Nde wonata lebbi ɗiɗi, tawi mi yaltinii sappo e tati yeeso alkule! Loow-mi ɗe e disket mbaɗtu-mi nuldude ɗoo haa Senegaal, Muritani, Ponto Nuwaar (Koŋngo), mi haalaani leyɗeele Orop! Ɗeen alkule haa njooni ena kuwtoree! (Yeewtere men ena jokki doo)


ALKULE PULAAR


Musidɓe, ma mi jokkan on yeetere ndee ñalnde wonnde sabu winndannde ndee juutii...
On njaaraama!


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : pulaar, Oumar Ba, Ifan, alkule, Mauritanie, Nouakchott, Institut de langues, fulfulde


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 14 de 14 commentaires

Njettoor

Ecrit par: Maakari (Invit ) le 22-08-2007 14:01

YiDde tan jaarde-ma e ndee yeewtere nde njiDmi yoo jokku.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njettoor

Ecrit par: geelel kontee (Invit ) le 11-11-2007 18:13

njettoor am fa'de ceerno ibrahiima saar e sagataabe hatanteebe lenol dariibe ngam bamtaare lenol

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njettoor

Ecrit par: geelel kontee (Invit ) le 11-11-2007 18:13

njettoor am fa'de ceerno ibrahiima saar e sagataabe hatanteebe lenol dariibe ngam bamtaare lenol

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njettoor

Ecrit par: geelel kontee (Invit ) le 11-11-2007 18:17

njettoor am fa'de ceerno ibrahiima saar e sagataabe hatanteebe lenol dariibe ngam bamtaare lenol

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

pulaagu c tros bien

Ecrit par: aissata (Membre ) le 30-12-2007 08:50

bonjour pulaagu je vous envoie cette lettre pour vous dire que j'ai bien reçu votre réponse  
 
et merci beaucoup salutations a tous et bonne année

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

A jaaraama Aysata

Ecrit par: Ibraahiima SAAR (Membre ) le 30-12-2007 11:43

Eh oui, on essaie de bien faire et il y a encore de bonnes choses devant nous. A très bientôt sur le site. Et merci...

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njettoor

Ecrit par: jibi kebe cincinnati usa (Invit ) le 04-01-2008 08:07

seydi saar yoo alla juunnu nguurndam maada Aan e hatantee6e waa6e no golle ma ceettaama goongli yoo alla rokku cellal badangal barke njokke golle enen fof ngonen gootum ,heewde pelle bonaani yaataw fandaare nde ko mbele pulaar 6amto no dolaar banndiraa6e ha6antee6e 6amtaare pulaar do usa fof mbeltiima e mon, fedde men pinal do amric ko wayno pulaar speaking, yoolti lenyol fof weltiima njokken golle

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Jibi a jaaraama

Ecrit par: Ibraahiima SAAR (Invit ) le 04-01-2008 13:18

Miin, miɗo yetti Allah no feewi sabu ko kaŋko hokkima cellal, kisal, e malu haa mbaaw-mi hawrude e ceerno men Ceerno Umar Bah. Gila ndeen, ko e golle tan ngon-mi: gollanaade hoto pulaar yawee. Haa jooni ko e golle wonaa sabu ko fuɗɗaa ɗoo koo eɓɓaama gila ko ɓooyi. Njiɗ-ɗen ko yoo pulaar sawndondir e ɗemɗe mawɗe gonɗe e Afrik e Orop haa jaŋde mum waɗta naatde e duɗe jaaɓi haaɗtirɗe winndere ndee kala.. 
Onon wonɓe Amerik, min jnjettii-on no feewi sabu darnde mon e pelle ɗe cos-ɗon toon ko nanaaɗe. Amin njiɗi sahaa kala nde neldaton-min binndanɗe ciimtooje dille mon e pelle ɗee. Kala ko ari, so Alla jaɓii, min njaltintu. 
On njaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Njettoor

Ecrit par: adama aaw (Invit ) le 05-02-2008 14:40

seydi saar tiidnodee yoo geno won balla . 
haa yettina fayndaare mon e ful6e. 
yoo 6+eydo yaajde site oo ne aldi 

njokkee golle

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

tinnaare

Ecrit par: demmba wan mo jowol (Invit ) le 02-09-2008 18:21

mbodo yetta ceerno ibrahiima saar so saar o ittaama ko heddi ko ko kaknge. 
mbodo setto ko haali e alkuule pulaar dew watti e maasek o sabu mi neldaama heen ina unni e kawtal.sabu mbodo heewi heen musidde nofeewi senne.mbodo wiy ibrahiima saar golliima ko moyyi fulbe ina sokli waabe ni. 
no lenyol fulbe way heewde annduube e alduube so gooto fof addi ballal mo fulbe banto pulaar banto.kono ko heewi e annduube ina belsindi.pulaar 
e pulaagu yo alla won ballo ekkiyakke binndol demmba wan mo jowol

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

WELTAARE

Ecrit par: AAMADU BOOKAR SIH MO JOWOL HAN (Invit ) le 03-10-2008 15:12

MI SALMINIIMA MIJUURIMAAMA AAN EWONNDIIBE MON KALA 
MBOBO WIYA YOON BEYDU TIIDNAARE E SIFIN DE YIMBE HANKI MUMEN 
SABU PULAAR KO DEMNGAL GUURNGAL POTNGAL JANNGEEDE 
SEYDI SAAR YOO GENO JUUTNU KO MAKO  
KO MUSIDDO MON AAMADU BOOKAR SIH JEYAADO JOWOL GON DO TO LEYDI ITALI

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

pulaar

Ecrit par: Bah Dahiirou Galo Sammba (Invit ) le 23-07-2009 12:57

seydi saar yoo alla juunnu nguurndam maada Aan e hatantee6e waa6e no golle ma ceettaama goongli yoo alla rokku cellal badangal barke njokke golle enen fof ngonen gootum ,heewde pelle bonaani yaataw fandaare nde ko mbele pulaar 6amto no dolaar banndiraa6e ha6antee6e 6amtaare pulaar do AFRIQ fof mbeltiima e mon, fedde men pinal do E Nuwasoot haatar e falnde Daara Na!-iim . ON yetta e kala ngonko tawii kadi ko ngonko moyya AJD MR YOO ALLAH JUUTUNU NGUURNDAM LANNDO O ON NJAARAAM.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

jarama

Ecrit par: jontado (Membre ) le 08-04-2010 14:37

yo allah celine doole. 
joku golle

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

tino

Ecrit par: baydi (Invit ) le 16-07-2010 23:39

weltadé é gollé hé, jokenn mbella pular éno bemto

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 14 de 14 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
5F7     P    
I   B  Q 4  ROJ
OH6  AS8  UR3   
 B  W   Q  E24
ATP      N   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2019 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥