NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


CELLAL & SAFARUUJI: Nafoore ñebbe daay e ɓanndu neɗɗo Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 19-09-2008 )
 

Ecrit par Administrateur Pulaagu.com, le 19-09-2008 02:51

Pages vues : 20632    

Publié dans : Les News, Cellal


Image

Hol ko woni Ñebbe daay?
Ñebbe daay ko puɗol ngol baramlefi pamari, jibinoowol potte. Ko leɗki ki nganndu-ɗaa nafoore mum ina yaaji, etee yimɓe heewɓe wiɗtooɓe ko fayti leɗɗe safaara keso, hono ko wiyateeko safaara tuubakooɓe, maa yimɓe tan mehɓe, walla safrirooɓe leɗɗe, hono wileeɓe men walla seernaaɓe men, kamɓe fof, eɓe korsini kii lekki. Hol sabaabu ndee ɓayre nde ñebbe daay jogii?

Ina wayi no, so a naamndiima yimɓe heewɓe hol ko saabii ɗum en horsinde ñebbe daay, ɓe keewi jaabaade ma ko ñebbe daay ina safra! so a naamndiima hol ko safrata, ɓe mbiy maa ina safra ko heewi? Tan gasii, ɗum tan njaabete-ɗaa.


Eɗen teskii e ɗii dumunnaaji, wonnde hay yimɓe ‘koor de laapee’ (Corps de la paix) , ina ndokki ɗum himme no feewi, eɓe ngaddana yimɓe yo ngaaw, etee won e nokkuuji ko kamɓe coodtata ɗum.
Faayiida mo ɗum hokkaa o, saabii ɗum ndeke ko naafoore heewnde wonnde heen nde.
Ñebbe daay ko farmasiŋ tan, ina safra ko arata ɗoo ko:
1. ina safra jalbi e gilɗi reedu : ko haako ko ƴettataa, hono baramlefi ɗi tawi ko kecci, pasnaa ɗum en, aɗa yara heen.
2. ina safra jabet kadi, ina safra ɓuuɓri, ina safra maɓɓo, kadi ina tellina nguleeki ɓanndu.
3. So a fasnii kadi aɗa waawi ɗum lootaade, sibu ina safra ɓalndu mouusooru.
4. So a fasnii a yarii, ina safra kadi teko, e jiiloli, ina usta fayfayo neɗɗo, ina tellina taasiyoŋ.
5. So a loppii haako koo kadi, a debbinii ɗum e ndiyam a siiwtii, so a yarnii gonduɗo e likƴere, ina itta ɗum. Ina safra reedu muusooru, ina safra ndogu reedu. Ina safra noppi muusooji (a toɓɓitat seeɗa e nder nofru muusooru ndu), ina safra gite ñawɗe, a toɓɓitat kadi e nder gite ɗe.
So tawii ko koyɗe ma ɓuuti, aɗa waawi loppude haako ko mbaɗaa heen lamɗam, muulaa e koyɗe ɗee.
- Conndi haako ñebbe daay tawi ko yoorko (mbaɗataa ɗum ko e ñaamdu)
So tawii yummiraaɗo muuyninoowo ina ŋakkiraa kosam, yo o teddin conndi makko ñebbe daay kala nde o ari e ñaamde o fulla heen. Ɗoon e ɗoon o heewa kosam.
Muuseeki keeci, usto jiyɗe, taasiyoŋ, barogal, caɗeele taare, puƴe, kam e ñawu nguru fof, walla ñawu joorngal (menejite); ɗiiɗoo ñawbuuli fof mbaɗdataa conndi ndi ko e ñaamdu, ñaamaa, haa nde Alla hokku maa jam fof.
- Siro ko walla baaji ɗi
Siro ko walla baaji ɗi ina safra ñiiƴe muusooje : a fasnat ɗum, nguufaa haa nguleeki ki naata no moƴƴi e ñiiƴe ɗe, kadi njaraa ɗum. Aɗa waɗa noon sahaa e sahaa fof.
- Ɗaɗi ɗi ina coofnee, ina yaree, eɗi cafra
- Ñawu nguru ɓalndu;
- timsi; Ɓoccitel taare ;
- ŋakkere ngoraagu, debbo dimaro (ɗaɗi ɗii ndefete ina njaree) ;
- ŋakkere ndiyam ɓalndu ; ñawu ooldu (sooynabo) ;
- Loppugol ɗaɗi ɗii ina daamoroo, ina safroroo memagol laadoori, fiɗannde yaare, ŋatannde rawaandu sayaandu, daaɗe muusooje (no guwaatar ekn) ;
- ñawannde ;
- barmannde ;
- ñawu ɓooƴe ;
- keeci muusoowi ;
- felwere
- Piindi ndi
A fasnat aɗa yara kaas ataaye subaka e kaas ataaye kihiiɗe ina uree kadi. Safrata ko ñawu kine walla maɓɓo, walla yaaf.
-Ustude ɓalndu ( ɓellere):
A lawƴat haako ñebbe daay, liiraa e ɓuuɓri haa yoora, cabbinaa ɗum e ndiyam ɓalɗe ɗiɗi, ciggaa, ɓeydaa heen kudduuji tati (3) tige dege, kudduuji tati njuumri. Njaraa heen ñalawma fof laabi tati : subaka, naange e hoyre e kikiiɗe, hakke balɗe jeeɗiɗi.
Tonngol : Ñebbe daay ko lekki keewki witaaminaaji, jamɗe ɓalndu, kalsumaaji, asidaaji, ngeɗon ɓeydowon nguurndam e cellal kam e hakkillantaagal aade.


Kuɗol Maalik Saar (http://www.pulaar.org)


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : cellal, plantes médicinales, ñebbe daay, safaaraa, ñawu


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (1 vote)

 

Affiche 16 de 16 commentaires

Ko dahaado laabaa njan'gu !

Ecrit par: galguumel (Invit ) le 19-09-2008 12:04

Fulbe mbiyii:So hoddaandu wiyii nooroo nyawii gite fotaani yeddeede , sabu ko kam'be koddi e wero. 
Duum laabii e ndeedo win'ndande nde ceerno Maalik Saar yubbinani en ngam wirtan'de en cuudndi(sirru) cuudiindi e NYEBBE woni de Nyebbe Daay walla de Nyewnyewo dee : So tawii Saarsaarbe ; Barinaabe ,Jahjahbe, Liidube EKN...Pellitih haalan'de en ko woni e nyebbe eden kaani jappude noppi kedo'den sabu be kaalata heen koko laabi ebe njogii heen humpito. 
Eden mbiya Ceerno Ibrahiima Saar yoo tonngan'en bure keddiide dee sabu biy baaba makko oo Muktaar Saar kanum hollii ko waawi: SAAR-EN koorka mojja.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njettor

Ecrit par: Mammadu TUURE (Invit ) le 19-09-2008 18:17

Golle maada njoodi ,peewi ceerno Saar ,yoo Alla job moyyere;ko mbaddaa doo ko ,webaani ,yimbe heewbe nana mari gannde kono alaa mo caaktnta ,yoo Geno beydu hono maada en

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

bilejel dañaama

Ecrit par: ly (Invit ) le 19-09-2008 18:30

ñebbe so kaalaama etee ko joomumen en kaalti;kaalti kaaace kootii e juuɗe joomum 
Miɗo naamndoo so tawii ko nyebbe fof cafrata ɗum walla ko fannu e majje?

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Hoto keppee no feewi

Ecrit par: galguumel (Invit ) le 19-09-2008 18:54

Sikke alaa gila Ceerno Maalik Saar fuddi saaktude sirru Nyebbe dee Ceerno Tuure e Ceerno Lih nani cummba tan ina cajoo ina askina ki lekki :  
Kono padee haa nanon ko Ceerno Ibraahiima Saar jogori fawan'de on heen ; ko ndeen njanan'te don ko ganndo jaraale nanngi ko jey.Eden cabbii e makko. 
Duum noon hade ceerno Ibraahiim Saar fuddade onon fof den'dam en mbido wiya on yoo geno newnan'en koorka mojja njabaaka enen kala e juulbe lutti o hokka en joofnude e dow jam e cellal. 
Duum noon Saar konngol e yeeso mah : E min kedii.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Mi heƴaani e lihdo saka goɗɗo!

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 19-09-2008 19:16

Ehey mon toon, ngatiree hakkillaaji ɗii seeɗa! On nanii ñeɓɓe ena kaalee tan gooto e mon kala ara oɗon ɓoka e nokku hee! Hol ɓiy-ɗo on ɗee ena ñaamee? Karto-ɗee ko'e mon koy: ɗee ngonaa ɗe guur-ɗon ɗee! Galguumel aan woni baaba mum saalitɓe ɓee. Waɗde hajo ɓesngu maa: ɗee njiydaa e ɗe lukoko-ɗon ñalnde kala ɗee! Ɗum wonaa ñebbe mon ɗee: ko ñebedaay! Wonaa cufeteeɗe e gese mon ɗee: ko lekki ndariiki ɗi ñebbe mum ndolotaako! 
So on ngartirii hakkillaaji ɗii, mi fammina-on wonaa ko wiyetee ñebbe fof tan njanon heen! Ɗee ko kaaɗɗe, ɗee cufetaake ngottete! Jooni non on paamii, wona? Kala e mon ƴakkuɗo heen ñewre, reedu mum daɗoyta puccu Sammba Gelaajo Jeegi. Oon sahaa minen Saarɓe ɓee amin mbaawi moccude dogooji nih, kono min mbaɗantaa-on sutura! 
Mbele ɗum naatii e noppi mon walla mi waɗta? :p

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

denɗi en malaama

Ecrit par: Geelel (Membre ) le 19-09-2008 22:58

legki ina heewi nafoore haa teeŋti noon ki,ɓayde kay a ki safra ɗum fof;ɗoo noon tuure en,e jah en kamara e soh soh ɓee rewatɓe ɓe ngonta fiɓiri baaji

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Ko gaynaako paabi anndi lajooru

Ecrit par: galguumel (Invit ) le 19-09-2008 23:23

Banndiraabe: 
Jooni on pahmi ko jooni Ceerno saarsaarbe be felliti sifaade e seerndunde lejji nyebbe dee.Miin mi anndaano nyebbe ina mbadi dii lejji fof : Kaadde e belde ? 
Duum noon Mammadu Lih en Mammadu Tuure en ;Demmba Wan en e ceerno Geelel: mooftee koye mon koy dee nyebbe ngonaa nyaameteede : ko noon Ceerno Ibrahiima Saar wiyri: Ete sikke alaa o nokki ko do henii , ko ganndal donangal sabu fulbe mbiy :"ko binngel capaato haalan'maa fof ; jefti ko e nof'ru tilliisa". 
Saarsaaro so wiyii dee nyebbe ko kaatde walla ko belde yeddetaake. 
KOORKA MOJJA DEN'DAM EN.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

NAFOORE ÑEBBE-DAAYE

Ecrit par: Abdul kelli (Invit ) le 20-09-2008 03:26

Ceerno Ibraahiima a jaaraama!en ndenndii kadi e nafooje maa keewde dee,sikke alaa dum yoogaa ko e woyndu yulndu,ko ganndal laab ngal,yoo Allah wad en nanoobe nafoore,njagga kuutoroo!nafata en noon kosakkude peeje e noki dadndiraa e bone Galguumel en,so ki faddinaaka,janngo hay mo yidi aawde ki safroroo,dañataa!tawata ko be nawii hay podde dee,be mbiyat alah kaandudo heen so wonah kambe tan e jubbol mabbe!.mido anndi noon a addanii en cadeele mawde,sabu: Wañbe,Lambe,Jiggoobe,Dibanaab e,Sohsohbe...bee fof ndentii naane subaka,cubiima mawdo mumen,ngam yidde heeroraade ki,sabuwiyeede ki Ñebbe-Daaye,

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Ndeke ko dum hadi nofru mawnude.

Ecrit par: galguumel (Invit ) le 22-09-2008 01:33

Goo hannde: 
Mi meedaa nan'de nyewre ina faddinee so wonaa do ceerno kelliAbdul doo.Ndeke Saarbebe e heddiibe bee won ko keddunoo ko jooni joom lewre ari: Yoo cooji ndiw .

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Banndam en on njaaraama

Ecrit par: Aminata Dia (Invit ) le 23-09-2008 12:07

Seydi saar a jaaraama no feewi sabu a wallii leniol ngol no feewi e kala fannu kadi so tawii o leeliino famminde banndiraabe wonde niebbe daay ko safaara kono wonaa hono no niebbe dee demmba wan mo jowol ,mballee mo wotoo wattude ngesa mum fof kadi niabbe daay. 
Yo Alla jaban en ko rewaa Alla yaa barke lewru koorka nde.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

banndam en on njaaraama

Ecrit par: Aminata Dia (Invit ) le 23-09-2008 12:14

Seydi saar a jaaraama no feewi a waallii leniol ngol no feewi e kala fannu kadi e ngol niebbe daay won heen sikkunoode niebbe daay ina niamree hono no demmba wan mo jowol woomnoo wadde ni sabu tawa o fellitiino wattude lowel makko fof kadi niebbe daay. 
Yo Alla jaban en ko rewaa Alla yaa barke lewru koorka ndu.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

mi salminiima

Ecrit par: saar (Invit ) le 23-09-2008 19:52

haala maa e nebbe daay ina selli jokku golle maa ajaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

nyebbe

Ecrit par: demmba wan (Invit ) le 24-09-2008 13:19

ko heewi winndama kono winndannde nyebbe walla nyeb day fof ko nyebbe tan nde fulbe nodda gooto fof yo addu ko anndi ceerno maalik saar addi ko anndi ceerno ibrahiima saar ina funta aminata jaah o wiy wona nyebbe ko nyeb day.saar saarbe tampini soh soobe e jaah jaabe e liduube sabu hannde amadu mbaydi saar e siire jah e abuu lih e aminatta jah ejom galle mum ibrahiima jah fof goppi liggey ina soodoye nyebbe walla nyeb day ina hawni 
mbodo rentiima aminata jaah sa korkaama kaalis ya soodoy liddi e maaro tinno oto soy fof nyebbe koni saar saarbe gaddi tampera e jaah jahbe

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Banndam en on njaaraama

Ecrit par: Aminata Dia (Invit ) le 25-09-2008 16:22

Ko ganndo maa woni bone maa mi annduno so niebbe kaalaama tan Demba Wan laawoto kono kadi wonaa niebbe fof muudee seydi wan fooftin hoore dee wiyaa sa niaamii heen ko reedu maa dadata boolal jaafara.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yaano

Ecrit par: demmba wan (Invit ) le 27-09-2008 15:44

ALLA yettama fulbe ko heewi gollima hannde yimbefof mbeltiima.mbodo welti nofeewi sabu lenyol fulbe ko lenyol boygol margol pinal kutortogol yaano mgam cucondiiral.mbodo yetta aminata jaah e tinnaare makko sabu rewbe fulbe ina nodda e keewal yo alla won ballo mbodo yafni so sellani ko winndako

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

nyebbe ko nyebbe tan

Ecrit par: Diaw ismaila (Invit ) le 27-04-2009 18:00

En njetti ceerno Maalik Saar e winndannde mum laavnde ndee. Xum ko njettoor wonande leñol ngol. O jaaraama noon. Denndi anndu ñebbe ko ñebbe tan xe ñewo-ñewo xee e xe daay xee fof ko vivve layateeri e lekki tan. Ko asko wooto, kannje njidi yumma kono ko baabiraave vee kadi njidi yumma.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 16 de 16 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
7XD     KC2   
F O  4   T  U38
HLP  6JR  3HO   
 A  9  K   B74
FFN     SL1   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥