SENEGAAL: Jaayndiyanke loskiyankaagal, Abdul Latiif Kulibali Fawaama 20 Millions!
Dernière mise à jour : ( 25-11-2010 )
 

Ecrit par AMADOU NDIAYE (Zorro), le 25-11-2010 11:18

Pages vues : 18248    

Publié dans : Les News, Dawrugol


Image
J
aayndiyanke loskiyankaagal, Abdul Latiif Kulibali hoyreejo (Dp) jaaynde Gazette mo innde mum lolli e nder Senegaal tawa ɓuri lollinde ɗum ko ñiŋooje mum fayde e Abdullaay Wadda e guwernama mum, suudu ñaawirdu Ndakaaru ñaawii mo ñalnde talaata 16 lewru Jolal ndu ngon-ɗen ndun. Ñaawooɓe ɓeen suudu kappani mo ko lewru kaso mo aldaa e uddeede (sursis) ina wondi e miliyoŋaaji 20 mbuuɗu kaalis seefaa mo o fotata rokkude ɗum Ceerno Usmaan Sih konseyyee Abdullaay Wadda e fannu TIC (technologies de la Communication et de L’information) caggal nde o wiyaa o ñaamii teewu mum ina wuuri e winndannde makko nde o winndunoo e jaaynde nde o ardii ina wiyaa Gazette yaltoore yontere fof laawol go’tol. 

Abdul Latiif Kulibali ina anndiraa wulde kuɗol ko ɗum waɗi kanko e jaayndiyankooɓe makko hono Aliyuun Ñaan e Aliyuun Badara Kulibali ɓe mbaɗiino winndannde loskiyankoore hulɓiniinde ko fayti e buuñaa baɗaaɗo e coggu licence njeeygu Group Telefonaaji ina wiyee Sudatel tee eɓe mbonni heen nguru walla ƴiiƴam Ceerno Usmaan Sih go’to e gollodiiɓe hoyreejo leydi ndi, tawa kadi ko ɓiyi jibnaaɗo men Seek Tijjaani Sih jaagporgal kalfinaangal ñaawooje (justice).
Ndeen ɗoon ñaawoore nde ɓe mbiyi kamɓe e koye maɓɓe ko heedi heeda adinoo waɗde ko ñalnde 14 lewru Septaamburu ɗoon e Ndakaaru e hitaande nde ngon-ɗen nde, kono e oon sahaa nde tawnoo ardiiɓe lanndaaji politik luunndiiɗi ɗi e pelle senegaalnaaje ɗe ngonaa laamuyankooje ɗe fof ko waalaare bannge makko o keednoo, ñaawoore nde heɓaani yahrude no ɓe njiɗirnoo nii e oon tuma.

Image
Abdulatif Kulibali

E nde ɗo ñaawoore jinngere noon ñaawiyankooɓe suudu ñaawirdu (tribunal) ndu mbiyi : »qiriima wonde ko wiyaa Abdul Latiif Kulibali ñaamii teewu Ceerno Usmaan Sih ina wuuri ko ko goonga laaɓɗo cer», suudu ñaawirdu ndu haaɗaani e makko tan, hay gollodiiɓe makko ɗiɗo tawa ko jaayndiyankooɓe hono, Aliw Ñaan e Aliyuun Badara kulibali piyaama ngol ɗoon loocol sariya go’to e maɓɓe fof kañum fawaama tiwaande miliyoŋaaji noogaas mbuuɗu. Allah deyi noon holi to ɓe njogori huwoyde ɗiin miliyoŋaaji walla tawa laamu ngu sulmii ko uddude jaaynde nde mbele kuɗi maɓɓe ɗi ina coƴƴoo e hakkunde. Kamɓe jaayndiyankooɓe tato ɓe :Abdul Latiif Kulibali, Aliyuun Ñaan e Aliyuun Badara Kulibali e jaaynde maɓɓe Gazette pawaama tiwaande walla mbiyen alamaan kaaɗɗo lamɗam sabu ko miliyoŋaaji noogaas (20) mbuuɗu seefaa kaalis mo ñaamaten o. Ndiin ɗoon ndaamordi wiyaa safrirtee ko ƴiiƴam teewu Ceerno Usmaan Sih ngu ɓe ñaami ngu, tawi wiyaa ko ɓe kaali e makko ko ɓe ngalanaa ɗum ɓale tiiɗɗe. Ciftinen yilliyankooɓe men Ceerno Usmaan Sih ko konseyyee hoyreejo Abdullaay Wadda e fannu TIC tawa kadi ko o ɓiyi jibnaaɗo men Seek Tijjaani Sih jaagorgal ñaawoore (justice) leydi Senegaal. 

« Holi Ko Addunoo Ndogen, Saka Ndarto-Ɗen » :
Jaaynde yontereyankoore (Hebdomadaire) wiyeteende « la Gazette », tawa ardii ɗum ko jaayndiyanke Abdul Latiif Kulibali wiynoo ko : »fedde hoɓɓe tawa mbaɗdi maalde ko e yimɓe leydi ndi juuta laafaaji ‘en so en kaalii tuubankoore mbiyen (des très haut placés dans les structures de l'Etat) peƴtiima coggu warñeende mu ‘en ko ina tolnoo e capanɗe (40) nayi miliyoŋ dollars " e fere komisiyoŋ e hitaande 2007, e tuma nde laamu leydi Senegaal yeeyi licence gollorgal telefon galle sudaanaajo ina wiyee Sudatel. E nder ndeen jaaynde Gazette hollitiino janngiyankooɓe mum wonde Ceerno Usmaan ina konseyyee TIC to galle laamorɗo to ina jeyaa e yimɓe senegaalnaaɓe limtaaɓe e nder mbunndi mbunndi ndeen maalde heɓde kaalis mo warñanaani e coggu Sudatel». Ɓe mbaɗi tan ko yoo fenaande waaw goonga kono Abdul Latiif Kulibali wiyi ina joganii ɗum dalillaaji tekkuɗi sabu ko o haali ko fof woni ko e wakannde ɓataakeeji  mo o nuldaa tawa nulduɗo mo o heɓi ɗum ko e Ceerno Usmaan Sih, biyɗo teewu mum ñaamaama o. Gaagaa golle makko jaayndiyanke, Abdul Latiif Kulibali ina ardii duɗal njanngu jaayndiyankaagal e humpitoyankaagal ɗoon e wuro Ndakaaru ngo, ko wonaa ɗum ko eɗen nganndi Abdul Latiif Kulibali ko winndiyanke belɗo kuɗol, kadi o winndii defte ñiñiyankooje keewɗe paytuɗe e kisnugol laamu Me Abdullaay Wadda e ɓiyi mum Abdul Kariimu Wadda. Alla e makko bonde e laamu ngu hay e lewru ɓennundu ndu galle makko wujjanooma tawi omo woni e wallifaade deftere faytunde e miliyaaruuji batu OCi mbaɗnoongu senegaal ko ɓooyaani ko, tee ɓiyi mawɗo leydi ndi, hono Abdul Kariimu Wadda ina  joopaa heen.

Image

Ñalnde talaata 16 lewru septaamburu, ñaawiyankooɓe tribunal o, liɓi ñaawoore nde, ndokki fenaande jaayndiyankooɓe jaaynde « La Gazette » nde e yeeso tawtoreede Abdul Latiif Kulibali hoyreejo mayre e wondiiɓe mum ɗiɗo ɓe hono Aliyuun Ñaan e Aliyuun Badara Kulibali, kono Ceerno Usmaan Sih gullitiiɗo o tawaaka taƴgol oon sariya. Nde sariya o liɓaa e dow maɓɓe nde Me Alhajji Juuf go’to e yooltannooɓe hujjaaji Ceerno Usmaan Sih diwi ko haa dow hamdinii, wiyi : »min poolii », sabu ngu ɗo poolgu ko poolgu goonga e dow fenaande». Abdul Latiif Kulibali ina waawi tawa ko ngenndiyanke kadi jaayndiyanke mawɗo kono hannde o juumii, sabu alaa fof daliilu mo o waawi rokkude haa tawee Ceerno Usmaan Sih ina jeyaa e sete senegaalnaaɓe waariiɓe bannge coggu njeeygu « licence » Group Sudatel mo Soudan e wiyde Me Alhajji Juuf  go’to e awokaaji Ceerno Usmaan Sih. Caggal nde ñaawoore liɓaa e jaayndiyankooɓe ɓe, jaaynde Gazette wiyi : »kañum ñaawoore nde bettaani ɗum, sabu suuɗi ñaawirɗe men ngonaa bellitiiɗi haa teeŋti noon ko so tawii ko jaayndiyankooɓe noddaa e laawol. Ko ɗum waɗi en pelataa ñaawooɓe men, sabu payndaale laamu ngu tan ko helde bibje jaayndiyankaagal » E wiyde Me Ali Faal go’to e awokaaji  Abdul Latiif Kulibali « maa min mbaɗtu wullitaango woɗngo », sabu nde ɗo ñaawoore min paamaani nde, nde tawnoo ɓe mbaɗi ko heedi heeda, ɓe njaɓaani haalde goonga.
Nde ɗo ñaawoore rokkataa cuusal e ko fayi arde (kuccam) haa teeŋti noon e jaayndiyankaagal loskiyankaagal ɗo e Senegaal e wiyde Me Ali Faal awokaa Abdul Latiif Kulibali jaayndiyanke, winndiyanke e mawɗo jaaynde (Directeur Publication) Gazette.

Aamadu NJaay Zorro Pulaagu.Com/Gabon.

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : Senegal, Gazette, Abdoulatif Coulibaly, Alioune Niane, Alioune Badara Coulibaly, Thierno Ousmane Sy, Tic, Sudatel, Soudan, Group, Association, Etrangers, Commissions, Corruption, Scandale, Cheikh Tidiane Sy, Justice,


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 1 de 1 commentaires

Ñaawooɓe ko wadda ko haaɗi ko e adunadey

Ecrit par: Siih muusaa (Invit ) le 26-11-2010 20:45

Laamu Senegaal e ñaawreɗe mum ngontanii en liɗɗi nder maayo, kala ɓurngu sakkaaño moɗa ngonngu so mawnaani.So tawii ɓe pawriɓe oo kaalis ko wiydeɓe ceerno usmaan tawi alaaheen, ɓeɓe mbiy heen, ene heen ɓeene ko pawa? walla heɓɓe jawdi senegaal tan ena pijira ɓeenne, ko pawete ? ɓeen kam ciiɓi ko ƴiiƴam senegaalnaaɓe fof. ɗi A- uuji- tatin Abdu laɗiif e Aliyuun ñaan e Amiyuun Badra amin mbasiyaa on nde muñaton sabu Allah ina wonndi emuñɓe, min ciiftina ñaawooɓe ɓe konngol Allah e Nulaaɗo mum, ALLAH wi'ii kola mo ñaawraani no Alla tellinirinih, ko ɓeen ngoni yedduɓe Alla. Nulaaɗo wi'ii ñaawooɓe ko tato daɗata, ɗiɗo heddiiɓe ɓe payi ko jeynge:gooto'o ko gannduɗo ñaawooje ñaawi e dow goonga,,,, Yoo Alla semmbin jaayndiyankooɓe o rokka ñaawooɓe nuunɗal. on njaaraama ko musɗɗo mon sih Muusaa demmba lollirɗo muusaa Cali.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 1 de 1 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
O3O     9    
P   9  3 R  5TC
NIC  DL1  N4S   
D I  B   P  2KC
MWX      5   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved