SENEGAAL: Wonndiiɓe Makki Sal, mawɗo lannda APR mbaɗii miiting mawɗo to Le Havre, Farayse
Dernière mise à jour : ( 13-11-2010 )
 

Ecrit par IBRAHIMA SARR, le 08-11-2010 17:29

Pages vues : 19412    

Publié dans : Les News, Dawrugol


Image
Makki SAL
K
o e reedu Normanndi lannda APR (Allaiance Pour la République) mo Makki Sal (Senegaal) yuɓɓini kawral moolanaangal e noddaandu catal APR Le Havre. Ɗee-ɗoo jonte ɓannuɗe kala, Pulaagu.com (jooɗiiɓe e wuro Le Havre) rewindiima kebule jaɓɓaade gootal e kawre dawrugol ɓurɗe mawnude juɓɓinaaɗe e leydi Farayse. Ko goonga Makki Sall waɗii njilluuji keewɗi caggal leydi ɗii lebbi ɓennuɗi, kono e wiyde terɗe APR ɗe min njokkondiri e dillere ndee, won ko saabii Le Havre wonde nokku paarnoro wonande lanndaaji ɗaɓɓooji laamu ɗii kala e leydi Senegaal.

So Le Havre wonii tiindol daraniiɓe Makki Sal kala e nder Orop, wonaa mehre waɗi noon e wiyde Mamma Talla, ganndiraaɗo Cuks Talla. O wiyi Pulaagu.com wonde Le Havre ko "biro wootee"; gure catiiɗe ɗee fof ko ɗoon ngarata werlaade karte mum'en so toɗɗe ngarii. Ko ɗum waɗi APR yoɗde mawninde darnde militaaji e ngoo wuro. O ɓeydi heen wonde to bannge keewal Senegaalnaaɓe, Le Havre jeyaa ko e gure ɓurɗe hatojinee sabu kala jeyɗo ngoo wuro ena wayi hono ko kañum jeyi Normanndi nih. Haa jooni e jokkondire Pulaagu.com e terɗe APR Havre, ceerno Haaruuna Sal gooto e mawɓe wuro ngoo jeyaaɗo to NDulumaaji hollitii wonde hannde ko welemma mawɗo hirndii e Le Havre. "Denndaangal gure Normanndi ngarii e keewal: Rouen, Elbeuf, Caen, Deauville, Vernonm Evreuxm kono kadi gure Farayse goɗɗe haa teeŋti e Mantu-Laa-Jolii, Beauvais, Boulogne ngaddii diɗɗe mawɗe ngam semmbinde APR Le Havre.
Yimɓe ɓee noddaa ko sahnga kikiiɗe kecco (15:30) kono nde wonana 15:00 tawi saal fuɗɗiima heewde. Nde wonnoo kadi ko e saal mawɗo, jooɗɗo, keewɗo kaɓirɗe miiting oo yuɓɓinaa, ena hulanoo maataw hebbinde-mo newaaki. Kono hay ɗo njaɓɓu-ɗaa a alaa tuggi 16:00! Yimɓe ngarii e keewal: worɓe, rewɓe, sukaaɓe! Ko Aysata Kontee halfinaa jaɓɓungal bismaaɓe haa teeŋti e Hooreejo lannda kaa hono Makki Sal. Aysata Kontee wowlanii Pulaagu.com ko woni darnde makko e dillere ndee kañum e hol no o yiyri darnde sukaaɓe rewɓe ɓee e towde Makki haa 20120 e ɗii konnguɗi: "Ko miin halfinaa sukaaɓe catal ngal. Min ngoniri ɗoo ko faandaare wootere, hokkude Makki sal poolgu e toɗɗe 2012 so Alla jaɓii. Waɗde hannde konngol amen tan ko poolgu Makki e wontude-mo Laamɗo nayaɓo Ndenndaandi Senegaal...". Kaŋko Aysata Kontee o hollii Pulaagu.com sukaaɓe ɓe o halfinaa ɓee, gooto e maɓɓe kala ena ñaanii haa waɗi ɗelkude, eɓe ɓoorndii comci goobuuji lannda kaa: sireeji e olɓuɗi (marron-beige). Kamɓe fof ko e njuɓɓudi heen ɓe njeyaa ngam waɗde dillere ndee wootere e ɓurɗe yuɓɓude e yooɗde ɗe APR waɗi walla jogori waɗde e F arayse.

Image
Sofi Njaay Siisoko

Pulaagu.com hokkaama fartaŋŋe sanne hawrude e hohooɓe lannda kaa no ndiidorinoo. Ko e oon fannu min njooɗodii e gooto e jaale APR e Farayse hono Aamadu Jallo (Beauvaix), jeyaaɗo Bokke Jalluɓe. "Min ngari ko nootitaade e noddaango APR Le Havre kono kadi ko Normanndi fof min gari nootitaade. Oɗon nganndi to bannge keewal senegaalnaaɓe Normanndi ko e diiwanuuji ɓurɗi mawnude limtetee. Ko ɗum waɗi min pelliti arde ɗoo e keewal ngam jaggande musidɗo amenjunngo, oon woni Sirif Njanoor, gardiiɗo APR Le Havre". Caggal ɗum, min keɓii yeewtidde e Farba Ngom gooto e wonniiɓe Makki ɓurɓe yitinaade, kadi ɓo musidal mum e Makki wonanaani hey gooto sirlu. Konngol Farba ko gootol: "Normanndi ko Makki jeyi, alaa mo o renndi". Farba kadi jubbanii renndo ngoo kadi e ko Pulaagu.com daranii, ko woni faandaare amen: addande Fulɓe humpito e kala fannuuji nguurndam leyɗeele men haa teeŋti e dawrugol. Jooni noon fayaa ko e golle. Makki Sal arii, nana caggal, ɓooyataa o naata saal oo. Ko ɗoon Farba Ngom naati diŋiral ngal  e gulaali e luukaali e kelle. O heɓi mikkoroo oo o noosi naatngol Makki e diŋiral ngal...

Image
Sirif Njanoor

Naatgol Makki alaa baawɗo ɗum sifaade Alla e teddeendi e njooɗndam ngal jaɓɓungal. Hooreejo APR ari ena wonndi e danndaangal hohooɓe lannda kaa, omo ɓoornii kaftaan oolo, omo waɗi laafa sireewa. O salmondiri e yoga e wonnooɓe e senngooji naatirde saal oo, o jooɗoyii kaŋko e wonndiiɓe makko.
Fuɗɗima hiirde seeɗa kono jamminaani, golle haŋkadi wiyaama yoo puɗɗo. Caggal nde Farba Ngom limti yontaaɓe arduɓe e Makki ena ngummii Dakaar ɓee, udditi miiting oo ko gardiiɗo catal APR ɗoo e Le Havre hono Siriif NJanoor. Siriif hollitii e haala mum wonde APR le Havre daranii ko yiɗde "addude mbaylaaeri kesiri" e nder Senegaal e 2012. "leydi Senegaal loriima, yimɓe ɓee tampii, koriima wuurnde nguurndam moƴƴam. Senegaal meeɗaani wayde hono nih tameede e juuɗe ɓesngu ngootu tan, ena njiɗi waɗtude leydi ndii jeyi mum'en". E wiyde makko, hannde ko ko waɗɗii nde APR fof darotoo paloo Wadd e ɗaɓɓitde gorlal goɗngal e hitaande 2012 tijjaande ndee. Caggal Siriif, reggondirii e sawtawol Faatimata Bannoor, toppitiiɗo geɗe rewɓe e catal APR Le Havre, Ablaay Sanngott, mawɗo sukaaɓe catal ngal, e woɗɓe jeyaaɓe e catal ngal hono Jeynaba NJaay, Caggal ɗum Kajjaa Joop (Elbeuf), Sofi Njaay Siisoko, Dipitee Moodi Sih, Madame Mbakke, haa yottii Sammba Koytaa, gardiiɗo hirjino APR e Farayse.

Image
Madam MBakke

Hade Makki hokkeede konngol, Farba NGom weeɗii awluɓe ɓee mikkoroo yo ɓe ndillin piɗtaali seeɗa sabu ko heen ɓe njeyaa. Awluɓe mantu e Le Havre kala naati diŋiral ngal, iirti bayraaɗi ngam weltinde koɗo tedduɗo jaɓɓaaɗo hannde e Normanndi oo. Kanel Joop, gooto e yimooɓe ŋanaaji hawruɓe ɗoon toƴƴani renndo ngoo daande welnde, moƴƴnoore ɓalli, diŋiral wonti rippande wootere awluɓe yimooɓe e amooɓe! Ko woni ko ɗum jirwi... Kono noon, barigal woni ko e "moontude" hono no wiyetee e nder kiirɗeeli sippiro e nder Fuuta. Koɗo mawɗo oo, laamɗo jaakoraaɗo oo woni ko e hbaade ɓamde konngol. Wulaangu ko wooto, yimɓe kala ummiima nderiima, hello ko wooto, cumbaali e cajaali kollitii wonde tigi tigi mawɗo jolii e geewu hee...
"Jam hiiri e mon banndiraaɓe Havre!", ko ngol konngol Makki Sal udditiri wowlaandu mum hade nih yimɓe ɓee fuɗɗaade jooɗtaade. Caggal jaarooje fayde e adiiɓe-mo ɓamde konngol ɓee fof, o hollitii weltaare makko e jeyeede hannde e ngoo renndo hannde ngo hay gooto fotaani luuteede. O wiyi wonde dental maɓɓe ena yooɗi, ena yuɓɓi, etee o goongɗinii tigi wonde APR Normanndi ko ko darii. O wiyi wonde yimɓe fof ena poti anndude no Noramnndi wayi tiiɗde-mo, no Mantu wayi e makko, ɗo Farayse heɓi e makko kanngo e hoore makko. O wiyi kala ɗo senegaalnaajo woni e caggal leydi, yoo won e kisal e ɓamtaare. Ko ɗum waɗi omo yiɗi waɗtude renndo ɗanniyaŋkooɓe kala diiwaan 15ɓo Senegaal no Maatam walla Luga walla Cees. To bannge dawrugol, o wiyi addi-mi hannde ko hollirde darnde maɓɓe haaɗaani tan e keeri Senegaal.

Image
Ablaay Sanngot

Makki seeraani e joopaade laamu ngu o sikki ko kañum naatni hannde Senegaal e caɗeele, woni laamu "ndonam-ndonaagu" njiɗngu waɗtude Senegaal njiimaandi, natta wonde Ndenndaadi. o wiyi ɗum hannde APR ena darii salaade ngol dawrugol ngol Ablaay Wadd addani leydi ndii: dawrugol "bona laamogol", "dawrugol cooɗtaari" e "bonannde ngalu leydi ndii". Yontii, e miijo makki nde Senegaal fof daroroo semmbina lannda ka nganndu-ɗaa so a rii e laamu maa toppito ngonka mumen, safra ñabbuuji mum'en, ɓeyda ngurdameeje mum'en moƴƴude.
Ko sahnga nde o fuɗɗii haala makko e ɗemngal pulaar, teskaa wonde heewɓe a tawronooɓe ko Fuutaŋkooɓe! Makki wowli pulaar mo alaa ella, o wowli kadi pulaareeje belɗe, nanaaɗe, poɓɓanaaɗe! "So liingu yarii karaw, yoo yettu lawƴooɓe kore" e wiyde makko Alla e makko roŋkude konnguɗi jaltinooji ko woni e ɓernde makko. "Laamu Senegaal alaa njurum" sabu hannde "enen fof en tampii, en maayii"! Laamɗo maa wona "nuunɗuɗo sabu ko nuunɗal jogii leydi", ko noon o wiyiri e wowlaandu makko. Pulaagu.com ena addani-on e ndee winndannde wowlaandu makko e pulaar e kuuɓal sabu artirde haala e mon ena waai ŋakkude e binndol walla ooñoo.
Ko e wowlaandu hooreejo APR Makki Sal yiirde ndee fusi, yimɓe ɓee noon leelii saraade, caakoo sabi gooto kala ena yiɗi yettaade haa huccita e makki Sal. Hiirde ndee fusii to miiting too, kono nde wortaaka tawo sabu hoɓɓe ɓee fof maa kawroy leegal Haaruuna Sal'en, e bismaango catal Le Havre. Ko ɗoon Makki Sal e Pulaagu.com ngaadondiri yeewtere yeesoe yeeso hade lappol ngol joftoyde diiwaan Pari. Ma min ngaddan-on ndeen yeewtere e waktuuji garooji ɗii so Alla jaɓii.
Kuɗol Ibraahiima SAAR
Nulaaɗo dariiɗo to Le Havre

Image
Laas, jirwingol

Image
Jubbannde e heedooɓe

Image
Jubbannde e heedooɓe

Image
Jubbannde e heedooɓe

Image
Jubbannde e heedooɓe

Image
Jubbannde e heedooɓe

Image
Jubbannde e heedooɓe

Image
Jubbannde e heedooɓe

Image
Rewɓe Mantes-la-Jolie

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image
Farba Ngom

Image
Siriif NJanoor

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : macky sall, sénégal, apr, yaakaar, politique, le havre, normandie, élections 2012, ablaye wade


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 5 de 5 commentaires

yoo wuur pulaagu

Ecrit par: kebe (Invit ) le 08-11-2010 18:59

laapti,elle e min tawanoo yeewtere nde,seydi saar ceerno am ceerno ibrahiima saar.yoo wuur pulaagu.com,e low ful6e fof

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Miijam

Ecrit par: welainde (Invit ) le 08-11-2010 19:35

Pulaagu.com, on njettaama kaadi njettoor sibu "reportage" mon fewii, yoɗii. 
Mi ɓeydiima yidde Makki Sal.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

good job

Ecrit par: aliou (Invit ) le 08-11-2010 22:35

good job brother. pulaagu is having scoop. That's really great.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ɓiɓɓe senegaal peerten gite mon !

Ecrit par: Moussa Sy (Invit ) le 12-11-2010 16:57

Jaaraama pulaagu.com, min mbeltiima e banngeeji fof. 
min manti Mantunaaɓe e saraaji mum e darnde mum en, so tawii ko yiɗde Senegaal wonaa yiɗde neɗɗo o 2012 ɓe ittanndi juuɗe wadda. sikka alaa lefol makko gadanol o liggiima kono ɗimmol ngol koo bonni e senegaal ko fira'awna bonnaani ko foti noon esebti. Miin dey haakaare am en e APR yaakaare tawa, so oon saha ynti yoo Alla rokku en faamde ko Makki wii ko;won Senegaal yettaaka wadda

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

WELTAARE E GOLLE MON

Ecrit par: abdurahiimu (Invit ) le 13-11-2010 07:56

So goonga golle mon (Havrenaaɓe) njooɗii, peewii. 
Ko geno jogii njoɓdi y'o yoɓ-on tawa ko njoɓdi moƴƴiri. 
Ko nii tigi fati wayde: So ɓiɓɓe fulɓe mbaɗii ñalɗi bayɗi 
ndaanii fooyodinde, ene haani feññineede haa aduna fof tina. 
Ɗuum noon Ceerno Ibraahiima Saar, a waɗii no ngoownoɗaa waɗirde. 
Yoo juut haa juuta. Ko weltaade tan e yiɗde renndude e mon welo-welo oo. 
On njaaraama. 
Abdurahiimu Ñaan

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 5 de 5 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
ATL     HPJ   
 I  H   T  97W
 H  B1F   N   
 D  G   G  2BG
 7      W   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved