SENEGAAL: Jaayndiyanke, Abdul Latiif Kulibali Bismiima Hoɓɓe Ɓe Yeewnaani e Galle Mum
Dernière mise à jour : ( 09-10-2010 )
 

Ecrit par AMADOU NDIAYE (Zorro), le 09-10-2010 21:52

Pages vues : 13770    

Publié dans : Les News, Dawrugol


Image
J
aayndiyanke e winndiyanke Abdul Latiif Kulibali bismiima ñalnde altine 4, jofi talaata  5 lewru ngon-ɗen, ndu hoɓɓe ɓe ɓuraani yeewnude e galle mum. Ɓeen hoɓɓe ko wuyɓe keli baafal galle makko mbismii koye mu’en toon ina njiyloo ko ndañi walla tawa ko maalde politik ɓaarnaa e makko?.
Ko waawi heen wonde fof kam ka ɗo nguyka ina haawnii, tee haawaani Allah kono hakkillaaji senegaalnaaɓe fof miijooji mu’en ɓuri jaggude  ko miijo sakkitiingo ngo ngati ellee ko kanngo ɓuri deeƴde e noppi.  Sabu kanko Abdul Latiif Kulibali e hoyre mum wiyi ngol ɗo kelgol baafe maa nguyka jammagu waɗi maa kewi ko e sahtu nde o wiyi o gaynii wallifaade deftere makko ɓolfeefre toɗɗiinde kisnugol (gestion) fedde islaamiyankoore wiyeteende Onaci (Organisation Nationale de la conference islamique)  joginoonde njuɓɓudi batu Oci mbaɗnoongu e leydi he e gardagol Abdul Kariimu Wadda ɓiyi Abdullaahi Wadda hoyreejo leydi ndi.

Banniraaɓe yilliyankooɓe oɗon nganndi gila nguun batu ɓenni mo woni kala ko ko fiyi sappo e toni hunuko mum, sabu hulde hoto bone Abdullaahi Wadda yande e mum, hay Makki Sal ndeen hoyreejo Suudu Sarɗiiji nde feertunoo gite mum ɗiɗi wiyi yoo Abdul Kariimu Wadda ar to suudu sarɗiiji to huccita e nulaaɓe nduun suudu haala holi no kaalis keɓanoo heen o firlitiraa, wontani ɗum ko lonngere wulnde e hunuko e ko joli hakkunde makko e hoyreejo leydi ndi ina sikkaa hay go’to humpaaka.    Ko hoddiro walla ko teyde ? eɗen cikki ɓe teyi maa ɓe ngamdi, sabu nde ɓe kooti ɓe nduusaaka nde ɓe keɓii naworde oto makko, telefonaaji portable ɗiɗi ina wondi e ordinatoor biyaaɗo ko kañum moofti e ngaanndi mum deftere makko nde o winndi jooni nde ina wiyee « contes et mecontes », tawa nde loskata walla ñiŋata ko kisnugol Kariimu Wadda e fedde Onaci nde e sahaa nde Senegaal jaɓɓii nguun batu diine islaam hakkunde leyɗeele. Mbele ɓeen fannoriiɓe tan helde baafe nder jammaagu ina piɓnoo anniyaaji goɗɗi tawa ko boomooji, gaagaa wujjude geɗe makko aduna keeriiɗe, kanko e hoyre makko o riiwtaani ngoon miijo hay sinno tawnii o heɓaani heen ko laaɓi mo tawo. Hay Fedde afriknaare daraniinde faabaade hujja neɗɗanke wiyeteende raddho hollii heen mettere mum wiyi ɗum ko yiɗde tan hulɓinde mo kadi hollude ndool-ndoolaagu e ŋakkeende wel maa kaalaa e nder leydi. Nde ɗo defetere loskiyankoore wiyeteende contes et mecontes  de l’Onaci (Agence nationale pour l’organisation de la conference islamique), addii iiñturu mawndu ko ina tolnoo e jonte ɗiɗi e nder dingiral dawrugol Senegaal ko fayti e kisnugol Kariimu Wadda e nde ɗo fedde islaamiyankoore wiyanoonde miliyaaruuji keewɗi njupanooma e mum e oon sahaa. Jaayndiyanke, Abdul Latiif Kulibali waɗaani kuɗol mum tan nder jayba, ko o cettu ngol haa seeɓi e kala nde o hocci ngol, o fawi e dow kaayit o hulataa tee o heewi tan ko fiyde laamu ngu sawru ndu alaa uure.

Image
Norbert Zonga
 

Yeru mum e hitaande 2003, o yaltiniino deftere wo’tere hulɓiniinde omo wiya ɗum :Senegal, Waylaare teppiinde (alternence piegee), ndeen kadi Abdullaahi Wadda so Allah wonnoo tan ittatno fiɗtaandu makko e oon tuma, nde tawnoo o memi ɗum ko e uure.
Kabaruuji tawaaɗi e nder mayre ɗi nii ina njeyaa ko addi kereƴ hakkunde Idiriisa Sek e baaba mum Abdullaahi wadda, sabu omo sikki haa jooni ko Idi no o heewi noddireede ni, rokki Abdul Latiif Kulibali yoga e ɗiin kabaruuji mooftanooɗi to woɗɗi e nder galle laamorgo ngo. Ko rewi heen ko, on kumpaaka, ngati ɓe cakkitii ko fawondirde cukñaagu, yanti wonaano baawruɗo e afo makko Kariimu.
Gila ndeen deftere aybinoore laamu makko yalti e dingiral Senegaal haa heɓi keeri hakkunde leyɗeele Abdullaahi Wadda e guwernama mum, culmii tan sakkude peeje potooje waawde soƴƴude kuɗol makko ngol, kono Geno haajaani tawo. Hannde, kadi so tawii o gaynii winndude deftere aybinoore ɓiyiiko Abdul Kariimu Wadda tan, galle makko yanaama jamma, ina waawi wiyeede ko laamu ngu tafi ndeen fewre mbele goongaaji gonɗi e nder mayre ɗi ina majja. Haawnaaki nii boom ɗiin ayibbaaji majja walla muulngo deftere nde ruuda, haade wonoo masiŋ baɗɗo binndol ngol, ɓe njahdii heen. Hel baafe ‘en ɓe, wonaa portabuluuji e ordinatoor tan nawi, hay oto makko ɓe njahdu heen. Nguun njanngu jammaagu waɗnoo ko jamma altine nayi, jofi talaata joyi e lewru Yarkomaa ndu, ngon-ɗen, ndu. Ko geɗe ɗiɗi tan ngoodi e wiyde Abdul Latiif Kulibali jaayndiyanke e loskiyanke go’ »:ina waawi tawa ina waɗi yimɓe yiɗɓe sunnaade walla ƴoogde huunde e nder nguurndam am.
E o ɗo sahaa ngonnoo mi ko e winndude maa wallifaade winndannde wo’tere fatuynde e hujjaaji neɗɗanke e nder leydi Senegaal so en kaali ɗemngal tuubankoore (farayse) mbiyen (l’Etat des droits de l’homme au Senegal et des libertes dans notre pays depuis quelques annees), kadi ɓetde holi to wellitaare walla nii boom mbiyen wel maa kaalaa (liberte) yahrata hannde o e nder Ndenndaandi Senegaal gila duuɓi seeɗa. Ɗiɗi, ina waawi kadi tawa ko wuyɓe.  E jooni, jooni o, alaa fof geɗel ngel mbaaw mi, wiyde mi woppa keddingel ngel». Fedde afriknaare ngam faabaade neɗɗanke (Raddho), joɗiinde Ndakaaru e nder caaktol (communique) ngol ɓe mbaɗi ngam hollirde kulhuli e mettere maɓɓe ɓe mbiyi : »ɗum ɗo ko yiɗde tan hulɓinde e faaynude, Abdul Latiif Kulibali ».   
Sabu, ko waawi heen wonde fof : »wiyde ina hajoroo kuɗol makko, loocol sariya meeɗaani dillinde ɓoggi ɓernde makko ɗi hay go’tol»
E wiyde Fedde Raddho nde haa jooni, nayi ko ko ɓeydii tan njardude laaceje e nder Senegaal.
Hannde ko worɓe dariiɓe ina ngasa goonga mbele siiɓotooɓe ndoolon miskineeɓe e laamu ɓe ina pemmbee, ko ɓeen sariya wuutantoo, guutu ñaamde, weddoo ɗumen e kasoo, ɓeya ɓerɗe mu’en ina ndeeƴi, njokka ñaaƴde e nder mbeddaaji Ndakaaru ina mbaatira jawdi ndi tampanaani, mbarñanaani. Ndeke noon hannde, so wiyaama Senegaal e yonta Abdullaahi Wadda haa jooni ko yeru nuunɗal maa potal e Afrik, eɗen mbaawi wiyde ɓe palii ɗemɗe maɓɓe, sabu neɗɗo jaggataa gujjo mum e junngo, ruttoo kadi woppa ɗum yoo fol e mbeddaaji.

Image
Pius NDjawe

Mbar Abdul Latiif Kulibali Jogoraani Yaɓɓineede e Pele Norbert  Zongo Mo Burkina Fasa e Pius Njawee Mo Kameruun?:
Mbar Abdul Latiif Kulibali jogoraani yaɓɓineede e pele Pius Njawee mo Kameruun e Norbeer Zongo mo Burkina Faso? Haalooɓe pulaar mbiyi : gujjo yiɗaa wiyeede holi o », haade wonii laamɓe afrik njooɗii ko e dow daŋki fenaande, tee kadi njiɗaa haalaneede goonga senegaalnaajo fof maa afriknaajo kala ina foti jogaade ngool kulol reedu sabu ko ari e Pius Njawee e Norbert Zongo ko, hoto yettaade Abdul Latiif Kulibali. Pulaar ina heewnoo wiyde : »woodi ko mo yiyaani mbaroondi, kono go’to nanii gunngaali», senegaalnaaɓe fof so en teyii e kuuɓal ina nganndi Abdul Latiif Kulibali sabu kulol makko ina heewi yerɓinde guwernamaaji Senegaal haa teeŋti noon e jooɗorde Abdullaahi Wadda jooɗii nde.
Haalooɓe pulaar mbiyi : »heɓtinaa tan woyi saawaani jam», Abdullaahi Wadda ne e guwernama mum, nde tawnoo caawaani jam, kala nde jaayndiyanke bayɗo no Abdul Latiif Kulibali ƴetti kuɗol mum setti haa seeɓi fawi e dow kaayit daneejo tawata ko gude sappo nattii haddude ɓe. Ko nder ngoon miijo Fedde Raddho wiyi ko alaa e sago ko ɓuri yaawde e yaajtaade laamu ngu yamira losko nderndero mbele waɗɓe ɗe ɗo golle cooyfe ina njaggee tikñee haa muusa kollee laawol. Fedde nde ñaagiima kadi hoohooɓe leydi ndi, nde ndarotoo darnde laŋ ko fayti e kisal walla ndeenka Abdul Latiif Kulibali. Fedde Raddho kadi weddiima eeraango fayde e kala senegaalnaajo paarnortooɗo potal maa demokaraasi wonii joom mum heedi ko to bannge laamu ngu, wonii heedi ko to lanndaaji luunndiiɗi, nde ɓe ndentinta semmbeeji maɓɓe mbele jaayndiyankooɓe ɓe kelaani kuɗi mu’en nder jaybaaji mu’en wayi ɓe no Abdul Latiif Kulibali ‘en ina mbaawa gollaade, golle mu’en no haanirta nii tawa keedaaka e hakkillaaji, kulɓinaaka maa nii boom beeli mu’en oynaaka e nder Senegaal.
E wiyde ardiiɓe ndeen fedde haa jooni, peeje fof yoo cakke mbele Abdul Latiif Kulibali ina waasa jeyeede e doggol jaayndiyankooɓe waraaɓe way ɓe no Norbeer Zongo mo Burkina Faso e ko ɓooyaani ko Pius Njawee hoyreejo jaaynde « Messager » to Duwaala (Kameruun).
Fedde nde, wiyi jardugol nayi laaceeje e leydi ina fuŋŋinii haa ɓurti ngati fotnoo kay ko so tawii neɗɗo wiyii kaarii ko gujjo walla wujjii, takkanee meetolol kaalis maa kaŋŋe, kono alaa ko biyaaɗo ko gujjo walla ko gujjuɗo o, heewi rokkeede njeenaari wiyee seydi kaari golle njooɗii, peewii, so mo wuuri arii kadi ɓura. E oon tuma biyɗo ko o gujjo o, tiggee haa muusa weddee e suudu niɓɓuru wiyee kadi yoo jaggu ɗemngal mum, wonaa ko neɗɗo yiyi maa nani fof tigga haa tiiɗa faarna dingiral mbedda.
Jaayndiyankooɓe yaltuɓe e duɗe toowɗe ina keewi e doŋre Afrik kono worɓe jaambareeɓe saliiɓe fenaande waawa goonga ɓe kadi setti kuɗi mu’en haa ceeɓi, pawi e kaayitaaji daneeji ɓe ina limoo e peɗeeli juuɗe. 

Aamadu NJaay Zorro Pulaagu.Com/Gabon

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...

 


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : Senegal, Burkina Faso, Cameroun, Niger, Abdoulatif Coulibaly, Norbert Zongo, pius Ndjawe, Moussa Kaka, Jean Helaine, Guy Andre Kyffer, Contes et mecontes, Onaci, Cambrillage, Ordinateur, Raddho, liberte, Bonne gouvernence, Democartie, Burkina Faso, Cameroun, Moussa Kaka, Sud Quotidien, Messager, Alternence piegee, investigations, malversations, harcelement, intimidations, corruptions.


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 


Ajouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
BA5     R    
 Y  5  TL  IQ7
4N9  UT6  A    
 U  3   W  B9R
W4T     68P   
   
   

Aucun commentaire postmXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved