SENEGAAL: Abdu Juuf: "Senegaal haa jooni ko daarorgal demokaraasii e Afrik"
Dernière mise à jour : ( 06-10-2010 )
 

Ecrit par AMADOU NDIAYE (Zorro), le 06-10-2010 08:49

Pages vues : 15716    

Publié dans : Les News, Jeewtitte


Image
Abdu Juuf
M
usidɗo Abdu Juuf gonnooɗo Hoyreejo leydi Senegaal ko ina tolnoo e duuɓi noogaas e hannde Koolaaɗo Kuuɓal Fedde Hakkundeleyɗiire Ngam Farayseyaagal (OIF) bismaama e maayirɗe lewru Siilto maayndu ndu e jaaynde farysenaare wiyeteende «la Revue» tawa woni mawɗo ndeen jaaynde ko jaayndiyanke mawɗo biyeteeɗo Besiir Ben Yahmed mo kuɗol mum heewnoo yiyeede e jaaynde afriknaare lollirnde Jeune Afrik. E nder naamnde ɗe ɓe naamndondiri Abdu Juuf qiriima muuyooji mum toɗɗiiɗi Fedde Farayseyaagal kadi o balloriima oon fartaŋŋe o rokki huunde jiyanɗe makko toɗɗiiɗe dawrugol leydi makko Senegaal, eɓɓooji ɗi o heɓnoo siynude e nimsaaji makko politik e duuɓi makko capanɗe tati ko o woni e laamu leydi ndi. Enen Pulaagu.Com eggitaniima yilliyankooɓe lowre nde huunde e kelle yeewtere nde, mbele banndiraaɓe ɓe, ɓe keewaani yuurnaade jaayɗe tuubankooje ɗe ina ndaña ko njardi ndiyam hade ko juɗaa ko ɓennunde.

LA REVUE: Musidɗo Abdu Juuf on ngoniino hoyreejo leydi Senegaal ko ina tolnoo e duuɓi capanɗe tati, tawa heen noogaas ko hoyreejo leydi, sappo keddiiɗi ɗi Mawɗo Jaagorɗe (Premier Minisre). Holi teskuyaaji paayodinɗi ɗi ɓur-ɗaa maantaade walla teskaade e oon manndaa mo duuɓi capanɗe tati ngardiigu Senegaal gila 1968 haa heɓi hitaande waylaare 2000 ? 
Abdu Juuf Koolaaɗo Kuuɓal Fedde Hakkunde leyɗiire ngam Farayseyaagal (OIF): Wonaa wastanaade Allah ɗiin teskuyaaji ina keewi no feewi limotaako… Soko noon mboɗo yetta heen Allah no feewi sabu o rokkii kam miijo e semmbe waawde wellitde walla yamirde kettugol lanndaaji politik ko adii nii batuuji ngenndi (conferences nationales) ɗi ina njola e kitaale 1990, caggal batu Bool to leydi Farayse tee ɗum ko nde Allah addi mi e laamu nde tan ɓooyaani ɓulnii mi ngoon miijo politik. Ko ɗum nii boom jibini hannde o wellitaare jaayndiyankaagal heɓaande Senegaal. Wonaa wasu so tawii hannde rajooji, jaayndeeli e teleeji mbaɗtii pancude e Senegaal ko Allah e am e waɗlidiiɓe am e oon sahaa, sabu min njiyiino to woɗɗi ko adi hannde. En njettii Allah e jibnaaɓe men e ngal ɗoon taaɓal politik ngal mbaɗ-ɗen hade men ummaade e jappeere. Neɗɗo noon waawaa waɗde fof woodat tan ko fuɗɗii, ko heddii ko arooɓe ɓe njokkita. Gila dawaa dawi ko noon aduna o yahrata.

LA REVUE : Allah woppiima ko ina abboo e duuɓi capanɗe tati e hoyraagu leydi Senegaal. Holi nimsa ɓurɗo teeŋtude mo njogi-ɗaa ?  E holi huunde nde ɓurno-ɗaa yiɗde walla tuuyeede waɗde tee a heɓaani ɗum tabitinde haa ummii-ɗaa e jappeere ?
Abdu Juuf
: Ɗuum ko geɗe ɗiɗi waɗi : Go’ ko adii fof, mi joginooma anniya politik, pellital e coftal mawngal wiyde ina haɓoo musiiba mo mbiyaten buuñaa o (corruption), ko ɗum saabii nii boom e oon sahaa kettu mi suudu ñaawirdu toowndu (tribinal) ngam haɓaade maa raɗaade yimɓe heɓooɓe dañirɗe ɓurtuɗe ɗe joom mum ‘en mbaawaa haalde ɗo ngal ɗoon dañal ummii walla tan nii mbiyen dañirɗe ɗe ndewaani laawol maa ɗe ndagaaki. Sunaare am heen ina mawni sabu e oon tuma hay gooto jaɓaani waɗlude mi haɓeede e ndeen hare dagiinde. Go’to fof hof juuɗe mum hucciti e am ina laara wonaa banndiraaɓe am politik ɓe, alaa noon kadi ko haali ñaawiyanke dowrowo mo ndokkunoo mi hoolaare am ndesndu mi ɗum nduun suudu sariyankooru, o wonti nii kanko e hoyre makko « ko koolangel ƴakki aawdi». Jamfa goɗɗo o kadi jamfii kam ɗum ko polisaaɓe fotnooɓe waɗde loskooji ɓe ellee nii ko kamɓe ɓuri wuddinde ndiyam beelel ngel. Ko ɗum woni sababuuji kaɗɗi fayndaare am e ndeen eɓɓoore yettaade. E nder defetere wiyteende Bible nde Joomiraaɗo ina haala heen o wiyi : »ɓe ɗo yimɓe dewal mumen e am ko e toni hunuko tan haaɗi ». E nder ɗum haa jooni heewɓe ngowi doole mumen calii nanande mi lusindii e ƴettugol waalaare heednde bannge mumen nde mbiyi ngon mi ko e beytude, nde tawnoo tawi heewɓe ina naatni juuɗe mumen e buuñaa haa keɓaa e daaɗe mbaawaa hankadi suppitaade dow...

LA REVUE: Mboɗo sikki nimsa maa goɗɗo ɓurɗo fuŋŋinaade o, ko ronkude ma dañde wune nanondirde maa artirde deeƴal e Fedde jeytiyankoore (independantiste) MFDC mo Kaasamaasa, diiwaan worgo leydi Senegaal ?

Image

Abdu Juuf : Ko noon tigi woori. Mboɗo juɗinoo haa ɓurti e o ɗo diiwaan keedɗo worgo Senegaal… Allah waɗi ɓooyaani yarhammu hoyreejo Lewopool Sedaar Senngoor halfini mi jaagorgal palaŋ (plan) e hitaande 1968, Allah waɗi kadi fartaŋŋe debolemmbo (ambassadeur) leydi Danmark e Senegaal noddi mi, wiyi mi : »mboɗo joganii leydi mon Senegaal miliyoŋaaji jonɗi e kaalis amen ». Ko ngadii mi waɗde e oon kaalis fof ko sosde wuro guurte to diiwaan Kaasamasa to. Ko nii kisa woni wuro Kap Sikiring ngo jibinaa. Caggal mum, e nder duuɓi sappo muluɓ ko ngon mi Mawɗo Jaagorɗe ko, mi heewaani wayrude Kaasamaasa no feewi. Mi rokku ma yeru daɓɓo ko waɗi mi wiyde mi heewaani yaltude Kaasamaasa, meeɗiino waɗde sahaa gooto tawi mboɗo ummitii toon njillu, jaayndiyanke go’to weddii mi naamndal o wiyi mi : »Mawɗo Jaagorɗe, ellee Senegaal ko ko feƴtii e peƴte ɗiɗi, heen feƴtere laamii ɗum ko Senngoor, feƴtere worgo Kaasamaasa heddiinde nde ko Abdu Juuf laamii toon ». Yeru goɗɗo ɓurɗo wuurde wonande annduɓe wuro Cikisoor ngo, oon sahaa ko maayo Kaasamaasa ngo feƴtingo e hakkunde, so tawii a faalaama yahde o to bannge ko maa ɓamaa laana bak. Wondude e baɗlal Allah mi haɓaama haa salndu leydi njoorndi (pont) waɗaama hakkunde leeɗe ɗiɗi ɗe. Fayndaare nde wonaano hay batte so wonaa ko golle am ngonnoo mi e waɗde kadi e tuuyenoode yiyde ɓamtaare duumiinde diiwaan Kaasamaasa o. Nde Senngoor wappii laamu ngu nde, lomtii mi e ngardiigu leydi ndi, Fedde jeytaareyankoore diiwaan o hono MFDC, e gardagol Labbe Jamakun Senngoor ƴetti kure e conndi ina kaɓa e laamu Senegaal. Ɗuum bettiino mi no feewi e oon sahaa ngati alaa fof ko mi etaaki feewnude toon, yanti heen heewɓe cikkatnoo ko diiwaan jeebaaɗo woni ɗoon e namndaade hujjaaji mum. Soko ɓe nganndaa Kaasamaasa ko e diiwaanuuji Senegaal ɓurnooɗo jinnganeede jeyanoo e oon tuma. Yeru hay diiwaan Luga to mbootu am daasaa to mi fiyaani toon paafe ɗe piy mi Kaasamaasa ɗe. 
 
LA REVUE: Ko ummi-ɗaa e jappeere ko hannde waɗii duuɓi sappo, holi e fannu mo cikku-ɗaa Sengaal wayloriima e oon bannge?
Abdu Juuf : Mi ɓuraani yiɗde ɓetde golal politik lomtiiɗo mi hono Abdullaahi Wadda, kono ko waawi wonde heen fof kam Senegaal haa jooni ko daarorgal maa yeru potal potɗo ñemmbeede e Afrik.
LA REVUE:: Ko goonga nii aɗa heewraa ngati ko aan woni koolaaɗo Kuuɓal Fedde Hakkunde Leyɗiire Ngam Farayseyaagal, kono mboɗo sikki aɗa waɗti hakkille no feewi e kewkewe politik nderndero baɗoowo toon o?
Abdu Juuf Koolaaɗo Kuuɓal Fedde Hakkunde Leyɗiire Ngam Farayseyaagal: Alaa wonaa no feewi. Mboɗo teddiraa haa ɓurti mi waawa waɗtude heen goɗɗum. Ardaade Farayseyaagal wonaa no yarde ndiyam ñebbe nii, haa teeŋti noon e o ɗo sahaa mo yimɓe mbiyata Farayseyaagal ina ruttitii caggal no feewi. Ndeke noon so tawii neɗɗo ardiima ndeen fedde ina jogii ko gollii haa heewi, ko wonaa waɗtude hakkille e kewkewe politik leydi mum, hay sinno tawii ko toon ndaw-ɗen. So wiyaama ɗemngal Farayse ina yahri caggal haalooɓe farayse ɓe ina poti jerminaade kono kadi kulol ngol ina woodi ɗo haaɗi. Sabu e hitaande 2006, mi waɗii lappol haa leydi wiyeteende « Vanuatu », ngootiri e leyɗeele sappo e go’ jeyaaɗe e farayseyaagal. Eɗen nganndi toon ina woɗɗi haa maayi, yimɓe leydi ndi ñaagiima kam udditande ɓe mbedda inniraaɗo Persidaa Lewopool Sedaar Senngoor. Mi heɓii heen weltaare no feewi, sabu ɗeen maale kollirta tan ko farayseyaagal ina jogori juutde balɗe so tawii gooto fof jaɓii gollaade gollanoo ɗemngal ngal
. (Iwdi :www.rewmi.com/Revue)  

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : Senegal, 4 Avril, Leopold Sedar Senghore, Mamadou Dia, President du Conseil, Lamine Gueye, Blaise Diagne, Valdiodio Ndiaye, Abdou Diouf, Parti Socialiste, OIF, , Birago Diop, Cheikk Hamidou Kane, Me Babacar Seye, Me Keba Mbaye, Talibes, OCI, Union Africaine.


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 


Ajouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
3TA     1B2   
6 W  F   4  XW7
J 3  QA6  I3T   
B R  D   4  B77
KLL     MH4   
   
   

Aucun commentaire postmXcomment 1.0.7 © 2007-2019 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved