NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés tappirde 
39 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher tappirde avec Google

Résultats 1 - 39 sur 39
1. Tappirde Windows 8.1
(Commentaires)
Alla wad e mon barke, golle mon ko nafoore mehre, Mina yid'i anndude mbela na woodi Tappirde Windows 8.1 , so tawii na woodi mballe min heen ko yaawi, sabu mi etiima jippinde tappirde nde njogii-mi k
02-12-2015

2. Softeende
(Commentaires)
...lo owon njaafo, yoo zawan en Kooka ja6aawo, Hokka en tazaade oowoo saha mbo zuuri, ena gasa wooy ndeen taz tappirde pulaar IPad dagnaama. On calminaama on njuuraama LAAMTOORO...
19-08-2012

Nde tawnoo tappirde pulaar ko ngoyamm no feewi, mi danyii heen weltaare nde alaa do haadi. Jooni kay heddii ko hol no mbadat-mi haami naanna dum e masin am. A wii in a weebi, kono mbede sikki tan weeb
11-08-2011

4. On nduttaama teddungal
(Commentaires)
Tigi tigi ko weltaare mawnde kala sahaa mo vamat-mi tappirde am ngam wiyde on njaaraama. Yo Geno vooynu jokkondiral men. Aaamiin
05-08-2011

... alkule"keer" ɗee. Haŋkadi ɗeen ko goppaaɗe. Miin e hoore am miɗo jogii caɗeele faamde-ɗe. Mi feewni tappirde looweteende e ordinateer mon ngam tappude alkukle men ɗee. Woni ko e rogere "Tél...
09-07-2009

nbanndiraaɓe on calminaama haanoweewi en njetti allah tappirde pulaar heɓaama njetten ceeno ibrahiima saar an saarel miɗowiima mi yiiti tappirnde ajaraama allah hebbin honomaen e namoƴƴi e lenƴo
03-01-2009

Nde njiimi tappirde men pulaar e sifaaji mum cikkumi ko koyɗol,kono nde tawmi wonaa koyɗol ko e pinal ngonmi. sifa mon o ena weemtini so neɗɗo deeƴni hakkile mum, miɗo ñaaganoo on Alla
30-12-2008

8. ko namnaade tappirde nde
(Commentaires)
Banndiraave on salminaama kaadi salminaali amin nyaago allah nde golleze jaarata yeeso a min nyaago banndi raave fulbe nde baawata jokkodirde laavo ndira deedi mi zo waawi hebaade skyp sowsow1959
27-12-2008

9. Tappude e tappirde Engele
(Commentaires)
O Bah a jaaraama. Ko goonga Fulɓe ena keewi e nokkuuji Engele. Haa jooni, ndee tappirde ena waawi huwtoreede. Hol no mbaɗataa? 1. Ɓeydu ɗemngal "français" e doggol ɗemɗe e Control Panel (Regio
22-12-2008

10. tappirde enngele
(Commentaires)
A jaaraama musiɗɗo Saar. Mi sikki ngool laawol ngol sifi-ɗaa ɗoo ko wonande jogiiɓe tappirde yummaare (ko clavier physique on faandii-mi) faransi. Hiɗen anndi non Fulɓe heewɓe jooni ko Amerik
22-12-2008

11. Naam ndal.
(Commentaires)
Ceerno Sarr Yo jam hiir-e ma. Ko miin Elimaan mbeda jogi caddeel lowde tappirde pulaar. sisteem am ko windows xp. Kala nde ngetiimi, maa hello keso uddit error:Fatal error: Cannot instantiate non-e
28-07-2008

12. Tappirde feewtii...
(Commentaires)
A jaaraama no feewi musidɗo, Mi yaawaani tintude caɗeele ɗee. Kono mi yiytii ko addi-ɗum. Tappirde ndee artii ɗo wonnoo. Enternet ena heewi ñoŋkoto naatoowo e lowe ena bonna. Ko e hare wonaa j
16-05-2008

13. tappirdende
(Commentaires)
tappirde nde nattii hevaade ko aane itti walla ko yiriindende jogii cazeele
16-05-2008

14. 6eydaare lenol
(Commentaires)
...li tedduuDe, "XO Laptop" enne jeeya e ko waawi 6eydannde Demngal pulaar doole, baasen yawwde nafoore majum, tappirde pulaar ko huunde mo saDaani fewneede taade ko "loojisiel" naannete e ordinateeruuji...
06-01-2008

15. ... in English
(Commentaires)
...CODE fonts correctly. First, you have to download our keyboad layout for Windows XP/Vista (search keyword "tappirde" on pulaagu.com). Unfortunately you must have either an AZERTY keyboard, or just ad...
15-12-2007

16. Alkule
(Commentaires)
Moodi a jaaraama. Alkule ɗee ena mbaawi yaltude so tawii a aawtiima (download/télécharger) tappirde pulaar ɗoo e pulaagu.com. Ganndal min kuwtorii ngal ɗooftii ko e kuwle "UNICODE". So aɗa jogi
15-12-2007

17. Fayde e Bookara Aamadu Bah
(Commentaires)
...ano rewo, won ko ŋakki. Amin mbeltoo e anndude jaayɗe ena njalta e pulaar sabu wonaa ko newii. Ko fayti e tappirde Pulaar e Windows, ko miin Ibraahiima SAAR dokkii nde (programmer). Ɗum ko hade-men...
02-12-2007

... tiitoonde : « hol ko laawi na’i ? ». Hecci hanki, mi artii ɗo, njiy-mi heen huunde welnde mi sanne : tappirde Pulaar e Windows. Miɗo yiɗnoo anndunde hol peewnuɗo ɗum, tawa so min kaalii h...
02-12-2007

19. Ma min noddu-ma ko yaawi
(Commentaires)
...diyanke, a yaafaama. Tappidr pulaar tafeede, kono feere ena woodi e lowre men. Yuurno winndannde ena wiyee "Tappirde pulaar". A jaaraama...
25-11-2007

20. Winndude pulaar
(Commentaires)
Binndol pulaar e tappirde: ndaar winndannde ndee http://www.pulaagu.com/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=77
01-11-2007

...r kadi eɗem heɓa ɗum: o "hooka" tan o saloo yahde haa wona. Ndobo-ɗaa e doombel walla piyaa e tappirde haa tampaa, o salaa. Heewi ko maa ceŋtaa ɗum e kuuraa walla ɓoɗɗaa butoŋ ngam...
03-10-2017

...tiinde Firefox OS waɗnde Pulaar ndee. Wonaa tan ɗoon haaɗi. Ko weltaare mawnde njogii-mi e habrude wonde tappirde Pulaar nde Firefox OS topinoo-mi gila ɗiya lebbi yaltii e cinndel ZTE OPEN C ngel....
28-12-2014

...e janngooɓe e winndooɓe Pulaar, calminaali kadi tedduɗi fayde e mon. Mi wayrii ɓamde kuɗol am (ndo! tappirde am) ngam winndude e lowre men. Waɗi noon ko miɗo riddondira e boje keewɗe. Ndee...
22-06-2014

...ɓoo gootal e kuutorɗe ɓurɗe hatojineede e gannde kese wonande kaɓirɗi cinnde. Ngaal kuutorgal ko tappirde Pulaar wonande kaɓirɗi afaaɗi yuɓɓo Android. Sikke alaa, Afrik ko cinndel laam...
29-07-2013

...ida tan, jaltugol Firefox e ɗemngal Pulaar woni taaɓal ɓurgnal mawnude ngal Pulaar taaɓii gila alkule e tappirde pulaartafaa... Ko dille ɗee tan pamɗunoo, yiɗde gollaade e higgu tawa wofaani, ...
04-11-2012

...tiima oo bannge nih. Ɗoo e balɗe daɓɓe, kala jogiiɗo cinndel loowangel yuɓɓo Android maa waaw loowde tappirde ndee e kaɓirgol mum. So ɗum ɓennii, heddiiɓe ɓe ngalaa yuɓɓo Android ...
26-02-2012

... e Enternet. Ɗum kadi peeje mum hannde keɓii duuɓi ko njiytaa. Ena heddinoo noon kala leydi njogiindi tappirde (kalawiyee) heeriinde, ko maa waɗanee tappirde Pulaar mgam waawa huutoreede ɓee...
04-12-2011

Ko huunde fadanoonde gila gila sabu tappirde Pulaar adannde ndee ko AZERTY tan wonnoo. Kadi ndee yahdata ko e Windows® Farayseere (FR). Yoga e Fulɓe wonɓe to Dowlaaji Dentuɗi ena njoginoo
08-08-2011

...de e duuɓi ɗi Pulaagu.com wuuri ɗii kala, ko to bannge ɓesnooje wonande Pulaar. Caggal nde min njaltini tappirde Pulaar, golle cukki haŋkadi ko yaltinde kuutorɗe ngam ɓeydude ittinde golle kuut...
03-08-2011

30. COFTAL NGAANNDI: Ngaree muusnee koye mon kadi e tigilde kelme 5
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
...aa tokoose (h, t, a). So aɗa yiɗi momtude konngol ngol moƴƴaani. Winndu goɗɗum e dow heen. Ɓe ngalaa tappirde pulaar ɓee ena mbaawi huutoraade ƴiiƴe alkule gonɗe les ɗee. Dobo e alkulal ng...
29-05-2011

31. TIGILDE KELME: En ngartii kadi ñiklude hakkillaaji e ndee tigilde hesere!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
...o-ɗon. Kono feere ena woodi ngam siiftorde kelme ɗe naatnu-ɗon ɗee. On nattoto hello ngoo: ndobo-ɗee e tappirde mon "Imp.écr" so tappirde farayseere walla "Print Screen&quot...
06-04-2010

...agu.com ko addude jaabawuuji e ko ɓuri hannde hatojineede to baŋnge gannde kese. Ko ɗum waɗi eɓɓo men tappirde arde haa ɗoo, ko yeeso kadi fayi. Hannde, amin njiɗi hollitde-on wonde pulaar fot...
30-12-2008

Yoga e men hannde kuwtortoo ko binndi pulaar celluɗi caggal nde ɓe naatini tappirde Pulaagu.com (Ibraahiima Saar) e nder ngaanndi Windows XP e Vista. Kono haa jooni ena heewi noddooɓe walla winndo
21-12-2008

...ggini-ɓe ko yoo ɗemɗe ɓallondirɗe ndenndu tappirɗe; yeru wolof, sooninke e pulaar ena mbaawi renndude tappirde. Haa jooni ko e ɗeen jeewte ngonaa. Feere ñiɓiinde suwaa tawo yiyteede. K...
06-01-2008

35. Daartol am e Pulaar: njokken yeewtere
(News/Langue et linguistique Pulaar)
...ngoode hokkatnoonde "z", min pirti min mbazi heen "U+0257". So a tappii "z" e tappirde maa, nde nulda "U+0257" to tesko ngaanndi too, yaltina "ɗ". Ye...
23-08-2007

36. Tappirde Pulaar e Windows
(News/Langue et linguistique Pulaar)
...binnden Pulaar e geese, imeel, e kala fannu gannde kese, sabu eɗen njogii kaɓirɗe mum. Hol ko woni tappirde Pulaar? Gila Microsoft yaltini Windows, ɗemɗe keewɗe njantinaama e loowde ...
15-08-2007

37. Daartol'am e Pulaar
(News/Langue et linguistique Pulaar)
...yaakorii maa faamamuuya keso jol, haa sikkittonooɓe ngummoo e jamma, ngarta e lewlewal. Goonga, yuɓɓinde tappirde Pulaar/fulfulde e Windows XP ena naamnii ganndal Windows seeɗe, kono so pammingol ...
13-08-2007

38. Daarto'am e Pulaar
(News/Langue et linguistique Pulaar)
...yaakorii maa faamamuuya keso jol, haa sikkittonooɓe ngummoo e jamma, ngarta e lewlewal. Goonga, yuɓɓinde tappirde Pulaar/fulfulde e Windows XP ena naamnii ganndal Windows seeɗe, kono so pammingol ...
13-08-2007

39. Alkule Pulaar e enternet
(News/Langue et linguistique Pulaar)
...aar! Télécharger le clavier pulaar/fulfulde pour Windows XP et Vista (Pulaagu.com) Loowtoɗee tappirde pulaar/fulfulde mo Windows XP et Vista (Pulaagu.com) On njaaraama. Kala jogiiɗo na...
07-08-2007

<< Début < Précédente 1 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥