NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés pulaagu 
111 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher pulaagu avec Google

Résultats 1 - 50 sur 111
1. bataaké pulaar
(Commentaires)
yo Allah wone ballo pulaagu weltiima sanne ko dental woni doole yeru yoni do USA do
02-03-2014

2. yettoore
(Commentaires)
...adou Ba mino woni departement mbo filosofie inirmi les formes symboliques dans la culture peul. 775549111. pulaagu woni nguurandamm...
01-03-2013

3. So ɓeydaaki ustotaako!
(Commentaires)
Ko Pulaagu.com woni jaayde adiinde noosde toɗɗagol Makki Sal hooreejo leydi Senegaal. Hiisa amen ko ballal hakkunde wonɓe e Orop, Ndakaaru, Ndar, Maatam, Koldaa, Tammbaa e gure 24 goɗɗe. Ɓeen f
25-03-2012

4. mahamadouba
(Commentaires)
cagal yettude alla he juulde he muhamad mbido yetta pulaagu he darnde mum mawnde nde daranii wandiraabemum mbido jogii naam nal holno alkule pular nayi mihoriima yiitu dede hen
01-02-2012

5. Remeciement et Question
(Commentaires)
...voir comment reconnait-on alors les peuls dans ces pays? Merci de bien vouloir me repondre.Yoo allah wallu pulaagu....
20-01-2012

6. davvaande
(Commentaires)
... nganndee, CAAFAL, sabu reerɗude ɓe e ganndal, reerɗudeɓe e kala ɓi’e pullo yoo daɗ, kala cikkoowo pulaagu alaa worɓe, dariiɓe haɓantooɓe ɗemngal ngal, yoo jikke mum sooy. Waɗi haa Goom...
09-01-2012

7. yiddam e pulaagu.com
(Commentaires)
misalminii denndaangal liggtoobe e pulaagu.com calminaali nokkadi to buriluggidde e bernde am.gollemon ina njubbi no feewi odon ngaddana haalpulaar en fof kabaruuji jubbudi e nder winndere ndee fof .d
30-12-2011

8. jiddo pulaagu
(Commentaires)
mi yetti alla mi duwaniima pulaagu nalawma gardo fof yoo buran en bennudo o yoo alla hebbinan en hono yere dooro jallo en (yoo yurmeende alla won e makko.
13-12-2011

9. On njaaraama
(Commentaires)
Mo golli ko moƴƴi yoo jaare, Pulaagu.com e gardagol ceerno IBRAAHIIMA SAAR,on ngolli kadi golle mon njooɗi peewi, amin keɓtini golle mon, kadi golle mon keɓtinaama e nder enternet, sabu Pula
09-12-2011

10. Nate
(Commentaires)
Nate ena ɗoo: http://www.pulaagu.com/nate/
23-11-2011

djam waali fulbé pulaagu! mido yiddi mi yii'a nateeji mon! onon himbé pulaagu!
23-11-2011

12. calminaali
(Commentaires)
on njettaama banndiraa6e daranii6e 6amtaare pulaagu yoo alla won ballo
26-10-2011

13. weltanaade futankoobe
(Commentaires)
micalmini on min jourima on sowanaa tan emin belti e pulaagu he kadi caaktugol kabaruudji ndi ena laambi
11-10-2011

...o jallo hannde noon a lomtanimaami yero dooro diallo a moomtaniikam gonzi am ngaccaneekam hakke onon yimve pulaagu.com...
30-09-2011

15. hi
(Commentaires)
...n ke 6ii 6ate keeji kew gummii di e nder yokli aduno oo kalo ina hucci ti e a yaawo habrir de pulaagu .com duum ko yette alla yoo geno yaw 6eyda no pulaar wiyat nii ko abuu ...
22-09-2011

16. NJETTOOR
(Commentaires)
Yoo Wuur Pulaagu.com
22-09-2011

CAGGAL NDE NJUURNII MI HELLO ADANNGO KO ALLA TAN ANNDII HOLNO MBAA MI WELTAADE .MBIYAM TAN KO YON NJOKKU TIIDNAARE MON EKO FAYTI E PINE MEN ENEN FULBE.
21-09-2011

18. Pulaagu
(Commentaires)
je vais souvent sur ce site pour apprendre le pulaar.
10-08-2011

19. njettooru
(Commentaires)
...imi tan ko hirjiinde ɓe kawratmi e reseau socioojiɗi (ko wa'i ni facebook twitter ekn... ndeɓe njilloto pulaagu.com ngam eggudi tapirde pulaar: Ko heen ngonimi. Ko darnde mum ndariimi kala to ngon...
09-08-2011

20. Maanditaare jam e kisiye
(Commentaires)
Maanditaare jam e kisiye! Yo Alla ɓooynu pulaagu.com e denndaangal lowe internet Fulɓe.
05-08-2011

pulaagu.com hamin jongii njorto moyyo mon sabu sahaa kalo mamin njii ko hesdi duum fitti on ngonaa hirtii daanii en ko golle ngonndon jamma e nyalaw hamin nyaagoo ALLa nde
04-08-2011

22. maanditaare jam
(Commentaires)
...agataaɓe yarlitiiɓe. Sikke alaa won ko waɗaa yo en ɓooy yawde, yo wuur hatanteeɓe leñol am,jaaraama pulaagu.com...
03-08-2011

23. Njettor
(Commentaires)
Calminaali luggi e njettoor mawɗo fayde e goomu Pulaagu.com e kuuɓal; njettoor keeriiɗo fayde e Ceerno Ibraahiima. Ko ɗoo noon kaaɗ-mi, nde wonnoo a alaa yettoode. Njokkee tiiɗnaare. Yoo Alla w
03-08-2011

24. YOO WUUR PULAAGU
(Commentaires)
en njettii pulaagu.com,golle mon ne njooɗi ne peewi yoo en mbattu nii o sahaa mo wuuri:seydi saar aan e gollodiiɓe maaɗa fof on njetaama
03-08-2011

je pense k cest une bonne chose, grâce à M. brahima SARR je puis connaitre et consulté ce site, merci. alors ce site permettra à chacun de saisir une connaissance élargique à la culture peulh, n
15-07-2011

je pense k cest une bonne chose, grâce à M. brahima SARR je puis connaitre et consulté ce site, merci. alors ce site permettra à chacun de saisir une connaissance élargique à la culture peulh, n
15-07-2011

27. Pulaagu
(Commentaires)
Jam waalee men pulaagu yoo geno rokku en hawrude e rentude e soccondirde miijooji haa njiiten ñawmen cafren haa sella dedew ngam pulaagu ko ndaartindorgal men pullo fof do woni e winndere hee maa yiy
13-07-2011

28. salaam
(Commentaires)
...no Ibrahiima yo Geno faabo ma e dee do golle de madantaa fulbe! Taayiino pullo fof ko hono ma wa'i won ndo pulaagu foolatno e nder Afrik. Kono ina heewi fulbe jaasbe pulaagu gont goddum,subahaanallah!...
12-07-2011

bandirabe sehilabe pulaagu ko ngandal ko kissal tinnoden sabu neddo fof ene foti yidde hoore mum ? miin komi haal pulaar hay gooto wawa voostaademi juldo ko onon ngando ko onon jom jawdi ko onon jamb
08-07-2011

30. appréciation
(Commentaires)
...is peul béninois et j'aimerais vraiment connaitre la culture des peulhs. je vous remerci et longue vie à pulaagu...
16-06-2011

31. MURTUƊO JOOP
(Commentaires)
...alal wonnoo e nder pulaar...yoo allah rokku en dental,poolgu ...Goomu yaakaare.com no diidorinoo ina yetta pulaagu.com e ndee winndannde....Ibraahiima lih karallo :www.yaakaare.com [Accon hakke so wo...
12-06-2011

NDE ALLA YDI PULAAGU UDDITANI DUM KALA DAME YO ALLA WADAN EN YAAJEENDE E OODOO SAHAA PULAAR INA JANNGEE NO FOTI ENO FOTIRI.SABU HANNDE KO E INSPECTION ACADÉMIE TAWII KO E PROGRAMME LAAMU KESO BIYETEE
10-06-2011

33. gay aamadu maalik
(Commentaires)
... saar a juuraama kadi on mbayrama yiyeede e jol jole ndee winndere nde kesi kazi kiizi mum haaleede tergal pulaagu.com to porjantin salminaama tawi ko zoo e gaboo...
29-05-2011

34. weltaare e Pulaagu ngu
(Commentaires)
...de.En booyii sikkude wonataa kono kala ko yoti Allah wada heen newuya mum laatoo,tawa gano alaa heen gedal.Pulaagu fuddiima yiytondirde e nder ndee duunde baaba aadama.Heddi ko berde dee ngona gootum...
30-03-2011

35. yoo alla kaltu kaliiɓe
(Commentaires)
...n ɓe caɗeele maɓɓe haaɗa e maɓɓe, sabu bone ficcat laaci yoo reente,a jaraama seydi saar yoo wuur pulaagu e lowe fulɓe fof...
03-03-2011

36. BAMTAARE-PULAAGU
(Commentaires)
Mi salminii kala biddo pullo do woni e aduna hee te kadi mido niaagoo yoo ALLA hokku en semmbe bamtirdo leniol pullaagu
26-02-2011

...e ndee saqqeeji lenyol ngol yoo geno hoynu dum yoo alla 6amtu 6amtoo6e pulaar min mbetti niima pulaagu.com yoo alla selin doole abuu jaan...
22-02-2011

38. DUWAAWU
(Commentaires)
Yoo ALLA yurme mbo O yaafoo.O walla kala jiddo pulaagu O moyyina kala biyoo mbiimi e mbiimaami.
09-02-2011

39. pulaagu
(Commentaires)
yo allah timmin fandaare giido lenol ko weltaare tan e yidde pulaagu min komi pulaar yo yellit pulaar ya barke jinnaabe men e barke sernaabe men ummaade jah puullo
29-01-2011

40. weytaare
(Commentaires)
pulaagu.com e gadagol ibraahiima saar njokkee golle sabu yuman lowe ko pulaagu ,paamee minen ko caggal mon min ngoni on udditii damal fooyre mowoni kala yoo ar itoo.....goomu yaakaare.com yettii on
23-01-2011

Caggal calaminaali ko njettooru nde naatmi e site pulaagu njeyaami ko wuro men gamaaji aan saar ibrahiima amin mbelti e gollema ngam ndarnde ma e nder renndo leñol ngol( on njaaraama)
07-01-2011

42. Toraare Alla
(Commentaires)
Yo Alla nawru golle meeden yeeso... Pulaagu.com jaaraama masin...
10-12-2010

43. weltaade
(Commentaires)
...enol mawngol e oo aduna o fof e nder afrik hagol mawni no feewi so dum 6enni edden njaarno pelle daraniide pulaagu tode ngoni e aduna oo fof ha teekti e pulaagu .com yo allah 6amtube 6amta 6amtoo6e pu...
03-12-2010

44. jaarnaade golle mon
(Commentaires)
musibbe teddube yoo geno yob kadi o sellina o semmbina onon tammbiibe dee golle joodde ceniide /pulaagu com min mbeltanii dum e loowdeele mum
03-12-2010

45. Ngatamaare on ngollii...
(Commentaires)
...a, caron, caakon sabu so ɓe mballaama ɓe ngoɗɗoyat. Salli, Haaruuna, Lamin, oɗon mbaawi yaakoraade e Pulaagu.com sabu miin ko e yiɗɓe mon njeyaa-mi gila hannde araani... Banndiraaɓe konngol ...
21-11-2010

46. Probleme D'installation
(Commentaires)
ceerno ibraahiim mi weltiima e ko njiytu mi pulaagu com kono mbido jogii heen saggere ko mi dany do karallo mbido yidi loowde alkule pulaar kono mi ronki(J'utilise wordpad et openOffice).
20-11-2010

47. Miijo am
(Commentaires)
...araama Seydi Tuure.So ALLA a haali ko nafataa.Aduna wayliima, ngaynaaka ne, ina foti waylaade. On njarama Pulaagu.com...
13-11-2010

Jaaraama pulaagu.com, min mbeltiima e banngeeji fof. min manti Mantunaaɓe e saraaji mum e darnde mum en, so tawii ko yiɗde Senegaal wonaa yiɗde neɗɗo o 2012 ɓe ittanndi juuɗe wadda. sikka
12-11-2010

49. good job
(Commentaires)
good job brother. pulaagu is having scoop. That's really great.
08-11-2010

50. Miijam
(Commentaires)
Pulaagu.com, on njettaama kaadi njettoor sibu "reportage" mon fewii, yoɗii. Mi ɓeydiima yidde Makki Sal.
08-11-2010

<< Début < Précédente 1 2 3 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥