NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Recherche mini 3 lettres et maxi 20 lettres
Rechercher les mots-clés politique linguisti 
50 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher politique linguisti avec Google

Résultats 1 - 50 sur 50
Keewal ɗemɗe e conce e ganni cariiɗe ko malu ngenndi. E nder yuɓɓo golle mum, goomu – Refondation- ngenndiyankooɓe Senegaalnaaɓe yeewtidooɓe e Facebook e batuuji joɗnde hawrit
28-08-2014

Boowal laaɗe diwooje Lewon Mba ngal Liberwiil seediima juroojuroo ɓiɓɓe senegaalnaaɓe arɓe teertaade Horeejo Makki Sal mawɗo ARP.   Ciiri senegaalnaaɓe kala tawaama e ngal jaɓɓungal p
13-09-2011

...la. Holi Gonɗo Pr Soh Ibrahiima Mifoo Secretaire Charge de L’organisation et de L’orientation Politique FLAM? Pr Soh Ibrahiima Mifo eɗen mbaawi wi’de ko gooto e terɗe gaaf...
27-03-2011

Dewo hoyre biir 13 lewru Seeɗto e hitaande nde ngon ɗen nde, senegaalnaajo Abdu Juuf koolaaɗo kuuɓal fedde hakkunde leyɗiire ngam farayseyaagal nde bismaa e haalirde Rfi, TV5 Monde e jaaynde Mo
27-03-2011

Hankadi dey moɗtunooɓe poofaali mumen fof so mbelaama poofira doole, sabu ƴamal Dr Seek Moodiboo Jaaraa e  cufal hoyreejo leydi 2012 nattii humpude hay gooto . Karalla toowɗo mo ganndal mum
12-03-2011

Ko hannde ñalngu Ɗemngal Neeniwal mawnintee e aduna oo fof caggal nde Unesco sosi nguu ñalngu e hitaande 1999. Gila ndee, omo mawninee ñalnde kala de 21 Colte arti. Hikka kadi,
21-02-2011

Caggal lewru nde o ittiraa doole e dow jappeere makko Zine El Abidiin Ben Ali hoyreejo leydi tinisii ko ina tolnoo e duuɓi noogaas e tati (23), wiyaama woni ko e hakkunde wuurɓe e maayɓe to opita
20-02-2011

Ko e reedu Normanndi lannda APR (Allaiance Pour la République) mo Makki Sal (Senegaal) yuɓɓini kawral moolanaangal e noddaandu catal APR Le Havre. Ɗee-ɗoo jonte ɓannuɗe kala, Pulaagu.co
08-11-2010

...lde;alnde 2 lewru Yarkomaa 1983, o waɗi diskuur politik paayodinɗo biyeteeɗo (discour d’orientation politique), kadi ko ndeen meeɗi waɗde gila leydi ndi diidaa, ñeeñiyankooɓe...
15-10-2010

26 Siilto 2002- 26 Siilto 2010 Ko Hikka Waɗi Duuɓi Jeetati ko Laana Ndiyam Mbiyeteeka Joolaa Yoolinoo e Nder Takko Maayo Haaɗngo Gammbi, Yooɓii ko Ina Tolnoo e ujunere, teemedde jeenayi, capanɗ
14-10-2010

Abdullaahi Wadda Hoyreejo leydi Senegaal weddiima e hunuko Abdul Kariimu mum lonngere politik wulnde jaw, mbele ma o waaw moɗde nde walla alaa, ɗoo e balɗe walla lebbi maa en keɓ heen ko laaɓi,
07-10-2010

Capanɗe tato hooreejo Leydi Afriknaajo ina denta e batu mumen 15ɓiire, ñande dewo 25 morso 2010, to Ugannda. Caggal boomaare sowiinde jibinnoonde 76 maayɗo,ñande 11 lewru ndu ngonɗ
26-07-2010

Aamadu GAY yiɗnoo ko fuutankooɓe yo nganndu politik ina nafa. So neɗɗo faamii ɗum, maa waaw addude ƴellitaare e ɓamtaare e wuro mum e leñol mum. Aamadu nde woni toon ndee, fedde mawnd
29-05-2010

...ɓɓani renndo ngoo. E ɓataake juutɗo mo ɓe caakti e yontere ndee, Gaajo e wonndiiɓe mum cosii Mouvement politique citoyen (MPC). Ko adii fof, lannda kaa hollitii wonde woni darnde mum ko "ye...
09-05-2010

Jaayɗe Senegaal koolniiɗe keewɗe kabrii wonde Wade ena yiɗi yiytondirde e lanndaaji luutndiiɗe Senegaal, yeewtida, diisnondira e majji mbele fitina beeyoowo e dawrugol leydi ndii ɗii duuɓi ka
08-07-2009

LEWLEWAL - Laamɗo Gaboo hono Umar Boŋngo ko gantirɗo e opitaal gooto to leydi Espaañ ɗee jonte kala. E ko wiyetee e hoore laamu Gaboo, ko o jahɗo tan fooftoyaade seeɗa caggal yerɓannde
23-05-2009

17. Senegaal nana fadi...
(News/Chronique de Moussa Diallo)
Senegaal: Gila 22 Mars senegaalnaaɓe nana kooynii e galle laamorga oo yiɗde nande waylowaylo e terɗe jaagorɗe men, kono dak nani heedi oon baŋŋe haa e ooɗoo kikiɗe hannde! Kaangaaɗo mee
28-04-2009

Jibo Kah haalii ko ina waawi ɗum seerndude e Abdullaay Wadd, ina waawi tawa ko koyɗuɗo jaltugol makko laamu nguu ooɗo Alet mbo njaltuɗen fa'i Altine. Jibo Kah haalii e rajooji ɗiɗi ceertu
27-04-2009

Lewlewal : 25/04/09- 01 : 10- Lebbi nay caggal ko Makki Sal, gonnooɗo hooreejo Suudu Sarɗeeji Sengaal, sosi lannda mum, hono Apr/Yakaar. Makki heɓii kayiit jibinannde lannda mum. Mbellema oo ko ɗ
25-04-2009

Lewlewal-22/04/09- 01: 13-E ñalawma hannde o 21 lewru avril laamdo leydi Senegaal hono Abdullay Wadd siifi ɓataake “arête” mo tonngoode T°04927 ngam riiwde Ahmet Halifa
22-04-2009

Njaltudi suɓngo Meeri Parsel Asenii, leygal naalaŋ/dawriaŋke Demmba Jah, haa jooni laaɓaani hakkunde kawtital Sopi 2009 e lannda Mac mo gorko Coloñ. Gila toɗɗe ɗee ngasi, gooto e kandid
28-03-2009

Sahnga de kawtital Sopi ena lummboo e gonɗi mette, ena yara kore nimsa e haame, Abdurahiimu Añ e Kaaliidu Jallo keɓii yahtude haa njottii tufnde caggal nde laana Sopi debbi e nder diƴƴe Be
23-03-2009

Ko ñalnde Hoore-Biir 17 e kikiiɗe kawral moolanaangal waɗi to Mantu hakkunde mawɗo lannda APR/Yaakaar hono Makki Sal e denndaangal ɗanniyaŋkooɓe senegaalnaaɓe wonɓe e Farayse, Almaa&nt
18-01-2009

Ɗee balɗe, heewii ko nanaa wonde Laasana Kontee, mawɗo leydi Gine gila maayde Seeku Tuure (caggal laamogol daɓɓol Laasana Beyagowii) wonaa celluɗo. Won sikkuɓe nih ko o jiimaaɗo walla ko o ma
19-12-2008

Mawɗo leydi Senegaal yahiino Dowlaaji Dentuɗi ngam yeewtide e fedde ɓaleeɓe saaktooɓe kabaruuje. Ko ɓeen noddi-mo yoo ar o yeewtana-ɓe e ko fayti e taariindi. Kono e nder yeewtere ndee, gooto e
26-07-2008

Demmba Jah, mawɗo diɗɗal Rok Mbalak,sosii lannnda mum. O ñoriima ngemmbe makko ngam ƴeeewde heɓde leegal Parsel-Asennii (meer). Ko e ngal taaɓal poyondingal, gorko Ciloñ e ndaga,
17-07-2008

  Leydi Muritani woni ko e dille dawrugol ɗee jonte kala caggalnde yoga e sarɗiyaŋkooɓe e lanndaaji leydi ndii puɗɗii kolliti salaare mum'en e gartugol yimɓe Maawiyaa e laamu ɗiɗaɓu
03-07-2008

Musidɓe Fulɓe, mi salminii-on kadi goɗngol, haa teeŋti e ono woowɓe arde yillaade lowre men Pulaagu.com. Goonga en mbayrondirii seeɗa, goonga binndanɗe e kabaruuji ena kesi ena mbayra e lowre
05-06-2008

Wasiya Abdu Juuf e sukaa6e mum seertii e miijo Abdullaay Wadd e sukaa6e mum Ko kanko woni sabaabu ha sukaa6e makko ngonaa anndaa6e e nder Senegaal, sabu o hadii 6e jillondirde e gede kawtal renndo, ko
31-05-2008

Hol ko woni anniya laamɗo Kameruun, Paul Biyaa? Happaade laamu kaaɗdi nguurndam makko? Caggal nde o laamii leydi ndii duuɓi 25, haa jooni o meeɗaa renndeede laamu. Eɗen ciiftora ko kaŋko lomtin
12-04-2008

Hakkunde 200 et 400 ujunere ɗanniiɗo ena hannde e farayse tawa njogaaki ɗereeji (kaayitaaji). Ko heewi e maɓɓe ko ɓaleeɓe ummiiɓe Afrik. Nguurndam maɓɓe ko hakkunde ɗaɓɓude no heɓir
11-04-2008

Gardiiɗo suudu sarɗiiji Senegaal, Makki Sal yontaa haŋki mawnineede to jooɗorde leydi Farayse e Dakaar. Dowla Farayse yuɓɓini renndu ngam sinndude makki wootere e koode (décoration) ɓur
26-03-2008

Fecco (3) [(Fecco 1 yaltiino ɗo) - (Fecco 2 yaltiino ɗo) E fecco (2) en lamndino kori ko mo potte (bammbode) ɗen faalaa on Konte lammini, walla ko taaroo-njilloo ko o anndiraa kon o woni waɗ
13-01-2008

Gila njeñcudi toɗɗe laamɗoyaŋkooje njalti to Kenyaa, hakke 250 neɗɗo walla ko ɓuri ɗum waraama e hareeji hakkunde wonanɓe fooɗondirooɓe laamu ɗiɗo ɓee: Kibaki e Odinga.  &Nti
02-01-2008

35. SENEGAL: New efforts underway to educate in local languages
(News/Langue et linguistique Pulaar)
Photo: ARED/IRIN  Informal education in Niger's Diffa Region DAKAR, 14 September 2007 (IRIN) - With formal education systems crumbling in much of sub-Saharan Africa, educationalists are loo
29-12-2007

36. 31 ans de lutte contre l’analphabétisme
(News/Organisations et associations)
...ntre l’analphabétisme   Création L'A.R.P.R.I.M. est une association culturelle apolitique, créée en 1974 et reconnue par les pouvoirs publics le 04 juin 1976...
21-12-2007

Ablaay Waad bettii heewve nde tinaa o taftiima dowru Senegaal! Ko goonga ena ɗaminanoo maa wood ko waylaa, kono hay gooto ɗaminanooki ena waɗi haŋki 3 bBowte. Laamu Senegaal ena fiddi ɗii lebbi
04-12-2007

Ɗee balɗe fof ina ñuumbee won'de Leydi Senegaal maa waylu jaagorɗe, ɗuum laatiima tawde kay e oo jamma 03 lewru bowte ko bettere mawnde ndee ayaawo senegaal yaltini doggol jaagorɗe kes
03-12-2007

39. New Fulfulde dictionary released!
(News/Langue et linguistique Pulaar)
Kawtal Janngooɓe Pulaar (Fulfulde) e Leyɗe Aarab "The Association of Pulaar/Fulfulde Students in Arab Countries" has been in existence since 1955, engaging in the learning and teaching of
27-11-2007

Hannde leydi Senegaal ena dilla dille ɗe paho nanata! Makki Sall woni ngoƴa yoga e ardiiɓe lannda PDS. Yiɗde yowtude-mo e jooɗorde makko nde Ablaay Waadd e hoore mum jooɗɗini-mo. Hay gooto faa
16-11-2007

Pulaar wiyi: ko jogori safde so fasii uurat sabu ñalnde 03 lewru jolal ko ñalawma moobondiral lannda keso pul! mo Maamuudu Dem ardinaa ina wiyee Kisal Senegaal. Banndiraaɓe ummiima baŋ
11-11-2007

Rise and Fall of the Adamawa Emirate  By Rainer Chr. Hennig (translated introduction to thesis, 1993) The ancient Emirate of Adamawa was a part of the Sokoto Caliphate, the politically dominant
04-10-2007

43. Roman: "Les OTAGES" de Mama Moussa Diaw:
(Le Monde Peul/Arts et lettres)
...s méthodes de génocide, en passant par les arguments de la déportation, les assassinats politiques, l'accueil au Sénégal, les barrières et contraintes &ea...
02-10-2007

...squo;armée mauritanienne réfugiés en France, ayant  refusé de cautionner la politique raciste et criminelle de Taya, ce qui leur avait valu la prison, la torture, et t...
25-09-2007

45. Les noms sociaux en fulfulde
(Le Monde Peul/Culture Pulaagu)
...sembles islamiques. Ils se sont distingués dans l’érudition et dans l’organisation politique. Les Toro’b’be, qui partagent la même langue et la même c...
19-08-2007

46. Festival de Bruxelles
(Le Monde Peul/Culture Pulaagu)
...té adoptées: L’organisation doit être une association à caractère apolitique pour permettre à tous les Halpulars de toutes les sensibilités poss...
08-08-2007

47. Mémoire: Pr Alfa Ibrahim SOW
(News/Culture et les arts)
...te Auteur : Malick Condé 21.01.07 Pr Alfa Ibrahim Sow Il y a un an, le monde intellectuel et politique africain a été frappé comme par la foudre à l’a...
06-08-2007

48. Mémoire: Pr Alfa Ibrahim SOW
(Le Monde Peul/Société peule)
...te Auteur : Malick Condé 21.01.07 Pr Alfa Ibrahim Sow Il y a un an, le monde intellectuel et politique africain a été frappé comme par la foudre à l’a...
06-08-2007

49. DR Saïkou Omar Diallo
(Le Monde Peul/Société peule)
...ordination a prises ? El hadj Oumar :Nous lançons un appel solennel aux responsables des structures politiques pour que vive l'entente entre tous les leaders politiques. Nous veillerons s...
05-08-2007

50. Tabital Pulaagu à Bruxelles
(News/Organisations et associations)
...ule. Des difficultés qui touchent l’ensemble des domaines de la vie économique, sociale, politique et culturelle. Tous les discours étaient caractérisés par un...
05-08-2007

<< Début < Précédente 1 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥