NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés mot croisés 
51 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher mot croisés avec Google

Résultats 1 - 50 sur 51
1. TIGILDE KELME: Min ɓeydii tooke ɗee, haalande ladde!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Tigilde men hesere naatii dingiral hannde! Calminaali tawataa en heen sabu ndee kam jeelaani! Goree miɗo yurmoo on sahaaji sabu miɗo anndi won hiiwtotooɓe tan, ngoya Alla e horaade yiytude wo
01-05-2018

... Ñanlde subaka Hoore-Biir ndee (woni Aset) ko ndeen denndaangal hoɓɓe  e daahiraaji ummotooɓe nokkuuji limlimtinɗi e winndere ndee njaɓɓetee. Caggal waktuuji ɗiɗ (14:00) nde yim...
20-04-2018

... Ñanlde subaka Hoore-Biir ndee (woni Aset) ko ndeen denndaangal hoɓɓe  e daahiraaji ummotooɓe nokkuuji limlimtinɗi e winndere ndee njaɓɓetee. Caggal waktuuji ɗiɗ (14:00) nde yim...
19-04-2018

...e wonɓe e jookli nay winndere ndee kala, mi jowtii on timmungo, wondungo e duwaawu nde jam Alla duumotoo e mon, onon e satiiɓe, wondiiɓe, hoɗdiiɓe e jiidaaɓe kala. Tuma fof mo ɓam-mi kuɗo...
18-04-2018

...tir-ɗen nde ko ƴorɓaade won e winndoyaŋkooɓe feerotooɓe e ngoo maayo juumre. Eɓe keewi, ɓe limotaako. Mbiy-ɗen ɗii binndi ko kaangaaɗi, sabu ɗi ɗooftaaki hay doosgal gootal! Ndokku-ɗe...
07-07-2017

... mettuɗi, jeyal hakkille woni yummum yiytere golle. Do hakkille e miijo ardaaki fof saɗat peeje doomotooɗe njalta ɗoon. Fof e mettude, Fulɓe poti ko laaɓndaade koye mum'en won e laaɓnde ...
26-06-2017

...o jamaanu kala foti jogaade, teeŋti noon e ko wayi honno Daakaa nih. Eɗen nduwoo nde Alla yurmotoo, yaafoo ruttiiɓe ɓee. Nde o addanta barmuɓe ɓee aafiya ko aldaa e lor e muuseeki. Kono ...
16-04-2017

8. TIGILDE KELME: Nduu lewru ko tigilde toosnde, muusnde mbaɗ-ɗen!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Haala maayii! E weetndoogo hee, en keɓii wortaade tigilde nde en meeɗaa waɗde hono mum. Mi lolliniio postol e Facebook ngam woytaade horaade-mi gaynude nde, Alla e mayre toosde! Mi ɓil ɗo to
10-04-2017

EERAANGO: E nder yuɓɓo golle mum, goomu – Refondation- ngenndiyankooɓe Senegaalnaaɓe yeewtidooɓe e Facebook e batuuji joɗnde hawritii Dakaar ngam miijtaade e mbaydi dowrowri e sifaa daw
04-09-2014

Keewal ɗemɗe e conce e ganni cariiɗe ko malu ngenndi. E nder yuɓɓo golle mum, goomu – Refondation- ngenndiyankooɓe Senegaalnaaɓe yeewtidooɓe e Facebook e batuuji joɗnde hawrit
28-08-2014

11. TIGILDE KELME: Tigilde fuɗɗorde men hikka hade ko juɗaa ɓenndude!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe tedduɓe, winndooɓe, jaŋngooɓe, awlooɓe, yerwotooɓe e ƴakkooɓe Pulaar on njaɓɓaama kadi. Mi yiɗaa hebbinde haala ngol laawol, ko wiyde-on tan yo on cood Aspirin haa heewi sabu tig
09-02-2014

...o woodaani, paytu-ɗen Gaaraas Gana caggal nde ngottitoyi-ɗen to galle njaatigi men. Ndeke alaa oto ummotoo ɗoon e joofnde Gana ndee e oonɗoon kikiiɗe. Ɓe mbaɗirnoo noon tan ko haa ɓe keɓa cee...
01-02-2014

...oro Jallo, Mammadu Alasan Bah, Ibraahiima Muktaar Daree Saar, Katante Leñol Kan e woɗɓe ɓe limotaako horsinde ɓe e waɗdude e maɓɓe aadiiji nguurndam tiiɗɗi. Ko ngal ngenndiyankaagal re...
01-02-2014

...ɓɓagol hajjiyankooɓe,ɓtawi kadi kuulal kesal  na siinaa e leydi hee wonde  kala dognoowo moto ene foti ɓoornaade kaski e dow hoore mum, so joomum yiyaama ne dogna ɓoornaaki kaski ko ko...
17-11-2013

... dow celdugol fayde wuro Mbaañ. Oon jamma, Gorko Duwoyra waali ko fooftaade e yeewtidde e bismotooɓe e juurotooɓe. Ñalnde 24 ndee, ñalawma oo, alaa ko waɗaa heen so w...
31-10-2013

... foti jarde ujunnaaji cappanɗe saka teemedde. Ko ɗum waɗi cinndel ngel waɗanaa ko jeereeji doŋe ummotooɗe wano Amerik Bŋ Worgo, Afrik e Asiyaa. E ɗiin diiwanuuji, yimɓe ena keewi kono ngalu a...
03-06-2013

...ɗi. Ko o debbo jiɗnooɗo teddungal e hurum. Yeru mum kala nde worɓe subalɓe cooyninoomo ngummoto ndaroo, ngitta laafaaji mum’en mbeeyna, njettamo, mbiya : « SAAR ...
12-03-2013

...odddi ko gootaagu faggi ngawlaagu haɗii ceeraagu. Njiɗondiren kormondiren ko ɗuum woni sago men, paamotiren,  yoo fulɓe ndenndu pulaar yahra yeeso.   Goomu Salli, hay so tawii ko bawɗ...
23-02-2013

...l Joop heddi e winndere ndee: Farayse, Amerik, Belsik, Holannda, Maali, Gaboo e nokkuuji goɗɗi ɗi limotaako. Kono Kanel ena tiiɗaa fuutaŋkaagal no feewi sabu ko ɗum tan o yimata. Ko Pulaagu kadi...
19-08-2012

...ngenndi ndii ñaagaaki leydi ndokka, ena mbaɗa heen golle mum en, ko joom en barke (ngaluuji) ummoto caggal leydi ngadda ngaluuji mum en cooda leydi ndii. Ngoon saango ma horte ɗo remaa alaa k...
15-07-2012

....kassataya.com) ena bismii-mi e yeewtre ganndal nganndi (informatique) lewru kala laawol gootol. Bismotoo yeewtere ndee ko musidɗo men Khaly Thiam gonɗo to Memphis, Dowlaaji Dentuɗi. E nduu lewr...
03-06-2012

22. NGULLUNGU: Maymuna Cuun yahii
(News/Société)
Hitaande 1962 haa hitaande 2012 ko  daawal nguurndam gooto he firlitɓe cagataagal mum en he ɓamtaare leñol Fulɓe to leydi Senegaal he hiirnaange Afrik. Banndiraaɓe, on calminaama, en
14-05-2012

23. TIGILDE KELME: Ngaree njiñtee tigilde men hesere ndee!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Musidɓe tedduɓe, en ngartii e duu lewru e golle men e yiɗde ɓeydude ganndal ɗemngal men. En mbayrii addude tigilde sanne kono ko waasde jogaade yaajeende tan. Kala sahaa, miɗo hatojina e heblu
05-05-2012

... mbelemmaaji nguurndam ɗi ngonaa caasooji haa bada, hollaa-haɗaa nafooje aduna kuuɓtidinɗe, duumotooɗe. Neɗɗo, kañum fof e anndude walla humpitaade ndeen ɗawre, ena arana ɗum e nd...
14-03-2012

...akkkunde hay baɗte tan e hay baɗte! Makki Sal bettii heewɓe nde o hawi Wadd e nokkuuji ɗi limotaako, haa teeŋti e gure bayɗe hono MBuur, Maatam, Fatik ekn. E hiisannde fuɗɗiinde teeŋtu...
27-02-2012

...m hollude salaare maɓɓe. Kono laamu Wadd hulaani haa ko ena yahtira caggal. Gila nde leydi ndii motti foofaango mum ena fadi kuwgal ummingal to CC, Wadd ena golloo les ngam heblude naatngol mum...
22-02-2012

...iya, Niw York, Koloraado, Kolommbus, Sen Luwiis, ngati ena wiyee mo limti kala juuma kono arɓe ɓee limotaako! En teskiima noon gardol catal Niw York ñalnde 4 ndee e gardagol ceerno Yuusif Acc...
21-09-2011

...ede. Gooto fo wiyaa yoo janngu Faatiha laawol gootol e Salaatul Faatiha laabi sappo, duwoo nde Alla yurmotoo, yaafoo MBasu Ñaŋ. Ko sahnga waktuuji 19:00 yimɓe ɓee caaki...   ...
01-08-2011

...ko jidaani tan e mawninde innde meere meere nde aldaa e darnde e jaati, ngati ɗe ngaldaa e golle memotooɗe! Waɗaani Murtuɗo Joop mawɗo wiyeede-mo Murtuɗo walla Mammadu Sammba Joop! Waɗ...
11-06-2011

30. COFTAL NGAANNDI: Ngaree muusnee koye mon kadi e tigilde kelme 5
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
E ngartii kadi hannde e dingiral pije e ɗemngal pulaar ngam addande renndo ngoo kadi ko ena muusna hoore balɗe! Njaafo-ɗon noon sabu ko gaantude-on welata min, haa teeŋti e gaantirde-on ko ɓamt
29-05-2011

...ibini nii toɗɗagol Alasaan Watara hoyreejo leydi hay sinno Loraa Kuduu Gbagbo wiy ko aadanii Allah ummotaako : Alfaa Blondy: Welaani haa welaani kono hay pette e goɓɓe jooni ɗe ko kodduwaaryaag...
21-04-2011

...a ngonndi ko e laamɓe mum'en dariiɓe ena cirŋinanii suro Israel. Ngati ɗiin yontaaji hay gooto ummotaako wiya ena sontoo laamu sabu ka kayru surata ɓeynguuji Aarabeeɓe e bone Israel. Hol ko...
21-04-2011

...arɓitde laamu ngu e tippo politik renndoyankeewo guuraaɗo o. Mboɗo sikki aɗa rewindii kabaruuji gummotooɗo toon ɗi, tee kadi aɗa waɗti heen hakkille no feewi. Holi no njiyru-ɗaa ɗi ɗo seppo...
27-03-2011

...lonel Momaar Haddaafii mo Libi. No waawi sifooraade fof ina sikkaa ma ɓe ɓooy toon fadde moƴƴere ummotoonde e juuɗe Allah. Aamdu NJaay Zorro, Pulaagu.Com/Gabon ...
27-03-2011

... fof poolgu ngu Lorraa Gbagboo teeɗantoo nguu, hade makko ñaagoraade Gbagboo sabu Allah, nde ummotoo e jappeere nde rokka Alasaan Wataraa, kadi ko alaa e sago o jaɓa ummaade e teddungal o sal...
27-03-2011

...uutankooɓe ina dummbaa e kasooji. Mbasiyitoo-mi on tan ko pelle jojjanɗe aadee yo calo pelle politik motta-ɗe, etee sukaaɓe ɓee yoo janngu, tiiɗnee njangee! Ba Idrissa: Nanngaa mi ko 4 Se...
12-12-2010

...aan Soh fayndaare arwaniire nde fiɓinoo ko e yiɗde waɗande ɓiɓɓe maccuɓe (esclaves) ‘en ummotooɓe Louisiane to Dowlaaji Dentuɗi Amerik ina ngara to haaƴre Mamelle (Senegaal) huunde maa...
19-11-2010

...rivé) walla gollantooɗo laamu,laa budda ndañaa ko nawat maa toon ko wayi no mobel walla moto, tawa ada foti nawde kuutorɗe potɗe ɓuuɓneede tawa ko e nder ladde tuula heela ɗo ndiya...
13-11-2010

...ande leñol. Ko woowi waɗaama! Gila e baɗanteeɗo oo haa e waɗooɓe ɓee, mo woni kala motti foofaandu ɗo Baaba ɓoornatee wutte cuubaaɗo, goobaa haa ŋarɗi.   Baaba e wond...
10-11-2010

... kadi, en njejjittaa ko leydi Kodduwaar woni wirngo walla doole mayre, sibu 40% e ngalu ngaal kawtal ummotoo ko Kodduwaar. Ko ɗiin dalillaaji fagguduyankooji ellee tagnoo ɓe wiyde hay go’to ɓ...
15-10-2010

... e otooji sappo goɗɗi baawɗi yahde heen. Ñalnde 13 lewru Siilto (Siilto) 2001 ka rafaa, rafi motor ka ƴeeŋtinaa e ndiyam sabu caɗeele mekanik e motoor heen senngo wooto. Caggal lebbi maa ...
14-10-2010

...kunde leyɗiire ngam Farayseyaagal (OIF): Wonaa wastanaade Allah ɗiin teskuyaaji ina keewi no feewi limotaako… Soko noon mboɗo yetta heen Allah no feewi sabu o rokkii kam miijo e semmbe waawd...
06-10-2010

...wo aynaaɓe maa agaaɓe Fulɓe, Tuwaareg e Bororoo heewi waɗde ko sahnga ciltirɗi ndunngu tee ngo duumotoo ko balɗe tati tawa nootoo e ngal ɗoon pottital fineyankeewal ko remooɓe, aynaaɓe e ƴel...
29-09-2010

...oyre e binndol e tati huɓindaade walla mbiyen dolde “code de la route”. Ƴeewndel ngel duumotoo ko balɗe tati kuurɗe (Mawnde, Aset, Alet) e ko ina tolnoo e teemedde njeegomo njaɓii ard...
27-09-2010

...nnir on”. Banndiraaɓe yilliyankooɓe lowre Pulaagu.Com Hakkunde-Leyɗeele ngal ɗo naamndal ina moti naamndaade walla o ɗo duwaawu ina jari duwaade, sabu maale iiñturu politik puɗɗaa...
18-09-2010

...onngo waɗi jamma Leylatul Qadiri mum, ko Makka, kadi o hajjori o duwanii Gaboo e ɓiɓɓe mum nde nduumotoo e deeƴal. (Yoo Allah rokku en waɗtude nii mo wuuri). Amadou Njaay Zorro Pulaagu.Co...
13-09-2010

...al garal  emin mbiyma bismilla ma. Pulaagu.com : A jaaraama Maamuudu Daraame. Jooni en mbismoto Alasan Geɗaa Caam, haalana-en seeɗa e ko wayluɓe mbejnoo ko. Alasan Geɗaa Caam: Assala...
23-08-2010

...ama (waɗɗinaama) e dow mon hono no winndiranoo e ɓeen adiiɓe on, mbele maa on kul (Mo). E balɗe limotooɗe. Kala e mon dafaaɗo (mo sellaani) maa o woni ko e ɗanngal, yo o yoɓ yeru ɗeen balɗe...
10-08-2010

...ulaar ngal walla Fulfulde e nder duunde baaba Aadma ndee haa teeŋti noon e jannginde hoɗiyankooɓe ummotooɓe hakkunde leyɗeele. Hare wonnde ndee ɓe poti haɓeede  ko yoo ɗemngal fulɓe ngal...
09-08-2010

... seeɗa mbiyen alaa ko waylii! E nder ɗuum saɗii ngenndi dow duunde nde ndaɗndi e rafiiji jeemotooɗi ɗowngu laamu kala: banndam-mbanndaagu, leñam-leñamaagu, kinɗam-hinɗaagu...
08-08-2010

<< Début < Précédente 1 2 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥