NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés haala yontii 
50 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher haala yontii avec Google

Résultats 1 - 50 sur 50
...o kala garɗo tawat-maa aɗa jogii kurus maa. Ɗoon ɗo njooɗoto-ɗaa waktuuji juutɗi, a dillataa, a haalataa, so wonaa ko maandinir-ɗaa yitere walla junngo. Ko noon haa wirduuji maa timma, ala...
25-01-2019

2. TIGILDE KELME: Min ɓeydii tooke ɗee, haalande ladde!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Tigilde men hesere naatii dingiral hannde! Calminaali tawataa en heen sabu ndee kam jeelaani! Goree miɗo yurmoo on sahaaji sabu miɗo anndi won hiiwtotooɓe tan, ngoya Alla e horaade yiytude wo
01-05-2018

...o ɓe almuɓɓe ceerno Maajakatee. Yanti heen hoɓɓe tedduɓe hono ceerno Faala Sek mo Mogo, haali toon haala moƴƴa baɗte jokkondiral juulɓe e jiɗondiral e moƴƴondiral mum'en. Ceerno Ahmadu Ti...
28-04-2018

...ee ko Alla tiiɗni ɗum. Musidɓe tedduɓe, on njiyi no min mbayi reerɗude e jokkude haalande on golle e balle oo kalifa tedduɗo. Waɗi noon ko anndude winndannde wootere famɗani...
18-04-2018

...altunoonde e jaaynde anndaande e aduna oo fof ena wiyee "The Economis t". Ndeen winndannde haalatnoo go golle mbaɗaten e firooji gannde kese e Pulaar haa teeŋti e ngaandiwal (informa...
03-10-2017

... mi yettinii ceerno Fari laaɓndal ngal, wonaa noon ngam anndude ko doosɗe mbiyi, kono ko ngam o wara haala kaa ɗoon, kecce ɗee ngoppee, yimɓe njokkoo e hammadi kanndiiji mum'en! Hade am...
07-07-2017

...a Madiina Gunaas ñalnde 12 Seeɗto. Ɗiin jaayndeeji Enternet hay wootere e majji meeɗaa haalde haala moƴƴe e dewe Alla ɓaɗeɗeeɗe toon gila duuɓi cappanɗe. Kono tawde ko jaayndeeji ...
16-04-2017

8. TIGILDE KELME: Nduu lewru ko tigilde toosnde, muusnde mbaɗ-ɗen!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
Haala maayii! E weetndoogo hee, en keɓii wortaade tigilde nde en meeɗaa waɗde hono mum. Mi lolliniio postol e Facebook ngam woytaade horaade-mi gaynude nde, Alla e mayre toosde! Mi ɓil ɗo to
10-04-2017

...aa oo! Eey, lewru huuɓnde a sarsaani so cinndel ena e dooyo (veille/sleep)! Ñalawma kuurɗo aɗa haala batiri gasaani, so wonaa kaawisa ko woni? Nokia 3310 keso oo ena jogori jarde hedde...
19-03-2017

10. COFTAL NGAANDI: Tigilde Kelme artii kadi ñiklude hakkillaaji
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
... yarlitaare mbeeɓaani sanne kono haa jooni eɗen ŋati e yiɗde jokkude. Hannde noon mi yiɗaa hebbinde haala! Ngar-mi ko muusnude koye mon, iirtude penndam ngaandi mon e ñiklude hakkillaaji m...
24-08-2016

Musidɓe huutortooɓe ɗemngal Pulaar oɗon nganndi Mozilla woni ko e golle yuɓɓo cinnde wiyeteengo Firefox OS ngoo. Gila nde golle ɗee puɗɗii, eɗen pawi heen gite men ngam hokkude Pulaar
28-12-2014

...ee tammbaade gannde dowrowe e karalle kese ekn. •Jojjannde adiinde wonande ɓamtaare ko haalande ɓiy-ngenndi oo ɗemngal ngal o nanata •Kuutondiral nafowal hakkunde jann...
04-09-2014

... sabu yiɗde anndude nokku mo jinnaaɓe am ummii. Kadi yiɗde kadi ɗigginde Pulaar am sabu hay so miɗo haala Pulaar no feewi ne, Pulaar am oo ena ŋakki laaɓde seeɗa (jaleeɗe...). Pulaagu.co...
26-03-2014

...erno Ibrahiima hollitii sabaabu denndinɗo ɗoo ɗee jaale. Kono tawde fulɓe mbi’i ko golle ɓuri haala, ɗuum waɗi en njuutnaaki e haala hee kono en naat e duɗal mawngal tawa ina waɗi ko in...
08-03-2014

15. TIGILDE KELME: Tigilde fuɗɗorde men hikka hade ko juɗaa ɓenndude!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
...nndooɓe, jaŋngooɓe, awlooɓe, yerwotooɓe e ƴakkooɓe Pulaar on njaɓɓaama kadi. Mi yiɗaa hebbinde haala ngol laawol, ko wiyde-on tan yo on cood Aspirin haa heewi sabu tigilde men 7re ndee wona ...
09-02-2014

...uuji ndee, cermittooɗo njoldudi oo wiynoo en ko oto keso, jaawɗo, ɓuuɓɗo, o addani en kono ndeke ko haala meelannga tan. Ngar-ɗen e Jeebugu 12w40h, ɓennu-ɗen e Wolsaama, naat-ɗen e wuro Borom...
01-02-2014

...arooje hurmbitde duɗal ngal. Dingiral duɗal ngal e jaajde ronki ko nawdude yimɓe ɓee. Hay fanniyanke haala gooto waawaa sifodaade ma ŋarɗugol jaɓɓungal ngal haade kay a yiyraani yitere maa. Ka...
01-02-2014

Leñol Fulɓe, mbaɗten jili (hakkillaaji men) hoto en peccoraade inɗe tawa ko en leñol gootol. Kala he men laaɓndaaɗo, yoo o wiy ko o Pullo, ɗemngal makko ko Pulaar. Ndeenoɗe
17-11-2013

...e nde mbaɗataa fof ; woto waas waɗde ɗuum ! Ilo Soh jaabii  wi’i : eh giƴam mi nanii haala maa kono mi wi’ataama mi jaɓii haa ndeen yonta, jooni kam en njowat ɗoo tan haa l...
17-11-2013

Musidɓe Fulɓe, en ɓooyii tijjaade oo kabaaru pattamlamo! Hannde eɗen njaɓɓoo gootal e kuutorɗe ɓurɗe hatojineede e gannde kese wonande kaɓirɗi cinnde. Ngaal kuutorgal ko tappirde Pu
29-07-2013

...iijo ngoo. O holliti ko huunde ɓooynde diganeede, kono Alla rokki wune ko ɓeeɗoo sukaaɓe. O joofniri haala makko ko wasuyaaji ko fayti e ñiiɓal haa teeŋti e mawɓe nde mballata sukaaɓe ...
09-06-2013

...if Baydi Jallo, ɓurɗo anndireede Dono Sam Paate Jallo, yeewtiyanke hiirde ndee, holliri e ngardiindi haala mum. Nganndu mi hiirde ndee fuɗɗiima e jaati, ko gila nde nan mi daande Hammooy J...
23-02-2013

...ni, nantaaka hono ɗuum na haalee! Kono bona yonii ɗemngal ena salaa hiiseede, kono wiyee kadi a haalataa ngal! Hay laamɗo leydi ndii, hade mum toɗɗeede maa ari hucciti e mikkorooji wiyi: &...
21-02-2013

... Mi miijiima, mi miijtiima haa mi doortiima. Yitere yiyaani, nofru addaani jiyɗo hollaani, nanɗo haalaani. Faayre am mawni, woni e jaalɗaade Sabu kaa ngonka nattuka faamnaade. Won ko...
14-02-2013

Dobo ngam heɗtaade "Haala Yontii" nde 25 Jolal 2012  podcasts/HYonti_IMalalSarr-GKesse_kassataya_25_Nov
02-12-2012

Haala kaa juutaani: ko yiɗde hollude tan golle puɗɗaaɗe ɗee ngam addande renndo ngoo laylatol Facebook e ɗemngal Pulaat. Golle ɗee ko jooni puɗɗii kono mi horiima mooftude siirlu oo (mmj
09-11-2012

...ɓe e Hispanik en. Mitt Romney noddii Barak Obamaa "ngam mande ɗum e poolgu mum". O haalii haala njooɗka sanne so wiyde "ndokkondiren juuɗe e President Obamaa ngam ɓamtude leydi ...
07-11-2012

...o oo. Jaayndeeji Muritani njanti heen (Cridem, Noorinfo, Le Calame, Alakhbar, Avomm, Boolumbal, alaa ɗo haalaaka jaltugol Firefox e Pulaar e nder Muritani. Kabaaru oo feri keeri Fuuta fayi Gine (Guin...
04-11-2012

...oo sahaa ko e ɓaŋŋino CD oo min ngoni sabu min njiɗi ko o anndee e leyɗeele kala. PULAAGU.COM: Haalan min haala CD oo. Hol ko woni tiitoonde makko, loowdi makko gila e gaaci haa e jime? ...
22-08-2012

...o mi etiima ɗum firde e Pulaar ɗum ɗeɓata wonde ko :Jime aynaaɓe Jolof e Ferlo : hol ko soomi e kaa haala ? Nawi-mi e oo fannu wiɗto ko ƴeewtindaade wonde heewɓe wiɗtooɓe e Fulɓe ina nji...
19-08-2012

...mbo lewnaani gooto, Hamediin Defa, Hamediin Idriisa,Hammadi Nalla, Gañɗo hodooɓe lulndiiɓe haala Alla. Ina haani ciftoren haŋki Mbare, haa ngannden lutotonooɓe hare. So hare &ntild...
29-07-2012

...ni, dental ngal e kuuɓal moɗtu poofaandu maa mbiyaa mo woni kala ko sonndu juurii e hoore mum, Allah e haala makko laaɓtude, deeƴde e noppi e regaade e ɓernde. O fuɗɗorii hollitde ko woni Islaa...
22-07-2012

Dobo ngam heɗtaade "Haala Yontii" nde 03 Korse 2012  podcasts/haala-yontii-Firefox_ibrahimasarr_03_Jun_EDITED
03-06-2012

Rajo kassataya (www.kassataya.com) ena bismii-mi e yeewtre ganndal nganndi (informatique) lewru kala laawol gootol. Bismotoo yeewtere ndee ko musidɗo men Khaly Thiam gonɗo to Memphis, Dowlaaji
03-06-2012

Ceɗɗel Mbay e Saydu Nuuru Gay ena njimana Fedde Halayɓe ñalnde 7 Korse to Galle Sukaaɓe kiɗɗo to Nuwaasoot, laamorgo leydi Muritani. Ndee hiirde jeyaa ko e golle ɗe fedde ndee ɓam
02-06-2012

Haala kaa saakiima jeeri e waalo, fuɗnaange e hirnaange wonde hono Biram Wul Dah ((Birame Ould Dah Ould Abeid), mawɗo fedde IRA haɓantoonde ittude kalfiigu Hardaneeɓe, duppii "defte diin
30-05-2012

...JE  Duniyaaru. Janaral Andrew Owe Azazi,  hooreejo  carwo paddal Nigeria  wanngini haalakan ɓaawo  meto  maako be mawɓe lesdi Amirka ha Wacinton. Ambasador Nigeria ...
28-05-2012

Dobo ngam heɗtaade "Haala Yontii" nde 19 Colte 2012  podcasts/haalayontiibrahimasarr19fev2012_edited
16-05-2012

Dobo ngam heɗtaade yeewtere "Haala Yontii" nde 22 Siilo 2012  podcasts/haala-yonti-22-01-2012-ibrahimasarr
07-05-2012

Dobo ngam heɗtaade yeewtere "Haala Yontii" nde 18 MBooy 2012  podcasts/haala-yonti18-mars-ibrahimamalasarr
07-05-2012

Dobo ngam heɗtaade yeewtere "Haala Yontii" nde 19 Colte 2012  podcasts/haalayonti_ibrahimasarrfacebk29Apr2012_edited
06-05-2012

...up, kisa piille ɗee e nate ɗee fof neldaa to Pari ngam sumeede. PULAAGU.COM: Hol ko mbaaw-ɗaa haalande renndo ngoo seeɗa e loowdi CD "Weytaare"? Hammee LIH: CD oo wazi ko...
28-04-2012

...ndaaji FAL2012 oo jaɓaani jaabaade naamne amen. E yiyde makko, maa njaltudi woote ɗee nganndee nde o haala heen. Sahnga waktuuji 8:40 birooji ɗii udditaa, ngati waɗii leeltere ko ena abboo...
25-03-2012

...aɓɓe fellitde, hay gooto sikkaano maa CC yaltin Yuusu Nduur e doggol ngol, waɗa heen Ablaay Wadd sabu haalaama, haaltaama, dukaama, yeewtaama wonde Wadd alaa laawol no ɗaɓɓiri gorlal tataɓal ca...
22-02-2012

...mtumaagu laamu añɓe Fuuta ngu General Abdel Aziz ardini hoore mum. Ngati won ko heddii tawo ko haalaaka e ndee hare. Ko ɗum woni fayndaare konngol men hannde payngol e yieɓe Fuuta kala; ...
28-09-2011

...ude hoore mum, heɓa dowla mum. Ko ɗum waɗi Ameriknaaɓe na baɗa feere fof hoto Mahmuud Abbaas yettin haala kaa to Dental Leyɗeele toh. Kono tawde Abbaas wiyi ko pellitɗo, jooni ɓe njiɗi ko wa...
21-09-2011

...e jam jibinaaka e winndere ndee, ko ɗoon e ɗoon mbiy-mie leesoo ngoo puñcaŋ, mbiy-mi mi yiɗaa haala! Kono mi heñiima, ɗoon tan mbiyaami wonde hiraande ko ko heedi, o mi tawtoy mawni...
21-09-2011

...se gardinooɗo IMF (Booñ Kopporeeji Hakkundeleyɗeejo). Ko goonga lowre men meeɗaa haalde e kaan haala nde wonnoo jeddi keewii baɗte goongɗingol walla waasde goongɗinde tuumamuuya gonɗo e ...
25-08-2011

...litaare pinal men. Caggal ɗum, Diye Faal en, Mammadu Aamadu Lih en e kamɓe arnooɓe ɓee fof ɓe kaali haalaluuji jooɗɗe kolitooji moƴƴere MBasu, kiram mum joganinoo leñol Fulɓe, darnde ...
01-08-2011

Alhajji Seeku Umaar Taal afo diine men wiy : »yoo neɗɗo hul ko haalaa ».Gila hitaande nde darii ina ñohetenoo wonde Modiboo Sidibee mawɗo jaagorɗe gila e hitaande 2007 ko ko j
21-04-2011

<< Début < Précédente 1 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥