NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés fulɓe 
102 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher fulɓe avec Google

Résultats 1 - 50 sur 102
1. toraade
(Commentaires)
... mo e leydi leñol ngol wonaa ko ine yejjita mo,ngati o wuurii dariiɗo o maayii dariiɗo.ɗum noon kodda fulɓe ine toranoo leñol ngol,sibu ustaare nde ko denndaangal fulɓe njahra neene o.wonaa Ibr...
29-03-2012

...adherents de la religion d'Aton ; ces derniers immigrèrent de part et d'autre vers le fond de l'Afrique (fulɓe) et refusait de traverser le Nil pour retourner en Palestine donc ils prirent le nom de...
09-03-2012

3. davvaande
(Commentaires)
Goomu caafal, ko dental fulɓe, ngal ardiiɗum Ceerno men, ceerno jalaal Mahmuud Diine BAH. Goomu Caafal noon, wonaa tan jaaynde binndol, ko kadi defte diine, ko kadi leppi ko heewi e pottite diine
09-01-2012

... goonga ceerno Umar Si a weeɗii junngo maa duuɓi 50 hay gooto hokkaani-ma junngo, naattin e jayba maa. Fulɓe tampii yiylaade maslahaa sabu en njiɗaa wiyeede ko en feccooɓe! Kono saliiɓe fecceed...
28-09-2011

5. JAAROOJE
(Commentaires)
...ati haŋkadi fuɗɗunooɓe miijo ngoo keɓii wune haa heewi. Yoo Alla ɓeydu martaba e ɓamtaare e leñol fulɓe!...
21-09-2011

6. weli no feewi
(Commentaires)
...aama,ceerno ibrahiima malal saar,min njettiima no feewi e njillu maaɗa e usa,battinii e ɓerɗe ɓiɓɓe fulɓe fof,nelaaka e asamaan ko ɓuri cuurki wadde a yoonni a yettini yoo alla ɓeydu ganndal ...
21-09-2011

7. Maanditaare jam e kisiye
(Commentaires)
Maanditaare jam e kisiye! Yo Alla ɓooynu pulaagu.com e denndaangal lowe internet Fulɓe.
05-08-2011

8. Salndu yanii kadi!
(Commentaires)
...o Alla yurme yaafo maa, aan e denndaangal juulɓe! Yoo Alla haarne Aljanna! Sikke alaa, senegaalnaaɓe e fulɓe fof ngoni ko e sunaare. و انا لله و انا اليه راجعون...
27-06-2011

9. Ko sunaare mawnde...
(Commentaires)
...ngoni e winndere ndee sabu oo ko e mawɓe men jeyaa. Fannu mo e heednoo oo kadi ko fanni tiiɗɗo e pinal Fulɓe sabu hannde Pekaan yaajaani haa wooroo etee ena sokli wiɗteede e baŋŋineede haa cagg...
08-06-2011

10. yoo alla kaltu kaliiɓe
(Commentaires)
...aɓɓe haaɗa e maɓɓe, sabu bone ficcat laaci yoo reente,a jaraama seydi saar yoo wuur pulaagu e lowe fulɓe fof...
03-03-2011

11. Yo Alla yurme yaafoo
(Commentaires)
Yo Alla yurme ɓee musiɓɓe yaafoo ɓe. Fannamaa Fulɓe heɓaali laamu doolnungu e nokkuure hay si ko wootere, Pullo daɗataa wareede e hersineede. Yo ɓeynguure ɓee koninkooɓe waraaɓe naɓu wulli
28-11-2010

12. Ngatamaare on ngollii...
(Commentaires)
...kaaɓe! NGatamaare woni mooƴni ɓalli en sabu ko ɓe njimata koo naatata ko e pittaali kala wiyooɓe ko Fulɓe. Miɗo bismoo-ɓe e lowre men ndee etree miɗo eeroo kala e mon nde addanta-ɓe ballal ...
21-11-2010

13. WELTAARE E GOLLE MON
(Commentaires)
...eewii. Ko geno jogii njoɓdi y'o yoɓ-on tawa ko njoɓdi moƴƴiri. Ko nii tigi fati wayde: So ɓiɓɓe fulɓe mbaɗii ñalɗi bayɗi ndaanii fooyodinde, ene haani feññineede haa aduna fof tina. ...
13-11-2010

14. Miijam
(Commentaires)
... ina munya, kono ina ŋati. Neɗɗo mo alaa konngol wawataa lamaade leydi.Alfaa Konnde timmaani. Añɓe fulɓe fof inana puttinii gite, njiɗa pullo lamoo Gine, sabu ɗum ɗoon ma findin kamɓe ne f...
29-10-2010

15. njettoor
(Commentaires)
... e alyatimmagu wonande leñol ngol. Ɓ e njehii tawii feewnitaaka, miñiraaɓe lomtotooɓe mawnaani ! So fulɓe nganndiino Saydu kan, mawninatno mo gila nde wonaanoi sinno. Ngam goonɗin'de mbaawka o...
01-10-2010

16. gine
(Commentaires)
...l e goonga,e waasde nuunɗude wona e fenaande.yoo geno faabo,A adda jam e ɓamtaare e nder afrik kala,haa fulɓe laamoo neemoo,e jookli Afirik fof,Aamiini yaa rabbi.jaaraama goomu pulagu.com...
26-09-2010

Sikke alaa, miijo darnude kawtal pelle fulɓe jaŋngooɓe UCAD alaa ko ɓuri ɗum feewde e haande. Haaɗi on ngannanii koye mon ko foti won'de darnde mon, min mbaawata tan ko semmbin'de on heen. Ngann
14-08-2010

18. Weltaare
(Commentaires)
...edde ndee yahru yeeso,ngam ko fedde sukaaɓe soomɓe ganndal,sabu Allah ina yiɗi sukaaɓe.fedde sukaaɓe fulɓe jokkee golle;yoo Allah won ballo.Umar barka baal mo pulaagu.com,golle maa moƴƴii,a ja...
10-08-2010

19. Ɗanngal
(Commentaires)
...a ɗanngal ɗo. Mbele aɗa waɗi ɗanngal jeeyaa ko teppi ƴellitaare renndooji men ( haa teeŋti e ngol fulɓe) ? Mbeɗe ŋakkaa faamde yiyannde maa nde ɗoon. Ko wonaa ɗuum, mi yettii ma no feewi....
08-08-2010

...Hikka ñoosinooma no feewi so yahaaka. Kono hono ɗee golle ngontaa luut-en so ena wonndi e yiɗde Alla. Fulɓe fof ena toraa nde njanngata, nganndinta, caaktata ndee winndannde e nate mum jooɗɗe! ...
01-08-2010

21. Weltaare am
(Commentaires)
... maa ɓeydan jogiiɓe ɓee kiram lenyol ngol coftal,kadi maa foooɗtan en kadi won e yimɓe.Enen ɓiɗɓe fulɓe eɗen kaani faamde wayde hono Tijjaani Aan walla Murtudo weeɓaani etee ko feccere,kono...
25-07-2010

22. ko moƴƴi fewjaama gabon
(Commentaires)
...taŋke.yoo geno hokku en tawweede ɗii ñalawmaaji pattam lami.fedde fuutaŋkooɓe gabon,nganndee ɓesngu fulɓe fof ina ngodi e mooɗon;e ngal ɗoo gollal,sinno ko sago tawa ko leñol ngol fof,ɓamdi...
25-07-2010

23. Yeewtere yoo jokku...
(Commentaires)
...w-ɗen e mum hay baɗte! Miin e hoore am ko ɗoon ndew-mi, kono haŋkadi mi tawii alla ko nafata waɗtude fulɓe haɓdiiɓe tawa wiyooɓe en njoola en ɓee nana pola, paaynaaka. Yoo faame tan doole yo...
16-07-2010

...nde leñol ngol; goɗɗo waawaa jaabtaade ɗe. Ndee lowre (Pulaagu.com) e lowe goɗɗe ɗee ko dinngiral Fulɓe, ndeke omo jogii ndimaagu jaabtaade no weldi mo. Ko wonaa ɗuum, hay gooto noon umm...
15-07-2010

25. Kaɓdiiɗo men ko oya!
(Commentaires)
Sikke alaa Baaba Talla woyata ɗoo ko mette fulɓe kala, kono hoto ɗeen mette ngaddan en jiiɓaade. Ko muusimo ko ina muusi-mi, tee ina foti muusde kala mo ƴiiƴam pulaagu dogata he ɓanndu mum. Hed
15-07-2010

...jaŋfa sabu o jeyaa ko e daraninooɓe pulaar. So en ngartii e Alajji NJaay bannge mo o waawri gollanaade fulɓe fof, omo bismaa heen. Mbaasen tan wiyde alaa e sago o waɗa tan o waɗa ko njiɗ-ɗen k...
14-07-2010

27. Ginee
(Commentaires)
...makko joofaano,anniya makko kam joofiino.yoo geno yurmomo yaafoomo,kaŋko e maayɓe juulɓe.ndee ware nde fulɓe njaggi,so fooɗanaade;potal ɓiɓɓe Afirik e kala ko ndenndi e dow nuunɗal,wallaay ma...
28-06-2010

28. du aaw
(Commentaires)
Ceerno Aamadu njaay A jaaraama, sabu haaldema seeɗa e nguurndam oo gorko jambaaro,ɓiɓɓe fulɓe fof mbeltiima e ndee winndannde.yoo geno yurmomo yaafoomo,kaŋko e maayɓe juulɓe fof aamiini.
23-06-2010

Ko kaal-ɗon a Aamadu Jool koo ina selli ko o daraninooɗo pinal leñol fulɓe. Won ko nganndu-mi e makko haa heewi hay so tawii min njeydaaka e wuro wooto, min ngollodiima e golle ɗe ARED, PIP e GTZ
21-06-2010

Banndiraaɓe Fulɓe assalaamu aleykum, mi salminii kala ɓiɗɗo pullo ɗo waawi wonde fof e duunde baaba Aadama he. Fedde dental e jokkere enɗam Baambey kañum ne siftorii walla hesɗitinii giɗli
21-06-2010

31. murtuɗo
(Commentaires)
...o)mo darnde mum,e golle mum,e warñeende mum,e ganndal mum,e mbaawka mum,e fof fof mum,o hokki ko leñol fulɓe.ngam o wiy;so ɗemngal leñol ɓamtiiima;yimɓe mum ɓamtiima,so ɗemngal leñol maayii...
12-06-2010

32. Darnde
(Commentaires)
...nndannde faccirnde nafoore darnde ɓeee ngenndiyaŋkooɓe,ndee winndannde tinndinnde holno ɓesngu leñol fulɓe foti daroraade hannde;haa golle ɓee jaambaareeɓe waasa majjude,nafoore muuɗum jokka ...
12-06-2010

33. A jaaraama Aliw Kontee
(Commentaires)
Ceerno Aliw fof a haalii. Mbaydi ena woodi tigi e fulɓe! Kono maa uahde e yiɗde hoore mum e wonde ngenndiyaŋke. oo jamma maa wel sanne! Ma mi ɓeydu heen ñiiɓirde ndee!
08-06-2010

34. ndaw ko yooɗii
(Commentaires)
Mo wiy ina suɓoo ɓurɗo yooɗde e leñol fulɓe,ñande heen ɗekkiiji keewaɗ,ngam saayaarii baŋnge ɓalewol;mbiyaa ko kamɓe paɗɗi fof,saa ruttii baŋnge boɗewol;mbiyaa jooɗ alaa e Aduna he so
08-06-2010

35. mbelamma
(Commentaires)
haa dañee ɓamee ko,onon jey soh fulɓe mbaɗii paɗodiral allah waɗii kohaani kalamo,ene nodditoo e toɓere ngenndiyanke ene foti tawtoreede a jaraama kodi seydi saar golle maa fewi
07-06-2010

[b]Bookar Bah[/b] A jaaraama no feewi e ballal maa, kadi a haalii wonde wune oo ko Pulaagu.com jeyi. Wadde wiy tan ko aan jeyi sabu ko en gootum! Ceerno Haadii kadi ko haali e gollondiral koo ena woo
06-06-2010

Mi salminii denndaangal ɓiɓɓe fulɓe haa teeŋti e yilliyaŋkooɓe PULAAGU.COM . Ene welami tan ko wayi hono ndee rogere so ine haalee mi weddoo heen perƴel-am lamɗam, hay soko mi alanaaɗum hum
31-05-2010

38. Gorko duungel
(Commentaires)
...l ngol,ngam dartude golle oo jaambaaro;mo golle mum naftoraa e nguurndam,warñeende muuɗum ferani leñol fulɓe laawol ɓamtaare,sahaa nde wirnii gite yimmɓe.Min tampataa jaarnaadema,ngam koy jaŋng...
29-05-2010

Hino moƴƴi buy winndugol maanditaare wonande ɓee jaambareeɓe men sabu Fulɓe heewɓe anndaa ɓe. Yo Alla hinno ɓe yaafoo ɓe.
27-05-2010

40. Gorko duungel
(Commentaires)
... maalik gay-mo jaŋngo,Aamadu maalik gay;ko guurɗo birniiɗo gite yimɓe,ngam golle ɗe o waɗani leñol fulɓe;ɓesngu men yejjittaa,ganndo jom kuɗol e kaayit;darnde mum e ɓamtaare pulaar yoolotaa...
26-05-2010

41. yo jogoro jam
(Commentaires)
...awrooro pinal muuɗum yeeso,faandaare nde o jogii e naalaŋkaagal,e yiɗde nde o jogii e ngol ɗoo leñol fulɓe,yoo geno semmbinanmo fof.eɗen mbiya leñol ngol;yoo mbaɗte makko hakkillaaji,eka dari...
17-05-2010

42. So Alla en mbeltiima!!!
(Commentaires)
...are e ngol jimol. Ngoo eeraango maa woɗɗu ɗo nanaa sanne sabu ko ngo yooɗngo, kadi ko jontaaɗo eerii fulɓe! On njaaraama kadi...
16-05-2010

43. Faamamuuya...
(Commentaires)
... heewi. Watɓe hono am nih wonde gannditoro ena jannga heen ko heewi. Ceerno Sayku goonga Fuuta wona ɗo fulɓe koɗi kala kono ena heewi wiyeede Fuuta Jaloo, Fuuta Tooro, Maasina, Adamaawa ekn. En...
22-04-2010

44. Kelmeendi...
(Commentaires)
...o kala e fannu mo ɓuri anndande. Haa jooni ko golletee ena heewi, kono eɗen pelliti jokkude e addande fulɓe binndanɗe galɗuɗe e kelmendi kesiri walla mbirniindi sabu pulaar heɓɓi hannde ɗo ...
18-04-2010

Kala nde kabaaru yalti e lowre men, ena wela-en so ɓiyɓe fulɓe ngaddii heen laɓɓitine walla ɓeyddaari ngam ɓeydude faamamuuya e tiiɗtinde hoolaare e kabaruuji janngeteeɗi e mayre. Ko ɗum wa
17-04-2010

...yi pompiyeeji arooɓe hay ndiyam ngalaa! Ena hersinii e laamu Senegaal kono laamu Senegaal hiisaaki dente fulɓe saka noon ɗo ɗemngal pulaar haaletee! Yontii nde fulɓe ndarii kaala ɗee geɗe kala...
17-04-2010

47. Ganndo mo alaa ceerno
(Commentaires)
...ɗeɗe ngonta gootum,kadi enen fuutaaji titi ɗi,njaɓen ɗemngal ngal wiyetee ko fulfulde,leñol ngol ko fulɓe,.mbaason yejjitde ayaawo haɓrirde ɗo pinal ngal holliraa, tawa ina yettoo kala ɗo fu...
06-04-2010

...,ko daartol mumen siimtaa,ko pinal mumen holliraa,heddiiɓe ellee njeyaaka e senegaal;ɓe njejjitii ko ko fulɓe e sooniŋkooɓe e seereraaɓe ndarii haa senegaal heɓi hoore mum,en njejjittaa ɗo dar...
05-04-2010

49. Fulɓe dado-ɗen yontii
(Commentaires)
Yo jam e kisal ngon e mon banndiraaɓe Fulɓe kala ɗo mbaa-ɗon wonde e duunde baaba Aadama he, haŋkadi de yontii nde kaftoto-ɗen ndaro-ɗen; fotde tottetaake, teetete. So en njooɗiima eɗen mbiy
12-03-2010

50. Certainly a poor review...
(Commentaires)
...annot make judgements about it. But you know there are lots of fake information on the internet about the fulɓe! Many foreign people unfortunately rely on the web to learn about us! That's why I put ...
04-03-2010

<< Début < Précédente 1 2 3 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥