NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés diina 
82 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher diina avec Google

Résultats 1 - 50 sur 82
1. ko weltanaade on
(Commentaires)
...na weli no feewi de wal alla belngal alla wii nelaazo alla wii haa ngartaa yoo alla yo6 ceerno moyyere madiina walli jannde pulaar no nofeewi haa teenti e defte diine ze6e mbazi zee 6e njaaraama yoo a...
03-09-2011

yo allah yurmomo yaafoomo haarnamo aljanna.Garoowo o yo Allah hokku ɗum balɗe juutɗe tawa woni golle mum tan ko nawrude diine lislam yeeso.Yo allah Danndumo e jarabi jawdi aduna.Allah hokkamo woɗ
01-07-2010

3. Jaaraama e mon
(Commentaires)
...yaakaare wonande PULAAGU;COM. Njettoor ena huccinaa e mon kala sahaa sabu ko onon ngoni faarnorteeɓe. Madiina ko jiɗɗo leñol etee ko baawɗo golle mum. En nduwiima nde o ɓeydata tiiɗnaare haa da...
19-05-2010

4. Madame Ba
(Commentaires)
...bannge koltu)! Ina waawi yidde sawtu o kala kediido kono kadi faamde loowdi ndi kala nanoowo pulaar! Madiina min beltaniimama. Mbede wasiyoma hedaade/jokkondirde e Malik paate SOW!...
17-05-2010

5. yo jogoro jam
(Commentaires)
OOɗo miñiraaɗo debbo,woni madiina bah,eɗen nduwanoomo,nde geno sembintamo,geno semmbina gollal ngal o ƴetti ngal,sikke alaa daranaade leñol mum,koy fellude jihaadi jeyaa,e baŋnge mo joomum heed
17-05-2010

6. Abdurahiimu Ñaan ...
(Commentaires)
Haala maa ena yooɗi! Ɓalli fof mooƴii sanne! Ko goonga jimol ngol ena weli, ena yooɗi. Madiina hollii en ko Fuutaŋkaagal daranii. A jaaraama Ñaan.
16-05-2010

7. KELLE ALLAH !
(Commentaires)
...aama nde foti, jibinaama ɗo foti jibinaama no fotiri ene foti fuɗde fuɗii yoo wuur ƴellitoo innde MADIINA BAH. Yoo ɓamto PULAAGU e ɓamtooɓe ɗum. Jaaraama: Haadii Koddooy e Haadii Aan Nje...
16-05-2010

8. welemma!!!
(Commentaires)
...beydu balde e baawde haa pulaar laatoo e kala fannu. Yo wuur pulaar, yo wuur daraniibe bamtude pulaar. Madiina jaaraama, Haadi yettaama e Ibrahiima juuraama e darnde mon seedaande e seedtinnde ngam ta...
16-05-2010

... Basum, a haalii njooɗka tigi. Ko welemma, ko bettere welnde sabu hay miin miɗo wonndi e haaweede no Madiina gollorii ngol jimol. A jaaraama sabu miijo maa ko tesketeengo e renndo men! Ceerno Haa...
16-05-2010

10. weltaare
(Commentaires)
...nofeewi nde tawnoo ko zum vamtaare . on njaaraama haa laawol gonngol Mammadu Aamadu Sambel jeyaazo to Madiina Gunaas....
10-05-2010

11. Binndoowo
(Commentaires)
Yoo Alla yurmo yahɓe ɓe, yaafoo ɗum en. So Alla, alaa fof kaanduɗo e ooɗoo musiiba, saka noon Madiina Gunaas. Nokku dewal Alla, deeƴre, janŋde e jokkore enɗam e janŋde Pulaar. Saka kadi
19-04-2010

...umuuji ina mbara yimɓe sakkantaake peeje e hujja ko nih ceerno mawɗo woppirnoo! Nulaaɗo dee mahaano madiina waɗaano kuura; kono hannde fof waɗaama, yoo fuutankooɓe mbii yiɗaa kaalisaaji mum en ...
18-04-2010

13. DAAKA
(Commentaires)
Eɗen nelda duwaaw banndiraaɓe saŋkoraaɓe,e nguuɗo cumu daakaa to madiina gunaas,yoo geno waɗɓe ɗo waɗnoo maayɓe malaaɓe,kamɓe kam ɓe maayi ɗo ɗaminaa,ɗo yaakora,maa joomiraaɗo waɗɓe
18-04-2010

14. Teddinen ko ngonden!!!
(Commentaires)
...N DEY MBIDO FAARNOROO NGAL DEMNGAL DIMAL, BELNGAL,TEDDUNGAL. Mbido jaarno heen Ceerno jaljalaai Bah to madiina gunaas sabu golle mako e demngal men. Ngati o wadii defte diiniyangkooje keewde e demngal...
02-04-2010

15. jaabowol
(Commentaires)
... no feewi. So Alla, wonande kajjoowo e ooɗoo sahaa mo ngon-ɗen; ɓuri moƴƴude e mum ko adoraade Madiina ngam o waawa juulde toon waktuuji 40, o waɗa toon hay sinno ko yontere. Giɗo men habii...
29-10-2009

16. SELLII
(Commentaires)
...ajju;kala kadi ko bonnata hajju fof a haalii.yoo geno yob moyyere.ko woni tan mi yiyaani heen,ko yahde madiina juula toon 40 waktu;so tawii duum ina jeyaa e jookli hajju,mbele ko adaade madiina buri m...
26-10-2009

17. ZUM KO RUSO...
(Commentaires)
...ero Bah he naalankaagal, no Alhajji Banal fiiliraa lefol haaliyankaagal e no ngamri wanngo fentiraa to Madiina gunaas Ceerno Aamadu Tijjaani Bah Madiina gunaas. Min nduwaniima almuudo ngay ngam golle...
25-08-2009

18. Duwaaw
(Commentaires)
...eede ko juuti,wondude baawol booyen sakkanaade be e duwanaade be.Aamiini;;;;; Aamadu Tijjaani Kase To Madiina Gunaas juuriima on duwaniima on!!!...
28-07-2009

...nga heen haa tiiza,ve caloo fuunteede. kuzol musizzo mon jibi muusaa bah(lollirzo duzal pulaar bah to Madiina Gunaas senegaal)...
09-07-2009

20. Aljanna yaajuzo
(Commentaires)
fuutoreede wano Cerno Muhammadu Joop, ko xasaara mawzo wonannde julve, e fulve, o gollanii diina e pulaaku e pulaar golle mawze, yo Alla hinno mo yaafoo. Buriyaa jallo :cry
26-06-2009

21. Duwaaw
(Commentaires)
Caggal calminaali am e njettoraaji am faade e mon; miin e galle am e wondiibe am e kuubal dental Madiina Gunaas fof e min nduwanoo on nattugol ceerno men teddudo oo hono ceerno muutudo fenaande joob;y
22-06-2009

...laar en) Njahraa. Mammadu Sammba Joob Murtuzo ko jaalal leñol to golle mum e to gizli mum fof. Minen Madiina Gunaas amin mbaawi wi'de amin njeyaa e pooye ze o huvvi duze mumen haa lewlewti; ndañi e...
18-06-2009

23. suusnude
(Commentaires)
...ojineede e men, wadde jokkondral diisno'diral ina himmi, firti waylo waylo nguurndam aduna seerata, kono diina waylotaako, waylaaki kadi haa..., ko yimve vee mbaylii, haa wazii juumve mbiyi diine yoo ...
24-05-2009

...ii hino liɓa ɗum hannde e leydi, gila Konaakiri haa ka dowri, wano Fuuta: Labe, Maamun, Pita, Timmbi Madiina…e ko wonaa ɗee ɗoo gure mawɗe, laamu gaynii siifude kala ko moƴƴi, hino wiya ɗum ...
20-05-2009

...o o woni ko kono ena limtee e jaambareeɓe leydi Senegaal. So ɗum ɓennii, so musidɓe jokkondirɓe e Madiina Gunaas-naaɓe njaŋgii winndannde ndee, miɗo tooro nde ɓe njettinta salminaango am fayd...
28-04-2009

26. Njettor
(Commentaires)
...pulaar ;dudal woddirtaa mo ina jarani yahrude koyde ngam jannginoyde mi ceediima dum e makko;do leegal madiina gunaas doo;ceerno taal ko sehil makko,ceerno taal noon jeyaa ko ngijilon ;seydi saar taar...
14-09-2008

27. gacce mawde
(Commentaires)
...yo oto moyyo debbo joddo ko heddi ko wodaaka so moyyi so moyyani wondaaka. neddo nde timmaata ko ma TIDDIINA LEYDU MUM...
12-08-2008

ko adii fof ko salmin ndi banndi raa6e 6e tiindii6e e laawal faade madiina gunas ngam yaade daahaa hamin naagoo alla yoo alla new jahol new na gartol wada da ha oo dahaa ja6aado ko naaga toon
11-04-2008

29. Ndaw ko haani
(Commentaires)
ceerno Ibraahiima hooreejo dingeral ndaw ko haani e siftorde e sifaade golle Mediina Gunaas sabu fotdeeji tati: 1): Ko 6e juul6e 2): ko 6e haalpulaar'en 3): ko 6e darnii6e pulaar e fulo defte diine
30-03-2008

...mmdu Lih a jaaraama e ndee winndannde waɗnde nafoore e humpito sabu wonaa neɗɗo kala anndani Daakaa Madiina Gunaas. Ko adii kala, ko yettude Allah e juulde e Nulaaɗo (saw) e juuraade Ceerno men Al...
29-03-2008

31. Jokhem Diina Kaam
(Commentaires)
..., Firro Quraana onn kor huude de mii weel torri. Yoo Allhau Unn Wal luu emm. Sabu Pulaaku ko Diina Ismalaamu. Wata enn yejutu Maidhe noor saati. As-saalumu Aleikoum....
27-10-2007

Geno yettaama kadi, tuma mo Ziyaara Ceerno Maajakatee hokki en fartaŋŋe yuɓɓinde ndee yontere e lowre Pulaagu. Geno yettaama kadi nde mbaaw-ɗen artude ɗoo ngam tonngude e ndaɓɓa ko waɗa
28-04-2018

Holi ceerno Maajakatee Kah? Sikke alaa, e ɗii ñalɗi keewɗi nafoore to bannge ganndal golle e balle ceeno Maajakatee Kah, ko seeɗa tan mbaawten jubbude e nguurndam makko. Geɗe ɗiɗi h
21-04-2018

Ko hikka waɗata duuɓi 25 ko ceerno Maajakate Kah waɗantee ñalɗi mawɗi diine e dewal All toon to wuro men Aañam Siwol. Ko ñalnde Hoore-Biir 21 lewru Seeɗto nduu ziyaara
20-04-2018

Ko hikka waɗata duuɓi 25 ko ceerno Maajakate Kah waɗantee ñalɗi mawɗi diine e dewal All toon to wuro men Aañam Siwol. Ko ñalnde Hoore-Biir 21 lewru Seeɗto nduu ziyaara
19-04-2018

...aakde ganndal deftere Alla ndee. Eɗen nganndi ko Ceerno Muhammadu Saydu Bah Rta mo Madiina Gunaas woni fofof makko. Etee kala ko o waɗi to bannge diine oo e dewal Alla, gila e ɓa...
18-04-2018

Ko e weytaare ɓurnde mawnude kabraten renndo ngoo wonde jaaɓngal waktuuji njuulu Lislaam Muslim Pro yaltii e ɗemngal Pulaar. Ko ɗemɗe sappo e jeetati tan ngoni heen, Pulaar waɗti sappo e j
30-11-2017

...ji falnde Afik Bŋ Hirhaange fof mbaɗii adaa e yiɗde habrude wonde cumu muusngu waɗii to Daakaa Madiina Gunaas ñalnde 12 Seeɗto. Ɗiin jaayndeeji Enternet hay wootere e majji meeɗaa h...
16-04-2017

...i e naatnugol ɗemɗe ngenndiije ɗee e janngirɗe laamu hee, kono kadi hesɗitinde kuutorɗe ɗee e ngaddiinaaji ɗii tuugnaade e pine men h)   Naftoraade geɗe kese ɗee ngam naatnu...
04-09-2014

... yo o ubbe to wuro maɓɓe. Kisa ɓe nduttii ɓa payti Welingaraa. Ko ndeen nanondiraa wonde yo o ubbe Madiina Gunaas, to leydi ceerno makko Ahmadu Tijjaani Bah, mo o woni almuudo mum jaɓɗo. ...
10-07-2014

Ñalnde 6 lewtu Seeɗto nduu, Briksel mawninii jibineede Nulaaɗo men Muhammadu (SAW) e gardagol teeddungol Ceerno Dawwaa Bah e Ceerno Mammadu Aali Caam. Lekki Pinal Fulɓe Belsik, fedde ɗ
13-04-2013

...e woni kala yoo heddo ɗo woni ɗoo, daraa ɗo juulde mum ina timma. Nde ceerno ari, nguurndam Madiina Gunaas gila e iwde haa e cosɗo yeewtanaa diɗɗe laamuyankooje garnooɗe tawtoreede ngal...
15-03-2013

Ngam safaara e golle diine ɗee e jokkere enɗam, Ceerno Ahmad Tijjaani Bah mo Madiina Gunaas, immaniima njillu mum, no woowi waɗde e ɗii duuɓi fof nii to Farayse; o hirnde Dakaar jofnde alk
22-07-2012

...ɓe almuudɓe yooɓiiɓe daɗe sahabaaɓe ñande Nulaaɗo mo jam e kisal ngoni e  mum naati Madiina, eɓe mbiya: Ko Laamɗo laamɓe nelmaa ngam yurmeende binnde. Waɗɗiima min ɗoowtaare e...
22-07-2012

...taani ñemmbeede. “Wataraa ko Itileer”,”Gbagbo ko Itileer”… Ngoppee diinaade (duwaade) bone ! Allah ina heɗii on, omo waawi jaabaade duwawuuji mon.Gila ko ɓooyi ...
21-04-2011

Wonnoo ko e lewru Rabii'ul awwal, ñalawma 12 mum, e hitaande inniraande "hitaande Ñiibi". Hannde waɗii duuɓi 1432 e fergo makko. E weetndooga oon ñalawma jalboowo se
24-02-2011

...ma Ayse addani en wirdu laawol Tijjaaniya....Mammadu Sa'iidu Bah ko Tijjaaniyanke, tijjaniyanke haa to Madiina Gunaas. Muhammadu saamasa ko tijjaaniyanke, ceerno Mammdu Aaw ko tijjaaniyanke, Ceernu ...
10-11-2010

BHoli oo garoowo? O tedduɗo cooynateeɗo. En nduwinooma rawane: "Yo en mbaɗtu nii mo wuuri, tawi eɗen ɓeydii en ustaaki." Allah jaabaniima woon e men oon duwaawu. Haayoo lewru ɓural a
10-08-2010

...o tataɓo: Jibiriiru Sammba Jallo Jannjooli Cukko nayaɓo Serif Bah Haawre Cukko joyaɓiijo Muusaa Bah Madiina Gunnaas Halfinaaɓe faggudu: Koolaaɗo kuuɓal: Mammadu Baydi Jah Jorbiwol Cukko gadano: ...
04-08-2010

...o e kala dente juulɓe e DDA. Jalaalu Diin Bah mo Ceerno Aamadu Tijjaani Mammadu Saydu Bah cincuɗo Madiina Gunaas ha yaaja dewal Geno garnooɗo tawtoreede Daakaa Kolombus, Ohayo arii mawninde jamm...
26-07-2010

<< Début < Précédente 1 2 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥