NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés daande le~nol 
50 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher daande le~nol avec Google

Résultats 1 - 50 sur 50
...ira daaɗe e arɓe ƴoogde. So alaa telliiɗo, ngonaa e yimde, oolel maayo ngoo ena ñemtina daande laa, ena sefoo, ena yano-maa. Woni galle, walla pale, kala jiyɗo-ma, haaju mum bonii...
25-01-2019

...amtaare wuro ngoo to banngeeji kala. En keɓii seedamteeje keewɗe ummaade e sukaaɓe e mawɓe wuro ngoo. Daande ko wootere: waasaama gorko mo hono mum saɗi sanne. Maamuudu Buubu Ñaŋ wi...
03-11-2017

...sidɓe tedduɓe enen fof waastaa tawa eɗen ciftora winndannde fattamlamiire yaltunoonde e jaaynde anndaande e aduna oo fof ena wiyee "The Economis t". Ndeen winndannde haalatnoo go go...
03-10-2017

...e, kono ko mawninde enɗam makko e Pulaagu, mawninde giɗli makko e sehil makko Maysuur Sek mo o wondi e Daande Leñol haa hannde. Buuɗi Kummba Ceɗɗel hannde limetee ko e daaɗe ɓurɗe to...
04-09-2016

...i jaɓde naatde heen ko ko o woni fuuneere am koo. Kono kadi nde wonnoo ko Pulaagu wiyaa, mi fawaani heen daande sabu noddaango Fulɓe ena weli nootaade. Ko e Pulaagu min nehaa, ko ɗuum jinnaaɓe ame...
26-03-2014

...wtoraama ñalɗi ɗii. Naalaŋkooɓe men mawɓe e sukaaɓe ngarii, Alhajji Baaba Maal e diɗɗal Daande Leñol jammaaji ɗiɗi ene tambii golle ɗee, ne heedi hakkunde maɓɓe e ɗoyli ...
01-02-2014

.... To batte ɓeeɗoo ɗiɗo, adii e dingiral ko Usmaan Hammadi Joop e goomu mum. Caggal ɗuum Baaba Maal e Daande Leñol njogtii jamma oo haa e 4w25h subaka. Ñalnde 28 bowte 2013 wo...
01-02-2014

Alhajji Baaba Baydi Maal e Daande Leñol njuɓɓinii kiirɗeeli ɗiɗi pattamlami, ɓooyooji daarteede, ñalnde 24 e ñalnde 25 lewru kawle(octubre) hitaande 2013 e nder wuro &Ntil
31-10-2013

...wonande arɓe nootitaade e udditgol duɗal ngal. Waɗi konngol ngol ko Rugi Jibi Sammbayel Soh e ndeeɗoo daande:” ➢ Hilifaaɓe tedduɓe arɓe nootitaade e eeraango ɓesngu mumen ➢ Jinna...
09-06-2013

... "Air Leñol" e hitaande 2011, Dawwuuda Talla, ɓurɗo lollirde MC Tooroodo mo diɗɗal Daande Maayo 76. Hannde kadi en ngartii addande renndo ngoo kabaaru dakmuɗo so jaltugol CD ...
29-03-2013

...ɓe, jettooɗe kadi ngoodanii Allaj joom binnde. Ko ɗoo habbiraa jumaa juulaa. Nde silminaa, ɓamdaa daande dow Allaahumma antas salaam, daande wonti wootere no giƴaango wooto”.  Mbo...
15-03-2013

...ndee, holliri e ngardiindi haala mum. Nganndu mi hiirde ndee fuɗɗiima e jaati, ko gila nde nan mi daande Hammooy Joop e mbaydi penkaan cubalaagu ina yima, ina feekoo: ngummee maabee,  maa...
23-02-2013

...o mi naalaŋke. Sabu oon sahaa, yimɓe ena keewi wiyde "so Iisaa majjirii on tan, keɗto-ɗee, ma on daande makko"! Waɗnoo noon ko kala ɗo ngon-mi, ko mi jimoowo tan. So min ngawoyii walla...
22-08-2012

Hay mo yiyaani fowru, nanii ena ƴuuña! Kanel Joop alaa mo nanaani daande mum walla innde mum e nder jookli pulpule! Caggal muuku-maaka mawɗo e martaba mo "Fooloo" heɓi e win
19-08-2012

...rdaneeɓe naneteeɓe ena mbinnda e enternet, ena ɓami kuɗi mumen ngam joopaade kalfaandi e nder leƴƴi daande-maayo ɗii, teeŋti e Fulɓe e Sooninkooɓe. Binndi aaynaama e geese ɗee haa keewi ena...
30-05-2012

...i sabu ko Abuu Bah udditi barigal ngal. O welni haa weli, o ami haa dakmi, o amni min kadi. Abuuko belɗo daande sanne kadi ko gorko moƴƴo! Alfaa Sek, suka Gawlo gooto joom rastaaji juɓɓuɗi naati...
13-05-2012

...ennuɗi e Youtube walla e fannu ojoo. So golle beyɗe hono nih teskinde njaltii, kadi ko e kuɗol makko e daande makko njaltinaa, alaa e sago min ndennda ɗum e Fulɓe no ndiidorinoo, teeŋti noon e y...
28-04-2012

Oo jamma ko jamma padanooɗo duuɓi e kitaale, woni jamma mo Baaba Maal e diɗɗal daande leñol piji e nder wuro Le Havre, Farayse. Gila dawaa dawi, ko e oo jamma ɓesngu Fuutaŋkooɓe won
30-10-2011

...umpa: ɓe mbiyi tan ko ɓaleeɓe fof yoo taccu maayo, njalta leydi "maɓɓe"! Ɓeya, woni waali daande maayo-en, walla mi wiya waali wuro en, jaɓɓe renndeede leydi, yiɗɓe feccaade e ngal...
28-09-2011

...do ngoo. Pulaagu.com waɗii heen faayiida mawɗo so bayyinde dille ɗee kala Tolbec e lowre men anndaande e nder pulpule kala. Ko ɗum waɗi hikka wonaa tan wonnooɓe Amerik ceedii golle ɗee k...
21-09-2011

... Nde Hooreejo Makki yettii, adii yeewtidde ko e jaayndiyankooɓe leydi Gaboo; nde o seeri e maɓɓe daande ko wootere: “Laamɗo Makki”, “Laamɗo Makki”, “Laamɗo ...
13-09-2011

...gooto e jaale men hono MBasu Ñaŋ ñalnde 26 Korse to Dakaar, Senegaal, fedde Sehilaaɓe Daande Leñol (SDL) e fedde Kawtal janngooɓe Pulaar Fulfulde (KJPF) kawrii ngam yetti...
01-08-2011

... Hooreejo leydi ndi kañum e hoyre mum nde wonnoo ina sabbinoo ngoon felo fawtaani heen nii hay daande wootere e oon demisoŋ. En kaalii to dow mbiy-ɗen ina wiyetenoo e suuɗnde wonde mawɗ...
21-04-2011

...e nayi ɓennuɗi, Siriya ko ko tamaa junngo njamndi e juuɗe leñol Baas en. Gila ndeen kala nde daande ummii inni demokaraasii walla ko nanndi heen, ko ɗoon soƴƴetee gila nanaaka. Cagga...
21-04-2011

...C) wuro Jowool to o dawi to,tamnaaɗo (gardiiɗo) kawtal Jaalo-Waali tawa renndini ko pelle keewɗe palol daande maayo (rewo e worgo). Hannde 14 Mars 2011 o ɗo gonnooɗo jannginoowo ɗemngal farays...
27-03-2011

...mu ñalnde 11 lewru Colte maayndu ndu, woni ko to wuro ina wiyee Sarm El Seek, wuro foŋiingo takko daande maayo woɗeewo haaɗngo (mer rouge). Ñalnde 21 colte 2011, laamu luɓal leydi nd...
02-03-2011

...i Tunisii, kabaruuji ɗi jaaynde Afp ƴettiti, mbi’i ko Ben Ali safretee ko e opitaal Jeddah bannge daande maayo leydi Arabii Sawudiit ndi, kabaruu goɗɗo kadi saaktaa e haalide faraysenaare in...
20-02-2011

...i salaare laamu Mubarak ena mbaɗa ñalnde kala. Laamu nguu renndinii doole mum kala ngam soƴƴude daande ndee filñitaare. Hakunde 20 000 e 30 000 poliseeɓe caakaama e hakkunde wuro Kee...
28-01-2011

... nii ɓe ŋati peɗeeli maɓɓe ɓe picci, ɓe mbiyi kala nannooɗo kaan haala maa nantu ɓe codii leggal daande makko. Ko goonga nii ɓe keɓii sodde daande makko kono haa jooni miijooji makko...
19-01-2011

Bawɗi ndimaagu kadi tunngii, bawɗi Daande leñol tunngitii e nder wuro laamorgo Gabon Wuddu Leydi! Oo kikiiɗe hannde nattii wonde buleet e Liberwiil, laamorgo leydi Gaboo; wonaa tan nii to
10-11-2010

...ɓaaɗo hannde e Normanndi oo. Kanel Joop, gooto e yimooɓe ŋanaaji hawruɓe ɗoon toƴƴani renndo ngoo daande welnde, moƴƴnoore ɓalli, diŋiral wonti rippande wootere awluɓe yimooɓe e amooɓe!...
08-11-2010

...ardagol Ibrahima Baare Maynasaraa ngari teeti laamu makko, Jeneraal Baare kañum ne woodi fertiiɓe daande mum keɓti jooɗorde mum njooɗii pawndiri koyɗe. Laamu ngu hooti e siwil en ko e Jola...
25-10-2010

...tilde;alnde 21 lewru bowte 1949 to wuro ina wiyee Yako to Burkina Faso (Haute Volta), añɓe pertii daande makko maa mbiyen o waraa ko ñalnde 15 lewru Yarkomaa 1987, to Wagadugu wuro laam...
15-10-2010

...o debbo e gorko. E nder ndiin mbaydi aƴƴere rewɓe, gorko joopo walla jeŋjeŋo o rokkii daande (seerde) laabi capanɗe jeetati e joyi (85), nde tawnoo hay kullel daga ko kanko ɓuri ...
14-10-2010

... Caggal nde ɗuum ɓennaa  haa yaltirde Ndar, ko ɗoon tawaa  Seekh Jara mo haalirde Oolel daande maayo ngam o yeewtida e ardiiɓe njuɓɓudi ñalɗi pine ɗii e ɗemngal Farayse,...
14-10-2010

...ewi fof waɗtinta ko rufde». Ko doggol ɗe ɗo caɗeele pawndirɗe fof tagi Samiyel Saar heɓeede e daande, weddii kure e conndi e jooɗorde mum. Heewɓe mbiyi ina woodi ko suuɗii caggal demi...
07-10-2010

...ɗi wofi, leeɓi mum cirŋinii Ngaari am mawndi huuni oodi, aastii leydi jattinii Haange jaabii lotti daande, oolel naatii e nder jeeri E ngonka am ɗo ngonmi ɗo, a waawa diisde keeri Hakkund...
01-10-2010

...awninde ñalngu ngo Alla toowɗo oo happii-mo, wiyi ko kañum ɓuri-en yiɗde-mo, Alaa e sago daande am nanee heen, alaa e sago darnde PULAAGU.COM sooynee e nguu ñalngu. Hol ko waɗ...
27-09-2010

...e nde me”  (2006); O sankorii ko duuɓi 26, e tuma nde yonta oo jarribaa e makko. She She joom daande welnde, limmboowo naayoo yimɓe mbeltanoo ɗum, ko ɗuum tigi waɗii mo gooto e labaaɓ...
16-09-2010

...go islaam, dental juulɓe ngal haftii darii naayib wuurni, Imaam darii hucciti fuɗnaange habbiri, hartii daande dow sellunde o juulni darɗe ɗiɗi ɗe njuutaani darnde heen fof ina wondi e Fatiha e ...
13-09-2010

...ri goɗɗum ɓe njiɗaa haalde. Go’to fof hujjii ngantu mbo yiɗaa yahde. Neene Pullo ƴoori ɓeydi daande; Fullaani saɓɓitii, yiili hoyre woni e haamtaade. Hono hojom Yerel haftii wi’i:...
13-09-2010

...i, caggal ɗuum Mammadu Ñaŋ loggi ɗiɗaɓol, tataɓol haa e nayaɓol ngol. Loggol nayaɓol e dow daande diɗɗal Cewɗi Konngo ngol noon ko penaltii. So tawii ɗiin loggi kiisaama e to...
12-09-2010

...hedde 1880 (wolde Abdul Bookar e Tata). Ko Caggal pusgu Tata woni darjugol maa dowlugol innde nanaande anndaande hannde ndee hono Magaama e liitaama, maa mbiyaa Dugu Bah Sahre Nayeera Ceene Dime Tulal...
23-08-2010

...a woodi e leydi he sariyankooɓe jaambureeɓe tawa kadi ko jaambareeɓe huɓɓuɓe ɓe njaɓataa lelnande daande hay gooto so wonaa ko sariya haali. Ɓe mbeddiima kadi eeraango fayde e ɓeen wonde yoo...
23-08-2010

...a ko oon lannda go’to tan wanngotonoo e dingiral politik Caad ngal kala kaalɗo ko wonaa ko o haali daande mum sodee walla weddee e kasoo haa buutufal wutta. Nde tawnoo ko laamɗo cañ...
19-08-2010

...wonaani e yeebaade diine oo?  Holi fayndaare ɗowgu (politik) laamu Moritani nde ɓaafti kette leydi daande maayo, ina yeeyi ɗumen ɓe njeyaaka e leydi ndi? Mbele dillinii ɓeen sikketeeɓe ko f...
13-08-2010

...Allah mo jam e kisal ngoni e mum: "So gooto e mon ina hoori yo tewo haalulaaji bonɗi kam e toownude daande. So tawii woon ƴattiiɗo mo maa riggiri mo hare, yo o yonndikino wiyde: ko mi koorɗo,...
10-08-2010

...ndation" tawi kala gummiiɗo ummanii pulaar golle mum ina tonngee heen; kala deftere faayodinnde winndaande e pulaar ƴeewee no muuldaa.  Saydu Saar, bismiiɗo hiirde ndee to galle mum, ɓam...
07-08-2010

...a e jaale cubalaagu; sappotooɓe keɓti Mikorooji ina cappoo Jimɗi Baaba maal: gubbol, ɓaytoɓayto fayi daande maayo ina yahda e daaɗe reftotooɓe Rewɓe subalɓe ɓee ŋabbi, ngaddi liigu mumen nd...
01-08-2010

... o e njettoor kuɓtidinɗo e kala tawtotraaɗo jamma o hay jiɗnooɗo tawtoreede dañaani. O ɓamti daande, o yeeƴii ñaamo e nano makko o wiy: "mi alaa kongol no njettirmi jooɗiiɓ...
26-07-2010

<< Début < Précédente 1 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥