NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés daaka 
89 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher daaka avec Google

Résultats 1 - 50 sur 89
1. Cumu Daakaa
(Commentaires)
Alla jaaraama a jaaraama Saar! Yoo Alla wallu no ɗee peeje ciyniraa, haa teeŋti e ñifirkon kon, mboɗo huli wulaango (alarme) oo seeɗa so ɓeydataa hawjeende, sibu no mbiyɗaa nii ko wemjeende boo
17-04-2017

2. ko weltanaade on
(Commentaires)
daakaa na weli no feei maa mbiyaa 6uri juumri welde sabi wonitoon dewal alla 6olal mo jillaani alla wii nelaazo alla tan haa ngartaa daakaa na weli no feewi de wal alla belngal alla
03-09-2011

3. Mette ndiwataa ɗoo
(Commentaires)
...fulla tan ko so tawii laamu Senegaal ummaniima yoo goonga yalty jooni jooni. So ɗum alaa, hay gooto wonndaaka. Onon julaŋkooɓe kadi so on mbaawii, uddee bitikaaji mon balɗe tati ngam hollude suna...
14-07-2010

4. binndoowo
(Commentaires)
... tan ko waasde nehdi, waasde nezzaagal, waasde ngenndiyankaal, laamve , laamiive Afrik. Laamve, ve ngon'daaka, waylude, ngon'daaka moxxin'de, laamve, ve huunde wootere woxi,; ndeen huunde woni joozaa...
06-07-2010

...na selli ko o daraninooɗo pinal leñol fulɓe. Won ko nganndu-mi e makko haa heewi hay so tawii min njeydaaka e wuro wooto, min ngollodiima e golle ɗe ARED, PIP e GTZ mbaɗdatnoo. Min njahdii e nokk...
21-06-2010

...ol koo ina selli ko o daraninoodo pinal leñol. Won ko nganndu-mi e makko haa heewi hay so tawii min njeydaaka wuro, min ngollodiima e gollondiral hakkunde ARED, PIP e GTZ. Min mbaddii njahdii ngam he...
21-06-2010

...ol koo ina selli ko o daraninoodo pinal leñol. Won ko nganndu-mi e makko haa heewi hay so tawii min njeydaaka wuro, min ngollodiima e gollondiral hakkunde ARED, PIP e GTZ. Min mbaddii njahdii ngam he...
21-06-2010

8. daakaa
(Commentaires)
:cry miɗo nulda duwaawu e ɓeen ruttoraaɓe: ruttiiɓe ɓee yoo geno yurmo yaafooɓe: yoo haarnuɓe aljanna:yoo geno haaɗnan en ɗoo ɗii musibbaaji kono paamen tan so leñol daranaaki hoyre
20-04-2010

seernaaɓe haɓantenooɓe yoo rewɓe kaddine ɓee ko jooni potnoo ummaade. Daakaa wonaa maggal kay; sabu ɓeen mbiyaano woto laamu naat e nder TUUBA. Laamu noon ko to nafoore mum woni tan wattata hakk
18-04-2010

10. DAAKA
(Commentaires)
Eɗen nelda duwaaw banndiraaɓe saŋkoraaɓe,e nguuɗo cumu daakaa to madiina gunaas,yoo geno waɗɓe ɗo waɗnoo maayɓe malaaɓe,kamɓe kam ɓe maayi ɗo ɗaminaa,ɗo yaakora,maa joomiraaɗo waɗɓe
18-04-2010

11. Ngummo-ɗen he joɗnde
(Commentaires)
...haa teeŋti he mo alaa hay waadere. Mboɗo sikke laamu nguu ina yani sariya. Haaɗi wonii, en nganndii Daaka wonaa maggal Tuuba, ndarano-ɗen koye men....
18-04-2010

12. miin dey leydam haawikam
(Commentaires)
soko goonga laamu senegaal tiinaaki hol fof ko laamu men yeebori dente baaze ni ko fotino daaka aduna fof to hawrata ngam rewde alla laamu men ina mu66i gite mum ina nangi junngo mum yiyata wazata ina
16-04-2010

13. daaka
(Commentaires)
yo alla yurmo yaafo baba samba kajja ko e sakki6e daaka6e yoo alla yurmo yafoo
16-04-2010

14. sannza
(Commentaires)
puuntaazo vuraani mo taxaa zemngal mum, lotinanaa puuyngal cuk cuk cuk... laavii mo maayaani takdaaka, tax zemngal maa mi lomtinane ngal amam, zuum hoolnaaki, ko puuyzo javata zuum, jannde e faamde wo
03-10-2009

...so yaari ni e senegaal, on paamani to paarete non ? Ngoppe niettooje, juurnode ko haalete ko.Paame ko windaaka! Mammadu jah wuuri ha maayi faama ka, ko jooni won heen niewata ko yidnoo! ko jikkuuji...
07-09-2009

16. SENEGAAL DEMDE NGENNDIIJE
(Commentaires)
...ullo noon o daranoo demngal makko hono no Sakhir Caam en nih; sabu anndube fof ina kawri so demngal winndaaka heewi ko maayde demngal noon so maayii yahdat e pinal mum yo ALLAH dadandu pulaar e bone ...
04-09-2009

17. woote Muritani
(Commentaires)
CUBAGOL WADAAMA BENNII YO ALLAH WALLU KALA POOLDO KONO NGANNDEE BIBBE MURITANINAABE FOF POTNADAAKA E OON FANNU ;SABU WON YIDNOOBE TAWTOREEDE E NGOLDOO CUBAGOL KONO TAN KO YALTINANOOBE LEYDI NDI BURN
20-07-2009

... moungal.Gal leggal hi u gol gal wadhi Dinguirawi et hari ka bhe yi i gal legal woo ko dhon bhe haanouno daakade kan bhe et Kounou molanaagu gu bhe ardi et mun kon.Si na mi faayou ko non my andiri et ...
20-06-2009

19. jokkere
(Commentaires)
...iyde Jaanga ko reedu.Rajooji ngalaa,teleeji ngalaa,defte muulaaka,gannde pulaaka,karallaagal kesal huɓindaaka,cafrirɗe ndarnaaka,jokkndiral timminaaka,pine boɗe kooltaaka, so gaññeeje ɗanniyanko...
07-06-2009

20. suusnude
(Commentaires)
...oo wayle, wonaa noon wonaa noon, geno waylaaki nullaazo gozzo arataa, deftere vuraana makko o ustaaka veydaaka haa wutta guttoowo, wadde njokkon'diren, mballon'diren,paamon'diren almuvve e juulve kala...
24-05-2009

...da booydo e aduna he wonaa tan fuuta walla senegaal wonaa tan ne kay juulbe mbdata dum. Ko dum aada mo wadaaka barka. Ene haaloobe doo be fof ko buri heen heewde ko worbe be ngandaa hay dara e ko rewb...
19-05-2009

22. hn
(Commentaires)
...eltii e ngoodo miijo fof mbida jeyaa heen ngati demngal wawaa yaaruude yeeso taw jangaaka winndaaka ngoon miijo kam ena famnii hannde en njii oo aduna oo to tolniido ko nganndal wa...
17-05-2009

...a, hono no ñas wiyri nii, fotnoo ko woppude haa kaan ñalawma yawta, eɗen nganndi jom reedu yulndu won'daaka moƴƴere ngesa. Wadda dey haŋkadi waɗi leydi ndii ko no cefel be'i nii, o woƴaako woo...
07-05-2009

24. weltaare mawnnde
(Commentaires)
...MADU SAYID BAH,Kko ceerno balludo lislaam mawnini sari laawol men laawol CEERNO MEN SEEK TIJJANI,daaka, ko dental alliyankaagal, mawnngal, laa6ngal ceningal,ngal hono mum we6aani e dente...
01-05-2009

...nndi wonaa neɗɗo gaa-e-gaay jaɓɓortee noon ñalnde heen. Golle makko e balle makko ngaddanii hannde Daakaa wonde kawral diine ɓurngal mawnude e Afrik Bŋ Hirnaange. Kono haa jooni eɗen poti ɓu...
28-04-2009

26. mi sikkaani
(Commentaires)
...o kirsudo won kuttudo.nyande 6.6.09 so todde leydi muritani ndewnaama laawol koni sikkaani ko.so asi toddaaka koori kadi be lettirta doole sabu ko haalete ko ina heddi no feewi....
10-04-2009

27. yo alla wallu
(Commentaires)
...gaabe walla ko hulbimaabe.ina selli leydi ndi fewtata so yimbe kawritaani.kono yimbe hawrata to googo haldaaka.mi hettiima haala makko to lamorgo gorgol. e mokkuji hewdi o haali ko heewi.heddi ko yo ...
29-03-2009

...iyatno noon, kono ko duum njogiden,ko noon kadi mbiyden!!!jogiibe luure e yidbe wadde koye mumen tawa mbadaaka,been ngonah feewnoobe,be ngonah fotbe wadeede huunde,won ko be njidi,nde be kebi dum fof ...
06-12-2008

29. hawtaare ko halkaare
(Commentaires)
...adi nde ina fukkini nofeewi.kadi so muritani wadaama rewokel ko miskineebe tan tampaata kadi caoaato wonndaaka dum.sabu so leydi moyyi wondaako so moyyani wondaako.ina hawni e wiide ina lunndo aduna f...
23-10-2008

...o Jinnaado mum,so Giyi mum honngii dum, hello e hakkille,Alla dacca!soorna joom mum e ladde,so wuurii anndaaka,so maayii jommbaani!!!!!!!KOY,JOMMBAANI KOY, KOY KOY KOY :grin...
08-10-2008

31. ina haawni
(Commentaires)
...na keppuno nde korka gasaata wadde e leydi itali kanbe fof be mbaadi saali mawdo mi waawa haalde son nanndaaka sabu ina jalni nofeewi.mbodo wiy on juleno wuuri yen boy tonyodirde.mbodo nanndo nate am...
02-10-2008

32. fepindaaka
(Commentaires)
Ko winndaa ɗo koo fepindaaka ko huunde waɗnde,tee firtotaako ,kadi ɗum roɓɓindaa ko e kibar.com ,.Ko wonaa ɗum koo fotaani naatnude heen leñol dental mum e ceeral mum, kala ko nanaa ko ko yalta
28-08-2008

33. gacce mawde
(Commentaires)
...obe buuri fewnoobe ko heewi e mabbe ko yidde laamu ta e galle moyyo oto moyyo debbo joddo ko heddi ko wodaaka so moyyi so moyyani wondaaka. neddo nde timmaata ko ma TIDDIINA LEYDU MUM...
12-08-2008

...rmeende Allah won e makko) oon Almuudo "Ceerno Mawdo": Muhammadu Saydu Bah. Eden nganndi darnde makko e daakaa hee, e fuutangkaagal. So wonaa tan duwanaade yahoo6e 6ee, laawol 6ural et daakaa jabaa...
03-04-2008

35. temmbere haala kaa
(Commentaires)
...um nyaawa dum .mbele kala goddo laamiido miijoo moyyinde golle mum hade leydi mum nyaawde dum .so duum wadaaka paamen haa hannde lenyam-lenyaagu ina heddii. mi anndaa so odon paami maawuya follaaka,wa...
03-04-2008

Mammdu Lih a jaaraama e ndee winndannde waɗnde nafoore e humpito sabu wonaa neɗɗo kala anndani Daakaa Madiina Gunaas. Ko adii kala, ko yettude Allah e juulde e Nulaaɗo (saw) e juuraade Ceerno men
29-03-2008

37. kawral
(Commentaires)
...aama kala senegaalnaajo dariido e potal bibbe leydi ndi. ceerno oo ne golli,sabu amo waawnoo wiide o wonndaaka, haa goddum jola heen, tawa kaaldigal ene waawi gaynude dum. duum noon wasya faade e wadd...
04-01-2008

...du Hampaate Bah, yo Geno yurmo mo yaafoo mo. Fulbe no heewi e ndii leydi, kono haa jooni doole ma66e anndaaka. Mi sikki hay lenyol ngol he6tinaaka...Hi6e hod`iri to Rewo leydi ndii... Yo 6eydan en...
29-12-2007

39. yaakaare gasataa
(Commentaires)
...ii6e men fow duwanaa, yo Geno yedhu 6e njarnere makko toownde...Enen kadi jokken golle,ngam mo wuurii anndaaka soo maayii o hattetaake (yeewetaake), wuurdho mo liggaaki soo maayii o wulletaake, Ceerno...
23-12-2007

40. TIGILDE KELME: Min ɓeydii tooke ɗee, haalande ladde!
(Langue et linguistique/Coftal ngaanndi e pije)
... wayi noon. Ɗee tuppe e kebbe ena njaawi jikaade e njañca, njiiɓondira gude tuuba! Ko ɗum woni daakamme am, yiyde on oɗon loroo! Wooroo mi maayii jaleeɗe. Ngaccee mi dotta ɗoon yano ngoo ...
01-05-2018

... Hakkunde sukaaɓe jibinaaɓe ɗoo ɓee ena waɗi pasiraagal e jokkere enɗam hay so ɓe njeydaaka e leydi ngootiri. Leydeele keewɗe ngati ena njuɓɓina ko wayi nih ngam toɗɗaade ɓur...
30-03-2018

...ɗtaali sappo mbaasaama e adan hareeji ɗii. Kono ɗoon e waktuuji seeɗa, ɓeydii maayɓe e ɓe nganndaaka ɗo ngoni. Nayi coppaa jaasiiji, codduli mum'en codaa. Ɓurii ujunere e teemedde joyi n...
26-06-2017

... Jaayndeeji falnde Afik Bŋ Hirhaange fof mbaɗii adaa e yiɗde habrude wonde cumu muusngu waɗii to Daakaa Madiina Gunaas ñalnde 12 Seeɗto. Ɗiin jaayndeeji Enternet hay wootere e majji ...
16-04-2017

...jejjitaani Gormbolle Kaŋŋe Usmaan Hammadi Joob, ŋirliiɗo nde ndulumaaji noddi fof so noddaama, so noddaaka ko garoowo, sabu caggal Kaydimmbee ko ɗoo tigi woni wuro makko. Mammadu Dem mo Baabaa...
01-02-2014

Ngam safaara e golle diine ɗee e jokkere enɗam, Ceerno Ahmad Tijjaani Bah mo Madiina Gunaas, immaniima njillu mum, no woowi waɗde e ɗii duuɓi fof nii to Farayse; o hirnde Dakaar jofnde alk
22-07-2012

...Jeŋ Ena wayi hono lofu ɗiɗaɓu nguu jogori hawroyde ko Ablaay Wadd e Makki Sal. Woni hannde ko anndaaka tawo ko hol no karte ngogori "baatireede" e lofu ngaroowu nguu. Idriisa Sek, &N...
27-02-2012

...ral hakkunde Kodduwaar e diiɗal Sammbi bettungal heewɓe hikka! Ko goonga fadanooɓe e ngal battanal ceedaaka sabu kamɓe kala ɓe debbii e maayo nimsa, haa teeŋti e Ganaa e Senegaal, yaakoranooɓe ...
12-02-2012

... to hucci saka laawol deweteengol ɗaɓɓee. Kono naamnal ngenndi haa jooni jaabaaka, hol to pay-ɗen anndaaka, saka hol to ndewaten anndee! Waɗi noon ko anniyaaji njiidaa: ɓee njiɗi ko ammbude ɓe...
28-09-2011

...yi ɓe no Abdul Latiif Kulibali ‘en ina mbaawa gollaade, golle mu’en no haanirta nii tawa keedaaka e hakkillaaji, kulɓinaaka maa nii boom beeli mu’en oynaaka e nder Senegaal. E w...
09-10-2010

...e rokkii ɓe dalillaaji celluɗi potooji laɓɓinde ɓalli mu’en e oon buklet baklet politik mo anndaaka ko jogori jibinde. Baan tuuba horde ba Abdullaahi Wadda jolaa ɓoornude walla duhde Sam...
07-10-2010

<< Début < Précédente 1 2 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥