NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés sud quotidien 
50 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher sud quotidien avec Google

Résultats 1 - 50 sur 50
...tiiɗde. Hakkunde maa e leydi nguurnoori woni ɗoon ko siirlu Alla. Ko leppi mayri kadi njogor-ɗaa suddaade. Ndi suur-maa e aduna, ndi suddu maa e maayde. Ñalnde heen Alla anndi ko kaaldu-...
25-01-2019

... Maamuudu Buubu Ñaŋ wirnaama jamma Naasaande 26 fayi Mawnde 27 to Aram. Gorko mo yejjittaake suddiima leppi leydi. O abbiima yiɗɓe makko Yero Dooro Jallo en, Tijjaani aan en, Saydu Kan en,...
03-11-2017

...e e taaniraaɓe maɓɓe arooɓe. Yeru tan en njiyii ɓiɓɓe Itleer wayluɓe yettoode mum en ngam hersude. Haalooɓe pulaar noon mbiyi: “ Aduna ko dannga waandu, waɗa jaaɓe waɗa murtooɗe&...
05-08-2013

...ɗi ƴaañorɗo wonande ngaddinaaji fulfulde keddiiɗi ɗii kala. Tuggandema Senegaal haa heɓii Sudaan, ngaddinaaji ɗii kala ina mbaawi yi’taade heen koye mumen e tuugnaande e ngaddiin F...
09-06-2012

...le, kadi ina nanantunooɓe mo to bannge yamiroore. Kono caggal nde laamu makko yani ɓe nattii toon horsude e gite ɓiɓɓe leydi ndii, sa   bu Kaddaafi waɗnooɓe tan sawru mum nii ina fiir...
03-05-2012

...etto maɓɓe ena regii, ena teeyi tee ena itti sabu maɓɓe naatnude ga'i keewɗi haa teeŋti e dow Sudaan (3-0). So sukaaɓe Sammbinaaɓe nawii hannde raay, ena wayi hono ɓe momtii mette mawɗe...
12-02-2012

...de ɓuri hannde tiiɗde renndo men e Muritani sabu laamu hersataa, yiɗataa! Leñol ena waawi hersude leñol, kono laamu so hulaani, alaa ko horii waɗde! Ngati hare men foti yiiltoraade k...
28-09-2011

Mawɗo men, ganndo mo mi heɓaani anndude haa suddii leppi leydi hootii to joom mum waɗii hannde duuɓi ɗiɗi. Miɗo wonndi haa jooni e haame nde Alla goddiraani gite amen laaɓda nay! Kono haa
11-06-2011

...e ndee. Rafi jaawɗo, muusɗo yani e makko, diftii fiɗtaandu makko ɗo Njum ɗoo. Aamadu Maalik Gay suddiima leppi leydi, kono  ko o woppani-en koo ko barke mo wonaa seeɗa sabu ko barke ɓuln...
28-05-2011

...u ko wayi no : »mboɗo tuuyaa ƴiiƴam, ƴiiƴam, ƴiiƴam », walla wiyooɓe ina njiɗi hirsude julaaɓe », »mboɗo duudaa hirsude beteeji » Mboɗo ñaagii kodduwaa...
21-04-2011

...mndaade toɗɗiiɗe nguurndam Kawtal ngal, kootol walla jooɗagol FLAM e nder Muritani, Jeytaare worgo Sudaa,seppooji sukaaɓe muritaninaaɓe e ko nanndi heen... 1FLAMNET: Hoyreejo jam ña...
27-03-2011

...i cuddiiɗo makko Suzanne Mubaaraak,ɓiɓɓe makko ɗiɗo worɓe, Gamaal Mubaaraak, Alaa Mubaaraak hay suddiiɓe maɓɓe paltaaka, Heydi Rasekh e Kadijaa Al Gamaal. E kabaruuji keɓaaɗi cakkitiiɗi, ...
02-03-2011

...o wonaa ɗum. Kabren uddital ngal waɗaa ko to dingiral fukuyankeewal 4 lewru Juko tawa adii jaysude maa wanngaade e dingiral ngam weltinde arɓe ɓe ko njaatige festival o ñeeñiy...
02-03-2011

...ima ñalnde 23 e 24 lewru colte ndu ngon-ɗen ndu to Kartuum wuro laamorgo politikyankeewo dowla Sudaa e takko pottital fukuyankeewal biyeteengal Chan ngal leydi ndi heɓi teddungal bismaade. E ...
27-02-2011

...an Muhammad): "So tawii jinnaaɓe mon, ɓiɓɓe mon, miñiraaɓe mon (maa mawniraaɓe mon), suddiiɓe mon, koreeji mon, jawɗeele ɗe paggiɗon (ndenndin ɗon), njulaagu ngu kulɗon saayde ...
24-02-2011

...e hitaande 1979 gorko ina wiyee Idi Amiin Daddaa gonnooɗo hoyreejo leydi Uganndaa. Idi Amiin Daddaa e suddiiɓe mum njoyo (5) e sukaaɓe heewɓe wuurii ɗoon haa maayi e hitaande 2003 meeɗaani da&nt...
20-02-2011

Ena waayi hono won henndu hesudru wutti e yoga e leyɗeele aarabeeɓe caggal nde Tunisii yanndini Ben Aali, gooto e laamɓe aarabeeɓe cikketenooɗo hay gooto waawaa ɓosnude-ɗum! Gila ñalnd
28-01-2011

...ice Emery lumumbaa, Kuwaame Kurumah mo Ganaa, Amilkaar Kabaraal mo Gine Bisaawo, Stev bikokoo mo Afrik Sud, Bartelemi Bogaandaa mo Hakkunde Afrik e Tomaa Sankara mo Burkina Faso mbirni  kono maay...
19-01-2011

...re hulɓiniinde ko fayti e buuñaa baɗaaɗo e coggu licence njeeygu Group Telefonaaji ina wiyee Sudatel tee eɓe mbonni heen nguru walla ƴiiƴam Ceerno Usmaan Sih go’to e gollodiiɓe hoy...
25-11-2010

...awa njooɗii ko hakkunde leyɗeele  mbiyen « diaspora ». Gila Kapiteen Tomaa Sankaraa suddii maa tuɗɗii leppi leydi, leydi tuɗɗi ɗum leppi teddungal ko e hitaande 2007, cuddiiɗo...
15-10-2010

...iyatnoo mo ko musiiba (danger). O wiyranooka musiiba noon, wonde o jogii tan ko cawal makko omo liiboo suddiiɓe makko walla omo boni e maɓɓe, alaa waɗi mo rokkeede ndeen innde ko sabu o haarataa m...
14-10-2010

Jaayndiyanke e winndiyanke Abdul Latiif Kulibali bismiima ñalnde altine 4, jofi talaata  5 lewru ngon-ɗen, ndu hoɓɓe ɓe ɓuraani yeewnude e galle mum. Ɓeen hoɓɓe ko wuyɓe keli ba
09-10-2010

Abdullaahi Wadda Hoyreejo leydi Senegaal weddiima e hunuko Abdul Kariimu mum lonngere politik wulnde jaw, mbele ma o waaw moɗde nde walla alaa, ɗoo e balɗe walla lebbi maa en keɓ heen ko laaɓi,
07-10-2010

... e becce mum, hay so waawa maa foot Wiyooba yo on njejjit Ko ɓenni woto urmbit Ko suuɗaa, woto suddit Penaale woto ubbit. Kono mboɗo ñaagima yah haaloy, yo a haalan ɗum bannd...
01-10-2010

...re Lollirnde Wiyeede Kawtal Mali maa Federation du Mali. Ndeen Fedde ngootaaguyankoore renndinnoo ko Sudaa Farayseyanke (hannde Mali), Senegaal e Hotto Woltaa (hannde Burkina Faso) e Dawomee hannde ...
24-09-2010

... sankaare Hoyreejo goomu Ceni ngu hono Ben Seku Sillaa wiyaa addi kabaaru o maa saakti ɗum ko gooto e suddiiɓe makko. Ben Seku Sillaa gonnooɗo Hoyreejo CENI toɗɗaa e ngardiigu nde ɗo Fedde jaamb...
18-09-2010

...  TAƳRE C Mosammbik-Libi (0-0) Sammbi-Komoor (4-0)  TAƳRE I Sudaan-Konngo(2-0) Swaziland-Ganaa(0-3)  TAƳRE D Aljeri-Tansani (1-1...
12-09-2010

...o rese ko juuti e nder suudu galaas (chambre froide). Imaam Alhajji Ibrahiima Bah ina woppi caggal mum suddiiɓe nayo e sukaaɓe noogaas e tato, o fiilanoo imaam Jumaa Hakkundeejo Faysal mo Konaakiri ...
23-08-2010

...woytaade deppasuuji baɗateeɗi heen ɗi. Maa taw o hoolorii ko o haali ko hankadi o nattii luurdude e Sudaan, sabu ellee ko toon ruggiyankooɓe caddanaaɓe ɓe keewnoo waɗde tuddule mumen, nde mbela...
19-08-2010

...t;  Gila ɗoo noon eɗen teeŋtina: koorka wonaa tan woppude ñaamdu e yardu e jotondirde e suddiiɓe gila puɗal haa mutal..So en njiɗii ɓeydaade naftoraade njoɓdi mum alliyankoori, ...
10-08-2010

... koyɗe ɓole, oon woni jibnaaɗo men Pr Umaar Bah to Dabbe (Muritani). Hannde o hootii sahre goonga o suddiima leppi Fedde Fuutankooɓe wonɓe Gaboo ina nganniyii yuɓɓinde ñalɗi pine...
30-07-2010

...laa, ngol ceekol hakkunde yiɗɓe e añɓe dental leyɗeele Afrik e leydi ngootiri ina jogori suddude naamnde goɗɗe ɗee peewtuɗe e Somalii, kono kadi hay tiitoonde batu nguu so reenaaki j...
26-07-2010

Hay so gasaani ne, ɓadiima: kawgal winndere 2010 to Afrik Baŋ Worgo heɓii ɗo goonga e fenaande ceerti haa laaɓi: battanal, yuman kawre ena fetta ñalnde Dewo 11 Morso e diŋiral Soccer
08-07-2010

... haa 2008 hono gorko biyeteeɗo Albeer Bernaar Bonngoo lollirɗo hannde Alhajji Umaar Bonngoo Ondimmba suddinoo leppi leydi, leydi suddi ɗum leppi teddungal caggal duuɓi capanɗe na’i e ɗiɗi...
22-06-2010

Daande Ibraahiima Moktaar Saar ena wowla inɗe jaambareeɓe Afrik nanaama gile gila. Ko min puɗɗii waɗtude hakkillaaji koo, ko kayre yeƴi pinal amen e ganndal amen wonde pulaar tigi "ko ɗ
19-06-2010

... Ko hikka waɗi duuɓi tati (3) haa yahdi e naange ko musiɗɗo men, ɓiyi Neene men Aamadu Jool suddii leppi leydi. Hannde noon, Pulaagu ina rutta mo leppi teddungal sabu nguurndam makko fof o ...
19-06-2010

...ee kaɗi aarabeere ummaade, wonaa e Muritani tan ɗiin miijooji bonɗi ngoni. To leydi Maruk, Alaseri, Sudaan, aarabaagal ko ko daranii yiɗde falaade ɗemɗe goɗɗe ɗee e ɓamtaade walla huutoreede...
28-03-2010

...ɓe ndaaŋani mbeddaaji (laabi) ngam daɗde kuɓeeje joorotooɗe e leydi. Ruulde mawde punndi e cuurki suddi baŋnge e wuro ngoo haa gila natti yiyde, maa lampaaji torso kuɓɓaa. Galle Laamorgo leydi...
13-01-2010

39. RENNDO: Yeewtere Bagodiinnaaɓe njuɓɓini to Paris
(News/Organisations et associations)
... worɓe nii. Gila hitaande 1952 nde puɗɗiɗen enen fuutankooɓe arde ɗo, haa yettii 1974, nde suddiiɓe puɗɗii ɗo arde nde caɗeele ngalaano, ko wonaa liggaade, neldude, yahde guurte e wel...
29-07-2009

...ar Bah waɗnoo. Mbiyɗen wiyde ana haala golle  ceerno men Murtuɗo wayi ko no wiyde ena dawra horsude maayo tawa woni kaɓirgal mum ko wujo. Kono aɗen ciftora konngol Tijjaani Aan (Mo haali fof...
26-06-2009

...ankooɓe haɓantooɓe hujjaaji e ndeenka eɓooji mum en e ndeer yontere aroore (As, Soleil, Walfadjri, Sud Quotidien, Ferloo, ekn). Damal gollondiral ina udditii kono kadi jamfa welaani sabu so tawii ...
01-06-2009

... ko cuddiiɗo mum, "fiiletee", malla wiyatee "jeewo leydi". Hono ko leydi Afrik du Sud (Afrik baŋnge Worgo), ko Jabob Zuma filaa, kanko noon ko o garko mo rewɓe tato, sappo e jee...
01-06-2009

...lis ina tera yimɓe lanndaaji caliiɗi laamu dadiiɓe ngu. Hono Ahmed Uld Daddaa kañum e Mesud Uld Bulkayri, hooreejo Suudu Sarɗiiji Muritani, caliiɗo joɗaade toon gila kudetaa ( 6 Aout...
29-05-2009

44. HAMMEE LIH: Roɓindo jaayndeejiSenegaal
(News/Revue de Presse Sénégal)
... waɗde, jaaynde ndee hollitii hay Mustafaa Ñas loɓɓotaaka e mbelemma paalel njuumri laamu. Sud quotidien finiri yuurnitoyaade njulaagu kaawniingu. E no Sud haaldi, hakke 11 miliyoŋ mbason...
20-05-2009

45. HAMMEE LIH: Roɓindo Jaayndeeji Senegaal
(News/Revue de Presse Sénégal)
... kaa moññii njoyo. Jaayɗe ɗee nduttiima e haala darnugol cukko hooreejo leydi. Sud Quotidien finiri ko, haala Meeter Duudu Ndooy kollirɗo calagol mum yahdude e eɓɓo ngoo, ka...
19-05-2009

... E njuɓɓudi pulaagu Columbus, ñalɗi ɗii puɗɗorii ko duwawuuji fayde e jaambareeɓe fulɓe suddiiɓe leppi leydi, teskiranooɓe darnde mum en fayde e renndo ngoo hade mum en wirnaade. &Nti...
18-05-2009

...ɓe fedde “ndakaaru e gure nder diwaan ndakaau” hono, “Etente Cadak-Car ene foti wersude suudu ndeenka gollooɓe “caisse de sécurité sociale” ko foti no 40...
12-05-2009

48. HAMMEE LIH: Roɓindo jaayndeeji Senegaal 5
(News/Revue de Presse Sénégal)
...pasuuji meeri  mo Ndakaaru. Toɓɓere darnugol cukko hooreejo artii e tiitoonde mawnde jaaynde Sud quotidien. Jaaynde ndee waɗi ɗum ko naamnal : « Mbele Wade maa yahtir caggal e cuɓog...
12-05-2009

49. HAMMEE LIH: Roɓindo Jaayndeeji Senegaal 4
(News/Revue de Presse Sénégal)
Altine 2009-05-11 - Kolongal politik ɗesi wayde ko hono koko fuɗɗii laggude e ngesa jaayndeeji Senegaal. Ko ɗuum waɗi wootere fof fini tan tufi tiinde mum, hay so tawii won toɓɓe kawritɗe.
11-05-2009

50. HAMMEE LIH: Roɓindo jaayndeeji Senegaal 3
(News/Revue de Presse Sénégal)
Aljumaa 2009-05-08 - Jaayndeeji Senegaal piniri hannde ko haala cuɓogol cukko hooreejo leydi. Eɓɓo kuulal cuɓagol cukko hooreejo leydi yettiima goomu kuule suudu sarɗiiji. Ina jooɗtoraa ɗoo
09-05-2009

<< Début < Précédente 1 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥