NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Recherche mini 3 lettres et maxi 20 lettres
Rechercher les mots-clés dernières news⊂m 
50 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher dernières news⊂m avec Google

Résultats 1 - 50 sur 50
Gila dillere walla boomaare hakunde rewo e worgo e hitande 1989 e laamu laamɗo bonɗo bonnoowo hono Maawuya siidi ahmed "taƴa yaha" haa jooni kootol  muritaninaaɓe moolinooɓe to Se
22-02-2008

Ko e wuro Boobo Julaasoo dille ɗee piɗɗii caggal seppo julaŋkooɓe ngam salaade njaru juuti tiiɗngu e nder jeere mum'en e woytaade caɗtugol nguurdam e wuro ngoo. Seppooɓe ñiŋii ca
21-02-2008

Howhowɓe duunde Madagaskaar kollitii hakke yimɓe 11 maayii, heeɓe woɗɓe mbarmii e caggal nde sooyre "Ivan" yani e leydi ndii. Ko ɓuri 700 neɗɗo mboniraama koɗorɗe mum'en to wu
20-02-2008

Ko wulaango wooto feekii taaro Suudu Sarɗiiji Kosowoo nde wowli jeytaare leydi Kosowoo e dow Serbiy.Kosowoo ko duuwaan jeyanooɗo e Serbiy haa e hotaande 1999, nde Konuuji Amerik e Orop mbommbi Belgr
19-02-2008

Bone so ficcii laaci joom bara foti ko woɗɗitaade, sabuu oo sahaa mo ngonɗen Muritani ina wondi e caɗeele ko fayti e pelle teroriste en ko wayi no salafii en e alkaydaa en. Oo kabaaru tuugnii ko e
15-01-2008

Baɗtanal fuku kawgal Ngenndiiji Afrik (CAN 2008) ko hartotoove njeyi sabu hannde Afrik ena jogii ŋanaaji fettooɓe to leyɗeele Orop. Wiyi noon ko Fransuwaa Bokanndee, gooto e fettannooɓe lolluɓe
11-01-2008

Nyalnde 07 saawiyee 2007, Asammbele NGenndi Muritani jaɓii eɓɓaande sariya yamiroore ciifgol nanondiral gollondiral hakkunde leyɗe ACP (Afrik, Karayb e Pasifik) e Dental Orop. Ngaal nanondiral eɓ
08-01-2008

Ñaawoore Cals Taylor fii bonanndeeje wolde fuɗɗitike ñannde 7 Siilo (january), 2008, e  nder Lahaay, ɓaawo nde dartineede e lewru Korse (june), hitaande yawtunde, sabu salagol ma
08-01-2008

Kibaaru iwruɗo Pari hollitii wonndema Seneral Arafan Kamara, miniteeriijo toowɗo leydi ndin, laatinooɗo Ministre de la Défense (jaagoraaɗo ndeenaaku leydi) fuɗɗude e lewru maarasi 2007 ha
07-01-2008

Haddii tan ko balɗe ɗiɗi hade dowla New Hampshire (DD Amerik) toɗɗaade mo jogorɗo daranaade lanndaaji ɗiɗi pooɗondirooji yahde Galle Daneejo. Ena ɓeydii teeŋtude wonnde Barak Obaama asii ɓ
07-01-2008

Eɓɓo OLPC (One Laptop Per Child) firti ko "Suka fof e ngaandiyaŋke mum". Darni ngoon eɓɓo ko Nicholas Negroponte, gooto e annduɓe ngaanndi gollotooɗo to duɗal gannde toowɗe lollunde
06-01-2008

Fecco (2) (Fecco 1 yaltiino ɗo) -  En foduno jokkitagol winndannde  men yowitiinde e jaambareeɓe men waraaɓe nyannde 22 lewru Siilo, 2007,  e nder Gine, saakitaande ɗoo e pulaagu.co
05-01-2008

Ko jooni-jooni habra e tele Senegaal RTS1: Ablaay Waadd saaktii wonnde caɗeele gonnnooɗe hakkunde makko e Maki Sal ngasii hannde sabu ko ceerno Baara, kalifa Muriid en naamniimo yoo ñif jayng
04-01-2008

Barak Obaama e Mike Huckabee njaltii yeeso e daɗndo toɗɗe laamɗoyaŋkooje to dowla Iowa. Demokaraat Obama ardi ɗo pucci ndogata hakkunde mum e Hilariy Klinton e John Edwards. Obama nawi 37% daaɗ
04-01-2008

Ko hannde dowla Iowa sukkitata daɗndo ngam toɗɗaade jogorɗo daranaade lanndaaji Demokaraat (D) e Republikee (R) e toɗɗe laamɗoyaŋkooje garooje hikka e lewru  Jolal. Daɗndo hikka ngo
03-01-2008

16. PARI-DAKAAR 2008: Daabaaji kaɓɓaama!
(News/Sports et loisirs)
Daɗndo werlaaji e motooje ɓurngo lollude, ɓurngo juutde e muusede e daɗndooji ena jogori ŋaarnaade fayde Dakaar. Hitannde kala, 570 dognooɓe ummootoo e duunde Orop ngam yande e laawol tacoowol w
02-01-2008

Gila njeñcudi toɗɗe laamɗoyaŋkooje njalti to Kenyaa, hakke 250 neɗɗo walla ko ɓuri ɗum waraama e hareeji hakkunde wonanɓe fooɗondirooɓe laamu ɗiɗo ɓee: Kibaki e Odinga.  &Nti
02-01-2008

Hitaande fof jaadiyankooɓe senngo coftal-ɓalli Senegaal ina cuɓoo ɓurɗo lollude e fettooɓe fuku. Hikka noon beeli njowi ko e Mammadu Ñaŋ, gorko mo Cempeŋ pettoowo e kippu Marsaay tawi k
27-12-2007

Gooto e ɓurɗo lollude e  dawrugol leydi Pakistaan, Benaziir Butoo maayii hannde e kikiiɗe hee to wuro ena wiyee Rawalpindi. Yano ngoo fuɗɗorii ko kaŋko Butoo o fellaa e geenol, pelluɗo-mo
27-12-2007

Ñamnde aaɓnde 24 Bowte, sara wuro Eeleega (fuɗnaange-worgo Nuwaasoot), faraysenaaɓe nayo mbaasii pittaali mum'en e kure petelaaji. Ko worɓe jogitiiɓe haa teddi tawi-ɓe e laawol maɓɓ
26-12-2007

Mamma Muusaa Jaw woni binndunooɗo deftere "Les Otages ". Ko daarol ciimtoowol geɗe bonɗe ɗe ɓaleeɓe mbaɗanoo e Muritani e hitaande 1989. Deftere ndee winndaa ko e farayseere. Miɗo wu
25-12-2007

Colgu (désarmement) fellooɓe ena fuɗɗoo e ndee yontere. Kala joginooɗo njogitaari jaynge ena ruttina e laamu mbele jam ena arta e leydi ndii. Ɗum woni ko Loran Gbagbo hurmini to Cebisuu e
24-12-2007

Laamu leydi Maruk artirii jooɗanooɗo ɗum to leydi Senegaal ngam "diisnondireede" caggal nde gooto e howhowɓe lannda PS (Parti Socialiste) hono Jacques Baudin wiyi Senegaal ena wonndi e l
22-12-2007

(winndannde yaltinaande e Fooyre Ɓamataare t°49, desammbar 2007) E lewru mars 2003, eɗen ciftora, laamu Buus e ballal laamu Toni Bleer (Angalteer) e laamu Howaar (Ostaraali) njaɓɓi Nanondiral
21-12-2007

Doosgal men goo kadi yahii, nootoyike Joom binnde, Geno Bajjo mo maayataa Oo. Tugalal men manngal waasaama, sankaare mawɗo men ganndo, finɗo mooɓindiroowo renndo ko ko haawnanaaki Alla, jaka&hellip
21-12-2007

Ernest B. Koroma, Hooreejo Sira Liyon suɓanooɗo e lewru Siilto/September saaliindu (ɓennundu),  ɗaɓɓirii goomu haɓo-coodtaari (anti-corruption), yo ngu tefu, ngu laɓɓina jaagorɓe e kal
15-12-2007

Laamiiɗo leydi Jamahiriya Libi hono Muamaar El Kaddaafi ko koɗo Nikolaa Sarkoosii ɗee balɗe tati ɓennuɗe. Nguu njillu, wonande jokkondiral hakkunde leyɗeele, ko jogorgu teskeede sabu maggu waas
13-12-2007

28. WULLAANGO: Labba Kamara Sankiima!
(News/Culture et les arts)
Abuu Kebe lollirɗo Labbo Kamara gooto e magiyankooɓe ɓurɗo lollude e pulaar hawrii e lajal hannde aljumaa 07 lewru bowte sahnga wawtuuji 17 to Ndakaaru. Ko kanko tan wonno mawɗo jaɓoowo magde e
07-12-2007

29. CAN 2008: Hol no kawgel ngel lelorii?
(News/Sports et loisirs)
Lelngo kawre fuku CAN 2008 Kawgel Dowlaaji Afrik to Ganaa Ko heddii e hurminde kawgel Afrik wonande fuku nattii heewde! Hannde Æ´iiÆ´am ena Æ´era e ko'e fettoo&
05-12-2007

Renndaandi Iran Lislaamuyankeeri toolnii; bismike ciimtol Ameriknaaɓe, hollungol wonde Iran fewndo kaa tuma ɗoo, alaa e ƴellitde (deɓelop) kaɓirɗe nukleer.      &nbsp
04-12-2007

Ablaay Waad bettii heewve nde tinaa o taftiima dowru Senegaal! Ko goonga ena ɗaminanoo maa wood ko waylaa, kono hay gooto ɗaminanooki ena waɗi haŋki 3 bBowte. Laamu Senegaal ena fiddi ɗii lebbi
04-12-2007

Ɗee balɗe fof ina ñuumbee won'de Leydi Senegaal maa waylu jaagorɗe, ɗuum laatiima tawde kay e oo jamma 03 lewru bowte ko bettere mawnde ndee ayaawo senegaal yaltini doggol jaagorɗe kes
03-12-2007

Maalinaaɓe ena njaayaa e nder Farayse sabu 288 e maɓɓe ɓe ngalaa kaayitaaji njaltinaama leydi ndii gila hitaande ndee darii fayde jooni. Ko howhowɓe leydi Farayse caakti limoore ndee. Kono ndeen
02-12-2007

Mawɗo leydi Zimbabwe, hono Robeer Mugaabee, saliima ballal Ablaay Waadd, laamɗo leydi Senegaal e yiɗde-mum weldintinde luural hakkunde Angalteer e Zimbabwe. Eɗen nganndi leyɗeele Orop keewɗe ena
02-12-2007

35. TELEPULAAGU: Mo wiyi en mbaawaa?
(News/Pulaagu.com)
Eɓɓo Tele Pulaagu: Musidɓe won e mon seediiɓe tele men Tele Pulaagu fuɗɗiima. Wonaa kadi ko e ƴeewndooji kono pay-ɗen ko yeeso e oo fannu. Ko adii ko tele ena daroo, ko maa waɗa loowdi. Kono
25-11-2007

Baaba Maal, naalaŋke senegaalnaajo lolluɗo, hollitii yiɗde mum yoo laamu e yontannde njeewtu haa jiytondira. Caggal nde o fijani Dental Rewɓe Hakkunde-Maaje to nokku ena wiyee Kasga (Kayga), diiw
25-11-2007

Seppooji e hareeji kuɓɓii too to Dakaar, Senegaal e subaka hee e ko min kabraa. Ujunnaaji sukaaɓe e mawɓe  ndiiranii mbeddaaji ngam seppude calogol mum'en itteede e nokkuuji ɗi ɓe julo
21-11-2007

Ñalɗi diisnondiral e heblo kootol mooliiɓe Muritani udditaama hannde to Galle Tummbodire (Palais des congès), Nuwaksoot, leydi Muritani. Ko mawɗo leydi ndii Siidi Muhammet Wul Seek A
20-11-2007

39. Saggitorde pulaar/fulfulde yaltii
(News/Langue et linguistique Pulaar)
Kawtal Janngooɓe Pulaar/Fulfulde e Leyɗe Aarab na jokki golle gila e hitaande 1955...Hikka ngal yaltinanii en saggitorde Pulaar/Fulfulde huɓindiinde, ɓurnde caggitorɗe men ɗee fow alɗude to se
17-11-2007

Hannde leydi Senegaal ena dilla dille ɗe paho nanata! Makki Sall woni ngoƴa yoga e ardiiɓe lannda PDS. Yiɗde yowtude-mo e jooɗorde makko nde Ablaay Waadd e hoore mum jooɗɗini-mo. Hay gooto faa
16-11-2007

    Musidɓe, yiɗɓe e daraniiɓe leñol on calminaama kadi tedduɗi e calminaali. Wonndude kadi e yettude-on sahaa kala e darnde mon e gerngal men pulaagu.com, sabu ko on arooɓe,
13-11-2007

42. Jiiɓtere tigilde kelme 1
(News/Langue et linguistique Pulaar)
Musidɓe, haa jooni eɗen njokki golle men e ɗemngal pulaar. Caggal nde tigilde men adannde dañi lebbi ɗiɗi, en pellitii saaktude jiiɓtere mayre mbele eɗen ɓenna e tigilde woɗnde. Jiiɓt
06-11-2007

Caggal nde laamu Muritani kesu nguu nanondiraa e gortol mooliiɓe leydi ndii to Senegaal, Maali e nokkuuji goɗɗi, yaakaare mawnde ena yowinoo e nduu lewru yarkomaa sabu ko e mayru kootol mooliiɓe
28-10-2007

Afrik Di Sud (South Africa) : Lucky Dube waraama. O yimoowo Rege lolluɗo mo Afrik Di Sud (Afrik Baŋnge Worgo), Laki Duubii, hawrii e lajal mum e Naasaande (Alkamisa) saaliinde 18 Yarkoma (Oct). Kiik
21-10-2007

45. Ganaa 2008: Leydi fof anndii ko dadii!
(News/Sports et loisirs)
Pottital Afrik ko fayti e fugu-koyngel 2008 waɗata ko to leydi Ganaa; tuggude e ñalnde 20 lewru siilo haa 10 lewru colte. Ko ñalnde aljumaa 19 lewru yarkomaa kippu fof anndi goomu ɓe f
19-10-2007

46. Ñalɗi pine catal Manta udditii!
(News/Culture et les arts)
Ko hannde 15 lewru yarkomaa udditi to Mantes-la-Jolie ñalɗi pine fulɓe  e gardagol Saydu Bah hooreejo catal Kawtal gnal Mantu. Caggal bismaango Mammadu Abdul Sek e ɗemngal farayse.O bay
15-10-2007

47. Njuulen mo-wuuri!
(News/Religion)
Banndiraaɓe Fulɓe, waŋngiyaŋkooɓe, goomu Pulaagu.com salminii-on. Hannde waɗi lebbi ɗiɗi e balɗe jeenay ko lowre men Pulaagu.com hurminaa. Haa jooni, ko min teskii e mon, ko yiɗde pulaar, y
12-10-2007

Pulaagu.com ena habra on Jaŋngirde men udditaama e http://www.pulaagu.com/jangde. Hol ko woni jaŋngirde? Ko lowre heeriinde ena sawndii lowre mawnde ndee, tawa ko binndanɗe jaŋde tam njaltata heen
05-10-2007

Ndungu hikka to Senegaal So wiyaama ndiyam ko bonni fof maa feewnu ko ɓuri  heen sahaaji ko jam-bone. Tesmaaka jooni ndunngu ngu heewaani arde e lewru morso; toɓo ko e juko kammu heewi ŋaɓɓ
03-10-2007

50. Mali kubeeri Afrik e basket bal!
(News/Sports et loisirs)
Kawgel Afriknaawel basketbal joofii e jammaagu hee to Estaas Mariyus NJaay to Dakaar, leydi Senegaal. Ndeke wonaa ko ranwi fof muuɗee. Kippu malinaaɓe kollii barooɗe Senegaal mbaawka e ngel kawgel
30-09-2007

<< Début < Précédente 1 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥