NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

Rechercher
Rechercher les mots-clés baaba loocol 
50 résultat(s) trouvé(s) au total. Rechercher baaba loocol avec Google

Résultats 1 - 50 sur 50
Fedde Kawral gure Ngalluure Saŋe(Commune de Sanghé) gonɗe e Nuwaasot njuɓɓinii yeewtere fattamlamre e nder Nuwaasot e gardagol Alasan Jallo, to dingiral pine biyetengal Galaksi(Galaxy
27-01-2019

...i am, mo jaɓataa waalde ladde hay gootol sabu wonde deenoowo jinnaaɓe. Umar wondi e mon aan e baaba gila jibinaa. Meeɗaani waalde ladde! Kaŋko ne o finii, o wiyi omo yaha balɗe tati ta...
25-01-2019

... heewɓe ena mbiya ko kañum jibini ngaal duƴƴal ummaniinde-en Jamayka, wuro Bob Marley en. Baaba Baydi Maal ne addii heen jeloode mum sabu makko wonde ɓadiiɗo awluɓe e fittaandu Maysu...
04-09-2016

...e tawtoreede fannuyankooɓe rowrowɓe ɗemɗiyankaagal e winndiyankooɓe ŋanaa en heɓtinaaɓe e duunde baaba Aadama ndee kala. Minen, tawtoraaɓe lulnde « REFONDATION NATIONALE&n...
04-09-2014

... e tawtoregol fannuyankooɓe dowrowɓe ɗemɗiyankaagal e winndiyankooɓe nŋanaa heɓtinaaɓe e duunde baaba Aadama ndee kala. E nder ɗeeɗoo balɗe ɗiɗe, jeewte toɗɗiiɗe ɗemɗiyankaaga...
28-08-2014

...e ñaamdu e yardu ngam safraade. Ndeke cellal ko ngalu e nder renndo men sabu ko kañum woni baaba mum ɓamtaare. So cellal ena woodi tan, maa seeɗa jogaaɗo oo waɗe e nguura walla nehdi...
26-03-2014

...ir, ina wayloo, ina yaha, alaa ɗo darii. Neɗɗo noon wiyaa ko yo o nanndu e yonta mum waasa nanndude e baaba mum. Kono e kii caali, yontaaji ɗiɗi kawrii heen. So tawii bayɗo no am nih ko h...
08-03-2014

...ahdude e lappol muritaninaaɓe hikka, so Geno newnii. Ndeen ɗaɓɓaande wonanoo ko gila e garal Alhajji Baaba Baydi Maal to Ñaabina, ñalnde 23 lewru jolal 2013. Ñalnde ale...
01-02-2014

...aalal mawngal arii tawtoraama ñalɗi ɗii. Naalaŋkooɓe men mawɓe e sukaaɓe ngarii, Alhajji Baaba Maal e diɗɗal Daande Leñol jammaaji ɗiɗi ene tambii golle ɗee, ne heedi hakku...
01-02-2014

...ge worgo maayo, naati dingiral. Ɓeen ngoni Gormbolle Kaŋŋe ganndiraaɗo Usmaan Hammadi Joop e Alhajji Baaba Baydi Maal. To batte ɓeeɗoo ɗiɗo, adii e dingiral ko Usmaan Hammadi Joop e goomu mum....
01-02-2014

...go e mum tan winndittooɓe ɓee njottii e wuro hee ɓe payi galle Jaarga jom wuro oo, hono Hammadi Talla baaba mum Sammba Talla. Ɓe njaɓɓaa ɓe mbis maa ɓe njaŋtii hol ko woni muujibu garaangal m...
17-11-2013

...amadu Abdullaay Jallo dowlirɗo Tomaa Sankara Tokosel yuɓɓinii balɗe ɗiɗi pattamlame e nder wuro Baabaaɓe Looti, laamorgo Laaw hanki e nder diiwaan Baraknaa. Ñalɗi ɗii mbaɗi ko &nt...
09-11-2013

Alhajji Baaba Baydi Maal e Daande Leñol njuɓɓinii kiirɗeeli ɗiɗi pattamlami, ɓooyooji daarteede, ñalnde 24 e ñalnde 25 lewru kawle(octubre) hitaande 2013 e nder wuro &Ntil
31-10-2013

... Maaro Leñaan.e Sammbooru Barka, saajo  miñi mum Alasan e Aluseyni, ɗiɗo funeeɓe, baaba mum Faatimata dikaajo e Tijjaani Aan, luuti tokara baabooy mum, yettinii nulal mum ha...
14-04-2013

...torto-ɗaa e gaaci maa abu aan ka jibinannde Farayse tigi-rigi? DAANDE MAAYO 76:Nde ngon-mi suka, baaba am wiyatnoo-min ko Farayseere yoo haaɗ damal galle,  nder galle oo, ko Pulaar haale...
29-03-2013

...eddotaako e ganndal cuuɗingal e peeñngal pawangal e njanngu mbafoyngu. E nder ɓiɗɓe sappo ɓe baaba makko, Muusaa Bukari SAAR daññoo ɓee, ko kanko daɗi e kala banngeeji. Den...
12-03-2013

...ɓe, seernaaɓe wuro Ɓoggel Fadduwaa, wiyetee ko Habii Ceerno Hamediin Jeŋ walla Habii Ummu Jeliyaa. Baaba makko, kanko Mbaare, wiyetee ko Sammba Bakkaar Siidi Konko Siree Sawa Laamu Yero Jam ...
14-02-2013

...   Ko nde puɗɗii-mi ɗannoraade Dakaar e hitaande 1990, haŋkadi mbaɗtu-mi tawtoreede kiirɗeele Baaba Maal en, Demmba NJaay NDillaan en. Miɗo yeeɓa-ɓe, miɗo heɗoo ko ɓe mbaɗata koo. Mi...
22-08-2012

...e waɗtaa opitaal mawɗo walla opitaal keso mawɗo mahee ngam wontude opitaal diiwaan oo fof. [Baabakar MBay Njaay] (iwdi: cridem.org - fulo: Ibraahiima SAAR) ...
02-06-2012

20. NGULLUNGU: Maymuna Cuun yahii
(News/Société)
...aaɗe oon mo kaalaten hannde: Maymuuna Cuun jibinaa ko hitaande 1962 to wuro maɓɓe Aañam SIWOL. Baaba makko wiyatee ko Elimaan Mayram Aali. Yumma makko ko Pennda Kummba Ummul  to Jahjaa...
14-05-2012

...o Wul Yense Gidimaka, gonnooɗo hooreejo Duɗal Ɗemɗe ngenndiije e Muritani. - Abuu Usmaan Bah mo Baabaaɓe Looti -Yero Doñel Soh, jeyaaɗo to Barkewol, jannginooɗo arab to duɗal ...
14-03-2012

Oo jamma ko jamma padanooɗo duuɓi e kitaale, woni jamma mo Baaba Maal e diɗɗal daande leñol piji e nder wuro Le Havre, Farayse. Gila dawaa dawi, ko e oo jamma ɓesngu Fuutaŋkooɓe won
30-10-2011

...l Gey, caggal nde ɓe ñalli wootde gila puɗal haa mutal ko musidɗo Demmba Jah kisa fiyi ɓiyi baaba mum Yagal Gey ngattu ngu alaa guli, e nder teemedde joyi e capanɗe jeegom (560) binndii...
07-10-2011

...oo e ko fayi arde. Mammadu Dem mo Kisal Senegaal juutniima e siimtande yimɓe hakkunde makko e MBasu en, Baaba Maal en sabu ɗo ɓe ummodii ɗoo ena woɗɗi sanne. Kaŋko Mammadu Dem, o anndondirii e ...
01-08-2011

... daranaade naalaŋkaagal e nder Fuuta, gila eɓe ngoni e duɗe farayseere. Kono Mbasu ko manajeer Baaba Maal, jimoowo ŋanaajo ganndaaɗo e leyɗeele winndere ndee kala. Kono kaŋko e hoore m...
27-06-2011

Daawuuda Gellaay ko ɓiyi Gellaay Aali Faal cawndiiɗo, kono hakkunde makko e Gellaay ko baaba e ɓiyi mum tigi sabo ko Gellaay nehi-mo caggal nde baaba makko ruttii gila omo woni suka. Ngati tiiɗi
08-06-2011

...t Boigny. E puɗfuɗe, yimɓe fof takkunoo ko Henri Konan Bedie hoyreejo leydi 1993 haa heɓi 1999 wonde baaba mum miijo kodduwaaryagal. Henri Konan Bédié kañum e hoyre mum deppii...
21-04-2011

...eere gila ndeen. E leydi ndii, hay daande meeɗaa ummaade ngam salaade ndonu laamu hakkunde ɓiɗɗo e baaba mum sabu ɗum wayi ko hono aada nih e yoga e leyɗeele Aarabeeɓe! Yanti heen k...
21-04-2011

...jaande so wonaa fedde mojiinde diine islaam ina wiyee Aqmi (Alqaida au Magreb Islamic), tawa ɓe mbiyata baaba maɓɓe ko Usmaan Ben Laden. Balɗe joyi caggal ngoon ruggo fedde nde wasiyinooma leydi F...
27-03-2011

...;alnde Dewo hoyre biir 7 lewru Marsa e hitaande ngon-ɗen nde to Bamakoo. Maa taw wonaa wasaade ɓiɓɓe baaba mumeeen Seek Moodiboo Jaara wiy meeɗaani jolde e dingiral politik haa luppi nde tawnoo o...
12-03-2011

...eengo "Pégase", wuro dowri Maruk o fillotoo heen ko nguurndam suka debbo go’to mo baaba mum waɗti ɗum cuddiiɗo. O heɓi ndiin njeenaari ko e juuɗe Beless Kompaawore hooreejo...
12-03-2011

...wi’ joom mum yoo darne e yeeso ñaawooɓe suudu sariyankoori hakkunde leyɗeele (TPI). Baaba Talla Pulaagu.Com/Gabon ...
02-03-2011

...inniraa Toofan. Fergitere wo’tere simsaande walla teskaande heen tan ko teddiniranooɗo maa mbiyen baaba mum uddital ñalawma o daartiyanke konngonaajo hono Pr Elikiyaa Mbokkoloo jooɗiiɗ...
02-03-2011

...c ƴattii Alajji NJaay. Haala ƴeri, koye nduppitii jaynge haa ɓiyi Alajji NJaay fiyi awokaa ƴattiiɗo baaba mum oo. Huunde ɓeydii jiiɓaade, ɗum fof e gite kameraaji RTS. Ko maa gollotooɓe calol...
27-02-2011

...de;aagonoo heddiiɓe ɓe moƴƴere, nde ngaccittee e dow jam hay sinno tawii kaalisaaji ina mbona. Baaba Talla Pulaagu.Com/Gabon ...
27-02-2011

...a. Mbiyen yo ɓe njogoro jam, Allah ardoo ndewen heen, mate ma ɓe njuultu hujjaaji fuku Afrik Baaba Talla Pulaagu.Com/Gabon ...
27-02-2011

...eydi ndi. Ali Farka yarhammu mum e Tumaani Jabatee eɗen mbaawi wi’de njaɓɓi ɗo ko e felo ɓiyi baaba mu’en naalanke hakkunde leyɗiijo ina wiyee Mammadu Jabatee, sabu ko oon heɓnoo ra...
27-02-2011

...angu laamu Abdullaay Wadda e guwernama mum, sabu o jooɗii senegaalnaaɓe ɓeydii tan ko jooteede. Baaba Talla Pulaagu.Com/Gabon ...
24-02-2011

...ɗo humande mo kono kam eɗen nganndi kala ɓurɗo reŋde ko heewi ko kañum jogori ɗaftude ɓiyi baaba mum keddiiɗo o. Ciftinen tan ko Hamaa Hamadu meeɗiino wonde mawɗo jaagorɗe e laamu go...
07-02-2011

...i hoyre mum maa mbiyen ndimaagu mum ko ñalnde 3 juko 1960, adinoo wonde hooreejo mayri maa mbiyen baaba mum jeytaare ko gorko ina wiyee Amani Joori, hitaande 1974 liyetenaa-Kolonel Seyni Kunce ...
02-02-2011

Luuti jibintee ko caggal baaba mum! E oo sahaa mo min njettinta oo kabaaru, Rashid Ghanuci, hooreeejo lannda Ennahda, kaɗaaɗo yamiroore dillude e dawrugol Tunisii e laamu Ban Aali, ummiima hannde
30-01-2011

...kko jaagorɗe tuggi  ko e lewru Korse haa heɓi lewru Septaamburu 1960. Ciftinen yilliyankooɓe men baaba mum jeytaare leydi Konngo ndi ko gorko ina wiyetenoo Joseph Kasa-Vubu, go’to e yont...
19-01-2011

...dental ngal yo waɗ hojom deƴƴere ngam siftorde maayɓe ɓee, konngol arti e Yaakuba Lih, ganndiraaɗo Baaba Lih, cukalel laaɓa juuɗe ina teskaa hannde ma won hitaande ko kanko e Amadu Tijaani Kan...
12-12-2010

...nbsp;  sarsaa Mbooc abdel kadeer Sih 7.       purayeer kalaas Samba Baaba 8.       dooseem kalaas Umar Demmba Jallo 9. &nbsp...
28-11-2010

Jaayndiyanke loskiyankaagal, Abdul Latiif Kulibali hoyreejo (Dp) jaaynde Gazette mo innde mum lolli e nder Senegaal tawa ɓuri lollinde ɗum ko ñiŋooje mum fayde e Abdullaay Wadda e guwernam
25-11-2010

...ɗum ko ngaddiin keso e pinal men. Nde min njahi Dakaar, min ngadii etaade jokkondirde ko Baaba Maal. Sabu Baaba ko neɗɗo daraniiɗo pulaagu no feewi kadi ko gannduɗo naalaŋkaagal e...
21-11-2010

...de, hannde kadi ko ñeeñiyanke hakkunde leyɗiijo hono Usmaan Soh wiyi o wujjii miijo mum e baabayaagal (paternite) monument de la Renaissance Africaine darnaaɗo Senegaal sara boowal laa...
19-11-2010

... winndannde Pulaagu.com: Golal pulaar dillii e nder falnde Esti'eer Liberwiil), hannde tijjaa ko fijirde Baaba Baydi Maal e goomu mum Daande Leñol. So daande leñol ummaniima golle, ina w...
10-11-2010

...i kam ina sikkaa o nanii ko bone haali haade wonii o alaa e sago makko. Nijeer Gila Hamani Joori, Baaba mum Jeytaare Haa Heɓi Mammadu Tannjaa Ronkaama Yoo Tedda Paɗe en Cooɗo Juuɗe Mu&rsquo...
25-10-2010

...aute Volta), tawa saabii maayde makko peral ko tuubakooɓe fewjuɓe fewre aawaseere ndewni ɗum ɓiɓɓe baaba makko ‘en haa teeŋti e Blaise Compaore mo o wiyatnoo ko ɓiyi neene makko. E nder ...
15-10-2010

<< Début < Précédente 1 Suivante > Fin >>

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥