NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
109 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


Pulaar film : BON VOYAGE
Moyenne:
Clics:2842
Festival de l´eau part.1
Moyenne:
Clics:2630
music of niger
Moyenne:
Clics:4085

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


FARAYSE: Jeewtital Pulaagu.com e Wuuri Bah, paɗɗo Fulɓe (Miss Peul Diaspora 2014) Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 26-03-2014 )
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 26-03-2014 21:35

Pages vues : 31245    

Publié dans : Les News, Renndo


Image
J
ontaaɗo Fulɓe hannde wiyetee ko Wuuri Bah. Ko kaŋko nawi raay ñalnde paɗɗondiral Fulɓe caggal leydi yuɓɓinaa to Pari e lewru maayndu nduu. Sanne wolde ndee muusiino no feewi sabu kamɓe fof ko ɓe rewɓe labaaɓe. Kono tan baawɗo oo hawii etee ko koaŋko woni Wuuri Bah mo Pulaagu.com bismii hannde ngam anndinde Fulɓe mo woni oo suka jontaaɗo to mbaydi, mawɗo kadi to hakkille e miijo. Haŋkadi yontii nde o holleteee renndo men ngoo sabu ko e naange men hannde haa hitaande ndee maaya nde o itta gorlal ngal o hokka goɗɗo.

Ko ñalnde 15 Colte 2014 fedde Association Jontaaɗo yuɓɓini paɗɗondiral ngal to Pari. Alaa luutaaɗo oon jamma so wonaa mo heɓaani biyee, sabu saal oo heewii haa waɗti dalƴude! Baylaa Aamadu Saar, mawɗo fedde Association Jontaaɗo, hollii kadi darnde mum e waawde mum yuɓɓinde hono ɗee dente njooɗndam e Pulaagu. Ma en ngartu e makko kaŋko Baylaa e wondiiɓe makko ngaam anndinde renndo ngoo golle maɓɓe paayondinɗe. Hannde, yontaa tigi ko Wuuri Bah, ko kaŋko cummbanten hade ko juɗaa ɓenndude. Yaajantaa-en so wonaa haŋkadi pawen konngol e yeeso makko.

Pulaagu.com: Ko adii fof ko weltaare mawnde e bismaade suka bayɗo hono Wuuri Bah, toowɗo hakkille, moƴƴo miijo kadi ena waɗdi heen yonteede e fistude!

Miss Peul Diaspora: Mi salminii yillotooɓe lowre Pulaagu fof, yantude e kala beltotooɗo e Pulaagu. Miin mbiyetee-mi ko Wuuri Bah. Miɗo yahra e duuɓi noogaas. Njeyaa-mi ko MBoolo Biraan to diiwaan Fuuta-Tooro, Senegaal. Kono njibinaa-mi ko wuro ena wiyee Deauville e nder Normanndi, France. Ko e Normanndi njibinaa-mi, kadi ko ɗoo mawnu-mi. Miin fof e wonde jibinannde France, mi yehiino to leydi men Senegaal e hitaande 2010 ndee, mbaɗ-mi toon duuɓi ɗiɗi sabu yiɗde anndude nokku mo jinnaaɓe am ummii. Kadi yiɗde kadi ɗigginde Pulaar am sabu hay so miɗo haala Pulaar no feewi ne, Pulaar am oo ena ŋakki laaɓde seeɗa (jaleeɗe...).

Pulaagu.com: Jooni hol no miijo ardi e maa naatde e kawgel paɗɗondiral ngal? Hol ko duñ-maa heen?

Image
Baylaa Aamadu Saar e Wuuri Bah


Miss Peul Diaspora: Paɗɗondiral ngal naatni-mi heen ko funeere am ena wiyee Galo Bah. Ko kaŋko winnditii innde am toon. Kadi o waynaaki-mi. O ar tan o wiyi o winnditii kam e Miss Peul Diasporaa 2014. Nde o haalani-mi, mbiymoo-mi aan kam so aɗa naatna-mi e ɗuum kam tintin-am! Kono miin ne mi waɗaani ɗum caɗeele, njaɓ-mi sabu miɗo anddi miɗo waawi nawde heen raay. Kadi waɗi-mi jaɓde naatde heen ko ko o woni fuuneere am koo. Kono kadi nde wonnoo ko Pulaagu wiyaa, mi fawaani heen daande sabu noddaango Fulɓe ena weli nootaade. Ko e Pulaagu min nehaa, ko ɗuum jinnaaɓe amen paarnortoo.
Kaŋko funeere am oo Galo, alaa ɓurɗo-mo yiɗde Pulaagu e ganni makko. Kala nde Pulaar dilli, o yahat. Ndeke huunde ndee ena tiiɗi e makko no feewi. Ko ɗuum waɗi pellit-mi waɗde heen becce am haa Alla hokki-mi heen martaba.

Pulaagu.com: Kono hol no jinnaaɓe ɓee njaɓiri yo a naat e paɗɗondiral ngal?


Miss Peul Diaspora: Jinnaaɓe ɓee kadi mbaɗaani heen caɗeele sabu eɓe nganndi ko Pulaagu noddi min. Kamɓe e koye maɓɓe ɓe njiɗi ko min tiiɗnoo e Pulaar, min njiɗo koye amen. Wadde nde ɓe nani ko e geɗe Pulaagu min kuccani naatde, ɓe mbeltiima heen sanne. Hay saɗeende mi heɓaani e maɓɓe. Miɗo waawi wiyde nih ko duwaawu maɓɓe addi-mi haa ɗo njettii-mi hannde ɗoo.

Pulaagu.com: Miɗo anndi neɗɗo finataa subaka tan wiya ena jeyee e paɗɗondiral, hol no keblori-ɗaa haa mbaaw-ɗaa daraade e hakkunde peñcu ngal hollude mo woni aan, no mbay-ɗaa e no miijorto-ɗaa?

Miss Peul Diaspora: So Alla keblagol ngol ena muusi haa wooroo. Ko tiiɗnaare mawnde e muñal sabu ena juuti etee geɗe ɗe min mbaɗata ɗee ena keewi. Maayirɗe biir fof mi yahat Pari ngam tawtoreede keblitte ɗee. Mi ekkinte ñaaƴo, ngamri, haalde e peñcu e geɗe bayɗe hono oon. Kadi amin mbaɗa jaɓɓal tawa ko paɗe toowɗe, kadi ko dumunna juutɗo min mbaɗata ɗum. Ko darnde e dogdu waawde waɗde wakuuji keewɗi e ñalawma. Min keblataa ko yontere fof balɗe ɗiɗi (Hoore-Biir e Dewo).
Kala ko heblooɓe ɓee mbiyi, alaa e sago keɗo-ɗaa, ɗoofto-ɗaa wasiyaaji maɓɓe, kadi mbaɗaa ko mbiye-ɗaa yo a waɗ. Ena naamndii jogaade coftal e ɓanndu mum, kono kadi ena naamndii jogaade hakkille no gollorii e renndo.


Pulaagu.com: Mbar aan e hoore maa ñaaƴo ngoo aɗa tini e hoore maa aɗa waawi ɗuum?

Miss Peul Diaspora: Miin kam ko mi pellitɗo tan waɗde heen faayiida, mi yejjitat muuseeki e njuuteendi golle ɗee. Kono kala ko ekkii-mi toon, mi waɗii heen hakke baawɗe am.

Pulaagu.com: Kono mbar a fuɗɗaaki sikkitaade baawal maa jokkude golle ɗee Alla e majje muusde? Sabu waktuuji sappo ñalawma fof, balɗe ɗiɗi e yontere ena sokka ɓalli!

Miss Peul Diaspora: Mi yiyi woppuɓe sabu golle ɗee muusde. Miin e hoore am miɗo riiwta sahaa kala jarabi wiyde miɗo fooftoo walla miɗo yahra caggal. Pellital ngal woɗɗii e am no feewi haa nganndu-ɗaa, so ɓennii Alla alaa fof ko waawno ñawnude ɓernde am ha mi yahra caggal.

Pulaagu.com: Eey, jooni miɗo yiɗi anndude hol ko cikku-ɗaa tan woni geɗel gootel ngel ñaawooɓe ɓee njiyi e maa haa mi toɗɗi-maa paɗɗo fulɓe?

Miss Peul Diaspora: So goonga e miijo am, cikku-mi tan ko haala ka kaal-mi ñalnde heen kaa, woni ko ngowlu-mi e Pulaar koo. Gooto e amen kala maa haalde e renndo ngoo, ɓama mokkoroo haala ko woni miijo mum, eɓɓo mum e yiyannde mum fayde e geɗe toɗɗiiɗe renndo Fulɓe ngoo. Nde ɓam-mi mikkoroo ndee, kaal-mi ko woni eɓɓo am so mi toɗɗaama, mi tinii e renndo ngoo weltaare mawnde sabu foɓɓaango ko wooto. E miijo am ɗuum ena jeyaa e ko waɗi mi toɗɗeede paɗɗo Fulɓe. E miijo am keeriiɗo noon...

Pulaagu.com: Jooni a toɗɗaama paɗɗo Fulɓe, golle maa ngasii walla ko jooni puɗɗotoo?
Miss Peul Diaspora: (jaleeɗe...) Alaa, ko jooni golle ɗee puɗɗotoo. Miɗo jogii eɓɓe mawngo fayde to leydi men haa teeŋti e Fuuta. Njiɗ-mi ko daranaade ɓeydude cellal Fuutaŋkooɓe, teeŋti e riiwtude ñawu sibbiru biyeteeɗo "Paludisme" oo. Oɗon nganndi ko ñawu ngu ɓowɗi ngaddaata e yiɓe. Wadde ko ɓuri teeŋtude tan ko wallude Fuutaŋkooɓe no keɓiri fabiyoŋaaji moƴƴi ngam moolaade heen jamma. Kadi fabiyoŋ gooto tan waawaa jogeede duuɓi. Hitaade kala tawata ko e nattii waawde surde ɓowɗi. Yaama tawa omo yuli, walla ngujam ndognojam ɓowɗi ɗam tawa suyii. Ko ɗuum woni ko niɗ-mi daranaade so Alla jaɓii.

Pulaagu.com: Ɗuum fof ena naamndii ngalu keewngu. Hol no nganniyi-ɗaa heɓirde ngalu ngam siynude ngoo eɓɓo?

Miss Peul Diaspora: Ko adii fof Fedde Miss Peul Diaspora ndee ena jeyaa e wallooɓe-mi darnude eɓɓo ngoo. Kamɓe eɓe njoganii hono ɗeen geɗe humpito sabu hitaande fof eɓe ɗofta Miss toɗɗaaɗo oo e eɓɓo mum. Caggal ɓeen, miɗo jokkondiri e Meer wuro amen hono Honfleur, ɗoo e Normanndi. Ngam renndinde balle, ma min njuɓɓin ñalɗi hirjino sahaa kala, ñalɗi pine, kawgelaaji futbal e geɗe nannduɗe heen.
So min ndenndinii haa timmii, min cooda kala ko min cokli ngam yahde to Fuuta, to geɗe ɗee coklaa too.


Pulaagu.com: So tawii aɗa yiɗani Fulɓe heɓde geɗel gootel tiiɗngel tan, hol ko ngel foti wonde?

Miss Peul Diaspora: Miin kam hannde alaa ko ɓur-mi yiyde Fulɓe ena njogoo hannde so wonaa cellal? Cellal ardii fof sabu heewɓe e Fulɓe wonɓe e nokkuuji men ko waasɓe. Ɓe mbaawaa soodde leɗɗe ngam safraade. Walla so ɓe coodii leɗɗe, ɓe ɗawat koye maɓɓe ñaamdu e yardu ngam safraade. Ndeke cellal ko ngalu e nder renndo men sabu ko kañum woni baaba mum ɓamtaare. So cellal ena woodi tan, maa seeɗa jogaaɗo oo waɗe e nguura walla nehdi sukaaɓe. Ko ɗuum woni ko njenanaa-mi.

Pulaagu.com: Miss Peul Diaspora ɓennuɗo oo ko Faatu Bah. En njiyi lappol makko e Fuuta e hitaande ɓennunde ndee mbar aɗa jokkondiri e makko e hol no hakkunde mon wayi?

Miss Peul Diaspora: Faatu Bah amin njokkondir sanne. Tee omo waajoo-mi no feewi ngam wallude-mi e peeje e no golle poti yahrude. Omo haalana-mi kadi no golle njahri tuma nde o jogii lefol Miss ngol. Amin keewi yeewtude e telefon.

Pulaagu.com: Hol nde nganniyi-ɗaa yahde Fuuta ngam siynude eɓɓo maa ɓeydude cellal Fuutaŋkooɓe?

Miss Peul Diaspora: So Alla ko e daawal eɓɓo e renndinde doole wonaa. Mi jaggaani tawo ñalnngu nde njahat-mi.

Pulaagu.com: Miɗo jogii naamnal battanal. Aɗa anndi hannde woni Pullo wonaa mbaadi tan. Pulaar ko ɗemngal, ena winndee, ena janngee koko naati e ordinateeruuji e portaaɓe ekn, hol ko woni yiyannde maa e jaŋde Pulaar?

Miss Peul Diaspora: Jaŋde Pulaar ko huunde tiiɗnde no feewi sabu neene am e baaba am fof ko ɗemngal Pulaar nanata. Ko goonga miɗo yiɗi janngude haa mi ɗiggina bonndol Pulaar sabu hannde so e naatii e Facebook walla ko wayi noon, a yiyat Pulaar ena huutoree no feewi. So a yiyi binndi ɗii noon, aɗa hula tan maa taw ena saɗi janngude haa wooroo? Kono miɗo yiɗi janngude so Alla.
So mi naatii e Enternet hannde miɗo yiya gurupaaji e Facebook haa keewi ena kaala haala Pulaagu, ena ndiisnondira baɗte ɗemngal ngal. Kadi Fulɓe ena e lesɗe keewɗe, wadde maa ɓeydo wallude en ɓallondirde e renndude sago ngam ɓatude leñol men. A yiyi ñalnde paɗɗondiral ngal, araaraayuuji leyɗeele Fulɓe fof ena mbeeynaa. Miin njoginii-mi ko araaraay Kameruun. Ɗuum ko yiɗde tan hollirde Fulɓe ena caakii e Afrik, kono kamɓe fof ko ɓe gootum...

Pulaagu.com:
Wuuri Bah, konngol maa battanol fayde e renndo Fulɓe?

Miss Peul Diaspora: Ko wiyde tan, a jaaraama no feewi e bismaade-mi e lowre Pulaagu. Ko faaro men enen fof

 

Roɓindii konngi Wuuri Bah ko Ibraahiima Saar . Yeewtere ndee fof waɗaa ko e ɗemngal Pulaar.HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...


* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


 

 


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : miss peul diaspora, association jontaado, comité miss peul, woury ba, baïla amadou sarr, paris, hapsatou sy, fatou ba, miss


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 


Ajouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
6Q5     ACX   
 O  4   S  PIX
 F  58E   T   
 N  9   L  T5M
 9      K   
   
   

Aucun commentaire postmXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥