NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
162 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


CAACI MEN: "Anndu hoore maa" lefol CD Iisaa Dikel Cubbu naatii jeere naalaŋkooɓe! Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 22-08-2012 )
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 22-08-2012 10:44

Pages vues : 24116    

Publié dans : Les News, Gaaci


Image
A
nndu hoore maa" ko tiitoonde lefol CD kesol ngol naalaŋke men iisaa Dikel Cubbu yaltini. Iisaa jibinaa ko NGanno, diiwaan Maatam to leydi Senegaal. Gila omo yahra e lebbi 13 o fuɗɗii yimde. Ko goonga o tawaani naalaŋkaagal kono gila omo famɗi teskaama ko yimde woni ko e yiɗi. Pulaagu.com yeewtidii e Iisaa Dikel ngam o anndina renndo ngoo lefol makko kesol ngol. Musidɓe tedduɓe, Konngol Iisaa e jeese mon!
PULAAGU.COM: Ko adii fof Iisaa Dikel Cubbu, PULAAGU ena bismo-maa e ndeer yewtere nde njaɓan-ɗaa Fulɓe, ena yettu maa e darnde maa tiiɗnde fayde e renndo ngoo. Konngol maa gadanol fayde e banndiraaɓe?
Iisaa Dikel Cubbu: Miɗo yeltii sanne jooɗodaade e PULAAGU hannde ngam yeewtitde e renndo Fulɓe ngoo. Miɗo teskii darnde mon e tiiɗnaare mon e ɓamtude Pulaar tee miɗo yeeɓa golle ɗe mbaɗanton leñol ngol.

PULAAGU;COM: Holi Iisaa Dikel Cubbu, hol no naalaŋkaagal ardi e maa?

Iisaa Dikel Cubbu: (jaleeɗe) Miin njeyaa-mi ko wuro ena wiyee Nganno e diiwaan Maatam to leydi Senegaal. Gila miɗo yahra e duuɓi jeeɗiɗi puɗɗii-mi yimde. Caggal ɗum naat-mi e duɗe Pulaar ɗee haa puɗɗii-mi anndude ɗemngal ngal e nafoore maggal. Oon saha miɗo ɗo wuro amen ɗoo. Jime e jimɗi Pulaar min mbaɗatnoo e ɗeen duɗe naati-mi no feewi sanne sabu loowdi pinndinoori ngonndi e majji. Ɗiin jammaaji belaa naatni-mi e magooji, njime, jimɗi. Ñalnde kala miɗo ɓeydoo yiɗde yimde haa haŋkadi puɗɗii-mi faamde ko fannu jimol njogor-mi yahrude.

PULAAGU.COM: Eey mbele gila ndeen tan ɓam-ɗaa laawol naalaŋkaagal walla ko e nder pelle tan ngam ɓamtude e weltinde Pulaagu?

Iisaa Dikel Cubbu: Hede am jooɗtoraade naalaŋkaagal tawi yimɓe haŋkadi nanngiri-mi ko mi naalaŋke. Sabu oon sahaa, yimɓe ena keewi wiyde "so Iisaa majjirii on tan, keɗto-ɗee, ma on daande makko"! Waɗnoo noon ko kala ɗo ngon-mi, ko mi jimoowo tan. So min ngawoyii walla so min ndeenoyii gese walla min njehii ngaynaaka, ko mi toƴƴoowo daande tan sahaa kala. Miɗo anndiranoo ɗum tee daande ndee gila ndeen fuɗɗii heftineede.

PULAAGU.COM: Hol tuma teski-ɗaa haŋkadi a naatii tigi e naalaŋkaagal?

Iisaa Dikel Cubbu:Dille e pulaar ɗee puɗɗorii-mi kono mi waɗtii waɗde njilluuji e gure goɗɗe catiiɗe, miɗo wonni e musidɗo am gooto goɗoowo ena jeyaa Sooringo. Amin njima, amin ngama. Ɓee ena mbiya, "ngel cukalel ena waawi yimde", ɓeya ena mbiya, aan ko a cukalel no feewi saka aɗa wona naalaŋke". Won wiyatnooɓe kadi "aan a tawaani ɗum" ekn... Kono haŋkadi ko min fellitɓe jokkude e naalaŋkaagal ngal tawde amin njaakorii waawde ko min mbaɗata koo.
  Ko nde puɗɗii-mi ɗannoraade Dakaar e hitaande 1990, haŋkadi mbaɗtu-mi tawtoreede kiirɗeele Baaba Maal en, Demmba NJaay NDillaan en. Miɗo yeeɓa-ɓe, miɗo heɗoo ko ɓe mbaɗata koo. Miɗo yima heen seeɗa seeɗa. Ɗum ɓeydii softinde-mi sabu miɗo anndi haŋkadi ko oon fannu njahrat-mi. Ñalnde kala, miɗo ɓeydoo joganaade ɗum cuusal, miɗo ɓeydoo yiɗde ɗum. Maa taw ko ndeen tan naalaŋkaagal wonti haŋkadi no meccal am nih.
Caggal ɗum, nduttii-mi Fuuta miɗo yima e gure, miɗo waɗa kiirɗeeli, haŋkadi ko ɗum tan woni golle am. Mbaɗtu-mi yahde miɗo arta hakkunde NGanno e laamorgo men Dakaar. Ko e hitaande 1993 pellit-mi woppude kala ko mbaɗatnoo-mi, haŋkadi ko jimol tan e naalaŋkaagal woni meccal am. Dañal am heen e baasal am heen fof, ko ɗum tan woni ko njiɗ-mi tuggi ndeen.


PULAAGU.COM: Hol ko puɗɗi-ɗaa yaltinde e leppi gila ndeen?

Iisaa Dikel Cubbu:Ko e hitaande 2006 njaltin-mi albom am gadano. Ngol-ɗoon lefol waɗaa ko Senegaal. Kisa Alla newni ndeen hitaande garaangal am ɗoo e Farayse. Ko ɗum waɗi ɓaŋŋino ngol lefol yahaani no feewi sabu waasde-mi wonde e Dakaar, nokku mo ngol yalti ngol. Sabu maa neɗɗo yaha e rajooji e teleeji ngam lollinde lefol ngol, ma yahee e Fuuta, waɗee njilluuji ngam anndinde lefol ngol, tawi kisa mi yaltii leydi ndii. Miɗo ɗamininoo ɓeydude ganndal e Farayse kono haa jooni ko ngonnoom-i koo ko ɗum tan.
Alla waɗi kadi ɗoo e Farayse miɗo jokkondiri e gannde kese e geɗe ɓeydooji yuɓɓinde golle naalaŋkaagal wano enternet jaltingol leppi e mbaydi CD sabu ndeen ko kaset ojoo njaltinnoo-mi kono kaset nattii heɗoreede hannde. Ko ndeen kadi kawru-mi e dillere nde Meeri ɗo koɗ-mi ɗoo yuɓɓini. Kisa ɓe teskii-mi heen, ɓe mbiyi ɓe njiɗi min ngollodoo ngam yaltinde lefol. Ko e maɓɓe ngollodii-mi haa Alla waɗi CD keso oo yalti e hitaande 2012 ndee. Hannde e oo sahaa ko e ɓaŋŋino CD oo min ngoni sabu min njiɗi ko o anndee e leyɗeele kala.

PULAAGU.COM: Haalan min haala CD oo. Hol ko woni tiitoonde makko, loowdi makko gila e gaaci haa e jime?

Iisaa Dikel Cubbu:Miin kam kala ko ngollu-mi, njiɗ-mi ko yoo won ko nafata jaŋde, pinal e ɓamtaare. Lefol ngol ngati wiyetee ko "Anndu hoore maa". Neɗɗo fof kala ɗo o waawi wonde omo jogii ɗo o ummii. Enen ne eɗen njogii ɗo ngummi-ɗen. Tawde leggal ko ɓooyi e ndiyam fof wontataa nooroo, eɗen poti waɗde feere no pine men naatiri e nokkuuji men haa teeŋti e jibinaaɓe e laddeeji ɓee.

PULAAGU.COM:Hol no CD oo heɓortoo?

Iisaa Dikel Cubbu:Ɗo ngon-ɗen ɗoo, CD oo ena heɓoo Chateau Rouge kono amin njiɗi naatnude mo e Fnac ɗoo e yeeso ngam o ɓeydoo yaajde.

PULAAGU.COM: Holi yiyannde maa e golle ɗe PULAAGU.COM daranii ɗee: naatnude pulaar e gannde, mawninde pine e ñeeñal renndo men e golle goɗɗe?

Iisaa Dikel Cubbu: Pulaagu.com miɗo yeeɓira ɗum geɗe tati: pellital, mbaawka e wakkilaare. Ɗee geɗe so neɗɗo alaa ɗe, waawaa gaynude ko heewi. Kadi oɗon nganndi woni darnde am ko "jaŋde, pinal e ɓamtaare". Wadde Pulaagu jeyaa ko e jolɗiiɓe am e laana ngoota sabu payndaale ɗee ko goote. Kala ɓiyi Pullo pinɗo subaka ena foti yillaade lowre ndee ngam anndude ko joli e winndere ndee. Tawi kadi fof ko e ɗemngal Pulaar. Jaaraama e mon Pulaagu.com!
 
 
 

Roɓti konngi Iisaa Cuubu ko Ibraahiima SAARHELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...


* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.

   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : Issa dickel thioubou, ngano, artiste pulaar, muusique peule, dakarn sénégal baaba maal


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 


Ajouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
 U     TD3   
DT   B  4   OQ8
 R  NSE  TEE   
 O   E   Y  LLM
E5Q     PD2   
   
   

Aucun commentaire postmXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥