NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
162 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


Benza 30 ans d´inactivité
Moyenne:
Clics:4163
Jololel
Moyenne:
Clics:3386
thiedel mbaye almoudo
Moyenne:
Clics:4154

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


GABOO: Fedde Faaɗimata Binta fellii diine e kikiiɗe dewo yontere ɓennunde ndee! Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 22-07-2012 )
 

Ecrit par MAMMADU SAALIF MBAAY, le 22-07-2012 00:13

Pages vues : 19851    

Publié dans : Les News, Diina


Image
K
o hikka waɗi duuɓi noogaas e joyi e cosgol mooɓtorde Faatimata Binta, waɗde mbiyen ko e hitaande 1989 rewɓe Liberwiil ndenti e Fedde diineyankoore. E fuɗɗoode golle maɓɓe, Fedde ndee maa mbiyaa mooɓtorde (Ko helmere nde Ceerno Bellu huutorii, fulfulde Nijeriya) ndee aarninoo ko jokkude enɗam hakkunde rewɓe fuutankooɓe wuurɓe ɗoo e wuro laamorgo Gabon, Liberwiil; kono gila hitaande 2004 nde seediima ɓeydaare mawnde, nde Ummu Salamata Taal sakkiti ɓe feere lobbere e fawaade e pele moƴƴe ɗe ɓe njaɓɓunoo ɗee. Ndeen feere woni hajjinoyde e kala hitaande tergal maa terɗe mayre.
E oo kikiiɗe noon, ɓe njettii heen Allah, ɓe njettii kaaɗtudi lonnginɗo ɓe miijo ngoo ngati e ñallunge hannde ndee eɓe njahra e terɗe googaas (20) kajjoyɓe hono no Koolaaɗo Kuuɓal fedde ndee,  Ndey Jallo hollitiri e yeewtere mum. Fedde ndee ina renndini ko ina ɓura capanɗe njeegomo neɗɗo, tawi piye maɓɓe ndiwaani ujunnaaje ɗiɗi mbuuɗu lewru kala. Ko ɗuum waɗi ɓe njettii ko tiiɗi ɓeen sagataaɓe leñol jagganɓe ɓe juuɗe haa ɓe njettini faayndaare maɓɓe; ɓeen ngoni e deggondiral: Abdullaay Salli Sal, Muusaa Mbaay mo “Gabcel” e Abu Jallo. Hikka noon jaggani ɓe junngo ko Saydu Saar mo ɓe teddiniri hiirde ndee.
Oo kikiiɗe ARAMBO (nokku ɗo hiirde ndee yuɓɓinaa ɗoo), 15.07.2012, ne jeytaama e golle diine dime ɗe fedde ndee gollotoo, sabu noddaandu nduu soomaani tan suɓaade terɗe potɗe hajjoyde hikka, kono ɓe njuɓɓini ko yeewtere diine faayodinde nde tiitoonde mum woni: NJUULU; tawi  jogii ginol yeewtere nde ko Ceerno Umar Kan mo Daabiya e Ceerno Alasan Taal mo Haayre, ndeke hannde nafoore mawnde ina tijjaa .
Ceerno Umar Kan adii siftinde ko wonde dental Faaɗima Binta darii ko e felo feewngo sabu guurte ɗe fedde  ndee wuurtaa, so pele diine; o holliti wonde kala hello wullaango dañat jaabiiɓe, kamɓe noon ko e ngoo ɗoo ɓe nootitii. O wiyi fuutankooɓe njogii ko geɗe ɗiɗi paayodinɗe laatiiɗe jatti munen, ɓeen ngoni: diine e neɗɗaagu; ɗoon ɗo eɗen nanngitii e majje en puurataa. O siftini wonde ɗee golle daranaaɗe hannde ɗee e nduu lewru "rajab" jeyaawndu  e lebbi nayi tedduɗi ɗi Allah teddini e nder Islaam, ɗo koorka dookanaa ko golle pattamlame.  Nde o jaggi konngol haa o joofni, dental ngal e kuuɓal moɗtu poofaandu maa mbiyaa mo woni kala ko sonndu juurii e hoore mum, Allah e haala makko laaɓtude, deeƴde e noppi e regaade e ɓernde. O fuɗɗorii hollitde ko woni Islaam, ko adii nde jumpata e tiitoonde ndee, JUULDE. Kono ɓooyaataani o honi ɓerɗe heɗiyankooɓe makko, o yiilti mbeɗu daartol haa e addiɓe e oon jamma, jamma mo jaasaa e nde Islaam, jamma tedduɗo mo Nulaaɗo mo jam e kisam ngoni e mum huccondiri e joom mum ŋaasaa-ŋaas ngam hollirde tiiɗgol o farilla ɗiɗaɓo e doosɗe Islaam, ɗo Nulaaɗo wiyi: “ Joomi am! Ko woni kisal, kisal ko ɗo maa, ko e maa ne kisal ruttotoo, wuurnu min e kisal..Jomiraaɗo jaabii: Yo jam won e maa aan annabiijo, Yurmeende Allah...

Nde konngol arti e juuɗe ceerno Taal geɗe ɗee mbaɗii sooboyoobo. O wiyi, e njalniika makko, ɓayde Ceerno Umar alaa ko heddani mo e lahal tiitoonde yeewtere ndee sabu oon ɓiirtude lahal ngal haa lalliti, kanko ne o bonnataa toon innde makko, o suɓii ko sifitinde yimɓe ɓee holi gonnooɗo Faaɗimata Binta mo rewɓe ɓee ginnitorii oo. O holliti e waylowaylooji kam e joljole miijooji, hoto fuutankooɓe njawo saka ina njedda taaniraaɓe munen sabu ɓeen puuntaani ɗe e oo diine dimo, o rokki pille ɗiɗi laaɓtuɗe. Finnde adannde ndee ko nde taaniraaɗe men mbaawnaa e yantoyde e konuuji kareeli adunayakooje (Adannde e ɗiɗaɓere), kala artunooɓe heen ina nguuri, ngartaani ina mbaylii, toon fof e heewde koomte aduna; finnde ɗiɗaɓere nde ko nde ɓe ngartii ndee, gila Dagana haa Bakkel alaa ɗo seedaa ɗo ɓe ndiidi ko wonaa jumaaji e jamaaji islaamiyankooji. O holliti ndeke, so ndee fedde rewre fuutankoore rentii ɗo Gaboo e ndii ɗoo mbadi diineyankoori, wonaa buleet maɓɓe; kono tan o fawii heen wasiyaaji paayodinɗi ngati e wiyde makko: so neɗɗo innirii fedde mum Faaɗimata Binta ndeen fedde ina foti artude tokara mum. Faaɗimata Binta, ɓiyi yumma Khadiija, korsuɗo Nulaaɗo woniino oon debbo laatinooɗo senaare e jikkuuji mum.  Kono kadi banndiraaɓe o ɓuri rippude ko e daartol yumma Khadiija mo sabu mum o felliti wiyde wonde diine Islaam fuɗi, semmbi ko e keeci debbo.
Hiirde ndee dañii wune e tawtoreede mawɗo fuutanke to asli  sabu iwdi makko dawi ko Jamaa Alwaali; ko o gooto e taaniraaɓe Usumaan Foodiya Dem hono no Ceerno Umar Kan siftinori hiirde ndee. O wasiyii, kanko Ceerno Umar: yo yimɓe mbaɗtu e hakkille e Ceerno Seek Bellu sabu kanko kala e wonde mo Ceerno ganndo omo hiisii hoore makko e fuutankooɓe ngati hay ko ɓooyaani koo o jokkiima e Fedde rentinde Jamaa Alwaalinaaɓe wonɓe ɗoo e Liberwiil.
Caggal nde seernaaɓe ɗee ndowi yeewtere mumen, suɓngo hajjoyooɓe ɓee yaaɓanaa. Yalti e koraaji  ko ɓee limtaaɗe e ngol doggol: 1. Ayda Sal 2. Aysata Njaade 3. Sokna Lih 4. Hawaa Joop 5. Nabu Tuure 6. Jeynaba Jallo
Kono tan banndiraaɓe ina duusnoo hiirde ndee daaɗe gelooɗe sukaaɓe almuudɓe yooɓiiɓe daɗe sahabaaɓe ñande Nulaaɗo mo jam e kisal ngoni e  mum naati Madiina, eɓe mbiya: Ko Laamɗo laamɓe nelmaa ngam yurmeende binnde. Waɗɗiima min ɗoowtaare e kala ko nodduɗaa min feewde e Allah sabu ko a naange yayniinge, ko a lewru sappo e tatiire, ko a annoore ɗelkoore.
Hay so en mbaawaa tonngidde e siimtude ndee hiirde heewnde tinndinooje alliyankooje, Pulaagu.com e weltaare ñaagiima nde Allah jaabotoo ɗii duwawuuji ñaagaaɗi e sakkitoore taaniraaɓe Nelaaɗo tawtorooɓe hiirde ndee e oo kikiiɗe. Yoo hajjuji ɗii ngon jaɓaaɗi. Aamiin!

Mammadu Saalif Mbaay, Pulaagu.com Liberwiil
HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...


* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : Fedde Faatimata Binta, hajju, Ceerno Umar Kan, Fedde Fuuta, Liberwiil, diine, njuulu


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 


Ajouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
 D     F73   
US   Q  A   TND
 I  U33  452   
 2   9  1 O  Y17
G2N     2ME   
   
   

Aucun commentaire postmXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥