NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
162 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


Eeraango
Moyenne:
Clics:3165
Daby Balde - Kaye Waxma
Moyenne:
Clics:3996
Lamtooro
Moyenne:
Clics:2522

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


GAACI MEN: Le Havre sukkitii lappol Baaba Maal e Daande Leñol e nder Farayse! Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 30-10-2011 )
 

Ecrit par IBRAHIMA SARR, le 30-10-2011 11:31

Pages vues : 30257    

Publié dans : Les News, Gaaci


Image
O
o jamma ko jamma padanooɗo duuɓi e kitaale, woni jamma mo Baaba Maal e diɗɗal daande leñol piji e nder wuro Le Havre, Farayse. Gila dawaa dawi, ko e oo jamma ɓesngu Fuutaŋkooɓe wonɓe e wuroo ngoo meeɗi huccondirde yontaaɓe leñol hono BaabaBaydi en, Maysuur Sek en, mawni men Mammaa Gay e wondiiɓe maɓɓe. Baaba Maal woni ko e lappol duuɓi 25 diɗɗal Daande Leñol, puɗɗingol e ndee hiirde wonande Duunde Orop. Mawningol duuɓi 25 Daande Leñol fuɗɗiima e hitaande 2010 sabu ko e 1985 diɗɗal ngal sosaa e gardagol Baaba Baydi Maal. Baaba fijii e leyɗeele keewɗe Afrik ɗo Senegaalnaaɓe e Fuutaŋkooɓe ngoni sabu ko kamɓe o yiɗi maninde Alla e darnde maɓɓe e semmbinde-mo. Ena jeyaa e ɗeen leyɗeele Konngo, Maali, Gine, Kodduwaar e Muritani. So Le Havre suɓaama oo sukkit ngol, ko huunde haannde sabu wuro ngoo wonde nokku Pulaagu keftinaangu. Heewiino ko eɓɓaa ngam omo ara fijde ɗoo kono Alla newni ko jooni, kono kadi o rewni ko e sabaabu: Sehilaaɓe Daande Leñol.
Ngol-ɗoo lappol ko innde jokkere enɗam e ballondiral ngal waɗaa sabu kala ko heɓaa heen wonaa e jayba Daanda Leñol fayi. Ko fedde SDL nanondiri e Baaba ngam renndinde ngalu feewde e pelle daraniiɗe ɓamtaare Fuuta. Pulaagu.com hawriino e ardiiɓe SDL to Mantu-La-Jolii ngam yeewtiide e maɓɓe baɗte hiirnde Le Havre ndee, kadi ngam faamde ko woni faandaare lappol Baaba Maal e Farayse e ndee hitaande. Mammadou Tall ɓurɗo anndireede Mam Tall hollitii wonde ɓe cuɓii ko waɗde kiirɗeeli jeenay fuɗɗaade Le Havre, wortoyee ñalnde 12 Jolal to Mantu-Laa-Jolii: - Le Havre: 29 Yarkomaa (octobre) - Cergy: 30 Yarkomaa - Roubaix: 1'o Jolal (novembre) - Strasbourg: 4 Jolal - Marseille: 5 Jolal - Nancy: 7 Jolal - Chartres: 9 Jolal -  Bordeaux: 10 Jolal
- Mantes-la-Jolie: 12 Jolal
Kala heen ɗo Baaba Maal fiji, ena waɗee paɗɗondiral ngam toɗɗaade miis Daande Leñol e ngoon wuro. Caggal ɗum, toɗɗaaɓe miis e gure ɗee fof kawroya Mantu-Laa-Jolii ngam ɗaɓɓude wonde Miis Daande Leñol 2011. Hiirde Baaba Maal e nder Le Havre diwii ko ɗaminanoo sabu ɓe piyi gaaci sanne! Ko goonga hiirde ndee hiirii fuɗɗaade sanne sabu geɗe keewɗe ena mbaɗaa e njuɓɓudi ndii. Yimɓe ɓee puɗɗii arde ko sahnga  20:00 (waktuuji noogaas). Yimɓe ɓurɓe heewde ummii ko e leyɗe Bois de Bléville, Mare Rouge, Mont-Gaillard, yanti e ummiiɓe Caucriauville, Bléville e Quatier de l'Eure, fof ko leyɗe Le Havre ɓurɗe heewde Fulɓe! Kono seteeji gure goɗɗe ceedaama toon haa teeŋti e Pari, Mantu (Mantes), Orléans (Orliyaa), Honfuloor (Honfleur), Ruwaa (Rouen) e gure goɗɗe ɗe e mbaawaa limtude.
Adii jolde e dingiral ngal ko sukaaɓe Fulɓe waɗooɓe Reggae ena ummii Ruwaa: Taaw Legnol mo Hamadi Hunaare e Yaayaa Caw mo ɓoki jawe. So Alla yimɓe ɓee njonaaka jolngo maɓɓe e dingiral ngal sabu ɓe njaawii ƴeeŋde sanne. Kono wiyaa ko yaŋkadi hiirde ndee ena faaɗi, alaa e sago gooto kala dotta jolngo mum ngam waasde hiirnude haa ɓurta. Ma en ngartu e Taaw Legnol en e balɗe garooje ɗee sabu en mbaɗdii e maɓɓe yeewtere timmunde. Rewi e maɓɓe ko Daande Maayo 76 woni Daawuuda Tallan ganndiraaɗo Mc Tooroodo ɗoo e Le Havre. Daawuuda ko suka tiiɗniiɗo no feewi e Pulaagu sabu ko e ɗemngal men o yimata. Kaŋko ne omo yahri to bannge Reggae kono o ɓuri wuuroraade ko Rap! Daawuuda yimii "gummee", gooto e baaruuji makko iirtooji gilɗi e koye sukaaɓe e ... mawɓe wayɓe hono Ibraahiima Saar en. Daawuuda ƴeeŋi, gooto e sukaaɓe men rewɓe, ɓiyi men heen, baaɗi men joli e dingiral. O wiyetee ko Huray Jeey. Huray waɗata ko Zouk e RNB tawa ko e Pulaar. Huray noon so wonii naalaŋke wonaa nguyka sabu o tawi ko ena jooɗii ɗo galle Daawuuda Sammba Jeey ɗoo. Huray kadi ma en ngartu e mum ko ɓooyaani so Alla jaɓii...
Hade Baaba e wondiiɓe mum jolde e dingiral ngal, sukaaɓe Le Havre fooɗantooɓe paɗɗugol e ndee yiirde joli laawol gadanol. Eɓe ɓoornii comci ganni Fulɓe haa ɓe mbaɗti yaltinde peete! Ɓe poɓɓanaa, ɓa ngullanaa haa ko ɗoon waawi haaɗde. Miis Daande Leñol ko ɗoo fuɗɗii e Le Havre, alaa e sago ɗum teskee. Kisa suɓaa wonoyde tammbiiɗo araaraay mbaydi e njooɗndam Le Havre ko suka men mbiyeteeɗo Salamata Kamara. Sanne, gite ko leydi tan biyaa yoo keddo: mbaydi, welde ƴiiƴam e yonteede oo suka waɗaani gulwulti. En nduwwima tan nde Alla hokkata-mo martaba ñalnde 12 Jolal to Mantu-Laa-Jolii. Miin dey mo yahaani fof, mi yehii Mantu hannde hannde!
Banndiraaɓe Fulɓe maayo koy woni ko e waɗde ndiyam, Baaba haŋkadi wiyaama woni ko e doorde: hakkillaaji nattii wonde e mikkoroo santraal oo, gite kucciti ko e ardude naalaŋkooɓe toh. Mammaa Gay, Baru Sal, Hileer en, Mansuur Diini Sek en kala ngarii, ena cabboo hojom H mo Baaba arata. Leelaani tan gulaali e ciikaali diiri, Baaba naatii dingiral, Le Havre waɗtii koyɗol goona!
Ko adii fof Baaba en piyi baar kolli daasiiɗi ɗo Baaba yimi jaarooje e weytaare mum fayde e kala jiɗɗo Daande Leñol, kala jiɗɗo fuutaŋkaagal e kala jiɗɗo pine Afrik. Baru Sal ena tunnga, Mammaa Gay ena cerkita, Baaba ena weddoo daande jamma, Fulɓe fof ɓerɗe mum'en nduri. Mansuur Sek ena seedtoo goongaaji ɗi Baaba yimata ɗii, omo seedtoo goonaaji ɗi karlaaɗi ɗii kaalata ɗii... "Wallaahi"!
Hiirde ndee Jokki haa jamma oo woɗɗi.... Hay gooto yonaaka tawo Baaba, alaa e sago mbaɗten... Ko leelaani.
Miin deh, miɗo e pele maɓɓe haa Mantu-Laa-Jolii ñalnde 12 Jolal; ñalnde bilo, ñalnde soobo-yoobo, ñalnde kelaa-killegaa. Luutaaɗo fof ko kañum tooñi.
 


Kuɗol Ibraahiima SAAR
Nulaaɗo dariiɗo Pulaagu.com

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : baaba maal, tournée 2011, daande leñol, SDL, musique pulaar, fouta, le havre, miss dannde lenol


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 5 de 5 commentaires

kabaru ngoonga e laabdho

Ecrit par: Aliou (Invit ) le 30-10-2011 20:25

A jarama Ibrahima. Yo Allah SDL e Baaba e e yettinde fadanre ndemi jogi e o turne. C'est une grande innovation en associant musique e defile. Vous redonnez confiance aux jeunes particulièrement aux jeunes filles. Nous encourageaons SDL à renouveller cette belle expérience chaque année. C'est difffile mais réalisable. Bonne change et bon courage pour cette grande inonvation dans laquelle on note aussi une amélioration dans la communication.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

dj_kisma

Ecrit par: sy (Invit ) le 30-10-2011 21:35

wélli no fééwi yoo allah djuunu baldé baaba mal

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

filde Gaaci

Ecrit par: DICKO (Invit ) le 19-12-2011 11:56

pullo baawdo walla kam e binndi e gaaci Yero Askula, o maabo mawdo to Mali.miin mi pullo jelgooji/Burkina Faso. mi yetti

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare e sagataabe

Ecrit par: coda sy (Invit ) le 12-01-2012 18:29

En puddoriima innde allahu jom kattande kisnoowo dokkoowo mo rokki hay gooto tedtata mo hadi hay gooto hebnata bajjiri mo nanndani hay huunde jiddo nulaado tagi winndere sabu gilli en njettii ko wayno mawbe men sudiibe leppi leydi leppi leydi kay suddii teddube kono yaakaare kasa en njetti ko heddanii en ko yo allahu wuurnu kala dariido ngam lenol ngol kambe fof so neddo limi juumat mbannbi raabe njafoodon so ina wadi pergitte wonaano sago men

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

1

Ecrit par: 1 (Invit ) le 05-12-2014 05:42

1

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 5 de 5 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
 T     2I4   
RD   7  U 5  CDH
 3  PHY  8 P   
 S   S  1 1  PXW
HG7     DF3   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥