NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


MAANDITAARE: Pulaagu.com naywii kadi hitaande, e baawɗe Alla... Yo en tawe mo-wuuri. Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 03-08-2011 )
 

Ecrit par Administrateur Pulaagu.com, le 03-08-2011 07:44

Pages vues : 20933    

Publié dans : Les News, Lowre men


Image
E
ey ko noon, hitaande kala eɗen ɓeydoo naywude, golle men ena ɓeydoo yuɓɓude, balle men ena ɓeydoo muusde keeceeje men sabu ndeereeru yiɗde ɓamtude Pulaar! Hikka kadi en tawaama nguu ñalngu 3 Juko, nde lowre men, yuman lowe Fulɓe maandittoo soseede mum! So mi hulaani, mi wiya ndee hitaande woni ɓurnde mawnude e darnde men, mo wuuri ɓura. Lowre ndee ena anndaa ko ummini-ɗum: wonde tan fuɗɗoore jimol ƴellitaare, renndo ngoo wona jaɓoore; jimol regoo, daasoo, wela no njuumri. Banndiraaɓe Fulɓe eɗen mbiya hannde: Maanditaare yoo lollu, ngati lollii, ndeke lollii...

Ko adii fof miɗo yetta kala jiɗɗo Pulaar garoowo e lowre men ɗaɓɓude humpito, foti ko kabaruuji, celluka, kelmeendi, walla gaandal aduna. Ko yillotooɓe lowre ndee ngoni joom lowre en, minen ko min sarwooɓe tan, hakke ko min mbaawi, hakke yaajeende amen. Ko goonga yaakaare ena fawaa e dow amen tigi, kono haa jooni ena waawi faameede wonde ma min ngarta golloyaade to maafe amen leppata toh, nde min kuccana golle lowre ndee. ko ɗum waɗi heewɓe e mon ena keewi horaade heɓde-min e telefon walla min leela jaaɓtaade iimeeluuji ɗi mbinndaton. Wonaa hay baɗte, ko haljude tan haa wooroo, etee riddude boje sappo laawol gootol wiya kadi hay wootere heen daɗataa ɗum...

E ndee hitaande yawtunde, eɗen teskii lowre men ena ŋakka tigi kabaruuji kesi, bindanɗe kese hono no wayatnoo nih. Kono ɗo amen ɗoo, wonaa ŋakkere sabu won ko jaggaa gila ndeen ko nafoore mehre mehre wonande ɗemngal Pulaar. Ngati ena faamaa kadi wonde Pulaagu.com wonaa lowre kabaruuji, noon kadi min mbaasiri wonde jaayndiyaŋkooɓe!

Pulaagu.com ko daarorgal tan, ɗo Fulɓe ngarata yiytindaade tiindol ngol min ɓami fayde e ɓamtaare ɗemngal ngal.

Golle ɗe min ngollata ɗee ena poti jogaade nokku mo ɗe mbaawi wejeede, foti ko tappirɗe, ayaaje pulaar, tigille kelme e ko nanndi heen. Ngati lowre ndee ko "wejorde" golle amen tan tee min meeɗaa wasaade wonde jaayndiyaŋkooɓe hay so tawii amin njogii e goomu amen heeroriiɓe ngaal meccal.
Hitaande ɓennunde ndee (2010/2011) so wiyaama ko ɓurnde mawnude e duuɓi ɗi Pulaagu.com wuuri ɗii kala, ko to bannge ɓesnooje wonande Pulaar. Caggal nde min njaltini Tappirde Pulaar, golle cukki haŋkadi ko yaltinde kuutorɗe ngam ɓeydude ittinde golle kuutortooɗe ordinateer tawa ko e ɗemngal men. Ko ɗeen golle nanngunoo-en haa kori-ɗen hebbinde binndanɗe e lowre ndee. hay so tawii en leeltii ne, ɗeen boje ɗiɗi kam eɗen mbaawi wiyde ndaɗaani-en. Hol ko waɗaa e hitaande ɓennoore ndee?
Ko adii fof, Pulaagu sosii fedde ena wiyee FULO (FUlah LOcalization). Fedde ndee innde mum haalii fof; ko daraniinde fulo topirɗe e juɓɓule karallaagal kesal ngam waɗtude fof e ɗemngal Pulaar. Innde ndee ko e ɗemngal Engeleere sosaa, kono so waɗtaama daɓɓiɗinol, wontata ko FULO. Ngati ɗum ena holla-en wonde Pulaar e Engeleere ena ɓadondiri sanne. Ngal ɓadondiral ena jeyaa ko ɓeydi golle amen yuɓɓude sabu ko ɗemngal Engeleere woni ɓunndu gannde hannde e jamaanu men. So a nanataa ngal, maa wood ko heewi ko wirtii gite maa, tawa a yiyaani. Fedde FULO ndee jokkondirii e fedde wiyeteende TRANSLATE.ORG.ZA jeyaande to Afrik Baŋnge Worgo. Yaakaare ummoriinde Afrik Bŋ Worgo ndee ena mawni no feewi gila leydi ndii ruttii e juuɗe ɓaleeɓe!
Ɗemɗe Afrik keɓii kuutorɗe keewɗe ballooje-ɗe naatde e gannde kese. Ko ɗum waɗi tuma mo min njokkondiri e Translate.org.za ndee, ɓe naatni-min de fedde woɗnde ena wiyee ANLOC (African Network for Localization), fedde renndinde kala gollotoioɓe e nokkuɗingol (baanjital) gannde kese e ɗemɗe Afrik.

Ndeke min ɗananooki, ko golle toowɗe njaggi-min etee ko yeeso kadi fayi. Ko heddii koo, golle amen keewɗe payti ko e waɗtude gannde kese e Pulaar.

Fedde ANLOC weddii eɓɓoore ngam waɗtude topirɗe keewɗe e Pulaar e hitaande 2010 ndee. Lebbi sappo e go'o dewɗi heen ɗii, ko ko hippaa jamma e ñalawma ngam  gaynude golle ɗee. Jammaaji keewii ɗaanaaka, haajuuji keewii kumtaaka, ngati ko e golle ɗee tan wonaa. Ko e lewu Korse 2011 eɓɓoore ndee siynaa. Pulaar heɓii topirɗe keewɗe sanne ena jeyaa heen Abiword (juɓɓinirgal binndi), Tux Paint (natirgal sukaaɓe), Virtaal (Firo e nokkuɗingol) e goɗɗe ɗe en limtaani ɗoo. Man mbaɗ binndanɗe keeɗiiɗe e gootal ɗeen jaaɓnirɗe kala so Alla jaɓii...

 Haa jooni ma min njokku e addande-on kabaruuji, pije e ayaaje hay so wonaa ñalnde fof. Pulaagu.com, miɗo waawi ñohande-on jooni, woni ko e heblude lowre hesere, ɓurnde yuɓɓude woodnde jooni ndee. Ko e golle wonaa tawo, kono sahaa nde ɗe ngasi fof, ma en njiy kadi ko meeɗaa yiyeede e lowe Pulaar, fof ko teddungal renndo Fulɓe, teddungal mon...

Yoo wuur Pulaagu.com
Yoo wuur Pulaar/Fulfulde
Yo en tawe kadi mo-wuuri...

 

Kuɗol Ibraahiima SAAR

Hoorejjo Pulaagu.com

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : pulaagu.com, maanditaare, anniversaire, le site du pulaar, clavier pulaar, tappirde, abiword, anloc, fula localization, fulo


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (1 vote)

 

Affiche 10 de 10 commentaires

duwaaw

Ecrit par: demmba Saar (Invit ) le 03-08-2011 08:07

Mbozo duwanoo on,yoo on mbattu nii mo wuuri,yoo Geno jokku mbaawka,yettinaa faandaare.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

YOO WUUR PULAAGU

Ecrit par: JIBI KEBE (Invit ) le 03-08-2011 08:50

en njettii pulaagu.com,golle mon ne njooɗi ne peewi yoo en mbattu nii o sahaa mo wuuri:seydi saar aan e gollodiiɓe maaɗa fof on njetaama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Njettor

Ecrit par: Mammadu Abuu Caam (Invit ) le 03-08-2011 11:53

Calminaali luggi e njettoor mawɗo fayde e goomu Pulaagu.com e kuuɓal; njettoor keeriiɗo fayde e Ceerno Ibraahiima. Ko ɗoo noon kaaɗ-mi, nde wonnoo a alaa yettoode. 
Njokkee tiiɗnaare. Yoo Alla wallu! Yo en mbaɗtu nii mo wuuri; aamiin!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

manditaree

Ecrit par: jontado (Invit ) le 03-08-2011 18:16

manditaree jam ee kissal .yo Allah seline doole

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

maanditaare jam

Ecrit par: geelel kontee (Invit ) le 03-08-2011 19:25

maanditaare jam,goomu yaakaare.com ina yetta on e golle mon yaarlitaare mon nde,ndee darnde nde ndari ɗon jam e ñalawma ngam ɓamtaare leñol, yo geno sellin doole e ndee darnde nde famɗaani.Leñol so ina wuura ko ma daña sagataaɓe yarlitiiɓe. Sikke alaa won ko waɗaa yo en ɓooy yawde, yo wuur hatanteeɓe leñol am,jaaraama pulaagu.com

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yoo geno yettin faandaare dee

Ecrit par: abuu jaan (Invit ) le 04-08-2011 15:35

pulaagu.com hamin jongii njorto moyyo mon sabu sahaa kalo mamin njii ko hesdi duum fitti on ngonaa hirtii daanii en ko golle ngonndon jamma e nyalaw hamin nyaagoo ALLa nde 6eydata cellal 6eyda mbaw ka saydi sarr cerno men ibraahiima an e6e gollit daa min calmi nii on hasaa goddo so geno haajii

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

manditare jam

Ecrit par: Bassoum Aliou (Invit ) le 04-08-2011 18:41

Manditare jam.Yo Allah Naw dum yeso.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Maanditaare jam e kisiye

Ecrit par: Oumar Bah (Invit ) le 05-08-2011 02:25

Maanditaare jam e kisiye! Yo Alla ɓooynu pulaagu.com e denndaangal lowe internet Fulɓe.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

On nduttaama teddungal

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 05-08-2011 05:27

Tigi tigi ko weltaare mawnde kala sahaa mo vamat-mi tappirde am ngam wiyde on njaaraama. Yo Geno vooynu jokkondiral men. Aaamiin

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare

Ecrit par: Amadou tall (Invit ) le 14-08-2011 23:42

en ñagiima Geno nde o ɓamtata ɓamtooɓe pulaar e kadi tawtoreɗen ngannden ko ɗemngal woni woŋki leñol so ɗemngal maayi tan ina wayi no leñol ngol majji nih on njaraama njokkee golle yoo Geno wallu en amiin

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 10 de 10 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
FTY     OPA   
 B  2   E  Q5A
KO3  NC9  WWN   
J   T  7   IT7
R6A     T5O   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥