NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
162 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


music of niger
Moyenne:
Clics:4098
Mali - Hawa Pullo - Pulaku
Moyenne:
Clics:7789
Babba Saadu
Moyenne:
Clics:2359
Sunaare Jibinat Nimse 1
Moyenne:
Clics:4508

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


KODDUWAAR: Alpha Blondy Yimiyanke Hakkunde Leyɗiijo Haalii Mette Mum No Yiyri Gaƴƴondiral Politik Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 21-04-2011 )
 

Ecrit par AMADOU NDIAYE (Zorro), le 21-04-2011 13:21

Pages vues : 24176    

Publié dans : Les News, Renndo


Image
K
odduwaarnaajo e yimiyanke reggae hakkunde leyɗiijo Alfaa Blondy ganndiraaɗo wonde laɓi ñaari boor haali sunaare mum e no yiyri hannde ngonka leydi mum hannde njooliindi e nder luural politik luggal hakkunde Alasaan Dramaan Wataraa cuɓaaɗo ko ɓooyaani e Loraa Kuduu Bagboo liɓaaɗo mbonngu haki salii ummaade. Fitina o fof e mawnude e leydi he, Alfaa Blondy eeriima mo woni kala haa teeŋti noon e sukaaɓe ɓe nde calotoo ndoolndoolaagu. Ka ɗo haala gaanduɗo e hoyre mum o haali ɗum ko e lowre jaayndiyankoore wootere ina wiyee slateafrique.com. Nde tawnoo ko kewi Kodduwaar ko ina woƴi gooto e men kala ko ɗum saabii kala ko haalaa heen njiɗaten ko yettinde ɗum banndiraaɓe nde tawnoo Kodduwaar ko faawru faggudu faayodinndu e nder leyɗeele Afrik bannge hiirnaange.Alfaa Blondy nde tawnoo ko neɗɗo ganndiraaɗo suusde goonga suuɗaaki e kuɗel, moggaaki e leggel hay sinno tawii e wiyde makko omo huɗee, omo ƴattee.

1 SlateAfrique : E ɗo sahaa Abdjan wontii dingiral wolde muusnde hakkunde yiɗɓe Gbagbo e Alasaan Daraamaan Watara. Holi no njiyru-ɗaa nde ɗo wolde ?
Alfaa Blondy
: Miin mi suuɗataa tee kadi mi hulaani hay gooto, nde tawnoo mboɗo woowti kuɗdi e ƴattooje . Sinno mboɗo waawnoo mooftude ƴattooje ƴattaa mi e banke tawatnoo hannde o ko mi lemminɗo miliyaaruuji haa keewi e nder konte am! Miin noon mi fentat jimɗi am, mi jeetina renndo ngo nguur mi ngo caggal ɗum ɓe mbiya mi : »Alfaa, ko kaalno-ɗaa ko ko goonga, yimɓe potnoo nanande (heɗanaade) ma.» Miin ko ɗum taƴata fulkuru am ndu.

2 SlateAfrique : Mbele a sikkaani kodduwaaryaagal maayii hankadi haa laaɓi e leydi ndi, sabu en njiyii coccondiral baɗngal hakkunde leñol Baawulee en Julaaɓe maa mbiyen rewankooɓe haa ɗum jibini nii toɗɗagol Alasaan Watara hoyreejo leydi hay sinno Loraa Kuduu Gbagbo wiy ko aadanii Allah ummotaako :
Alfaa Blondy
: Welaani haa welaani kono hay pette e goɓɓe jooni ɗe ko kodduwaaryaagal (ivoirite) sakkii les. Ƴeewee tan hay teemedde jeegom ujunere (600 000) kartal maa sufooɓe biicaaɗe ladde ɗe fof njeyaa ko diiwaan Rewo (Nord). Holi ko saabii administration waɗa bone mum haa gasna tuttee wiyaa yoo diiwaan fof no woorunoo yoo yoɓ ɗeen pergitte njuɓɓudi ? Holi ko saabii miijo kodduwaaryaagal yaltinaa ɗo kadi ? Ɗo banndiraaɓe hoyreejo conseil constitutionnel ina joginoo ndimaagu huutoraade kulal 64 mo code electoral leydi ndi ngam firtude woote baɗanooɗo o fof e nder leydi ndi fof e kuuɓal. Holi ko haɗi golloraade ndiin ɗoon njogitaari ndagiindi mbaɗaandi e juuɗe makko ?
Hoyreejo leydi Loraa Gbagbo ina joginoo jot mo balɗe capanɗe nayi e joyi (45) ngam ruttude kodduwarnaaɓe hoyre boowal cuɓoo jonɗo ɗumen ! Miin noon mi wonaa neɗɗo politik. So tawii banndiraaɓe ko humambinndi bayɗo no mbayi mi nii yiyata ɗeen pergitte politik firti ko taatal ngal foŋŋiniima haa ɓurti.

Image
Alasan Wataraa

3 SlateAfrique : Holi ko cikku-ɗaa fotata addude miijo kodduwaaryaagal ?
Alfaa Blondy :
Hade jeytaare karte dantitee walla kaayit juddu woodaano e nder Kodduwaar. Yimɓe heewɓe wayɓe no mbay mi nii mbiyetee njibinaa «ko hedde» hitaande nanngam walla hitaande nanngam. Heddi ko ƴeewde peeje no rokkiri kaayitaaji ɓe ɗo yimɓe ɗawaaɓe kaayitaaji ngam saataade joɓɓi koloñaal tuubakooɓe e laamuuji lomtinooɗi e jappeere Houphouet Boigny. E puɗfuɗe, yimɓe fof takkunoo ko Henri Konan Bedie hoyreejo leydi 1993 haa heɓi 1999 wonde baaba mum miijo kodduwaaryagal. Henri Konan Bédié kañum e hoyre mum deppiima e ndeen tigilde politik. Ɓiɓɓe baabiraaɓe makko njɗnoo ko fusde lannda makko PDCI (parti democratique de Cote d’Ivoire). Neɗɗo biyetenooɗo ko batulo Bedie hono daartiyanke Pierre Kiprhono daartiyanke Pierre Kipre caggal ɗum Loraa GBagbo suɓii ɗum waɗi ɗum ambassadeur Kodduwaar to Pari ko kañum ɓeydi heen wiyi : »kodduwaarnaajo lasli,kodduwarnaajo arani e kodduwaarnaajo giliki mbaañ mbaañ. Ɗum fof ko kecce ko yiɗde tan seerndude ɓiɓɓe kodduwaarnaaɓe.Enen fof eɗen nganndi muuyo Felix Houphouet Boigny baaba mum jeytaare wonnoo  ko waɗde Ngootaagu Afrik.

4 SlateAfrique : Caggal ɗum holi ko kewi?
Alfaa Blondy : Kewi ko hay gooto jeertinaani Bedie e wiyde ɗum ngo ɗo miijo ko bommbo renndoyankeewo o saawi e ceɓe wutte makko e kanko e hoyre makko o faamiraano ɗum noon. Bejjee faawnoo ko e juumre woni hannde kanko e Alasan Wataraa ko ɓe neɗɗo gooto e lofu ɗimmu ngu nii on njiyii Bejjee wiy ko yoo militaaji mum mbeddano Alasan karte mu’en. E wiyde Fedde Dowlaaji Dentuɗi (ONU) e Kawtal hakkunde leyɗiire (communaute internationale) ko Alasan liɓi Loraa Gbagbo ngu alaa guli e cufal daawal ɗimmal ngal (Deesaamburu 2010).Hannde o aduna Allah o fof ina anndi ko Alasan Wataraa ɗafti Bagboo. Kodduwaaryaagal woppaani Wataraa Ouattara, kodduwaaryaagal furgaani Bejjee biyeteeɗo ko kañum fuɗɗi o ɗo heedi heeda renndoyankeewo. Nde Bejjee murɓinoo e kaan ngaska lugga,yahduɓe e ngoon miijo ndogi mooltoyii e Jeneraal Robeer Geyi baɗnooɗo coup d’Etat e hitaande 1999, tawi ɓeen e koye mu’en njeyanoo ko e lannda politik PDCI mo Bejjee roni e baaba mum F H Boigny.
 Nde Robeer Geyi yannoo ɓe ŋaarnanii Gbagboo.E oon tuma o heɓiino jeertinde Loraa Gbagbo yoo reento ina woodi fiyaa moggii en cocciiɓe kodduwaaryaagal ɓe ngoni ko e fosnaade laamu maa, tee alaa ko ɓe paalaa so wonaa yiɗde ɓoornude ma kufne kodduwaayaagal e hoyre. Mafñondiral (tandem) hakkunde Gbagbo e Guillaume Soro ko fartaŋŋe mawɗo wonnoo wonande kodduwaarnaaɓe. Kono haasideeji Kodduwaar ndefi asde ɗaɗi tan haa foobre lekki ki fukkii e leydi ɓe ndañ sagooji maɓɓe ɗi.


5 SlateAfrique : Mbele ɗen mbaawi wiyde hay Watara ko neɗɗo bone, sabu hay kanko e hoyre makko o wiyde ko yoo militeeruuji nule ɗuggita Gbagbo alaa e sogo e jappeere nde ?
Alfaa Blondy : Alaa! Gbagbo e Alasan Wataraa fof ko kedde barminaaɓe e wolde oon politik añam-leño. Wataraa kañum e hoyre mum ko kedde waraaɓe e kodduwaaryaagal. Gbagbo ne roni geer oon ɗoon musiiba leñam leñamaagu. Ko ɗum waɗi yimɓe fof ina njoortinoo mafñondiral makko e Guillaume Soroo ina waawi asde ngaska haa luggiɗa ubba heen miijo kodduwaaryaagal ngal. Ko wonaa ɗum ko kadi naatnaattondiral hakkunde rebelaaji doole kese (des Forces nouvelles) e dadiiɓe Gbagboo ina waawnoo ñippude cumu geer o. Kono nde tawnoo heewɓe ko e njulaagu kaɓirɗe bonɗe nguuri njaɓaani waɗlude yimɓe ñippude cumu tiba ka. Ɗum noon koy ina tawee e nder lanndaaji kaɓooji ɗiɗi fof.
Hannde eɗen mbaawi wiyde ɓe ndañii sagooji maɓɓe, sibu jaybaaji maɓɓe keewii kaalis modduɗo ƴiiƴam banndiraaɓe maɓɓe. Won heen so pinii mbiyata ko bone ñallu, waala nde tawnoo ko heen maafe mu’en leppata.


6 SlateAfrique : Mbele cikku-ɗaa dimngal ngal ina waawi wuurteede?
Alfaa Blondy : Mboɗo jogii ngoon njoorto, ko maa duko kure e conndi nattu, ɓe ndokkondira juuɗe e ɓerɗe siwil en natta wareede tan e dow bolle puuyɗe ! Mboɗo ñaagii yimɓe Bagboo (FDS) e FN mo Guillaume Soroo walla kadi ruggiyanke joom niɓɓinirki o nde ngoppata warde siwil en, ngoppa warondirde e koye mu’en. Mboɗo eerii kala jillotooɗo walla peerotooɗo e nder lowre Abdijan.netJ’invite tous ceux qui vont sur Abidjan.net e tufɗe jeewte goɗɗe nde colata e kunuɗe mu’en kuɗdi e ƴattooje maa haalooɓe konnguɗi ɓeydooji cumu ko wayi no : »mboɗo tuuyaa ƴiiƴam, ƴiiƴam, ƴiiƴam », walla wiyooɓe ina njiɗi hirsude julaaɓe », »mboɗo duudaa hirsude beteeji » Mboɗo ñaagii kodduwaarnaaɓe nde nattata wonde kuywe e ɓoccooɗe deedaaɗe.Hoto ngonen ɓoccooɗe karalle ! Goonga o kala barɗo Bagboo yoo faam wari ko Alasan. On paamii? Miin noon mi fuɗɗiima tampude e jeertinde on ñalnde kala.Mi nattii kadi soklude nii boom wiyeede mi haaliino goonga. Gooto fof ina foti waawde roondaade donngal mum ngal teeni ngal,ngoppen huunde arnde e men fof mbiyen ko Farayse tagi men hiiteede (malkiseede),Burkina Faso walla ko Fedde Dowlaaji Dentuɗi Winndere(ONU). Sinno enen e yimɓe politik men ɓe eɗen njoginoo gacce maa kiram gilɗi ɓerɗe wonaa Farayse, wonaa Burkina Fasoo walla nii boom Onu njooɗotoo e jooɗorɗe men ina ñawndana en caɗeele men saka weddaade konnguɗi mu’en e nder ngoƴaaji men ndernderi. Heddii gooto e men yoo addu baɗlal mum e bannge mo heedi o!
«Fedde Ngootaagu Orop Ƴettataa 300 Milliards Fcfa Waɗa e Leydi Wiyee Kadi Haalataa…»

Image
Loraan Gbagbo

Banndiraaɓe eɗen mbiya en nganndaa nii holi saayoo Fedde Ngootaagu leyɗeele Orop (Union Europeenne), ina naatna ɗemɗe mu’en e nder fiyaakuuji Kodduwaar…Ƴeewee banndiraaɓe ɓe ɗo ƴetti ko teemedde tati milliards Fcfa ngam yuɓɓinde woote leydi men Kodduwaar gila e teetgol njogitaaje rebelaaji (desarmement des rebelles), binnditaagol poppilaasiyoŋ e peewnugol karte sufooɓe e dantitee. Hawraama winndere nde fof haa fiy feggere ko woote Kodduwaar o ɓuri muuɗde kaalis. Yimɓe ƴettataa kaalis potɗo nii heewde doole ngulla ɗum e woote leydi mbiyee kadi yoo njaggu kunuɗe mu’en! Ngol ɗo kam haasideeji e añɓe Afrik, ko afriknaaɓe e koye mu’en, alaa fof mo ɓe takkude nde ɗo wemjere. Hannde o eɗen mbaawi wiyde haasideeji Kodduwaar ko kodduwaarnaaɓe. kala kodduwaarnaajo maayɗo ina foti mettude kodduwaarnaaɓe fof. Yiɗde am hannde ko yoo warngooji ɗi nattu.

7 SlateAfrique : Mbele aɗa sikki musiiba kewnooɗo Ruwanndaa o hakkunde Utu e Tutsi’en ina waawi kewde hannde o Kodduwaar ?
Alfaa Blondy
: Tuugnaade e ko njiyan mi ko, so en ndeentaaki ko toon fayaa… E lowre abidjan.net aɗa yiya maa aɗa nana konnguɗi ngañgu ngu yimɓe ɓe ngukkitta e kunuɗe mu’en. Hulɓinii heen ko kodduwaarnaajo ina tolnii e ɓoccongaagu wiyde ina ñemmba woɗɓe, ɓe potaani ñemmbeede. “Wataraa ko Itileer”,”Gbagbo ko Itileer”… Ngoppee diinaade (duwaade) bone ! Allah ina heɗii on, omo waawi jaabaade duwawuuji mon.Gila ko ɓooyi eɗen nana ina wiyee : »ñalnde wootere maa leydi ndi wul jaw, maa min kel, maa min taƴ, maa min mbaɗ-on nii, maa min mbaɗtu-on nii». Allah nanii ko kaal-ɗon ko fof. Jooni noon musiiba rootiima e men geer dawii.

8 SlateAfrique : Holi cikku-ɗaa foti wonde feere yaltirde e nder ngal ɗo gaƴƴondiral polik hakkunde ɓiɓɓe Kodduwaar?
Alfaa Blondy
: Mboɗo jogii heen yiyannde so tawii woodii mo nde metti jaraani ko oɗon njaha e nder lowe Internet oɗon kuɗa mi, oɗon ƴattoo mi. So tawii yiyannde am nde feewniyaaki ma njahee e internet ngaddon heen miijooji mon. Sabu kuɗdi e ƴattooje ngonaa miijooji nawooji en yeeso. Ko alaa e sago kaɓen e ɓe njiɗanaa Kodduwaar hay bannge cahiiɗo e lacciri. Mboɗo ñaagoo yimɓe Alasan Wataraa nde hesɗitinta kaaldigal mu’en fayde e wondiiɓe Loraa Gbagbo. Kadi ko alaa e sago ɓe njaɓa woppitde kaalisaaji Bagboo e yahdiiɓe mum kadi ɓe ɗaɓɓita no kuule pawaaɗe e maɓɓe ɗe ngittiraa. Ko wonaa ɗum ko eɓe poti ruttaade e Bagboo ɓe kollita mo peeje no o woppiri laamu ngu. Holi kodduwaarnaajo jahɗo haa woni persidaa jaɓata ummaade tawa konte bankeeji mum fof ko ko pawaa juuɗe, haɗaa yettaade, yanta heen r penale internationale)kadi joom ina waawi ndewñineede (yettineede) suudu ñaawirdu toowndu (cour penale internationale). Ina waawi nii wooda wiyɓe kaaldigal ngal jenngii, kono ko jenngi ɓuri geer laabi ujunere ! Mbaɗlee min nduuñtude o ɗo geer garɗo haa e damuɗe cuuɗi am tan sopinii!

Aamadu NJAAY Zorro, Pulaagu.com/GABOO

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : Cote d’Ivoire, Abdijan, Election Presidentielle, 28 Novembre, Felix Houphouet Boigny, General robert Gei, Henri Konan Bedie, Laurent Coudou Gbagbo, Ivoirite, Alssane Dramane Ouattara, RDR, FPI, PDCI, Guerre civile, Gele avoir, Sanction, CPI, Blocus, Golfe Hotel, FRCI, Residence, Primature, Guillaume Soro, Onuci, Licorne, Mediation, Blaise Compaore, Union Africaine, Panel, Crise


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 1 de 1 commentaires

ABDUL KELLI

Ecrit par: Abdul Kelli (Membre ) le 25-04-2011 22:43

Musiɗɓe tedduɓe golle ɗee njooɗii peewii,kabaaru oo laaɓii cer,njokkee golle,yoo Geno won baɗlo,on mbɗii fotde, Amadu Njaay ɓeydu muñal no feewi,yoo Geno waɗlu,yettina faandaare!.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 1 de 1 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
B4C     8S4   
J   A  E 1  QAT
3AE  LL5  XUM   
O 2  B   4  TL3
7RB     IBM   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥