NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


DIINA: Mawningol jamma jibineede Ahmadaa e nder wuro Poorjentii (Gaboo) Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 24-02-2011 )
 

Ecrit par MAMMADU SAALIF MBAAY, le 24-02-2011 09:51

Pages vues : 17648    

Publié dans : Les News, Diina


Image
W
onnoo ko e lewru Rabii'ul awwal, ñalawma 12 mum, e hitaande inniraande "hitaande Ñiibi". Hannde waɗii duuɓi 1432 e fergo makko. E weetndooga oon ñalawma jalboowo seedaa ɗelñitannde jibineede  cukalel ngel nanndaani ngel alaa nanndo e nder sukaaɓe. E oon ñalawma, neɗɗo dokkuɗo neɗɗanke goobu ɓurngu aaɓde feeñi e damal aduna. O rokki neɗɗanke mbaawka feññinde jikkuuji ɓurɗi moƴƴude coominooɗi e nder mum, ɗi kuurhuurngal kam e coomsoome kaɗnoo feeñde. Ndeke haawnaaki, ñande heen, so muume kam e kulle keewti mbelemma e mbelwetto, soorooji kisraa pukkii, maayo Ɗabariyyu ɓeeɓi, jayngol Fursi, caggal duuɓi ujunere ñifi, aduna kala yerɓi, ngam mawnin mawninde ngaal garal.

So tawii leƴƴi kala ina mbeltanoo Maanditaare tedduɓe mumen, sagataaɓe juknunooɓe ndimaagu mumen ngam ƴellitaare maɓɓe, ndokkiɓe doole e yettaade paayndaale maɓɓe, leñol juulɓe kañum en wonaa e ndiin mbaydi mawninirta jibineede Nelaaɗo Muhammad mo jam e kisal ngoni e mum, sabu ɗiin laamuuji adunayankooji pamɗirii nulal makko e yeeso njeñtudi ndi o ɗaccidi juulɓe.

Ngool peeñgol, mo jam e kisal ngoni e mum, laatiima peeñgol Al Qur'aana, peeñgol musiɗdal e ngootaagu neɗɗankaagal.
Ko peeñgol nuunɗal kam e potal, peeñgol goonga e ballondiral neesuyankeewal kam e potal goongiranteewal, ceningal.

Ngaal ballondiral neesuyankeewal dokkungal baasɗo hakke laaɓɗo e nder dañal juulɗo banndiiko, galo sabu dokkal jahdungal e fotde e ngool jaɓgol katanteewol newingol renndude e baasɗo ngalu mum ngol Al Qur'aana ñuumbanii alɗuɓe e wiyde ɓe (e dow sifaade goongɗiɓe tigirigi): "Ɓeen ɓe ina e jawdi mumen hakke ñaagiiɗo kam e ɗawaaɗo".
Ngaal potal baɗngal oon dimo daneejo waasde salaade e mawnikinaade nde maccuɗo ɓaleejo kurum ardotoo ɗum tawii, Allah rokkii oon ngeɗu waawde ardaade, e yowitaade e ɗee hadiiseeje lolluɗe:

- oɗon poti heɗtaade kam e ɗowtaade, hay sinno ngardiigu mon wonii ɓaleejo Habasanaajo mo hoore mum nannditi e fottere reseŋ yoortunde.
- Ummiɗon onon kala ko e aadama, Adama e leydi (ummii). Aarabe ɓuraani Ajamiy (mo wonaa aarabe) hay batte, ajamiy ne ɓuraani hay batte aarabe, boɗeejo ɓuraani ɓaleejo, ɓaleejo ne ɓuraani boɗeejo, so wonaa e dow kulol (Allah). Ɓurɗo on rimɗude to Allah, ko ɓurɗo on hulde mo.

Ndeke so neɗɗanke ina wondi haa jooni e tonngi, ina jokki ɗaayre mum no baklo,ina moddini juuɗe ƴiiƴam, ko waasde ɗum ɗowtaade haa timmi ngal nulal Muhammadiyankeewal, ruttaade e Allah, rewa laawol pooƴtingol ngam safrude muusalla mum kam e caɗeele mum.
Fayndaare men e winndude kam e daartude siira Nulaaɗo mo jam e kisal ngoni e mum wonaa hono no mo wonaa juulɗo janngirta maa wiɗtirta nguurndam makko tedduɗam nii. Sabu oon faayndaare mum heen, ko ƴellitaade e daarti gonɗi heen, maa janngude e daartol maaniwol, daartol ɓennungol e nder sahaa, maa anndude yimɓe feeñnooɓe, mawni inɗe e yonta mumen.

Juulɗo kañum janngirta daartol Nulaaɗo Allah mo jam e kisal ngoni e mum ko haa:

1. Waɗa mo ñemtinorgal e yeru ñemmbateeɗo. Nulaaɗo mo jam e kisal ngoni e mum woni neɗɗo bajjo potɗo e ñemtineede, ɗoofteede, kaanɗo ñemmbeede.
Al-Qur'aana arii ina soomi aayeeje ngam jojjinde ko haala koo. Eɗen mbaawi limtude heen: "Oɗon njogii e Nulaaɗo Allah daarorgal moƴƴal (ñemmbateengal), wonannde kala ndaartoowo Allah e ñalawma ndarnde, o siftori Allah ko heewi" (Pelle 21), "So tawii on ɗooftiima mo, peewon (peewne ɗon e laawol moƴƴol) (Naanangal 54), " Wiy (Aan Muhammad): "So on laatiima yiɗɓe Allah, ndewee e am, Allah yiɗa on" (Galle Imraan 31).
2.Eɗen ciftora nguurndam Nulaaɗo Allah ngam ɓeydude fiɓnde maa goongɗugol nulal makko. Nguurndam makko tedduɗam ina feññina kaawiseeji makko, hujjaaji nulal makko... Sabu ko ɗuum sinkata timmal makko kam e martaba makko.
3.Ñiɓde yiɗde makko e nder ɓernde juulɓe. Nguurndam makko ina feññina haa jooni jikkuuji makko toowɗi, kaaraysiraagal makko, kiilnagol kam e cirŋinogol makko e laawol Allah, o aaranii leñol ngol e moƴƴereeji kam e yiɗde makko e woɗɗinde ngol e kala bonanndeeji taariiɗi... Waɗde ɗuum ina ɓeyda giɗli makko e nder ɓerɗe juulɓe.
4. Tawreetae Injiilu kala ngariino tiimde garal Nulaaɗo men Muhammad mo jam e kisal ngoni e mum. Ɗuum ina feeña e nder  Al-Qur'aana e simoore saf6, Al a'raaf 157. kono kadi nder deftere Deteronom (XVIII hello 565). Ender Torah (D.XXXII21). bible Hebreîque (Génése XLIX 10)

Ndeke woni geɗel gardingel, ɓurngel waɗɗaade en ko jojjungol yiɗde Nulaaɗo Allah mo jam e kisal ngoni e mum. Ndee yiɗde noon ina seerti e yoga e giɗli, sabu goongɗingol men timmataa so wonaa njiɗen mo, etee yiɗde men e makko ina foti daɗde kala yiɗde maa huunde kala. Ko ɗuum woni ko Allah joofinoo e simoore tuubabuya, aaye 24: "Wiy (Aan Muhammad): "So tawii jinnaaɓe mon, ɓiɓɓe mon, miñiraaɓe mon (maa mawniraaɓe mon), suddiiɓe mon, koreeji mon, jawɗeele ɗe paggiɗon (ndenndin ɗon), njulaagu ngu kulɗon saayde (firtaade) kam e koɗorɗe ɗe korsinɗon, ɓuri horsude e mon e Allah e Nulaaɗo mum kam e tiiɗnaare e laawol Allah, cabboɗee haa yamiroore Allah yettoo. Allah feewnataa yimɓe ɓe ɗoftotaako (sanndolinɓe).
Ina jeyaa e ko feññinta ndee yiɗde janngude kam e daartude nguurndam Nulaaɗo mo jam e kisal ngoni e mum. sabu ɗuum ina anndina en yarlitaare nde o golli kam e tiiɗnaare makko ɓurtunde neesu e kala ñalawma ngam yettinde e timminde nulala makko ngal o resndanoo.
Ko ɗuum woni ko Fedde Almuudɓe Poorjentii ndaranii (hono no yoga e cahe juulɓe e nder winndere ndee, gila ɗoo haa Fuuta e kummbaare) ngam siftorde e wuurtinde jamma jibineede Nulaaɗo Allah mo jam e kisal ngoni e mum. Oon Nulaaɗo garɗo timminde moƴƴi e jikkuuji. Jamma oo e wiyde hoohooɓe diine tawtoranooɓe, waɗii faayiida mo hono
mum weeɓaani.

Mammadu Saalif Mbaay / Pulaagu.com, Gaboo

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : maouloud, prophète mohamed, gabon, port gentil, islam, religion musulmane


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 2 de 2 commentaires

yoo en mbattu nii mo wuuri

Ecrit par: jibi kebe (Invit ) le 25-02-2011 08:45

a jaraama seydi mbaay yoo alla ɓeydu ganndal soora e mon cellal 
min mbeltiima kaattudi;yoo alla yoɓ moƴƴere,yoo wur pulaar

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yewendé bibé poular

Ecrit par: ball souleyman (Invit ) le 06-04-2011 00:34

yo ALLAHou diom en selini dolé yajna segnimbé . 
yo ALLAH sour en hokka en saggojii men. 
leydi rimdoidi haloré diamgalmou

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 2 de 2 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
PTQ     8Y9   
X U  R  8 F  1RP
C7E  Y4D  S 4   
4 6  4  3 I  PTC
KL1     R3P   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥