NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
109 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


EJIPT: Mohammed Hosnii Mubaaraak wiyanooma cahen tan wiyi alaa kañum muuɗat! Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 16-02-2011 )
 

Ecrit par AMADOU NDIAYE (Zorro), le 16-02-2011 18:57

Pages vues : 18650    

Publié dans : Les News, Dawrugol


Image
Cahen walla muuɗen?
M
ohammed Hosnii Mubaaraak wiyanooma cahen tan wi’i alaa kañum muuɗat, nde tawnoo lacciri ndi ko kaangaandi o yaawii ɗeɗɗaade. So en mbelaama nii mbiyen ko joorngol Tunisii ngol sumori keccol makko ngol, sabu gila o jooɗii e jappeere nde ko ina tolnoo e duuɓi capanɗe tuuba ko ngo’ta ko kanko go’to duhii, omo geewoo e dingiral politik Ejipt omo rokka, omo haɗa bi’ɗo suukara ina weli fof fiyee haa Allah bonna ɗum. Gila keneeli waylaare ngutti  puɗɗorii leydi Tunisii haa liɓori laamu laamɗo sañɗo hono gorko ina wiyee Sinediin Ben Ali kamɓe laamɓe leyɗeele aarabeeɓe ɓe ko ɓe araaɓe ŋatiwere muusnde, sabu hay go’to e maɓɓe anndaa to laamu mum jogori waɗtinde.

 Haalooɓe pulaar mbi’i : »so neɗɗo nanaani ko yimɓe kaali maa nan ko bone haali », nde wonnoo Hosnii Mubaarak ko laamɗo koolinooɗo hoyre mum jaɓaano heɗtaade bojji ɓiɓɓe leydi ɓe haa teeŋti noon e seppiyankooɓe dingiral « Tahrir » ɓe ngalaa ko naamndii mo so wonaa nguurndam moƴƴam, teddineede e hormeede, kono haalpulaar ‘en mbiyi : »noppi nanooji puɗata ko e hoyre malaande ». Mettere seppiyankooɓe ɓe ina mawni ko tawnoo gila Jeneraal Mohammed Hosnii Mubaarak heɓi lefol ngol nguurndam maɓɓe ɓeydii tan ko saɗtude, ñalnde ejiptonaaɓe ina ɓeydoo mutde e joote maa baasal, kanko ,e yimɓe makko eɓe leewoo e ngalu leydi ndi eɓe mbaɗa ko weli.

 

Image
Mohamed Tantawii

Ɗum hollirii tan maa seedtiima laamɓe afriknaaɓe laamantoo tan ko koyre mu’en, ɓiɓɓe mu’en e banndiraaɓe mu’en ɓadiiɓe ngona waaraade faggudu leydi ina mooftoyaa hakkunde leyɗeele ɓe ngoppa ɓesngu leydi ina tammoo ɗe looraani nde tawnoo ɓe kulaani, ɓe kersaani, ɓe miijaaki kadi maayde ɓe ngoppa ɗiin ngaluuji, ɓe kaawanoo hay ɓiɓɓe leydi ndi naftoraade. En njiyii Jeneraal Muusaa Tarawore, Maresaal Mubutuu mo Konngo Demokaratik e Alhajji Omaar Bonngo mo Gaboo, ngoppii caggal mu’en ndi Qaaruuna kono alaa fof ko ndi nafti leyɗeele maɓɓe so wonaa tuubakooɓe diwde jooɗaade heen. Ɗum kay ina fotnoo rokkude binndannɗe ɓe mbaasa fijirde ngaluuji leyɗeele ɗe, kono ellee ko hannde nii ɓe ɓuri ɗaanaade maa ɗaankinaade, teru mum wiyaama Mubaarak ina moofti e bankeeji ko ina tolnoo e capanɗe jeegom miliyaar e kaalis dolaar Amerik. Hade men bilaade winndannde nde maa en mbaɗan yilliyankooɓe men ɓe huunde seeɗa e ciimtol maa nguurndam ɓe ɗo wurɓe ɗiɗo renndunooɓe sahaa e nder leydi Ejipt ɓeen ngoni Mohammed Huseen Tantawii hoyreejo leydi e Mohammed Hosnii Mubaarak nokkuɗo ummorde mum e jappeere caggal balɗe sappo e jeetati seppo ɓiɓɓe leydi wi’ɓe njooɗotaako, njooɓotaako so wonaa lefol makko ngol resndee goɗɗo mo ɓe koolii.

Image
Anuwaar El Sadaat
 

Holi Gonɗo Maresaal Mohammed Huseen Tantawii Hoyreejo Laamu Luɓal: Maresaal Mohammed Huseen Tantawii Solimaan hannde o hoyreejo laamu luɓal leydi Arab Ejipt jibinaa ko ñalnde 31 yarkomaa 1935 to Keer wuro laamorgo leydi ndi, ko o dawruduyanke o dawi ko e leñol biyeteengol Nuubi ‘en, o woniino jaagorgal kalfinangal ndeenka leydi, e gila e hitaande 1991 ko kanko tamnaa hollaare arme leydi Ejipt e tuggude ñalnde 11 lewru colte (feebariyee) ko kanko waɗaa hoyreejo laamu luɓal e ina sikkaa ko kanko jogori yuɓɓinde toɗɗe hoyreejo leydi garooje ɗe e lewru Septaamburu e hitaande wonaande, hawra e ciltirɗe manndaa Mohammed Hosnii Mubaarak. Gila ñalnde 1lewru Mbooy ko kanko ardii kala dadiiɓe fellooɓe tawa ko e koyɗe njahrata (infanterie), o jeyanooma e wolde mawnde hakkunde arabeeɓe e hitaande 1956, wolde wiyeteende balɗe jeegom e hitaande 1967 e wolde kippuur e hitaande 1973. E nder nguurndam makko kooninkeyankaagal o ardinooma postooji keewɗi haa teeŋti noon o woniino nulaaɗo maa mbiyen jooɗaniiɗo Ejipt to Pakistaa e fannu militeeryaagal. Jeneraal Tantawii garad maresaal fiilaa o wayrii waɗde e Ejipt gila e hitaande 1989, o jeyanooma e wolde arwaniire Golfe to Irak kono o wondunoo ndeen ko e moojobere dowlaaji dentuɗi winndere (Onu). Gila ñalnde 11 Feebariyee ko kanko Mohammed Huseen Tantawii woni hoyreejo Ejipt caggal balɗe 18 tikkere seppiyankooɓe dingiral «Tahrir». Mohammed Hosnii Sayiid Mubaaraak jibinaa ko ñalnde 4 duujal 1928 e nder diiwaan ina wiyee deltaa Nill. Caggal njanngu makko hakkundeewu walla liisee o naati duɗal toowngal militeeryaagal (academie militaire) ko ɗoon nii o boom o adii heɓde seedamfaagal makko e fannu karallaagal militeer.

 

Image
Gamal A Nasser

E hitaande 1950, o naati duɗal njanngu arme weeyo (armee de la’air) o heɓii ɗoo kadi seedamfaagal pannoriingal diwngo e weeyo walla diwnude laaɗe diwooje, ko kanko nii ari hoyre e ndeen haralde. Caggal nde Annuwaar El Sadaat waraa ko kanko fiilaa hoyreejo tawi nii ko kanko wonnoo cukko hoyreejo makko . o jooɗii tigi rigi e jappeere he ko ñalnde 13 yarkomaa 1981, kadi o waɗaa hoyreejo lannda Pnd (parti national democratic). Mohammed Hosnii Mubaaraak resi ko debbo go’to ina wiyee Suzanne Saleh Sabet o jibinaa ko 1941, omo jogii sukaaɓe ɗiɗo, Alaa Mubaaraak e Gamaal Mubaaraak won wiy nii gila 2004 o woni ko e meeraade yiɗde lomtinde ɓiyiiko laamu ngu.Kono seppiyankooɓe pennii mo sanne hay laamɓe woɗɓe joginooɓe ɗiin eɓɓooji fof hannde o deedi mu’en puɗɗiima dogde ko wayi Abdullaay Wadda mo Senegaal, Obiyaŋ Ngemaa mo Gine Ekuwatoriyaal. Hay heɓnooɓe waɗde ɗum ɓe hannde ina kuli hoto joorngol sumorde keccol. Haalooɓe pulaar mbiyi: »kala ko yiyaa e aduna maa gas haa heddoo laamu Allah », Mbele Mubaaraak anndoona ndeen winndannde labaande, jaraa nii boom wonaa kanko tan ronkaa yoo ummo e jappeere haade wonii nattii yonde ɓiɓɓe leydi. Ko ñalnde mawnde 11 feebariyee caggal duuɓi capanɗe tati, Mohammed Hosnii Mubaaraak ummii Keer haɓɓi dimngal mum kañum e galle mum payi wuro ina Sarmel Seek.

Amadou NDIAYE Zorro Pulaagu.Com/Gabon

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : Egypte, Revolution, Tahrir, Mohamed Hosni Moubarak, Mohamed Hussein Tantawi, Transition, Omar Suleiman, Manifestants, Roi Farouk, Gamal Abdel Nasser, Anour El Sadat, Caire, Charm-El Cheikh, Mohamed El Baradei, Amar Moussa, ligue Arabe


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 


Ajouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
T2J     B8J   
9 J  F   4  WK1
L9X  SJ6   T   
 G  6   W  7LP
KGD      2   
   
   

Aucun commentaire postmXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥