NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
109 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


fac alliance
Moyenne:
Clics:2387
hommage
Moyenne:
Clics:2676
Rugaya
Moyenne:
Clics:2187
Pulaar film : LE VOLCAN
Moyenne:
Clics:2547

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


GAACI: Hiirde Baaba Baydi Maal to Liberwiil waɗi muuku-maaka! Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 10-11-2010 )
 

Ecrit par IBRAHIMA SARR, le 10-11-2010 19:36

Pages vues : 22107    

Publié dans : Les News, Gaaci


Image

B
awɗi ndimaagu kadi tunngii, bawɗi Daande leñol tunngitii e nder wuro laamorgo Gabon Wuddu Leydi! Oo kikiiɗe hannde nattii wonde buleet e Liberwiil, laamorgo leydi Gaboo; wonaa tan nii to bannge ndiyam toɓo njippi ɗam, njokki ɗam e jippaade e oo kikiiɗe, kono kadi to bannge njuɓɓudi ummanaandi ndii.

Gabon, no yimatnooɓe men njimratnoo nii: Gabon wuddu leydi ko ɗoo diidol peccol leydi (ekuwaateer) feccitii, ɗo ngulɓuuɓdi hakindiindi woni 26,9 T°, ko nokku toɓo duumiingo maa mbiyaa ñande kala ko ko toɓata; toɓo ngoo ina hiisee e 1755 mm ndiyam hitaande kala. Ko ɗuum waɗi, o kikiiɗe so toɓo ronkaama yoo darto, ɗuum ina mbaawi wiyde ina woowtaa. Holi ko hirndanaa e oo kikiiɗe? Holi ndii njuɓɓudi tijjaani e oo jamma?

Hay so tawii ɓooyaani ko Fedde Fuuta lotti golal Pulaar e nder ngoo wuro Liberwiil (Ƴeew winndannde Pulaagu.com: Golal pulaar dillii e nder falnde Esti'eer Liberwiil), hannde tijjaa ko fijirde Baaba Baydi Maal e goomu mum Daande Leñol. So daande leñol ummaniima golle, ina wayno ko pulaar hirndanaa!  Baaba Baydi gorko mo Duwoyra, wuro Buubu Njaak e wuulunnde, maa mbiyaa Gasba ko ngenndiyanke laaɓtuɗo mo darnde mum nawdatee e haggunde Sputnik,... sabu Baaba nawii pinal renndo Fulɓe haa woɗeeɓe, raneeɓe, oolɗuɓe e ɓaleeɓe kala mbaɗti yeeɓde e hirde ngal.

Waɗii balɗe ɗiɗi ko goomu Daande Leñol  yettii Liberwiil, ummoraade Konngo e lappol ngol ummanii ngam mawninde Maanditaare mum 25ɓiire. Ko noon tigi, waɗii hannde duuɓi 25 ko daande leñol sosaa.

GABCEL, e gardogol Muusaa Baabayel Mbaay, woni gollorgal tammbingal njillu daande leñol ɗoo e Liberwiil; ngal suɓanii en e hiirde adannde ndee ko Wuddu Pineyankeeru Faraysenaaru (Centre Culturel Français) wondu sara jehre MBOLO ("No mbaɗɗaa" e ɗemngal leydiwal), e dow laawol Bulewaar feewde Afeer Eterengeer, takko haalirde Afrikaa N°1, ndeke geɗe ɗee ina nganniyii jirwude. Hiirde ɗiɗaɓere ndee anniyaa waɗeede ko to pijirgal Omnisport.

Toɓo ina ɓeydoo juurtaade, yimɓe ina ɓeydoo waɗdude adaa e hawritoyde e ndee hiirde belaa, hiirde mawninde goodal Daande Leñol.

Hiirde ndee fuɗɗii ko 22h e daande welnde oo "jongoma" Gabonenaajo biyeteeɗo Anii Foloor Bacelelee. O holliti weltaare makko e garal Baaba Baydi Maal, o haali haalaluuji tiiɗɗi kollirooji ndeen weltaare e ndee hiirde.

E taƴre (morso) tataɓiire, Baaba adii ko ñaaganaade leydi Gine jam e deeƴre e ɗii suɓngooji maa toɗɗe dawraaɗe e oo subaka. Mammaa Gay, gorko mo Kay dimmbee jooroo, sammee naayoo tunngi cewɗi, daasi karlaaɗi, honi miijooji, woppaani ɓerɗe, fotde 39 hojom (heɗo lefol ngol, hay so ngol laaɓtaani no feewi), sahaa teeyɗo mo tuubaako wiyata "moment magic" keewɗo dakkamme. "Oo wonaa neɗɗo"!!! Maa mbiyaa ɗum ko ñenngi! E dow piygol jamma jenngii wonande keewɗo heɗaaɗo Baaba, bayɗo no Umar Aamadu Lih, kono e ngol ko Konaakiri yimaa.
Konaakirii! Konaakirii! Hannde ndey mi yim maa, Konaakirii! Konaakirii! Hannde ndey mi jaar maa, Konaakirii! Nde "morso" gasi tawi debolemmbo (ambassadeur) Gine nattii waawde jogaade hoore mum, telli ari rokki Baaba junngo, wondude e juurgal.
So Baaba anndiraama waasde wonde jimoomo ɓolo, o laatii jimoowo keewɗo hakkilantaagal e pinndinooje ko hono ɗee ɓaƴanɗe baɗtinooji e ɓerɗe.

Image
Baaba Maal e Mammaa Gay

Baaba Baydi Maal rewni heen ko teddinirde fedde Tabital Pulaaku Gabon e Fedde Fuuta morso: sukaaɓe e mawɓe, ngaree, njahen, gooto e men fof yoo aaw lekki! Sikke alaa, e oo kikiiɗe nafoore lekki ina fuŋŋinii e ngoo toɓo ronkaango yoo siltu sabu ngonɗen ko wofnde foonde "ekuwaatoriyaal", jeyaande e pooɗe ɓurɗe sukkude e nder Afrik.
Fatimata pinɗo paamɗo, sukaaɓe e mawɓe, ngaree, njahen! Gooto e men fof yoo aaw lekki. Mansuur Diine ne dillinii hiirde ndee.

Nde ɓooyi, Baaba jolni ko haalde goongaaji ɗi njeddotaako, ko wayi no: so yiɗde juuti, Allah ina walaa! Allah ina welaa, kono goonga ina tawaa. Yiɗde am e Fuuta, Fedde fuuta arii, ndeke fuuta fuutaani! Muusaa Baabayel Mbaay, mboɗo welaa diine maa.

Umorooyel diifto ndogen rewnaa heen. Caggal ɗuum, Baaba naatani njettooraaji; njettoor feewde e CCF kam e hoohooɓe leydi Gabon; o teeŋtini wonde ɗanniyankooɓe fuutankooɓe ngari ko yillaaade ngam dañde kono ko ɓe yahduɓe, eɓe ngaddori pinal maɓɓe haa timmi.

Yeri maayo mo yaraani deeɓeele, noddanee kam mbeñu ganna fellee wuufa kure e conndi... So aɗa ñaagoo, ñaago dokkoowo ma, so aɗa moolo, moolo e taaniraaɓe Sammba gelaajo jeegi, Niimaa... seɓɓe ndillee, seɓɓe jannjooli ndillee....Ina jeyaa e ko teskini e hiirde ndee tawtoreede naalankooɓe gaboonaaɓe ɗiɗo woɗɓe yantude Ani Foloor Bacelelee, naalankooɓe ɓe Baaba bismii ngaddi ballal mumen e ndee hiirde guurtingol pine men.

Nde Baaba eerii kala basortooɗo wonde Tijjaaniyanke yoo suut junngo! Maa mbiyaa alaa keddiiɗo, gulaali ngulli.  Fedde Faatimata Binta ari ndaw ko njooɗi cormitagol, dinngiral heewti leewaali.
Kodda Aadama Ayse addani en wirdu laawol Tijjaaniya....Mammadu Sa'iidu Bah ko Tijjaaniyanke, tijjaniyanke haa to Madiina Gunaas.
Muhammadu saamasa ko tijjaaniyanke, ceerno Mammdu Aaw ko tijjaaniyanke, Ceernu Muntagaa Taal ko tijjaaniyanke... Tooroodo janngu mbaawaa ndursaa!
Yahdunooɓe e Sayku Umar Taal kay nimsitaani. Mansuur, e daande mum welnde,ina teeŋtina: Tooroɓɓe ndillee! Ndillee!

Dikkal! Dikkal! Buubaa ina  serkita. Nde ɓooyi  kanngoowo oo ŋabbi ko e jooɗorɗe, kelle caataa, Sammba ina toraa yo waɗ dikkal, gamoowo oo laawii diwal dow. Aji ndeke ko ko ñaññi, Baaba rewi heen Aji hoto paaɗaa!Aji hoto paaɗaa. Ndey Faatu! Ndey Faatu! Ndey Faatu noddaa: yenngel mu saf, nde o dillini gulaali ngulli, wanngo serkitaa, amooɓe ina mbaɗda miin ɓurmaa waawde leewaade.

Baaba felliti leewaade, serkiti e ngamri mum njuɓɓundi, gay cerel Amerikke. Ngamri ndi o heerorii diwal mum,  ar ndaa koyngel! Oo baar ne joofi....

Nde podoor siftoraa tawi wonii 23h 54, mi yeewnii Podoor Duwoyra, gila Coofi haa Laaw Demmba, Seek Baaba noddaa.  Nde ɗuum ɓenni Ani Foloor Baccelelee, udditnooɗo hiirde ndee nodditaa e dinngiral: Aa! Le gabon! Aaa, aa le gabon, mi yeewnii librewiil.

Ani jeyaa ko e rewɓe welɓe daaɗe, nde o lotti daande seroore, gulaali ngulli, hay so haala makko faamaaka, kono haɗaani ka yettii ɓerɗe sabu ummaade e ɓernde debbo njurumdeero, ɓernde debbo heewnde korsa, nehoore suɓaaɓe, muña e caɗeele, ñiiɓnoore jam e nder galle haa mo woni kala ɓernde mum deeƴa.  Nde o gasni, Baaba maɓɓii e makko, heddii  gite makko ina mbeddoo gonɗi, Allah e weltaare, ayaawo yurminiingo, daaɗe ɗiɗi belɗe jahduɗe, mbaggu serkiti. 

Hay gooto anndaa to Baaba ƴoogata ɗii miijooji, maa mbiyaa ɓe mbiyata ko jam arii yee, jam arii yee! Illeer sobii ina nelda cewɗi karlaaɗi.

Ani woondi waati yejjittaa oo sahaa teelɗuɗo e nder nguurndam mum. Ko ɗoo Baaba Maal bismii Ani foloore too to gaaci daande maayo baɗoyooji e Fuuta e Kummbaaru, kono ko adii maa o nootito e noddaadu Ani to wuro mum e nder mbunndi  mbunndi Gabon. Ko nii woni, e wiyde Baaba Maal: Gabon fiɓondirii e Senegaal, Gaboo fiɓondirii e Moritani, Gabon fiɓondirii e Mali, Gaboo fiɓondirii e Gine e kala to Pullo tawetee e nder Afrik, walla nii Afrik kala fiɓondirii e Gabon. Ko Daande Leñol haalata jeddoowo woodaani!

Ballo leñol, Baaba Maal!
Jikke leñol, Baaba Maal !
Guurtinɗo leñol, Baaba Maal!
Aasiraas leñol, Baaba Maal!
Jikke leñol, mbaar a hiirii e jam! Yo Allah, yo a wuur yoo!
Njalla, yo a wuur, nguurndam maa ina waɗi nafoore!

Ɗum ko konngol Farba tawi ɓanndu mum wulii jaw, jawlii mikoroo. Mansuur wiyi: Awluɓe njaaraama.

Ko ɗoon Baaba wiyi: Mboɗo jolna Mansuur sek, baaba siftori konngol Neene mum e Mansuur Sek. Ko min seedeeji, a woppaani oon wasuya, Baaba. Nde tawnoo, so wonaa ɓeydiiɗo, alaa ustiiɗo e wonndiiɓe maa ɗii duuɓi 25.

Nde Mansuur ari, Caaroy Gaar yimaa, ɓerɗe kala peefi e siftorde oon ñalawma mo haaltooɓe ngoodaano. Baaba wiyi: Taan Farba Bagel, Mansuur! Sinno wonaano Diine, hanki men haaltetaake, ndeke ngitten geɗal diine, mawninen Farba! Rewɓe reewɓe ɓee ngarti e dinngaral... koyɗe maɓɓe ndiŋ diŋ  ñande Caaroy Gaar, eɓe ngarda riwriw, eɓe ngarda rawraw.....Ko ɗoon ɓernde Mansuur, e wiyde mum duri, miijo mum ruttii, Muusaa Baabayel Mbaay!  Baaba ɓamti: Diine! Haala am ko weli mi, ina weli mi.....

Image
Nulaaɗo dariiɗo Pulaagu.com (nano)

Banndiraaɓe! Kuɗol am famɗirii rewde e golle Baaba.

E raɓɓiɗinaade, ñeeño yimaa sabu Ko Allah tagi baylo baylo tagi njamndi, sakke ko ñeeño, Sammba Siree Gorel.

Haasidaagal kay moƴƴaani! Hoto tooñ bannde usta teddungal maa! Hoto yennu bannde usta teddungal maa...!

Sammba Siree Gorel ɓami konngol: So a noddii fulɓe kala jooɗiiɗo ɗoo, biyoowo mbiy-mi ko PULLO, gawlo askini Muusaa Mbaay nodduɗo Daande leñol oo haa boɗowal Maakama. O jaggi daartol Fuuta gila Jah-ooga haa yettii laamu almameeɓe e 1776.

Ndaw juurgal e ndee hiirde, ndeke baaba ina waawi yimde: dillii, jamma liberwiil dillii, hay doɓindtooɗo juurle oo tawi waɗtii aamde.. Baaba wiyi: So min ngoodii yahde maa min kaaltu no woori.

Nde hiirde ndee yettii ɗoo, jaayndiyanke ŋanaa: Muhammadu Mbow rokkaa konngol, o wiyi: O adorii ko haala njuɓɓuka ndegiika, deeƴoowa e noppi, Allah e sañaade, o wiyi: ina jeyaa e ko leñol ngol yettirde Allah, jeyeede Baaba Maal e maggol, o duwii: Yoo Allah ɓooynu mo e yeeso amen. Tawi fedde Faatmata Bintu lasii e dow yiɗde addude njeenaari feewde e Baaba Maal e dow teddungal Muusaa Mbaay, ngam mawninde 25 maanditaare Daande leñol.

Ko woowi waɗaama! Gila e baɗanteeɗo oo haa e waɗooɓe ɓee, mo woni kala motti foofaandu ɗo Baaba ɓoornatee wutte cuubaaɗo, goobaa haa ŋarɗi.
 
Baaba e wondude e ɓernde heewtunde mbelemma, daande soomnde gonɗi, seri, o siftori ko kodda Aadam Ayse, Umar Al fuutiiyyu Taal, o siftini laawol mum haa ɗo o yettii Makka.

Teddungal daasataake roondete, Fedde Faatimata bintu rasuulul laahi.  Ko caggal mum, fedde Faatimata Binu jippii. Baaba jokki e njimri mum: Taaree Mammaduuji joyi...Daangel am weli welaa kono mi eeroto fedde Faatimatu Bintu...

Hay so toɓo ngoo siltaani, hiirde ndee wafoyii, Baaba wiyi: rennduɓe peccat, janngo ko kikiiɗe sukaaɓe ko pijirgal Omnispoor.  Ko nii ndee hiirde e oo jamma keewɗo tinndinooje.

Mammadu Saalif Mbaay
Nulaaɗo dariiɗo Pulaagu.com to Liberwiil
Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

 

 


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : baaba maal, libreville, daande leñol, pulaagu, musique


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 


Ajouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
XBO     B    
R X  7  3Q  E8F
HT7  TQI  Q    
3 Q  O   3  MQQ
JK6     88I   
   
   

Aucun commentaire postmXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥