NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
109 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

. . . : : : : : | | | | | | K A B A R U U J I - T E S K I N Ɗ I | | | | | | : : : : : . . .

Click on the slide!

DIINA: Hol ko waɗi lewru waawaa yiyeede janngo 29 Koorka?

News >> Religion

Juulɓe aduna oo kala hannde ngoni ko e dakmitaade e poolgu mum'en e cuusal mum'en e lewru koorka jiimaandu hannde…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: Lewru hay so yiyaaka, ko haŋki Koorka darii. Yoo won njaɓaaka!

News >> Religion

Koorka ko gootal e doosɗe Lislaam. Ko kañum woni tayaɓal ɓaawo seedaade wonde deweteeɗo alaa so wonaa Alla etee Muhammadu (saws)…

Suite...
Click on the slide!

RENNDO: Ɓataake feewde e Yaay Sinna Baydi Ñaŋ (1939-2009)

News >> Société

Ko adii fof, mi juuriima annoore maa, miɗo ñaagoo Alla nde oo ɓataake tawata maa e aljannaaji ɗi Alla resani…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] Ziyaara hikka oo ko tesketeeɗo, tugneteeɗo!

News >> Religion

Geno yettaama kadi, tuma mo Ziyaara Ceerno Maajakatee hokki en fartaŋŋe yuɓɓinde ndee yontere e lowre Pulaagu. Geno yettaama kadi…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] Jubbannde e nguurndam Ceerno Maajakatee

News >> Religion

Holi ceerno Maajakatee Kah? Sikke alaa, e ɗii ñalɗi keewɗi nafoore to bannge ganndal golle e balle ceeno Maajakatee Kah,…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] En puɗɗoriima innde Alla!

News >> Religion

Musidɓe tedduɓe, Fulɓe e leƴƴi kala gonɗi e Fuuta, haa Dakaar, e gure Senegaal kala, mi salminii on calminaali tedduɗi.…

Suite...
Click on the slide!

GANNDE KESE: Jaaɓngal waktuuji Njuulu "Muslim Pro" yaltii e ɗemngal Pulaar!

News >> Nouvelles technologies

Ko e weytaare ɓurnde mawnude kabraten renndo ngoo wonde jaaɓngal waktuuji njuulu Lislaam Muslim Pro yaltii e ɗemngal Pulaar.…

Suite...
Click on the slide!

SUNAARE: Mammadu Buubu Ñaŋ, gorko mo Aram woppii en e yeeweende...

News >> Société

Hol no ɗum wonirta? Naamnal nana yirloo e hakkille am tan, ena horii jaabawol. Mi horiima goongɗinde sabu ɓernde ndee…

Suite...
Click on the slide!

TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!

Langue et linguistique >> Coftal ngaanndi e pije

Musidɓe tedduɓe, Fulɓe yontaaɓe e ɓe ngonaa Fulɓe nanooɓe ngal, onon fof on calminaama kadi teddungo. On nduwanaama moƴƴe…

Suite...
Click on the slide!

DEMNGAL: Italinaaɓe cosii lowre e fedde ena wiyee HOOKII: "Nagge hookii kono maayaani..."

News >> Organisations et associations

Musidɓe tedduɓe enen fof waastaa tawa eɗen ciftora winndannde fattamlamiire yaltunoonde e jaaynde anndaande e aduna oo fof ena…

Suite...
Click on the slide!

TIGILDE KELME: Lewru Juko nduu addii kadi fertunde e tigille!

Langue et linguistique >> Coftal ngaanndi e pije

Musidɓe Fulɓe, ndado-ɗee! Tigilde men hesere ndee arii, yettiima ɗoo. Ngol-ɗoo laawol kam, soklaani ko miɗo ɓetana-on toosgol mayre, oɗon…

Suite...
Click on the slide!

GAACI: Njillu Baaba Maal e leydi Maalmaalɓe

News >> Musique

Alhajji Baaba Baydi Maal e Daande Leñol njuɓɓinii kiirɗeeli ɗiɗi pattamlami, ɓooyooji daarteede, ñalnde 24 e ñalnde 25 lewru kawle(octubre)…

Click on the slide!

GANNDE KESE: Tappirde Pulaar Android bayyinaama hannde!

News >> Nouvelles technologies

Musidɓe Fulɓe, en ɓooyii tijjaade oo kabaaru pattamlamo! Hannde eɗen njaɓɓoo gootal e kuutorɗe ɓurɗe hatojineede e gannde kese wonande…

Click on the slide!

GANNE KESE: Cinndel e taable e ɗemngal Pulaar nattii wonde koyɗol!

News >> Nouvelles technologies

En ɓooyii hoyɗude ɗum, hannde arii haa yettii ɗo men ɗoo sabu ko e yontere maaynde ndee keɓ-mi yeru cinndel…

Click on the slide!

DEFTORDU: Pulaagu.com woni caggal daarol natangol (Bande dessinée) "JELIYAA Tokosel" e ɗemngal men

News >> Langue et linguistique Pulaar

Fulɓe ena mbaawi wiyde hannde "en ndañii belaa"! Pulaagu.com wonnoo ko e eɓɓude ɗii lebbi fof yaltinde daarol natangol (bande…

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

. . : : | | | | Widewooji kesi - Nouvelles vidéos - New videos ... | | | : : . .


KEÑAA: Acentus Akuku, gorko mo dewle 130, goppuɗo 300 ɓiɗɗo tawi Ina yahra e 94 ndunngu! Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 14-10-2010 )
 

Ecrit par Administrateur Pulaagu.com, le 14-10-2010 12:08

Pages vues : 18087    

Publié dans : Les News, Renndo


Image
H
aalooɓe pulaar mbiyi : »haɗi nofru mawnude ko nande ñalnde fof ko meeɗaani nande ». Maa won nii wiyi ɓe o ɗo kabaaru goongɗaani maa ko o pepindaaɗo, sabu neɗɗo go’to waawaa heɓde ngu ɗo ɓesngu fof, kadi jommba rewɓe laabi potɗi nii maaya, maayda e ngoraagu mum.
Banndiraaɓe yilliyankooɓe lowre Pulaagu.Com Jeddi ngalaa e o ɗo kabaaru, sabu ƴoog-ɗen mo ko e lowre jaaynde haakunde leyɗiire  ɓurɗe hooleede e nder doŋre Afrik ndeen woni www.Fasozine.Com jooɗiinde to Burkina Fasa, leydi yarhammu Tomaa Sankaraa.

O Ɗo gorko keññaanaajo guurɗo duuɓi capanɗe jeenayi e nayi 94), innde mum yaawataa maa wontaa yejjiteede e nder aduna mo koɗ-ɗen, sabu hannde o, ina goongɗinaa windere nde fof haa fiyi feggere ko kanko ɓuri heewde cili ko humani horɓe Allah (rewɓe) e nder nguurndam makko.  Acentus Akuku ko gorko nayeejo o wiyetee noon, Alla e mum yiɗde (huuñƴude) e rewɓe, koreeji walla yimɓe leydi makko mbiyatnoo mo ko musiiba (danger). O wiyranooka musiiba noon, wonde o jogii tan ko cawal makko omo liiboo suddiiɓe makko walla omo boni e maɓɓe, alaa waɗi mo rokkeede ndeen innde ko sabu o haarataa maa o yonetaake dewol e jaati, ɗo o yiyaa fof omo hatojini e maɓɓe jamma e ñalawma. Haalooɓe pulaar walla fulfulde mbiyi : »welndu juɗde gasataa e paddi ». E nder duuɓi capanɗe jeenayi e nayi ɗi o wuurnoo ɗi wiyaama o resii (jommbii) heen cili (laabi) teemedere e capanɗe tati (130), kadi o woppii caggal makko ko ina tolnoo e teemedde tato ɓiɗɗo debbo e gorko.

Image

E nder ndiin mbaydi aƴƴere rewɓe, gorko joopo walla jeŋjeŋo o rokkii daande (seerde) laabi capanɗe jeetati e joyi (85), nde tawnoo hay kullel daga ko kanko ɓuri waawde hirde o meeɗaani  jaɓde rewɓe makko corbidoyaa e worɓe woɗɓe. Kanko fof e wonde kiroowo mo kiram mum taƴƴi keeri gure, huunde fof gila puɗal haa mutal e hakkunde leydi e asamaan ina jarani mo waɗde ngam teddinde (weltinde) suddiiɓe makko ɓe. Hay sinno tawii Acentus Akuku yonetaake rewɓe, jaɓataa hay gorko go’to henndu mum wirtoo suddiiɓe makko heewɓe ɓe.
E hay so gorko weddi yiytere fayde e maɓɓe tan gorko Sosoho o, wiyata ko darnga dariima, joom mum gasnii debbo e miijo.Haalooɓe pulaar mbiyi : »weli aynude ko ngesa ndariiba, kono ɗuggitiiba ina rewi e colli». Ɓe ɗo suddiiɓe fof no mbayi heewde nii, so oorii e nder wuro maa wood heen ba jofaani maa conngaaba.
 Acentus Akuku ko mawɗo joom jamaanu, mo nawliigu mum jeytetee e daarti leydi Keññaa walla nii boom tippudi njanngu coñce doŋre Afrik. Nawliigu makko kay hakkunde leydi e asamaan, fuɗnaange, hiirnaange, rewo e worgo fawde yiytere mum e nanndo makko leelat joopeede e winndere nde. So wiyaama nawliigu ina harminaa e leydi Keññaa no diidorinoo, aada o kam ina dagni ngu haa maayi, tee ko oon fartaŋŋe Acentus Akuku ballii ngam ittude tuuyo mum e rewɓe limti limtinɓe.  Gorko nayeejo o, jeyaa ko e go’tol e leƴƴi leydi keññaa ngol wiyetee ko « Luo », ɓuri waawde tawee e takko daande maayo, weendu wiyeteendu Lac Victoria.  Hay so tawii laamu leydi Keññaa ndi, ina haɗi maa ina harmini nawliigu, ngu makko ngu kam, maa taw laamu ngu muɓɓu gite tan, haade wonii aada makko ina dagni ɗum. Kanko fof e heewde duuɓi o caakinaaki heen, o daaftu rewɓe o jommbi haa weli mo, curo alaa, kajo woodaani.

Image

Kanko e hoyre makko nii, o ɓurtinii sabu o heɓatnoo nder jooɗnde tan omo wasoo maa omo fiytoo becce kaaɗtudi ngoraagu makko ngu e dow worɓe heddiiɓe ɓe. Kono banndiraaɓe maa taw wonaa tan ngoraagu mehu Allah e Nulaaɗo mum o ɗo gorko mawɗo wondunoo haa ko ina aƴƴa rewɓe.  Haalooɓe pulaar mbiyi : »mawɗo ko nguuriika daande maayo, so yanaani hikka tan ina wawi yande mo wuuri ». Ngal ɗoon pulareewal ina laaɓi cer ngati o yahii sahre goonga, o woppii caggal makko ndonu ndu teemedde tato ɓiɗɗo debbo e gorko, e nde tawnoo eɓe keewi haa wooroo, o heɓiino hettude galle (entreprise) dognugol taksiiji, ina pola yah ngartaa e nder mbeddaaji wuro makko.
O ɗo gorko mawɗo nayeejo adii resde maa suddude ko e hitande 1939, kadi o sakkitii jommbude (resde) ko e hitaande 1997 e suka debbo go’to mboomri ina wiyee Josephine ina yahratnoo e duuɓi sappo e jeetati (18) e oon sahaa, kanko tawi omo huufi capanɗe jeetati e go’ (81) ndunngu makko. Acentus Akuku so Allah rokkii ɗum ŋatde duuɓi mum capnɗe jeenayi e nayi, nganndee njuut mbalu worɓe keññaanaaɓe ndottaa maa nii boom tawaa heewaani ɓurde duuɓi capanɗe joyi e nayi (54) fawaade e wiɗtooji fannuyankooɓe fannu nguurndam e nder winndere haa teeŋti e doŋre Afrik Kummba yumma men.
So tawii fannuyankooɓe fannu o, mbiyii nawliigu ina usta doole ngoraagu walla njuut mbalu ngoraagu gorko, Acentus Akuku kañum e hoyre mum wiyi, yiyi heen tan ko ɓural mum.

Aamadu NJaay Zorro Pulaagu.Com/Gabon

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : Kenya, Nairobi, 12 Decembre, Jomo kenyatta, Daniel Arap Moi, Raila Ondinga, Moi Kibaki, Hissen Baracko Oboma, Barack Obama, Grand mere, Acentus Akuku, Danger, Anglais, Swahili, Langues Aficaines, Monnaie, Shilling, Mombasa, Ambassade Amerique, Lac Victoria, Enfants, 300, 1964, Corruption, 1998. Polygamie, Polygame. Fasozine.


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 1 de 1 commentaires

ko goonga tigi!!

Ecrit par: Abdullaay Yerel Soh (Invit ) le 18-10-2010 16:17

Seydi njaay ko goonga tigi kaalda, sabu oo gorko mi yiinombo e tele AL JAZEERA maa won hitaande jooni, gila hombo wuuri. ko baajatoomi on tan ko yo on nbattu hakkillaaji e saar6e e liidu6e; woto mbiide ina nyemmba tawa yawtoytah.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 1 de 1 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
YEM     TB3   
 J  8  U 9  QKE
XBI  U6S  I5N   
 Y  U   A  QMG
1FE     8S9   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

HANNDE WONI...

..::||HAATUMEERE||::..


« < Siilo 2020 > »
A M N N M H D
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

JOLJOLE FULƁE

Pas d'événements

JELIYAA TOKOSEL (BD en Pulaar)

NEWTO DOKKOL MEN QR

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!


My status

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥
Ibrahima%20SarrQuantcast

TWITTER TOLBEC!


TIGILLE ƁENNUƊE

TIGILDE KELME: Min ɓeydii tooke ɗee, haalande ladde!

News image

...

TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!

News image

...

SINNAA BAYDI ÑAŊ

Tele Pulaagu


Le Blog du Pulaagu

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥