NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
109 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


Baaba Maal - Cherie
Moyenne:
Clics:2665
Monza Trop de
Moyenne:
Clics:3383
wallanbandi
Moyenne:
Clics:2760

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


ÑALƊI PINE LUGGE: Sukaaɓe Lugge Lawwaali kuuɓnii aadi mumen, e dow ballal joomiraaɗo. Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 14-10-2010 )
 

Ecrit par OUMAR BARKA BALL, le 14-10-2010 11:26

Pages vues : 18987    

Publié dans : Les News, Pelle e dente


Image
S
ete  e mawɗo fedde ADL (Association pour le déɓeloppement de Lougué) Ndakaaru e gardagol Seekh Jibriil Ñaŋ, jiiloowo njuɓɓudi ñalɗi ɗii e woondude e Iisaa Bah jeyaaɗo e Goomu Kumpital e diɗɗal naalankoooɓe, ko wayno yumma leñol walla hoodere njaayre hono ACCA WELE e Goomu Ngataamaare Salli e Haaruuna, Aadama Njaay gooto e naalankooɓe kanki wanngo, rippo kelleyoo e kooɗoowo ŋanaa hono Booy Gise Abdullaay Gise e  sukaaɓe yimooɓe rap  e jaayndiyaakooɓe hono Kaalidu Aamadu Jah mo Haalirde Ngenndiyaakoore Dowla Senegaal e Umar Barka Baal nelaaɗo dariiɗo jaaynde Pulaagu.com.  Ine jeyaa e sete oo natiyaanke teelɗuɗo, ŋanaa, baawɗo gollal mum ine yettee Soh.

Ko saanga waktuuji 11 ñalawma ko ndeen yaltaa Ndakaaru to leegal Pikini Ikotaaf.  Hay so tawii aadi dokkondranoodo oo firtiima sabu padondral ngal juuti, aadi oo wonno ko waktuuji 9 subaka , (teskuya tookoso faamondiraama kam bibbe Fulɓe ngonaa aadiyankoobe to bannge sahaa ɗum ine jeyaa ko leeltinta golle men e kala sahaa haa adda kaaɓondiral) ko e oon sahaa sete oo gooto fof ƴetti jooɗorde mum e ooɗo mobel SENECAR TOURS baɗɗo faayiida, mo nder mum ɓuuɓna buubi tawa a nanataa gulaali e diiraali. Yahii nih haa won e jahjaaɓe e aananɓe cikki njoli ko e ndiwoowa, tawii ko mobel oo ine jolna yimɓe capanɗe njoyo.

Image

Nde wonnoo dognoowo oo ko karallo, baawɗo gollal mum nde yaltaa Ndakaaru, alaa do daraa hay nokku; ɗoon e waktu tiisubaar tawii yettaama NDAR,  to yaltirde wuro ngoo, ine woodi ɗoon nokku ñaameteeɗo ine hucciti e duɗal jaaɓi haaɗtirdi ngal Gaston Berger.  Ardiiɓe sete oo naamndii maaro e liɗɗi ine ɓe kollitaa wonnde maaro e liɗɗi woodaani, woodi tan ko sandiwiis. Yimɓe ɓee tawii ko heewi e maɓɓe ko ko ngaraa ɓikkon Demmba Raamata, keɓɓitii, mbiyi: mo ronki yumma mum muyna e taana mum; ko ɗoon gooto fof morlanaa morla mum fawtanaa heen njaram mum ɓuuɓɗam, wondunooɓe e sallige ɓee njuuli, ɓe ngalaano ɓee kesɗitini, ko ɗoon juulaa tiisubaar.

Caggal nde ɗuum ɓennaa  haa yaltirde Ndar, ko ɗoon tawaa  Seekh Jara mo haalirde Oolel daande maayo ngam o yeewtida e ardiiɓe njuɓɓudi ñalɗi pine ɗii e ɗemngal Farayse, Pulaar e Wolof.  Faaydaadre fdl Lugge e yubbinnde ɗiin ñalɗi. Ender sete oo ine jeyaa heen jaayndiyanke jooɗaniiɗo haalirde rfm toon to falnde Podoor, Alhuseyni Jaañ e mo Tammbaakunnda Rajo Senegaal, luggenaajo hono Ibrahiima Saydu Jah.

Nde yetttaa Risaa Tool ine hawri mobel oo wonko dognoowo oo teskii heen, daraama ɗoon ko ine wona hojomaaji capanɗe tati, tawi hewɓe e sete oo ko yariyankoobe ataaaye bilaa nanaa, hewbe e mabbe ko duudateeɓe taw mbaɗtii nanngude e
koye. Gooto e maɓɓe fof wooɓi kaas gooto, laawol jokkaa, nde ɓooynoo tawi heewɓe mbaɗtii ɗaanaade, mobel oo ine ruuga. Ɗoon e waktuuji noogaas jamma taw yettaama wuro lugge, gulaali ngulli: haayo ɓe ngarii, haayo ɓe ngarii!

Caggal ɗum gooto fof yettinoyaa jippunde mum, kiraaɗe ngaddaa yimɓe ɓee kirtii haa kaari, gooto fof fooftoyii haa subaka, yimɓe ɓee ndokkondiri aadi waktuuji jeenay subaka.   Geɗe ɗee potnoo fuɗɗaade, ñalnde 25 ndee, kono geɗe ɗee leelii fuɗɗaade e nder naange wulnge jaw, hedde waktuuji 12 tawii gure saraaji ɗee kala ko wayino Mbolo Biraanaaɓe, Galoyaaɓe, Petenaaɓe, Gaajooɓenaaɓe e gure goɗɗe fof tawtoraama ñalɗi ɗii. Ko fotnoo fuɗɗaade waktuuji jeenay subaka, fuɗɗoyii ko waktuuji sappo e ɗiɗi ñalawma e nder naange wulnge jaw tawa yimɓe ɓee ɓosaani, ndirtaani, kaɓaani, wonnoo e ɓe njiɗi ko waɗetee koo, tawii fadanoo ko nulaaɓe ABDULLAAY RASIIN KAN, dañaani tawtoreede tawii woni ko e ɗanngal caggal leydi, kono nuli cukko mum gadano hono MBACKE BAH e mawniiko gummiiɗo to Ndakaaru, e tawtoreede hono hooreejo renndo dowri Mbolo Biraan hono MUHAMMADU RASUULU MBOW e Bumuya Sammba Lawa Njaay mo hoore foonde.

Image

Udditi ñalɗi ɗii ko superefee mo Salnde Risaar, Birom Fay ine ardi e sete hono gardiiɗo cer e M. Gey, nulaaɗo fedde ancar. Bismii yimɓe ɓee ko Ceerno Yahya Bolol Ñaŋ e dow innde mawɗo wuro Lugge tooroodɓe ine fotnoo ƴettude toon konngol mawɗo wuro toorodɓe hono Haaruuna Deh, gardiiɗo renndo dowri Mboolo Biraan nde ƴetti konngol ndee, o yetti fedde ADL LUGGE e darnde mumen waɗnde faayiida haa mbaawi yuɓɓinde ɗiiɗoo ñalawmaaji , haa teenti noon e darnde teddiniraaɗo ñalawmaaji ɗii hono Abdullaaay Raasin Kan ko neɗɗo ɓamtaare, ko o nuunɗuɗo e wiyde makko, so wonaano neɗɗo joom hakkille peewɗo nuunɗuɗo KARIM WADE fooɗataa mo, takka mo sara mum, halfina mo geɗe mum (Directeur de Cabinet Karim Wade).
Caggal nde oo gayni, ko Seekh Jibriil Ñaŋ ƴetti konngol e dow innde sukaaɓe ADL . Nde o salmini banndiraaɓe, o siimti golle
fedde e paayndaale, o ɓuri teeŋtinde ko caɗeele wuro Lugge peewtuɗe e jeeyngol.  Hay so tawii laamu fodaniino ɓe haa leɗɗe ɗee ndarnaa, gila nde Makki Sal woni mawɗo jaagorɗe haa wonti hooreeejo suudu sarɗiiji hannde yalti laamu.  E wiyde makko: so tawii tan Abdullaay Raasinj Kan ine wuuri maayaani, ine ardii ko ardii koo maa Lugge dañ jeyngol. Caggal ɗum, o yettii banndiraabe kala walluɓe ɓe haa ñalawmaaji ɗii mbaawi yuɓɓineede e dnii njuɓɓudi paayodinndi. O yettii jaaynde Pulaagu .com, gila e ardiiɓe ɓee haa e gollotoooɓe heen ɓee, tuggi waala-fenndo haa to leydi Barak Oboma haa to Gabon e to jaaynde ndee yettotoo kala.

Caggal nde o gasni ko suuperefee ƴetti konngol, holliti weltaare mum e tawtoreede ɗiiɗoo ñalawmaaji guurtinooji fina tawa e aadaaji Fulɓe.  Hay so tawii ko maccuɗɗo Fulɓe e wiyde makko: leñol Fulɓe ko leñol keewngol faayiida to bannge fina tawaa.
Ko e ɗiin konnguɗi, o udditi ñalawmaaji tawii ɗowatnoo ndinngiral ngal ko Abdullay Sammba Sih, jeyaaɗo e wuro ngoo, koɗoowo ŋanaa to bannge “gitaar” kadi ko kañum huufi Accaa Wele. Ine sawndinoo mo nulaaɗo jaaynde Pulaagu.com; rewi heen ko Accaa Wele, artiri yimɓe ɓee e jimɗi mum belɗi: “miin debbo mi woyii dewgal am e nder ladde”, Aadama Njaay wuurtini bayraaɗi e kelleyoo, lawɓe ngari kolliri pinal lawɓe e awluɓe, aynaaɓe ine potnoo hollirde ƴaro kono ɗum laataaki sabu baylagol njuɓɓudi ndii, tawa ñalawma oo ñawlii no feewi, yimɓe ɓee puɗɗiima tampude e naange ngee. Ko ɗoon goomu pinal Lugge waɗi yimre, ɓe kolliri jommbaajo hanki e nder Fuuta no wayatnoo e wejo kuutorɗe Fuuta.  Sukaabe Sebbe Lugge njimi yimre tawii ko himne nasiyoonaal mo Senegaal e ɗemngal wolof. Tawii waktu tiisubaar yonii, ko ɗoon yimɓe  ndartini golle ɗee haa kikiiɗe. Oon jamma sippirooji jooɗɗi e baydiyaggaaji ina cabbaa.

Image

Nde naange muti, yimɓe ɓee kawroyi dinngiral hedde waktuuji sappo e go’o. Hiirde ndee udditiraa mago nde tiitoonde: “Nafoore jande pulaar”. Caggal ɗum ko njalniika e welnere sukaabe fuutankooɓe waɗooɓe rap underground lg, baatsen fune beedo
ngummii ko haa Ndakaaru. Nde ɗuum ɓenni ko Aadama Njaay, yimooɓe pekaan e Alhajji Pen jeyaaɗo Mbumba, jaltinɗo lefol kesol pul, Acca Wele, uddi jamma oo ko Jibi Sal, hoodere jamaanu e baaruuji mum belɗi: cukalel am , jamfa, ceddo mbeñuganna ekn..Hiirde ndee fusi ko waktuuji nay subaka.

Ñalnde subaka dewo hoore-biiru ñallaa foofteede haa kikiide saanga waktuuji joyi. Tiitoonde ndee e oo kikiiɗe ko: Holi ko woni pinal e bamtaare, yeewtatnoo ko Ceerno men Yahya Bolol Ñaŋ (Teskuya: ko “meeɗaa” yiyeede jeewtoowo ine adoo yeewtateeɓe sabu yimɓe ngaroyi ko saanga waktuuji jeegom). Ɗowatnoo yeewtere ndee ko sehil men Ibrahiima Saydu Jah mo haalirde RTS Tammbakunndaa, gollotoodo to gollorgal Bukki (sodefitexe).
Jeewtoowo oo fuɗɗorii yeewtere mum ko teskuyaaji, ñalɗi ɗii e wiyde makko: gila nde puɗɗii ko baasgol ɗooftaade njuɓɓudi, o teeŋtini o meeda yiyde ko o ɓami yahde jeewte ko, jeewtoowo ine adoo yeewtateeɓe, kadi o werlii naamnde
fayde e fedde adk, holi ko nde golli? Sabu ɗuum, kala ko darii ɗoon e wuro ngoo ko kamɓe mawɓe ɓee ngollii ɗuum gila e jumaa, ekkol safrirdu nduu e geɗe goɗɗe.

E wide makko ɗaaniiɗo waawa finndinde ɗaaniiɗo! Yo sukaaɓe ɓee mbaɗtu hakkille ƴeewa no aduna oo yahrata nih. O wasiiyiima kadi sukaaɓe ɓee nde kaalata ɗemngal Pulaar, sabu teskaade mo wonde sukaaɓe ɓee kaaldata e koye mumen ko Wolof, ɗum ko musiiba e wiyde makko. O woppaani e yeewtere makko nde ɓoornule ɗee sukaaɓe ñaaƴirta ɗii: worɓe ɓee njorna tuubaaji haa koppi, rewɓe ɓee teddini ko ceelti beelti; ɗum fof haanaani e nder reedu Fuuta, e wiyde makko.
Eɗen mbaawi wiyde: yeewtere ndee Allah e mum welde, hay gooto juulaani futoro.  Yeewtaama heen gila e darnde rewɓe ɓee haa mbaawa ɓamtaade. E nder ɗuum hawraama ɓamtaare ko ballondiral peeje, miijooji. Ko e ɗii ɗo konnguɗi yeewtere ndee gasiri, duwaawu duwaa yimɓe kooti, nkokkondiri aadi jamma.
Nde hiiri welnene naalankooɓe  jokki, Accaa Wele, Adama Njaay njirwini hiirnde ndee. Hade Jibi Sal arde, mawɗo Ablaay Sammba Sih rokki nulaaɗo Pulaagu .com konngol ngam. Umar Barka baal haala e innde ardiiɓe Pulaagu.com, humpiti yimɓe golle e darnde kam e paayndaale, ñiiɓirde mum e holi no yimɓee ceŋortoo e lowre ndee, kelle poɓɓaa, Jibi Sal e goomu ngataamaare uddi ñalwmaaji pine wuro men Lugge Lawwaali haa hitaande faande, so geno ñaawii.

Umar Barka Baal
Pulaagu .com, Senegaal

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : lougué, journées culturelle, ragionb de st-louis, fouta toro, athia wélé, ngatamaare


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 2 de 2 commentaires

Yoo Allah juutnu nguurndam dam !

Ecrit par: Bah Almudel Lenol (Invit ) le 14-10-2010 11:20

Caggal calminaali e koofnaali e jaarnude kala ngon,do e ndeedo lowre e kala dilloowo e demmngal pulaar e pinal ful6e en calminii renndooji meeden kala to mbaawi won,de e no ngonirii fof yoo jam Allah e ndeenko mum yoowon kala winndere nde yoo ma duumo e mu eyen Misalmnii Ceernaa6e am hoohoo6e diine e adaada yo Alaah rokku min nafotoraade mon min nana kala waajuuji mon di mbaajoto don mindi yoo Allah juunu nguurndam dam moyyina batane nden mbiyen aamiina On njaaraama 6i66e Ful6e

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

LUGGUE LAWALI

Ecrit par: souleymane ly (Invit ) le 30-10-2010 12:38

NGARRE TINNODEN ENEN SUKAABE LUGGUE EN NGALA KO BOURRI NGO WWURRO KANGO WONI HANDE WONI DIANGO MEN .Depassons tous clivage et essayons d'eriger notre chere lougue en village model. C'est possible de le developper

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 2 de 2 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
D98     1OE   
K S  1  Q Y  T1B
55P  XD8  D I   
X S  7  M J  HF5
PTH     M94   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥