NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
162 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


Ngaari Laaw - Excision Stop!
Moyenne:
Clics:4079
ousmane hammadi
Moyenne:
Clics:30612
Wanngaade yontii
Moyenne:
Clics:4264

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


SENEGAAL: Mbar Abdullaay Wadda Nokkanaani Abdul Kariimu mum lonngere dawrugol wulnde Jaw? Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 07-10-2010 )
 

Ecrit par AMADOU NDIAYE (Zorro), le 07-10-2010 17:28

Pages vues : 14143    

Publié dans : Les News, Dawrugol


Image
A
bdullaahi Wadda Hoyreejo leydi Senegaal weddiima e hunuko Abdul Kariimu mum lonngere politik wulnde jaw, mbele ma o waaw moɗde nde walla alaa, ɗoo e balɗe walla lebbi maa en keɓ heen ko laaɓi, sabu kuppiraaji kuuraa ɗi mbaawi maa njaasi boobo lokotooɗo gaɗaaji mawɓe mum. Ina waawi maa taw tawa baaba makko Abdullaahi Wadda ina joganii ɗum fewre labaande, ko wonaa tan wiyde yo o ar, o jooɗoo o fotnda koyɗe omo jaayoo. So tawii ko ɗum kay, ina sikkaa Abdul Kariimu Wadda mo Wadda jaɓataa memnee leydi o, jogoraani waɗde ɗoon ko ndiyam waɗata e ceŋelal. Kuppiraaji kuuraa ɗi kawii, kono kadi Abdullaahi Wadda hawii senegalnaɓe no maayde hawirnoo woyooɓe mum.

Ko kaan haala woni kadi banndiraaɓe? kaan haala woni ko Me Abdullaahi Wadda ƴettii kadi ɓiyi mum Kariimu Wadda halfinii ɗum jaagorgal kuɓɓam (ministere energie), ministeer gontanɗo senegaalnaaɓe tuure gajjiiɗo sabu gila hitaande nde darii kuuraa walla jeynge galle Senelek ronkaama yoo rew laawol no yiɗiraa nii, haa ɗum saabii mettere mawnde wonande ñaamooɓe (consommateurs) ɗaam kuɓɓam. Ko ɗum saabii nii boom haa yimɓe jaambureeɓe  e dingiral politik ngoni e geewaade heen mbiyi hay go’to hoto huuɓnu sarɗi mum e galle Senelek leydi ndi, haade wonii ko, kamɓe ngandii jamfaade, ɓeen jaambureeɓe politik hanki ngoni fedde almameeɓe Senegaal. Heewɓe nii pelii ɓe mbiyi ɓe potaani jolde e dingiral he, heddiiɓe ɓe mbiyi eɓe jolde ɓe leewoo heen sabu ko ɓe ɓiɓɓe leydi ndi, tee kadi laamu Abdullaahi wadda ngu ko kañum jolaa fijirde senegaalnaaɓe ina waɗa ko welaa, jam ruttoo ñalla, waala. Haalooɓe pulaar mbiyi : »addi ko arataano, ko yiyde ko yiyataano ». So ɓeen yimɓe alliyankooɓe njolii e dingiral he ina piya senebaaji firti ko haaɗi haaɗa laamu Abdullaahi Wadda ngu haaɗaani ɗo gure kaaɗi. Ko waawi heen wonde fof banndiraaɓe Samiyel Ahmed Saar gonnooɗo jaagorgal kalfinaangal kuɓɓam (energie) haɓɓitanaama talkuru mum koyngal ñalnde altine 4 lewru Yarkomaa ngu ngon -ɗen ndu, holi mo lomtii mo e ndeen tigilde politik ? alaa gonɗo oon so wonaa afo korsuɗo Abdullaahi Wadda e neene Wiwiyaan Wadda o, hono Abdul Kariimu maɓɓe.
Oon dekere ummiiɗo galle laamorgo siifi ɗum ko mawɗo leydi ndi hono Met Abdullaahi Wadda, heewɓe tawa ko ɓurɓe ɓadaade sewnde (iwdi) kabaaru o mbiyi addani Samiyel Ahmed Saar ɓooreede e ngoon senngo ko tawi ina waɗdi duko sokku e Kariimu Wadda tawa kadi ko muusngo e balɗe ɓennuɗe ɗe. Samiyel Ahmed Saar ittaaka tan weddaa e jinnde, alaa nde tawnoo kanko ne ko e lannda politik mawɗo leydi o, o jeyaa, tee kadi ɓe payi ko e wooteeji 2012, Abdullaahi Wadda jaɓaani woppude mo, o jokkoo e hammadikanndiiji makko, o noddi mo to galle laamorɗo to, o halfini mo kadi kala ko fayti e diisnondiral fagguduyankeewal walla ngalu (conseiller financier), ɗoon e galle laamorɗo o. Kono ɗum fof ko hoto o geddude o tawtoyaa lanndaaji politik ɓiɓɓe baaba makko ‘en ɓe.

Image 

So tawii Samiyel Ahmed Saar liɓaama hannde haa lohi mum caami, ina wayi no ko ɗaɓɓaande senegaalnaaɓe ɓooynde Abdullaahi Wadda huuɓni ɗoon, sabu gila kuppiraaji kuuraa ɗi ɓami maa ndoori waɗde kala seppo baɗɗo kala joom mu’en keewi sulmaade ko njangu makko, ngati gila o waɗaa e nduun tonndu mbaangu o etiima no doole makko potnoo kono o ronkii haa woni ñawndude kuppiraaji Senelek ɗi alaa kadi noon ko haali ŋakkeende gaas kuppirɗo walla defirɗo.
So Abdullaahi Wadda hoyreejo leydi ndi, ittii hoolaare mum e makko e ngoon senngo maa taw ko haa mette senegaalnaaɓe puɗɗoo suyde walla tawa ko haa nanee tan boyi laawii nayi. Mette ɗe ɗeɓiino nii suyde kono kadi ellee Abdullaahi Wadda tey ɓeydi duñtude duɗal ngal sabu o lomtini ɗoon ko ɓiyiiko Kariimu Wadda mo senegaalnaaɓe fof kutii, ngañi nande innde mum ina haalee sabu eɓe njananaa wonde baaba makko nattii nii boom suuɗaade hannde o, e yiɗde lomtinde mo e jappeere mum nde. E fawaade e taate politik ɓennuɗe ɗe, ina sikkanoo maa Abdullaahi Wadda yaggu, artira jabbere Kariimu mum, ngati yeru cufal Meeri Ndakaaru ɓennuɗo o, ɓe piyaa ko ngatu ngu alaa guli, alla e njomngu ngu laaɓde hay e leegal maɓɓe ngal ɓe koɗi ngal hono Point E ɓe piyaa ko haa ɓe njaggi e ɓoogi.

Fannoriiɓe Politik Leydi Ndi Heewɓe Mbiyi Njiyiino Njomu Politik Samiyel Ahmed Saar Ngu:
Fannuyankooɓe politik leydi ndi heewɓe mbiyi njiyiino njomu politik Samiyel Ahmed Saar ngu, sabu e waylo waylo (remaniement) laamu cakkitiiɗo o woodii ko Abdullaahi Wadda ɓaafti walla mbiyen teeti e jaagorgal makko ngal woni senngo biyoo-karbiraa (bio-carburant). Yanti heen kadi caɗeele karbiraa ñawɗo maa mo sellaani (contamines) biyaaɗo ko kañum saabii bonannde mawnde heɓaande e masiŋaaji galle Senelek ɗi.
Oɗon nganndi ɗiin kuppiraaji limti limtinɗi caabinooma tikke (tikkere) e nder Senegaal fof haa teeŋti noon Ndakaaru e takko mum, ɗum jibinori nii njolngo e dingiral politik kawtal almameeɓe leeɗe Pikini e Geeƴewaay mbiyi kañum en ne hay go’to hoto yoɓ faktiir mum jeynge haade wonii Senelek waawaa huɓnude aadi mum e konsomatoor ‘en.Ɗeen caɗeele karbiraa biyaaɗo ko dafaaɗo addiino duko mawngo hakkunde galle Senelek o e galle Oryx e wiyde ɓeen, laamu ngu ina foti ƴeewtaade walla ɓeydude ndiyam… seeɗa e tufam mu’en ɗam, mbele eɗam selba, sibu e oon tuma, oon galle rokkii ɓe dalillaaji celluɗi potooji laɓɓinde ɓalli mu’en e oon buklet baklet politik mo anndaaka ko jogori jibinde.
Baan tuuba horde ba Abdullaahi Wadda jolaa ɓoornude walla duhde Samiyel Saar, addanii mo tiggude hoyre makko haa muusa o hucciti e Nulaaɓe Suudu Sarɗiiji leydi ndi, ñalwma kuurɗo, omo haalda e senegaalnaaɓe mbele ina paamana mo caɗeele keɓaaɗe ɗe kadi o rokki peeje kese potɗe reweede, o hunii, o wiyi woorti ko ɓenni kuuraa wontaa waɗde safi kuppa, safaani kuppa, e leydi he, kono banndiraaɓe mbele won ko waylii heen, alaa ellee nii boom kuppiraaji ɗi padnoo tan ko haa o joofna haala makko penna mo. Kono kadi kuppiraaji ɗi fof e foorde e tampinde mo walla haɗde ɗaanaade ko ŋakkere gaas nde, ɓuri ɓeydude yaawde yoolde laana makko ka, sabu ndeen ŋakkannde addii cood-maa-mi, coodtu-maa-mi mawɗo hakkunde galle biyeteeɗo Sar  (societe africaine de Rafinage) e galle goɗɗo ina wiyee Itoc, sabu sahaa e sahaa fof wiye laana njolnuka gaas ina e laawol, yaha haa ɓooya kadi oon kabaaru wonta reedu politik leliindu. Ɗum noon ellee ko Abdullaahi Wadda fiyata ɗiin cokki, mbele maa Samiyel Saar fogore, wiicoo jappeere nde, o weeɗa jooɗorde nde Abdul Kariimu makklo, o rokka ɗum kure e conndi artira jeynge e Senegaal mbele maa senegaalnaaɓe caat mo kelle, so 2012 arii mbeddonoo mo karte o lamoo leydi ndi. Ngal ɗo ɓilal politik ina toowri senegaalnaaɓe heewɓe, kadi sikkaa nii so tawii ɓe keɓii faamde cokka dawrugol ba baaba mum Kariimu fiy ɓe ba. Haalooɓe pulaar mbiyi : « ko heewi fof waɗtinta ko rufde». Ko doggol ɗe ɗo caɗeele pawndirɗe fof tagi Samiyel Saar heɓeede e daande, weddii kure e conndi e jooɗorde mum.
Heewɓe mbiyi ina woodi ko suuɗii caggal demisiyoŋ Samiyel Ahmed Saar o e kala mo seeɓaani to bannge politik hay sinno dariima e dow haaƴre sooynotaako hay batte.

Image
Karim
 

Abdul Kariimu Wadda: Mbele Ina Jogori Moɗde Lonngere Politik Nde Baaba Mum Wuufni Ɗum nde…?
Fannuyankooɓe fannu o, heewɓe mbiyi, Samiyel Saar soñi tan ko ɓiɓɓe ɓesnooje ɗe heɓnoo aawde sabu o suusii maa o heɓii ngoraagu waɗdude e Abdul Kariimu Wadda ɓiyi Abdullaahi Wadda hoyreejo leydi cood-maa-mi, coodtu-maa-mi e peɗeeli e gite haa aduna fof seedii, o jaɓaani lelnude daande Kariimu yaɓɓa e makko, hay so tawii hello ngo foɓɓi kala baaba mum ko toon leewortoo. Musidɓe men jaayndiyankooɓe Jaaynde wiyeteende « Quotidien » (ñalnde fof) e maayirɗe yontere nde mbiyi duko hakkunde Abdul Kariimu Wadda e Samiyel Ahmed Saar wuliino jaw haa Samiyel Saar haaɗni lamɗam no feewi. E wiyde ɓeen jaayndiyankooɓe wertunooɓe noppi mu’en, Samiyel Ahmed Saar heɓii wiyi Kariimu Wadda so tawii won ko duddu waawi yoo moccu reedu mum firti tan so tawii omo jogii mbaawka e haɗtan yoo naatnu gurup jeynge maa nii boom mbiyen electogene to baawol laaɗe diwooje Lewopool Sedaar Senngoor to hono no boowe laaɗe diwooje hakkunde leyɗeele ɗe fof nii, so tawii omo faalaa goonga e goonga ngoon senngo faayodinngo waasa memaade e ɗiin kuppiraaji ñalnde fof. Kaan haala cood-maa-mi, coodtu-maa-mi welaani kariimu Wadda kadi baaba mum ellee ɓuri uraade e makka ñaaki, sabu balɗe ɗiɗi caggal jaltugol oon kabaaru tan Abdullaahi Wadda hoyreejo leydi ndi, baaba mum Kariimu Wadda wiyi maa leydi taggee, asaman ɓaaree haade wonii Samiyel Saar suusii huccitde e afo makko ina dubba ɗum peɗeeli, yaafiimo mo yoo gollondiral maɓɓe haaɗ ɗo. Samiyel Ahmed Saar fawaani heen konngol renndini kaakurteeje mum, fiyii e sereendu ina fada kuugal potngal faweede e mum haade wonii jaabondirii e Kariimu Wadda.
Mbele Ko Hoddiro Walla Ko Piygal (Nehdi)?:
Mbele ko hoddiro walla ko piygal nehdi itti Samiyel Ahmed Saar e golle mum?.
E jooni jooni jaabtaade ngal ɗo naamndal yaawii no feewi, kono ko waawi heen wonde fof maa en njyoy ɗum yeeso e balɗe maa lebbi garooji. Kariimu wadda fof e heewreede baaba makko Abdullahi Wadda kadi ƴettii jaagorgal potngal no “energie” huufni mo hay sinno tawiino yimɓe fof ina laaɓaa ndeen lonngere politik alla e mum wulde weeɓaani moɗde walla rinkaade.
So Abdullaahi Wadda noon wiyii ina moɗna ɗum afo mum Abdul Kariimu maa taw omo joganii ɗum cefi e daaɗe so tawii janngo e jam o heɓii ɗeɗɗaade maa ƴaaƴeede. Fannoriiɓe politik heewɓe nii mbiyi rokkini Abdullaahi Wadda ministeer o ɓiyi mum Kariimu Wadda ko mbele omo heɓa wune kadi o daña no o leworii walla artiri gartaangal moƴƴal e nder dingiral politik ngal caggal ngattu ngu o fiyanoo e cufal Meeri Ndakaaru ɓennuɗo o.
Kamɓe fof eɓe njananaa wonde Abdullaahi wadda maa waɗ ko waawi e ko waawaa fof so wujju, so fen haa kuppiraaji ɗi ngustoo walla nii ɗi natta haa laaɓa e nder leydi hee ɗo e duuɓi ɗiɗi garooji ɗi. Eɗen nganndi ɗo e duuɓi ɗiɗi garooji fayaa ko e wooteeji hoyreejo leydi.
E so tawii baan cokka politik ba o fiyi waraaka maa sonngaaka haa ɗum laatiima ko Kariimu Wadda jogori soñirde juuɗe mum ɗiɗi ndiin njeñtudi politik ndi baaba makko woni e aawande mo hay sinno tawii ardiiɓe lanndaaji politik heewɓe mbiyi ko hay loppet ngalaa heen e tee tawetaake ɗo ɓiɗɗo lomtotoo baaba mum e jappeere e nder leydi Senegaal.

Image
Samuel Saar

So tawii Kariimu Wadda luppii o ɗo fuku fartaŋŋeewo yoo anndu nokkii ummorde tee lomtaade mo baaba makko wonataa ndiyam ñebbe sabu tawata ko senegaalnaaɓe ɓeydiima haarde henndu makko e kala ko takkii Abdullaahi Wadda jogori ko bonireede to bannge politik.
“Senegaal Wonaa Togoo, Marok, Gaboo Walla Konngo Demokaraatik Kono Ellee Ko Toon Tiyndaa…”:
Ardiiɓe lanndaaji politik senegaal ɗi fof ko wayi no: Usmaan Tanoor Jeŋ, Mustafa Ñaas walla tan nii mbiyen jeyaaɓe e fedde bennoo siggil senegaal ina keewi wiyde, Abdullaahi Wadda ina foti anndude Senegaal wonaa Togoo, Marok, Gaboo walla nii boom Konngo Demokaraatik, kono ellee ngal ɗo jaɓɓal ngal hoyreejo leydi ndi woni e yaɓɓude ko e ɗiin yeruuji kersiniiɗi o yiɗi Senegaal waɗta limteede. Sabu gila Allah addi mo e laamu ngu e hitaande 2000, o seeraani e tunngude bawɗi, o lasi dingiral haa yaaji o leewni heen ɓiɓɓe makko woni Abdul Kariimu e Sinnjili Wadda. Ɓeen kadi teskiima gila senegaal heɓi hoyre mum adinooɓe ɓe mo laamaade leydi ndi ɓe, hono Senngoor e Abdu Juuf meeɗaani jaɓde sukaaɓe mu’en mbaɗa ñidde e nder politik leydi ndi, alaa noon ko haali halfineede lefol walla nii boom wiyde maa miijaade ina lomtoo baaba mum e jappeere laamu ngu. Kala ko meeɗaano yiyeede e Senegaal maa aduna maa yiye e laamu Abdullaahi Wadda, nde tawnoo o yiyata hannde tan ko lomtinde laamu ngu ɓiyiiko Kariimu Wadda, haade wonii e miijo makko jibinaaɓe e senegaal ɓe fof ko hoccooɓe dubuuje ngalaa fulla, ngalaa faayiida e koye mu’en. Heewɓe mbiyi jeytaare potal ngal o haalata ngal haaɗi tan ko e toni hunuko makko ko, alaa heen fof ko o ɗoftii walla o hersi ñaamtude nde tawnoo konngol makko o reenaani.  Ngam siftinde tan, Abdullaahi Wadda nde tawnoo nattii suuɗaade e muuyeede lomtinde Abdul Kariimu mum, heen gotol jooɗii ko e nder batu fof wiyi Kariimu ko gorko sagata, golloowo tee so tawii o hootii ma o haalan neene mum Kariimu wonde ko o gollotooɗo wonaa feñaa, ɓooyani mawɗo jaagorɗe o, hono gorko biyeteeɗo Met Suleymaani Ndeene Njaay halifini mo jaagorɗe ɓurɗe faayodinde e guwernama mum o, jaagorgal kalfinaangal jokkondire hakkunde leyɗeele (cooperation internationale), yuɓɓo leydi (amenagement du territoire), jolngooji laaɗe diwooje (transports aeriens), kaɓirɗe walla gollorɗe (infrastrucures), jooni kadi baaba makko rokki mo waalaare woɗnde yoo rewru muudo makko, o waɗa heen ko weli mo,haade wonii ko kamɓe ngoni arɗo e jaagaraf fof.   
Nde ɗum ɓenni kadi, e tuma nde golle fedde Onaci puɗɗetee nde, baaba makko hono Abdullaahi Wadda hoyreejo leydi ndi wiyi kala jiɗɗooɗo nande wonde maa o halfin mo mahngo boowal laaɗe diwooje hakkunde leyɗeele Beles Jaañ fotnde darneede hedde capanɗe nayi kilomet Ndakaaru wuro laamorgo ngo, tawa kadi ina wondi e mahngo kallu keso ummaade Ndakaaru fayde wuro Jamñaajo. Ko wonaa ɗum ko kadi Abdul kariimu Wadda ina mofi e les wecco mum huufo galle laaɗe diwooje biyeteeɗo Senegaal Airlines, hay sinno tawii bibje diwruɗe makko ɗe ndonkaama yoo mbeey fayde dow asamaan.

Amadou Njaay Zorro Pulaagu.Com/Gabon

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...

 


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : Senegal, Politique, limogeage, Me Wade, Karim Wade, Samuel Ahmed Sarr, Souleymane Ndene Ndiaye, Aissata Tall Sall, Ousmane Tanor Dieng, Moustapha Niass, Khalifa Sall, Senelec, Sar, Oryx, Itoc, Gaz, Bio-carburant, Contamines, Onaci, Diamniadio, Aereport, Autoroutes, Peages, Blaise Diagne, Energie, Mairie, Presidentielles 2012.


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 


Ajouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
U82     466   
G   I  O X  J6H
DBX  WQ3  RPJ   
8 6  E   X  PG2
YM5     EIK   
   
   

Aucun commentaire postmXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥