NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
109 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!

. . . : : : : : | | | | | | K A B A R U U J I - T E S K I N Ɗ I | | | | | | : : : : : . . .

Click on the slide!

DIINA: Hol ko waɗi lewru waawaa yiyeede janngo 29 Koorka?

News >> Religion

Juulɓe aduna oo kala hannde ngoni ko e dakmitaade e poolgu mum'en e cuusal mum'en e lewru koorka jiimaandu hannde…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: Lewru hay so yiyaaka, ko haŋki Koorka darii. Yoo won njaɓaaka!

News >> Religion

Koorka ko gootal e doosɗe Lislaam. Ko kañum woni tayaɓal ɓaawo seedaade wonde deweteeɗo alaa so wonaa Alla etee Muhammadu (saws)…

Suite...
Click on the slide!

RENNDO: Ɓataake feewde e Yaay Sinna Baydi Ñaŋ (1939-2009)

News >> Société

Ko adii fof, mi juuriima annoore maa, miɗo ñaagoo Alla nde oo ɓataake tawata maa e aljannaaji ɗi Alla resani…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] Ziyaara hikka oo ko tesketeeɗo, tugneteeɗo!

News >> Religion

Geno yettaama kadi, tuma mo Ziyaara Ceerno Maajakatee hokki en fartaŋŋe yuɓɓinde ndee yontere e lowre Pulaagu. Geno yettaama kadi…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] Jubbannde e nguurndam Ceerno Maajakatee

News >> Religion

Holi ceerno Maajakatee Kah? Sikke alaa, e ɗii ñalɗi keewɗi nafoore to bannge ganndal golle e balle ceeno Maajakatee Kah,…

Suite...
Click on the slide!

DIINA: [Yontere Ceerno Maajakatee Kah] En puɗɗoriima innde Alla!

News >> Religion

Musidɓe tedduɓe, Fulɓe e leƴƴi kala gonɗi e Fuuta, haa Dakaar, e gure Senegaal kala, mi salminii on calminaali tedduɗi.…

Suite...
Click on the slide!

GANNDE KESE: Jaaɓngal waktuuji Njuulu "Muslim Pro" yaltii e ɗemngal Pulaar!

News >> Nouvelles technologies

Ko e weytaare ɓurnde mawnude kabraten renndo ngoo wonde jaaɓngal waktuuji njuulu Lislaam Muslim Pro yaltii e ɗemngal Pulaar.…

Suite...
Click on the slide!

SUNAARE: Mammadu Buubu Ñaŋ, gorko mo Aram woppii en e yeeweende...

News >> Société

Hol no ɗum wonirta? Naamnal nana yirloo e hakkille am tan, ena horii jaabawol. Mi horiima goongɗinde sabu ɓernde ndee…

Suite...
Click on the slide!

TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!

Langue et linguistique >> Coftal ngaanndi e pije

Musidɓe tedduɓe, Fulɓe yontaaɓe e ɓe ngonaa Fulɓe nanooɓe ngal, onon fof on calminaama kadi teddungo. On nduwanaama moƴƴe…

Suite...
Click on the slide!

DEMNGAL: Italinaaɓe cosii lowre e fedde ena wiyee HOOKII: "Nagge hookii kono maayaani..."

News >> Organisations et associations

Musidɓe tedduɓe enen fof waastaa tawa eɗen ciftora winndannde fattamlamiire yaltunoonde e jaaynde anndaande e aduna oo fof ena…

Suite...
Click on the slide!

TIGILDE KELME: Lewru Juko nduu addii kadi fertunde e tigille!

Langue et linguistique >> Coftal ngaanndi e pije

Musidɓe Fulɓe, ndado-ɗee! Tigilde men hesere ndee arii, yettiima ɗoo. Ngol-ɗoo laawol kam, soklaani ko miɗo ɓetana-on toosgol mayre, oɗon…

Suite...
Click on the slide!

GAACI: Njillu Baaba Maal e leydi Maalmaalɓe

News >> Musique

Alhajji Baaba Baydi Maal e Daande Leñol njuɓɓinii kiirɗeeli ɗiɗi pattamlami, ɓooyooji daarteede, ñalnde 24 e ñalnde 25 lewru kawle(octubre)…

Click on the slide!

GANNDE KESE: Tappirde Pulaar Android bayyinaama hannde!

News >> Nouvelles technologies

Musidɓe Fulɓe, en ɓooyii tijjaade oo kabaaru pattamlamo! Hannde eɗen njaɓɓoo gootal e kuutorɗe ɓurɗe hatojineede e gannde kese wonande…

Click on the slide!

GANNE KESE: Cinndel e taable e ɗemngal Pulaar nattii wonde koyɗol!

News >> Nouvelles technologies

En ɓooyii hoyɗude ɗum, hannde arii haa yettii ɗo men ɗoo sabu ko e yontere maaynde ndee keɓ-mi yeru cinndel…

Click on the slide!

DEFTORDU: Pulaagu.com woni caggal daarol natangol (Bande dessinée) "JELIYAA Tokosel" e ɗemngal men

News >> Langue et linguistique Pulaar

Fulɓe ena mbaawi wiyde hannde "en ndañii belaa"! Pulaagu.com wonnoo ko e eɓɓude ɗii lebbi fof yaltinde daarol natangol (bande…

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

. . : : | | | | Widewooji kesi - Nouvelles vidéos - New videos ... | | | : : . .


COÑCE MEN: Yimre Umar Wele "Hoto yejjit hanki maa" Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 12-03-2013 )
 

Ecrit par Administrateur Pulaagu.com, le 01-10-2010 16:34

Pages vues : 13613    

Publié dans : Littérature, Poésie et chanson


Image
Saidu Kan, mo ndee yimre mawninta...
C
aggal nde maamaare toɓi, leydi uuri huɗo fuɗi
Waame tellii e dow jeeri, leydi yuusi pete tuɗi,
Njaltumi mboɗo aynoyaa, miin tan e bajjo e nder ladde
Hakkunde kelle e nammaade, caŋe e leɗɗe badde.
Miijooji fayde e hanki men, miijooji fayde e hannde men
Miijooji fayde e ngonka men, miijooji fayde janngo men.
Mboɗo miijoo o aduna, aduna naŋto walla caamaa
Aduna hoyre am-hoyre am, ɓe koye mumen mbaawanaa
Miijooji ngoɗɗi e am, mbaɗtumi haalde miin gooto
Hakkunde ciluɗe e murtooɗe, nayɗe e jalammbaaɗe.
Miijo fayde sehilaaɓe, waaɗiraaɓe e miñiraaɓe

Mbiymi ƴewwee o aduna hannde, ɗo fenaande geewotoo
Fenaande e fenooɓe, ɗo fuuyɓe leewotoo!
Goonga dey booraama, so fenaande woni laamɗo!
Yaakaare dey boni, so fawaama e dow gaamɗo

Kebbe e cate ena naayoo, henndu ena wutta ena wuuɗa,
Rawaandu am ari soppinii, takkii e am ena luuɗa
Mbiymi “Dawangal Kogga ko luuɗataa? Heddani maa ko aɗa tuuɗa!
Tampa leha, fooftoo leha, hay conndi aɗa muuɗa! »

E jaleeɗe mboɗo tooñandu, kono jeertaali puɗɗiima,
Sabu luuɗaali e guuɗaali, e nder noppi am ɓeydiima
Guuɗaali ngonti haala, maa keɗtoɗaa nde paamaa
Ender o aduna, naŋto walla caamaa.

So a heɗtiima a heɗtondiima, ko Pulaar laaɓɗo cer
Mi haangaaka mboɗo selli, wallaay mboɗo wiy ker
Jawdi am durde ngoppii, ngummini koye njerminii
Rawaandu darii luuɗi wofi, leeɓi mum cirŋinii
Ngaari am mawndi huuni oodi, aastii leydi jattinii
Haange jaabii lotti daande, oolel naatii e nder jeeri
E ngonka am ɗo ngonmi ɗo, a waawa diisde keeri
Hakkunde kulol e faayre, haa mbiyaa ɗo ɗi ceeri.
Ko mi neɗɗo tan, anndu ɗum, e nder hoore am ko Ngaandi meeri.

Ciftormi wuro Jowol, ciftormi hanki mum
Jowol anndaa Kulol, jowolnaaɓe ena nganndi ɗum
Ɓernde am ɓeydii tiiɗde, faayre ɓurti Kulol
No ngandirmi e hoyre am, njamdi ɓuri kuɗol
Mi dogata mi hulataa, mi hoynataa wuro am jowol
Wuro jibinngo Wuro Welenaabe, Wuro Ciluki e Loƴol

Ko arata ko mi anndaa, kono alaa e sago mi sakka feere
Sabu e hoore am mboɗo sikki, ko arata ko wonaa meere.
Ndadiimi haa tiiɗi, haa nganndumi ɗum feewii
Sabu ndeen e nder ɓernde am, tawi miijooji keewii.

No annama neɗɗo ni, tagoore ummii dow
Tellidii e diiraango, wiyee leydi jit!
Wiyi “Baru yah yaawno heño, yaawno waɗɗo cow
E ɓena ngubba hanki mon, so a yettiima ubbit!
Miin ko mi nulaaɗo e mon, woto siññu wowto hul
Feertu gite maa ndaar am, ko a kulɗo? woto wul!
Cate naayatooje ɗe, ɗeya cate ɗe njiyataa
Ɗeya caayaale dimmbatooɗe, naayatooɗe ɗe tampata
Ko minen ngarti e mon, nawanooɓe ɓe mbaynaaki
Kono hon wonɓe e nder mon, nganndaa hannde tinnaaki

Wiyooɓe yo a yejjit, ko yawti woto urmbit
Ko hippaa woto hippit, ko ɓenni woto ubbit

Kono yah anndin renndo ma, kala mo anndaa hanki mum
Ma wuuroy e niɓɓere, feewnataa janngo mum.
So a anndaa hanki ma, a anndataa ko ngonnoɗaa
So a anndaa ko ngonnoɗaa, a anndataa ko gontuɗaa

Kono ɓe mbiy ya yejjit, ko ɓenni woto urmbit
Ko ubbaa woto ubbit, ko hippaa woto hippit.

Ɗaɗi mon woni hanki mon, ɗum woni ndaɗɗudi janngo mon

Mboɗo darii mboɗo ndaaramo, gite am ena ngojji coy
O wiyi “Heɗo haala am, gorel, tinnoɗaa woto woy

Geno ko goonga yiɗi, sabu Goonga woni innde makko
Kala ɗo njyɗaa goonga, nan, tinno e mum takko
Ko minen goni jamfaaɓe mbara, e nder ceene ngubbaa
Wardaaɓe mere mere, e leydi mumen caraa
Dorƴaaɓe e nder leydi mumen, hol ko mbaɗi nganndaa
Heen e amen leeɓtaa, e nder kasooji nguddaa
Woɗɓe ɓe njaggaa, e nder ceene wuurɓe ngubbaa
Mette ena e ɓernde ma, meseera ena e hoore ma
Kono woto liggoro ɓernde, yo hakkile won e hoore ma.

Ko mi nulaaɗo e ma, ko a nulaaɗo e renndo ma.

On naamndaako yo on mbaɗto, naamdaa ko yo wiɗte
Fenaande yo annde, goonga o woto ɓitte
Yo goonga wontu laamɗo, fenaande nde yo itte
Yo annde hol tooñaaɓe, ɓe hujjaaji mumen nguddaa
Yo annde hol no wardaa, yo naamnde hol to ubbaa
Warɓe yo tuub nganndee, ñaawoore e mumen fawee
Yimɓe leydi ndennda ndaroo, waranaaɓe fof tawee

Kono ɓe mbiy ya yejjit, ko ɓenni woto urmbit
Ko hippaa, woto hippit, ko yawti woto ubbit!”

Goonga sokaa Waalataa, fenaande darii damal
Fenooɓe ndenndi njaggondiri, caŋi geese mbaɗi cambal
Mo wujji baaye e miskiino, woƴetaake ha e halal
Sabu barɗo lekki haa daasi, anndu warii catal
Wonaa malu wonaa malaaɗo, ɓe ngañi fof ko Malal
So goonga sooynaama ena ara, ɓe mbaɗa yeeso mum palal
Gure nduppaa taccinaa, ɓe ngoppaani ha e ɓalal.

Kono ɓe mbiy yo on njejjit,
Goonga woto ubbit
Ko hippaa woto hippit,
Ko ɓenni woto urmbit
Ko ɓenni woto ubbit,
E hakkille maa yejjit
Yo a yejjit maayɓe ma, waraaɓe e leydi ma
Yo a yejjit yimɓe ma, yaltinaaɓe e nokku ma.

Mbiyon yo min njejjit, ha e fedde Jaalo Waali
Ndimaagu e deental fulɓe, ɗum woni ko ɓe kaali
Fedde mawnde e nder Fuuta, nanaande haa nder Maali
Ittuɓe keeri tuubakooɓe, Fedde rimɓe e rimɗinooɓe
Ñootɓe hakkunde ɓiɓɓe yumma, alaa rewo alaa worgo
Cañi cañu ngu sancotaako, tekkungu no gori ñorgo
Ko kamɓe ndarinii ɗemngal men, e oon sahaa kittuɗo,
Ɓe lorlaa heen, ɓe tampinaa, ɓe mbaɗaa e kaso ɓittuɗo.

Kono so a miijiima e hooyre ma, ko aan tan tampanaa
Sabu Jappeere jappateende nde, ko aan tan jappanaa

Pulaar kay ko ɗemngal, ko goonga ma, Baaba Maal
Gila e Nuuhu e ngal haalee, ɗemngal Suleymaan Baal
Njanngee ngal, pijiree ngal, so yiɗii yo añɓe kaal
Kono añɓe tampat, jeese maɓɓe cuurkat
Oon mo Alla foɓɓani, so amii funndu ruukat
Wiyde ena suuɗa naange fuɗnge, ko yiɗde tampinde hoore mum

Yah wiy renndo ma, fenaande taƴoore ko ñaw
Ñaw noon no woniri fof, foti safreede ko law
Ngu ñaw ena jogii lekki, wonaa conndi wonaa ɗaɗi
Fiɓirbaaji yeeyataaki, kono heɓdeki wonaa ko saɗi
Hon huutoriiɓe lekki ki, e aduna mumen haa ndaɗi
So ngu ɓooyi e renndo men, anndu ko enen mbaɗi
Haawnaaki maa naamndomi, “cellal men, hol ko haɗi?”
Ko wooraade cafroowo o, ko o cafroowo, ko o lekki,
O wonaa gorko o wonaa dewbo, kono jam tan o tekki
O wiyetee ko GOONGA, Goonga, Goonga! Heɗo oolel!

Kono ɓe mbiy yo on njejjit,
Goonga woto ubbit
Ko hippaa woto hippit,
Ko ɓenni woto urmbit
Ko ɓenni woto ubbit,
E hakkille maa yejjit
Yo a yejjit maayɓe ma, waraaɓe e leydi ma
Yo a yejjit yimɓe ma, yaltinaaɓe e nokku ma.

Ko haɗi on jooɗdaade, kaalon haala leydi mon?
Ko haɗi on jooɗdaade, kaalon ko fayti e ngonka mon ?
Ko waɗiɓe yiɗde sokde goonga, ɗalde cemte ena leewoo ?
Niɓɓere e nder ñalawma, naange hol to ngonɗaa ?
Fenaande hannde heelnii, goonga hol to ngonɗaa?

Ɓe mbi ya yejjit,
Ko ɓenni woto ubbit
Ko yawti woto urmbit,
Ko suɗaa woto hippit!

Hol ko boni e potal, dental e nanondiral?
Ƴeew! Oya ɓaleejo, portiiɗo no coorgal!
Dariiɗo ena seeɓni hoyre, cikkataa ko luugal
Ñalawma ko sehil ma, jamma ko sukuño ma
O ara e maa hannde o wiy ma:
« Ko ɓenni yo a yejjit
Boneeji hanki woto ubbit
Ko hippinoo woto hippit »

Miin ko mi nulaaɗo e ma, aan ko a nulaaɗo e renndo ma
Tinno haalan renndo ngo, ndeftana ɓe e ko kaalmi ko:

Moomde uure nafataa, seeknde cafraa ɗum gasa
Ɓerɗe ɓuuɓɗe ko ɗum njiɗɗen, wonaa ɗalde eɗe pasa.
Ɓaleɓe e woɗeeɓe leydi ma, yo njooɗdo e nder goonga
Aadee ɓuraa aadee, kono poora e cooya e mboonga,
Alaa ko seerndi ɗumen, so wonaa ngoobu ɓalli ɗi.
Mi sifiima ɗo mbabba, oon pawoowo aadee dow aadee,
Tagoore Geno hawjunde, nde anndaa to jogori fayde.

Miin ko mi nulaaɗo e ma, aan ko a nulaaɗo e renndo ma
So maayɗo wontii ƴiye, hay gooto anndataa
So boɗeejo walla ɓaleejo, e nguurndam makko o wonnoo.
E nder renndo mon hannde, ko ɗi miijooji potnoo
Won’de e hakkillaaji mon, kono ko heewi e mon paamataa.

Ko mi nulaaɗo e ma, min nuliima e renndo men

Añam leño woto won,
Mo tooñataa woto bon
Jawdi njananndi woto hon,
Woto ceertee e koye mon.

Ko Geno tagi ko ɓawli ko, tagi heen kadi ko wojji
Kono ko heewi e mon hannde, peccaa tan ko bojji.

Ɓeya mbiya ko min woɗeeɓe, ko min rimɓe e dow ɓaleeɓe
Ɓeya mbiya ko min ɓaleeɓe, ko min rimɓe e dow woɗeeɓe
Nan penaale maɓɓe e aduna ma, ɓe tuugnii tan ko e ngoobu ɓalli
Hol to Geno wiyi e defte mum, o tagɗo gooto mo alaa mo walli
Mi fawii ngoobu e dow ngoobu? Yo Geno seedo wonaa malli!
Sabu ɗo min ngoni gah, minen fof no ɓiɓɓe mbootu
Ɓaleejo e boɗeejo ceeraani, minen fof ko ngoobu ngootu,
Ngoobu goonga cuuɗinoongu, ƴiye daneeje tal
So a Siidi so Hammee, so yiɗii yette Sal.

Ko ɗum waɗi añam leñaajo woto won
Mo tooñataa woto bon
Jawdi njananndi woto hon
Ko daganaaki ma woto ron
Kono woto ceertee e koye mon

Ko mi nulaaɗo e ma, heɗo mi ɓeydan ma
Ko fayti e laamɓe mon, ɓe lamminɗon e dow mon
Ko fayti e maccuɓe, ɓe ndiccinɗon les mon
Nde ɓe njaɗɗii, ɓe ɓoosaama, ɓe ɗaanii ɓe pinaani
Ɓe ŋuccee, ɓe ŋurɓitee, hay muuseeki ɓe tinaani
Laamu rutto to Joome, naatta ɗo yaltaano
Luɓanoongu e bonɓe men, wonnoongu ɗo haanaano

So on ngasiniiɓe cuuɗi maɓɓe, on njolnii on njoorii
Ɓe ngoppidaama e koye maɓɓe, ɓe ñolii ha ɓe njoorii
Wutuyon adune ɓooree, heddoo ngoonga ena ranmi tal
Dimo e dimaajo nannditii, ɗum jalnaaki woto jal!
Ɓe keddortoo ko ƴiye ɓole, ko ɗum ɗo woni wutte goonga
E ɓe na irii e nder leydi, kooni poora nanndii e mboonga!

Holi laamɗo hannde tonkoowo, haa koye ngonta pare?
Hol baawɗo hannde piyoowo, haa ɓalli mbaɗta lare?
E bena njala ko jalnaaki, ena moosana ko njiyataa
A anndaa laamɗo e laamaaɗo, dimo e dimaajo a seerndataa!
So mooso ñallii waalii, holloyee sernaaɓe
Ɓee hokkanooɓe ganndal, e aduna mumen feewnaaɓe
Kono ngo mooso maa ñallu waala, hay waliyaaɓe mbaawanaa!

Anndu alaa ɗo Joome winndi, « mi tagii ɓe ko maccuɓe »
Kono anndu e hoyre ma, kala ɓe njanngaani ko majjuɓe.
To jiydugal e Joomiraaɗo, yimɓe fof poti
Sabu alaa mo asko mum to makko yettoto

Kalfaaɗo ummo daro, woto faalkiso hoyre ma
Anndu kala nde ƴukkiɗaa, maa dañ garɗo waɗɗo ma
So a yawiima hoyre ma, garɗo fof yawo ma
Ɓiɓɓe neene am hardaneeɓe, nganndee on njejjitaaka
Ka haala ena fayi e mon, tinnoɗee e ndimaagu koye mon.

Kono añam leñaajo woto won
Mo tooñataa woto bon
Jawdi njananndi woto hon
Ko daganaaki ma woto ron
Kono woto ceertee e koye mon

Ko mi nulaaɗo e ma, naamndo so a faamaani
Wonani nulaaɗo ko yettin’de, mo yettinaani timmaani

Yo Geno danndu e bone reedu, sabu e ndu fenna keyɗuɗo
Fenaande ena yaawi mawngu, kono balɗe mum njuutataa
Fenaande ena waawi jutde, kono goonga wontataa
Koye pare gila cukaaku, hay so naywii nguytataa
Payɗen ko e taccinaaɓe, hon wiyɓe ɗum alaa
Ɓernde wiyi ɗum ko goonga, reedu wiy ɗum wonaa.
Ko gonga ɓernde heyɗataa, kono hon deedi ɗi kaarataa.

Wooroo ndaw tampere, wooroo ndaw meseera!
E ɗi ñalɗi taccugol, Wooroo ndaw koyeera!
Ko doole laamu kuutoraa, “hol ko mbaɗmi woto fiyam!”
Nanaa dewbo en wulla, “woto ceerndee kam e ɓiyam!”
Yaakoriiɓe jolde waalo, ena njooɗii ena cabbii ilam
Ko e laankon njolnaa, njettoyaaki njoolii e ndiyam
Kono ɓe mbiy taccinaaka, wooroo ndaw gacce!
Jooni noon e miijo ma, mbiyɗa yo ɓe ɗacce?
Huutoro hakkille ma, woto yaaw laawaade
Sabbo goonga yo ar, hay so aɗa waawi yaafaade,
Kono: Woto ɗaano woto har
Ndimaagu maa ya mar
Sabbo goonga yo ar
E nguurndam maa yo jar
Doole mon woto sar
Yaakaare woto war,
Woppu mbabba yo far
Baan muñoowo huunde fof, yarnee koyeera tuutataa
Waɗɗeteeba ñande fof, fettataa tuuɗataa
Anndaa hanki woodiino, annda janngo yo wood
Kala ko haɓɓaa e becce mum, hay so waawa maa foot
Wiyooba yo on njejjit
Ko ɓenni woto urmbit
Ko suuɗaa, woto suddit
Penaale woto ubbit.

Kono mboɗo ñaagima yah haaloy, yo a haalan ɗum bannde
Hon wonɓe e mon hannde, ngalaa peeje, ngalaa gannde
Woppooɓe ceeli e cafɗi, kuuñƴoɓe e jannde
Heen e nder renndo mon, weeɓani ɗumen hannde
Caggal nde ɓe paarkini, yaakoraade yo ngannde
Ko woppude laawol portingol, mbiya yo goonge hannde
Yo hannde ɗo faaɗi, fenaande yo waɗte wannde
Ena wanndiree fenooɓe, wiyooɓe gonnga woto uddit
Ɓe mbiya ya yejjit, ko ɓenni woto urmbit
So a wiy woto ɗimmit, ɓe mbiy-maa woto ubbit

Kono ko jamma juuti koo fof, ɗum haɗataa naange fuɗde
Ma ɓe ngañ toɓoore toɓde, kono ɗum haɗataa beeli tuɗde
Ngatamare nde ko aroore, ma nde toɓan yimɓe fof
Moƴƴo heen e bonɗo heen, e men maa jam jof
Goonga o arat tan, so yiɗii yo dawaaɗi ngof.
Biyooji yo on njejjit
Ko uddaa woto a uddit
Ko ɓenni woto a urmbit
Ko weñaa woto a weñcit
Ɗemngal woto a ƴellit
Ko heftaa woto a horkit

Ɗi dawaaɗi ko ɓaleeji, buruuti nder ɓanndu ma
So ɗaɗi maa ngonntii buruuti, sellude ma yaawataa
Mbiymi ko mi nulaaɗo e ma, ko a nulaaɗo e renndo men

Heen noddaa haa njettii, kokkaa kaalisaaji
Mbaɗi juuɗe e kunuɗe, wontani ɗumen kaawisaaji
Tawi gilli e maayɓe mum, e nder ɓernɗe mum ɓenndaani
Mbiya: “ɗum fof ko miin jey, ha e gooto mi renndaani?
Hol no ñaamranmi ɗum, cikkon ɗum heewaani?”
Miijo bongo ara e mum, miijo bongo ngo feewaani.
E weltaare ena ɗaariyaa, haa yettoo galle mum
Oo neɗɗo mo meeɗaa, miijaade balle mum
Lemoo fuɗnaange e hirnaange, haa anndii wonii gooto
E nder warñeende e tammpere, suwaa tawo ha e looto
Rippa koyɗe ena ama, yahdina heen jimɗi mum
wiya: “Ko ɓenni woto urmbit, ko ubbaa woto ubbit
Hanki maa ya yejjit, ko hippaa woto hippit”

Kono so a yejjitii hanki ma, janngo maa yejjit ma!

So Geno seerndi, seerat, ha e gooto renndintaa
Ko Geno seerndiɓe e woɗɓe ɓe, weltinooɓe ɓernde ma.
Ɓeen sagataaɓe dariiɓe, dariiɓe e darnde goonga,

Yiɗɓe safaara ñaw ngu, ɓe njejjitta hanki men
Jom peeje moƴƴe e renndo men, peewnooje janngo men
Ɓe mbiyataa ko ubbaa woto ubbit, ko ɓenni woto urmbit
Wiyoɓee ko hippaa ya hippit, ko boni woto ɗimmit

Nde fenaande leewii, haa goonga yunnginii
Ɓe mbiya: Goonga ummo daro, koyɗe mayre tuggit
Fiy fenaande e leydi, ɗaɗi mayre ɗuggit
Moomde uure nafata, seeknde cafraa ɗum gasa
Ɓerɗe ɓuuɓɗe ko ɗum jidɗen, wonaa ɗalde eɗe pasa.

Deental potal e kawrital ko ɗum moƴƴi e renndo men
Kono hade kawrital maa jooɗdee, anndee hol ko waɗnoo
Hol baɗɗo hol no waɗiraa, kono baɗaaɗo kam ena anndaa

E nder goonga njooɗdoɗen, ko woni e ɓerɗe haalee
Ɓerɗe lawƴee nanondira, kala ko muusi jaŋtee
Aduna keso tagen ɗum, laabi peewɗi ndarnee
Laabi peewɗi ɗohteteeɗi, kala luundiiɗo jaggee

Moomde uure nafata, seeknde cafraa ɗum gasa
Ɓerɗe ɓuuɓɗe ko ɗum jidɗen, wonaa ɗalde eɗe pasa.

Kono mi nuliima e renndo men, wonani nulaaɗo ko yettin’de
Ko haaltude ko haalanaa, wonanaani ɗum jammin’de

Mawɓe mbiy kala jiɗɗo ƴulɓe, alaa e sago muña cuurki
So a wiyaama yo a muñ ki, anndu ki wonaa uurki
Ko ki parkoowi haa ɗojjaa, ngislaa haa ñitte njalta
Gite ngojja, kine petoo, haa ngonɗi maa mbalwalta!
Kono mi nuliima e renndo men, wonaa cuurki fof muñetee
Ki dubuuje ki ena ɗojjina, kono alaa heen ko dañetee
So wonaa ɗojjo bongo, gite boɗeeje e ñirɓinaali
Gite goyooje a fiyaaka, jahdooje e piiftaali
So a muñii haa a lorli, haa a anndii a tampii,
Ndoondi wiyma “mboɗomi! mate ko miin paɗnoɗaa?
Eyoo, mi faamaano, mate ko ƴulɓe njiɗnoɗaa?
Mate aan kam a anndaano, ɗo ko dubuuje kuɓɓaa?
Ko a jejjitɗo ko mawɓe kaali, ko a jejjitɗo hanki ma?
So ɓe mbiy ya muñ curki, mbele aɗa daña ƴulɓe
Anndu ko leɗɗe kuɓɓaa, yo won Kelle yo won Ɓulɓe

So a muñi haa ɓurtii, ndoondi wiyma “mboɗomi,
Tawde a ɓennii ƴulɓe, jooni kay jogomi

Ndeke hay so leɗɗe kuɓɓaa-ne, yo wood ɗo muñal haaɗi
Yuurmo fittaandu ma, woto dummbundu ɗo faaɗi

Ɓe mbiya yo a muñ e aduna ma, janngo Alla ñaawan ma
Ko potɗaa aawde hannde fad, goɗɗo aawan ma
‘Ma Alla ñaaw, yo Alla ñaaw’, haala kulɗo e kulɓinaaɗo
Haala mo waawanaa hoyre mum, haala neɗɗo tooñaaɗo
Alla ko jamiroowo mbaɗaa, wonaa jamirteeɗo waɗa!
A diccoto, ñaagoɗaamo, tampe maa janngo o haɗa!
Ɓe mbiy yo a muñ hannde, janngo maa Alla ñaaw
Kono woto yejjit e hoyre ma, so aɗa wallee yo a waaw
Ngaandi ko Alla tagi e ma, ko ballal mawngal o waɗan ma
Kuutorteengal e aduna ma, haa kumta haaju ma
Kala nde ngarɗaa ƴukkiɗaa, maa dañ garɗo waɗɗo ma.
Sabu wonaa waɗɗotooɓe caɗi, a tukkoto tan nganndaa
Geno hokkiima ganndal, ya ñaaw e aduna ma
Ndeke ñaaw e aduna ma, Alla ñaawa janngo ma.

Hade men seertude heɗo mi, mi siftin maa ko mbayruɗaa
E nder cokki men ndeen, haa ndañaa no kawruɗaa
Ko fijirde nayo wonnoo, so mi haalii ciftoraa:
“Cip, mbaagaan.
Cip, mbagaraccaan.
Cip, saysaynde.
Cip, jibini ɓoccoonde.
Cip, nokkaa muddaa.
Gorel yoo ba naane!”
Mbiyon maa yejjitee! Ba naane yejjitaake.
Ko mi nulaaɗo e ma, ko a nulaaɗo renndo men.
So a faamii ko kaalmi ko, tinno dog fah wuro
Ɓamtu gite ma ndaar am, woto ƴukko woto turo”

Nan mi diiraango ena diira, ena ummii les ena fayi dow
Dawangel am e nder kulol, luuɗi ɓeydi “wow”.
Mboɗo ƴukkii mboɗo ndaara leydi, gite am ena laalɗa gonɗi
Miijimi ko o haali ko, mboɗo anndi ɗum wonaa koyɗi bonɗi
Gite am mberlii gonɗi, haa yeeso am fof lootii
Ɓamtu mi gite am mboɗo ƴeewa, tawmi kanko o hootii.


Umar Abdalla Wele “Baaba loocol wele-jallo”

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


 

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : Oumar wélé, Baaba loocol, poésie pulaar, hommage à saidou kane, littératire pulaar


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 1 de 1 commentaires

Cemmbine ngenndiyankoo6ee men

Ecrit par: Bah Daahiiru Galo Sammba (Invit ) le 05-10-2010 12:35

Caggal calminaali e koofnaali

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 1 de 1 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
D57     G2M   
R L  Q  3 5  XIE
LB5  K2F  L N   
 1  E  D 8  F8Q
MUD     9HQ   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

HANNDE WONI...

..::||HAATUMEERE||::..


« < Siilo 2020 > »
A M N N M H D
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

JOLJOLE FULƁE

Pas d'événements

JELIYAA TOKOSEL (BD en Pulaar)

NEWTO DOKKOL MEN QR

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!


My status

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥
Ibrahima%20SarrQuantcast

TWITTER TOLBEC!


TIGILLE ƁENNUƊE

TIGILDE KELME: Min ɓeydii tooke ɗee, haalande ladde!

News image

...

TIGILDE KELME: Ngaree so oɗon ñikla ngaanndi mon e ndee toosnde!

News image

...

SINNAA BAYDI ÑAŊ

Tele Pulaagu


Le Blog du Pulaagu

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥