NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
109 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


djadja_zouk guinéen
Moyenne:
Clics:2172
Yero Maama
Moyenne:
Clics:3325
mariama - fac alliance
Moyenne:
Clics:2825

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


GINE: Lofu ɗiɗmuru toɗɗe laamɗoyaŋkooje Gine riiwtaama caggal saŋkaare Ben Seku Sillaa Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 18-09-2010 )
 

Ecrit par AMADOU NDIAYE (Zorro), le 18-09-2010 16:02

Pages vues : 12594    

Publié dans : Les News, Dawrugol


Image
Ben Seeku Sillaa
B
en Seku Sillaa Hoyreejo Goomu CENI hootii e Joom mum  ñalnde Talaata 14 Septaamburu 2010, tawi omo yahratnoo e duuɓi capanɗe joyi e jeeɗiɗi to Opitaal Seŋ Liwi (Saint Louis) e nder Pari wuro laamorgo politik  Farayse.  Balɗe joyi hade njuɓɓudi lofu ɗimmu cufal hoyreejo leydi, Ben Seku Sillaa woppidii ɓiɓɓe ginenaaɓe e iinte aanniinde maa mbiyen tuure gajjiiɗo mawnde, sabu hay fannuyanke politik go’to waawa wiyde ko ɗo Gine fayi.

Hannde o naamndal ngal gooto fof naamndotoo hoyre mum ko mbele maa cufal hoyreejo leydi ɗimmal ngal laatoo walla alaa ? Ngal ɗoo naamndal ina e tonngu maa hunuko mo woni kala, sabu foti lomtaade e nguun goomu ko cukko makko hono Sokna Hajjaa Aminata Maam Kamara. Kono ɗoon kadi ellee nii boom uure politik nde ɓeydii ko mawnude e luggiɗde ngati Pr Alfaa Konnde e wondiiɓe mum mbi’i ko ngaadanii Allah o yonaani ɗumen, sabu e wiyde maɓɓe Soknaa Hajjaa Aminata Maam kamara ina tuumaa ɓurde ɓadaade ƴamoowo Sellu Daleen Jallo mo UFDG.  E nder lajal ngal balɗe joyi heɓde heen neɗɗo jaambureejo mo lanndaaji ɗiɗi ɗi fof goongɗini nuunɗal mum wonaa huunde weeɓnde maa newiinde. E jooni jooni o, ɓeen joginooɓe ngol ɗoon kulhuli reedu keɓii goonga, sabu Ceni Goomu tamnaangu njuɓɓudi cufal riiwtii lofu ñalnde 19 Septaamburu 2010 haa ñalnde woɗnde walla ko jaasi fof jonte ɗiɗi e wiyde jogiiɗo konngol ndeen Fedde jaambureere fannoriinde yuɓɓinde wooteeji. Jonte ɗiɗi keewii walla pamɗii ? lanndaaji ɗiɗi ɗi miijooji mumen kawraani ɗo gootel, yimɓe UFDG mo Alhajji Sellu Daleen Jallo kañum ‘en mbi’i goddi mumen taƴii maa contiima.

Ɗum fof e wayde noon e wiyde maɓɓe so tawii diiwtugol lofu ngu ko mbele taate e pergitte ɗe ina caatee haa moƴƴa ɗum alaa baasi. Kono kadi so tawii ko teetde poolgu maɓɓe ngu ɓiɓɓe ginenaaɓe ndokki ɓe, ɓe ngalaa heen hannde, ɓe ngalaa heen janngo etee eɓe potndi heen huunde fof.
Ko Goomu Ceni ngu nii e hoyre mum e hunuko jogiiɗo konngol mu’en qirii wonde so tawii ginenaaɓe njiɗii woote dewɗe laawol ɗe ngalaa guli ko alaa e sago ɓe ndokkee happu ko jaasi ko fof jonte ɗiɗi, mbele eɓe mbaawa saataade taate e pergitte keɓanooɗe e lofu ngadanu ngu.

Mbar sankaare Ben Seku Sillaa gonnooɗo Hoyreejo goomu CENI jogoraani finnirde ginenaaɓe to bannge politik?. Haalooɓe pulaar ina keewnoo duwanaade maayraaɓe mbiya:”hoto caggal makko finnir on”. Banndiraaɓe yilliyankooɓe lowre Pulaagu.Com Hakkunde-Leyɗeele ngal ɗo naamndal ina moti naamndaade walla o ɗo duwaawu ina jari duwaade, sabu maale iiñturu politik puɗɗaaɗe yiyeede ɗe njogoraani habrude ko moƴƴi e balɗe garooje. Duko hakkunde UFDG, RPG e Ceni ina dukee deƴƴaaka, tedda paɗe ‘en mbaɗi ko nganndiranoo so roondaade docotte jeynge pukki e kaɓirɗe potɗe sufireede e lofu ɗimmu ngu to kaŋ Samori Tuure.
Ɗeen gaatuleeje luurduɗe e potal fof ko mbele maa cufal ngal waas waɗde.

Image
Aminata Kamara

Kono Allah e wonde moƴƴo mawɗo ndeen tuddunde (kaŋ) Samori Tuure heɓii wi’de  Allah waɗii heen sutura hay huunde e kaɓirɗe woote ɗe keɓaani sumde. Kono kaan haala ko seede hakkunde gawoowo e gawƴoowo hay sinno sumii ɓe kaalataa. Pulaar noon wi’i:”holi ko addunoo, ndogen saka ndarto-ɗen”.
Ɗe ɗo maale fof banndiraaɓe ko yiɗde taggude ɓerɗe militaaji UFDG mo Sellu Daleen Jallo sabu eɓe nganndi ɗo yahaa, artaa fof ko kamɓe njogori foolde Pr Alfaa Konnde.

Yanti heen kadi ardiiɓe laamu luɓal ngu e huunde e jeyaaɓe e goomu Ceni ngu njeyanoo ko e lannda yarhammu Jeneraal Lansana Konte kadi ɓe njeyaa ko leñol malenkooɓe. Ko ɗum saabii ɓe ɓuraani reerɗude maa muuyeede laamu Fulɓe. Ko ɗum waɗi tuuyo maɓɓe hannde o tan ko yoo woote ɗe mbaas waɗde maa so ɓe ndonkii kamɓe e koye maɓɓe laamaade ɓe ƴorɓoo tedda paɗe ‘en ɓe mbele maa teet laamu ngu, njooɗoo e jappeere, ɓe njogoo karwaas kaalɗo fof hippee fiyee haa ɗala jeenayi. Eɗen nganndi gila Baaba mum jeytaare leydi ndi hono Seku Tuure sankii ko dadiiɓe tan keewi lomtondirde e jappeere nde ko ɗum waɗi hay fannuyanke politik leydi gooto goongɗinaani jaamburaagal maɓɓe e ɗe ɗo woote garooje. Ndeke noon so tawii reentaaka walla Jeneraal Sekubaa Konaate Hoyreejo laamu luɓal waɗaani faayiida e hoyre mum salii ñaamtude konngol mum walla hoolaare nde rokkinoo ɓiɓɓe ginenaaɓe tedda paɗe ‘en ɓe njogori duhde ɓe tuubaaji kore so pooɗee-nduuree o heewii ɓe keɓora oon fartaŋŋe ɓe cajjitoo lefol laamu ngu.
So tawii en ngartii e sankaare Hoyreejo goomu Ceni ngu hono Ben Seku Sillaa wiyaa addi kabaaru o maa saakti ɗum ko gooto e suddiiɓe makko. Ben Seku Sillaa gonnooɗo Hoyreejo CENI toɗɗaa e ngardiigu nde ɗo Fedde jaambureere fayndaare nde, ko mbele omo ɗowa walla o waɗa tettee waawaa yahde mosol politik potngol bilaade laamu luɓal ngu ndonkaangu yoo rew laawol gila 1958 haa ɗo. Yarhammu Ben Seku Sillaa toɗɗanoo yoo ardo CENI o ko e lewru Deesaamburu 2007, caggal sankaare Jeneraal Lansana Konte.

Image  

b O jooɗaninoo e nder ndeen Fedde jaambureere ko Fedde Renndoyankeewo (Sosiyetee siwil). Karallo e fannuyanke toowɗo (ingenieur) ndema e ngaynako, yarhammu Ben Seku Sillaa jeyaa ko diiwaan Kurusaa e wuro ina wiyee Dabolaa (Gine Toowngo).
Ko ina abboo e duuɓi jeetati yarhammu Ben Seku Silla ardiima gardagol paayodingol Fedde wiyeteende : Diisnordu Ngenndiyankeewu Kawte Pelle ɗe ngonaa laamuyankooje Sosiyetee siwil, omo jeyanoo e jihaadiyankooɓe walla gayi ɓuƴi kawooji kettunooɗi lottundu renndoyankeewu e hitaande 2007 ngam haɓoraade laamu mannaawu kiisngu ngu Jeneraal Lansana Konte. Ben Seku Sillaa kañum e wonnoode harbiyanke leñol mum walla ngenndi wonaano kaarɗo cellal ɓanndu no feewu sabu ɗi ɗo lebbi fof ko Pari o wonnoo omo ɗaɓɓa aafiya ɓanndu makko. Hay lofu ngadanu ngu ñalnde 27 Korse 2010, tawnoo ko omo rafaa, kono nde tawnoo ko kanko rokkanoo hoolaare ardaade nguun goomu ngenndiyankeewu, o woppu safaara makko o ƴetti laana ndiwoowa o telloyii Konaakiri. Kono Pulaar wi’i : »nagge malaange fiyeede nge so maayii nguru mum waɗetee ko tabalde ». Ben Seku Sillaa ne nde tawnoo malaaka wune, Pr Alfaa Konnde e yimɓe mum mbi’I ko ƴamoowo Sellu Daleen Jallo o jaggani junngo e koyngal, haa ko ɗum waɗi nii suudu ñaawirdu leydi ndi, ñaawi mo hitaande e kasoo, hay sinno tawii o wontaa naat e makko. Ñalnde 6 lewru Juko 2010, Goomu “CENI” teskii ngantu makko waawde huuɓnude oon sarɗi politik, ɓe lomtini mo cukko hoyreejo makko debbo duhiiɗo tuuba hono Sokna Hajjaa Aminata Maam kamara. Hay lomtagol oon debbo waɗii pooɗee-nduuree hakkunde lanndaaji ɗiɗi ɗi sabu Pr Alfaa Konnde e wondiiɓe mum mbi’i ko Sokna Hajjaa Aminata Maam Kamara cukko hoyreejo wonaa jaambuur « Ceni » ngati omo tuumaa ɓurde ɓadaade ƴamoowo Alhajji Mammadu Sellu Dalein Jallo mo UFDG. Ndeke noon banndiraaɓe haalooɓe pulaar mbi’i : »hoto neɗɗo mantu jamma haade wonii suwaa weetde », heewɓe piyiino cowti e senebaaji poɓɓi kelle, caati Gine sabu ɗamiraare gartaangal demokaraasi e ɓamtaare. 

Mbar Sankaare Ben Seku Sillaa Jogoraani Finnirde Ginenaaɓe To Bannge Politik?

Kono ellee ɗum fof hannde o wontii ƴiiwoonde saaynde walla nii boom maa taw Gine faalaa ko yaɓɓude e pele politik leydi Kodduwaar.
“Wonaa Ben Seku Sillaa tan Wonnoo Mo Haaraani Cellal, Hay Sokna Rabiyatu Serah Jallo Hoyreejo Goomu Ngenndiyankeewu Laamu Luɓal (CNT) Wonaa Kaarɗo Cellal No Feewi”:
Wonaano kanko tan rafanoo, hay Sokna Rabiyatu Serah Jallo Hoyreejo Goomu Ngenndiyankeewu Laamu luɓal (Conseil National De Transition), sabu ɗi ɗo lebbi fof o waɗata ko yah ngarta hakkunde Gine e Kanadaa. Ben Seku Silla suddiima leppi leydi woppi caggal mum diwɓe (suddiiɓe) ɗiɗo e sukaaɓe njeegomo. E wi’de kabaruuji ɓadiiɗi galle cankiiɗo o, Ben Seku Silla wirnetee ko ñalnde 17 Septaamburu hitaande nde ngon-ɗen nde to Konaakiri wuro laamorgo politik leydi ndi. Ciftinen yilliyankooɓe lowre ko Suudu Ñaawirdu Konaakiri, ñaawiino mo hitaande kasoo caggal nde lannda RPG mo Pr Alfaa Konnde wullitii wonde o jinngii ɗumen e lofu ngadiingu ngu. Ko waawi heen wonde fof caggal makko woni ko e finnirde ginenaaɓe, sabu cufal 19 Septaamburu riiwtaama haa ñalnde woɗnde ko jaasi ko fof jonte ɗiɗi e wiyde goomu tamnaangu ndiin njuɓɓudi politik (CENI). E jooni jooni o, so tawii reentaaka walla Allah ɓuraani faabaade Fulɓe e Malenkooɓe ko ko njogori felmondirde, sabu Jaŋ Mari Dore Mawɗo Jagge laamu luɓal wonaa jaambur o, wuuranii ko Alfaa Konnde RPG. Hay Jeneraal Sekubaa Konaate Hoyreejo laamu luɓal jaɓaani haalde maa ñaawde goonga, ngati kanko ne so tawii ko o jaambureejo omo foti wiyde Jaŋ Mari Dore yoo artir jabbere mum nde, etoo wonde jaambuur hakkunde Sellu Daleen (Ufdg e Pr Alfaa Konnde (Rpg).

 Aamadu NJaay Zorro Pulaagu.Com/Gabon

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : élections guinéennes, ben sékou sylla, ceni, guinée, deuxième tour


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 2 de 2 commentaires

dowla gene konaakiri

Ecrit par: usmaan gaajo (Invit ) le 19-09-2010 16:00

so cazeele keewi safaara mum sattat sabu gine gila he6i ndimaagu mum fay ñallunge hannde ngee koy cazeele tan wuuri tawo alaako saabi zum so wonaa laamu seyku tuure mo miija nooki ma yah woppandi zoon oo mo laamu mum wonno laamu xiixam o fiyi o tongi o wari hay gollu noo6e moxxere o yopti zumen ko bonande yeru nde gine waza am mbargu nde won yeey6e doole mumen e pittaali mumen ngam yoo gine ummoy cazeele ngummi e 6uubri ndari e naange mbazi naata yalta haa gene heptina kono alaako woni njobdi mumen so wonaa daaze mumen remeede ina jeyaa e 6een ko wayno jallo tali (ekn) ko gila ndeen ndii leydi ponnoondi limteede hannde yoga e leyzeele afrik 6urze hannde oo ina duumorini e ngal baasal sabu cazeele guuraaze somi arti e naamnde winndannde ma he mbiyen gine ma 6ooy wadde fewja firta nde tawno cazeele ma66e ko gila to asli jeytaare ngenndi ma66e goonga rewanooka ko laamiizo kal lelna yedde mum rewa miijo mum huuto ro peeje mum wadde mbiyen ko holndeen e hol oon nja6en majjude jamma suwa weende ngam miijam

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Duwaaw

Ecrit par: ALIW KONTEE (Invit ) le 20-09-2010 13:09

KO adii fof en nduwaniima banndiraaɓe ginenaaɓe e nda ustaare,hono duttagol ben seeku sillaa,yoo geno yurmomo yaafoomo,yoo geno haarnumo aljanna,kanko e maayɓe juulɓe fof.so ɗuum ɓenni,caɗeele ɗe gine won'di hannde ɗe,wonaa e lanndaaji ɗiɗii fof ngoni,caɗeele ɗe ngoni koy ardiiɓe leydi ndii-ɓe,woni miniteeruuji jogiiɓe laamu luɓal ɓe,kala ko ari e gile ko kamɓe e mayri,ngam leñamleñemaagu naati e maɓɓe e wuuranaade gooto.kono haɓe poti miiccaade,e abbaade,ko addata kisal leydi.A jaaraama Aamadu njaay.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 2 de 2 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
CHG     8PY   
G N  C  2 9  9HS
DP5  XEP  NBN   
G B  5  I F  2DR
ET8     STF   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥