NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
149 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


Piilngal jaaltaaɓe Wenndiŋ
Moyenne:
Clics:4974
Pulaar film : LES CHAMPIONS
Moyenne:
Clics:2801
Djembe : Fulani Troupe
Moyenne:
Clics:7936
Sunaare Jibinat Nimse 1
Moyenne:
Clics:5186
Clandestin - IWDI PULAAGU
Moyenne:
Clics:5362

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


CONCE PULAAR: Abdullaahi Yaayaa Nget, “Hakkunde Yimiyankaagal e Ɗanniyankagal” Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 13-09-2010 )
 

Ecrit par AMADOU NDIAYE (Zorro), le 13-09-2010 17:30

Pages vues : 17507    

Publié dans : Les News, Pinal e Ñeeñal


Image
A
bdullaahi Yaayaa Nget jibinaa ko ñalnde 3 Septaamburu 1970 to Juude Jaaɓi Falnde Baabaaɓe e nder Ndenndaandi Islaamiyankoori Muritani, caggal njanngu makko leslesu to mbootu makko daasaa ɗo. E hitaande 1985 ɗannanii Nuwaksot O naati duɗal hakkundeewal biyeteengal Elmunaa (NKTT) wuro laamorgo Muritani. Nde fitina jibinaa hakkunde Muritani e Senegaal o taƴtiti mayo o fayi Ndaakaaru o winndii e duɗal hakkundeewal CES3 to Geeƴawaay (Pikini). Kono o fuɗɗii harbiyankaagal makko e Pulaar ko gila cuuɗi maɓɓe Juude Jaaɓi. E hitaande 1992 o wakkii beelnol makko o fayi Gaboo, o wonti ɗanniyanke hakkunde leyɗeele.

Abdullaahi Yaayaa Nget kañum fof e wonde ɗanniyanke laartoowo ko dañi jeyaama e pelle renndoyankooje keewɗe ɗo e Gaboo leydi ndi o wuuri ndi tawa payndaale mu’en ko ɓamtude Pulaagu. Alla e makko wonde katante leñol ngol e ngoƴaaji mum nde Allah naatni mo ɗo e PoorJenti wuro laamorgo fagguduyankeewo leydi ndi o heɓiino kanko e waɗlidiiɓe makko hettude Jaayɗe Pulaar paayodinɗe ina jeyaa e majje: Oolel (Echo), Tiinde (Lumiere) e Aduna (Monde).
Ko wonaa ɗum ko Abdullaahi Yaayaa Nget waɗlifiima gerngal jime paayodinɗe ko ina tolnoo e teemedere yimre pulaar tawa jiydaa e defte binndaaɗe ɗe cuwaa muuleede, eɗen mbaawi sifaade heen Nguurndam Malal, Celluka e Dabiyaagal. Renndo Fulɓe maa mbiyen Haalpular ‘en jibinii yimiyankooɓe walla haaliyankkoɓe mawɗe ko wayino: Pr Umaar Bah, Mammadu Sammba Joob, Jibi Sal, Ñakkaan Jibi Selli, Ibrahiima Moktaar Saar, Ibrahiima Kan Ktante leñol e ko nanndi heen. Miñi men e musidɗo men Abdullaahi Yaaya Nget ko e ndeen wempeƴere malaande jeyaa hannde o, sabu Alhajji Tijjaani Aan mo Gamaaji e nguurndam mum ina wiyatnoo neɗɗo famɗataa haangete. Ko e ndiin mbaydi ɗemɗiyankkori addani Pulaagu.Com Hakkunde-Leyɗeele suɓaade huunde e gerngal jime makko (Maam Pulaar, Sidaa, Koɗdigal, Ɗoyngol e Bamngal) ɗe cikku-ɗen ina poti henanaade e jeertinde banndiraaɓe Fulɓe ɓe.

1 “Maam Pulaar” :

Wonaa jibinde woni ngartudi.
Hanki jamma hono e kala sahaa no keew mi waɗde. Maam Pulaar ferii, woyi haame suutii .
Softinde koyɗe am ko adii nde njogor mi ɗaanaade. Kaftii mi njaggu mi bolol, seese ngon mi e dogirde .
Haa to boowal ladde ɗo sahtu kala ngoow mi softikinaade e dillikinaade.
Miin tan go’to terɗe am ngon mi e dillikinaade, haa juuti mawɗo wirtii kam woni e heñaade, omo tugga salamburu ; laayɗe o woni e taaɓaade ; ndaar moo mi mbete mbiɗo heɓa mo sifaade. Mi laaɓtindaaki soko mi heɓii mi tan salminde.
Mi innii Maama jam hiiri ; Maama mbete ko jam jooni waɗ maa ummaade ? Maama hoto tiindi-ɗaa e nde ladde bonnde barooɗe, barooje, daaɗe keewɗe o jaabaani mi jaabtaade. Kono mbiɗo jokki sawndaade mo, ndeke o sekii, paaf o dartii, o ƴeerii salamburu o yiɗi kam ndu fiyde, njahtir mi caggal, innu mi alaa Maama so mettii ma, faam ko yiɗde mi tan yurmaade. O wi’i :ko a seytaane, soko wonaa yurmaade. Saawdu am nani endu teddi holi ko haɗ ma diftaade, ndoondo-ɗa, ɗoftaa mi haa to pot mi fayde.
A wonnaadi e njurum so wonaa yiɗde laaɓeede. Sinno ko mehre kay haɗataa kam ɗaanaade. Ɗoon kulol jaggi mi, hankadi keɓ mi ruttaade. Nattu mi softude, mi ŋooɗiraaka soko ɗes mi ɗaasɗude. Ndaaŋan mi galle amen leloyaade, jenngi jenngi haa ndañ mi ɗaanaade. Mbeetndor mi, ñallu mi finde, ngasnu mi hacitaade, ndogan mi Jakkaa wela weetde. Neene Pullo ari ɗoon wullaade, woyi, haali woni e ñittaade. Haala ñonndiɗi min ndonki faamde, haa Fullaani ari jaŋtaade: Ko Maama Pulaar min ngari abbaade, Maama Pulaar heɓii min majjirde. Gila hanki min ndonkii jooɗaade, mbi’I mi waɗde tabalde ina foti jaayneede, ndeke mawɓe e sukaaɓe fof njiɗaa yahde. Ndeen tabalde ina innaama jaayneede, go’to kala woni e saqqikinaade : Ɓe mbi’i ko galle Elimaan tan paalaa yahde, tapsiiru belɗo njiɗaa waasde heɗaade.
Won heen ko galle Jaagaraf polani yahde sabu limde pooye e winnditaade.
Ɓeya ko to Kamalenku tuuyaa ummanaade, kolaaɗe e bone keeri goɗɗum ɓe njiɗaa haalde. Go’to fof hujjii ngantu mbo yiɗaa yahde. Neene Pullo ƴoori ɓeydi daande; Fullaani saɓɓitii, yiili hoyre woni e haamtaade. Hono hojom Yerel haftii wi’i: kañum dey ina faalaa yahde.
Haɓɓi ndimaangu woytii renndo ɗofteede. Wonaa kulol reedu, soko ombo yiɗi waɗleede
.

 

 2 “SIDAA”:

Ñawu mbonngu ngu hono maggu alaa.
Kersiniingu ngu hay go’to yiɗaa.
Holi mo fodanaa ngu, heɓi booraa.
Darjira gacce haa to laakara.
Holi ko heɓi mo? Min nganndaa!
Tawi wuro fof tinii wiyaa ko Sidaa
Ɓooyataa kamɓe fof ɓe ndog ma
Ndonkaa hay neɗɗo mo ngondu-ɗaa.
Teelaa aan go’to e bone ma.
Ɗum hay so wonaa rafi ko miijooji mbarat ma.
Sidaa mbi’i-ɗaa holi njaatige ma?
Ko musiiba kala ɗo njippi-ɗaa.
Go’to fof ina hawlo ma, ko a iinte aanniinde nde mo woni kala suusaa.
Safrooɓe gila subaka ummiima e surde bone ma. Haa to seeremɓe e fiɓooɓe baaji ronkaama yo yiyte jam ma.
Ina raaɓa, raaɓataa, ina ŋata, ŋatataa fof ko reentaade ɓuri.
Reentaade mbi’I mi tawde woɗɗitaade woodaani.  Debbo e gorko jotondiral hay go’to añaani. Kappot waɗde gila bonaani.
Mo welaaka fof yo o wi’I noppi mum nanaani. Aduna weetii, naange nana so a yiyaani.
Ko ɓuri ɗum bonde ina haalee wi’I tan a nanaani.

3“KOƊDIGAL”

Koɗdigal wonaa baawal.
Naamndaaki dañal.
Noddi ko cagataagal.
Yoo Allah daɗndu am e bone koɗdigal.
Ko jiydaa jiydi fof ɓuraani koɗdigal.
Kala jotondiral, faɗɗi, yooɗi ko koɗdigal.
Hay sinno alaa nafondiral.
Ko ngal pasiraagal e banndiraagal.
Haa to darnga walla ummital ina ittanaa geɗal.
Haaɗde e ndigal ñaawoore koɗdigal.
Ko Allah adii haalde koɗdigal.
Anndaaka ko foti e martaba duɗal.
Fooyre mawnde ñaamdooɓe e lahal.
Ko adii fof ko jokkondiral.
Nde weeti junngo tammbii nanndiral.
Go’to kala ko daarorgal.
Ina laaɓi ko natal mehal.
Yiyetaake e mum ko mbeelu neɗɗal.
Soko haqiiqa o ko neɗɗaagal.
Ɓuri bonde e renndo fof ko ufnondiral.
Ndaara banndi mum ɗosa gital.
Salminee ɓawlina jeesal.
Ellee anndaa ko woni kisal.
Cagataagal ko manoore neɗɗaagal.
Banndi am ar hoto hollu am caggal.
Rew e am ngonen jaggal.
Ko aan ndenndu mi kalasal.
Gila sahre fayde doŋal.
To keeri men kolangal.
Ɓaawo jattan (waawde) fof ko lattan (ronkude).
Haa nattal ko en gural go’tal.
Hoɗduɓe e nder leegal ko e laana go’ta e awƴal.
Gaajondiral, janondiral e dingiral.
Jeewte hakkunde lewlewal.
Dente e goodondiral.
Ustiima hannde keewal.
Waɗi noon ko deentondiral.
Nattii tikkere saka tinee boowal.
Kono wontii kutondiral.
Haa ɗum jolti kulondiral.
Waɗde wonaa e peewal so hoɗdiiɓe ndonkii beldal.
Ko ɓenni fof so yawtii wiyaa tan ko jam e deeƴal.

 

4 “ƊOYNGOL”:

Mi yettii Allah baɗɗo ɗoyngol
Ngol moƴƴol belngol
Kaawningol jaawngol
Alaa ko nanndi e maggol
Pinɗo kala ko adii culmagol
Yoo mantu Allah ko wonaa go’tol
Holi fof mbo anndi hono ardi ɗoyngol
Tinaani, maataani ŋoŋi haa woni e koyɗol
Jenngi juulaani woppi keblagol
Golle mboni weetndori dawol
Laaɓii ndeke neɗɗo ina maaya ko wonaa birnagol.
Maayde daɓɓol fina juutngol
E maayde juutngol taƴa goddol
Hay mbo haftii finde kisngol
Muumnii sikki ko seeɗa ɗoyngol
Yoo faam to harde woni to e goɗɗugol
Ɓuri laaɓi fof e kala laawol
Ndaar o leliiɗo e ndaɗɗudi bertagol
Baafal ina sokii e uddagol
Hay gooto nanaani puggagol
Hakkille ina doga e miijagol
Terɗe ina meeroo pooftagol
Anndaa fof no woniri diftagol
Allah moofta haa pingol
So yontii waktu jaaƴagol
Newnoowo finndina ngati ummagol
Jeddi ngalaa ko Allah bajjo tan jeyi bolol
E mawngu makko hay so wonaa jimol
Mi tuubanii Allah joom ginol
Ɗaaniiɗo woni ko e kommbol
Ɗo o lelii ɗo e lommbol
Ko Allah anndi ɗoon kono wonaa daarol
Haalotaako hay e tinndol
So ɗaaniiɗo e ɗaaniiɗo njiydatnoo e ɗoyngol kaalda, njeewtida ɓamda konngol
Jommbaani ndeen jahol maayɓe foda gartol
Hay so ɗum waɗaani moƴƴani neɗɗo fof ko kulol.
Sabu won ko fadi ‘en, alaa cellol
So Alla welaama hay ɗoon e koyɗol
Ko roondeede faarnee ubbugol
Daañaani biyɗo waɗaani goofol
Soko ina sella tuubde harmina bonngol
Yoo kijjitiiɗo hebbin birdugol
Yettude Nelaaɗo (MJK) e jaargol
Noddude Allah e jaafnagol.
 


5« BAMNGAL » :

Ñalnde tiwaande woppitaa, yimɓe ndawaani kolangal.
Kala ba kawru-ɗaa tawa ko ina jaggaa e nofal. 
Hulnde e dabbungol ina yooɗni daangal.
Holi ko addi luɓaade morlal mooƴowal, saka ɗoweede moomanee keecal, huufnee kaakal.
Mbele wonaa ko kanngal wonnoo tuuɗowal, pettowal. Ñalnde heen e kolangal ko penngal e penngal haa heewi hono maggal.
Dene e ñebbe nder kunungal hay gooto yiɗaa ba woɗɗa gerngal. Bawngal wontii korsungal.
Sellaani waɗde fayni mbabba faynani dutal.
So doɓtoowo fof roondiima ceŋelal fukkoyii gerngal. Tiroowo dimngal yiya joowre liɓal.
Miijo mum doga e bamngal.
Waɗde noon ko donngal mawngal teddungal.
Nafoore keecal ronkii mbabba geɗal.
Nattii fiyreede cawal e leggal.
Tafanaama labangal.
So wonaa gommbal e gawƴal wontaa yiyee ko ina riiwree bamngal.
Heewa inɗe ŋorñal.
Miineewa, pooreewa, jaddal.
Uddaama e nder lowal, tottaama gubbal.
Wontii gorbal moƴƴal.
Hanki e hannde fof ko coñal
Luji, gacculi, saabareeje nani pawondiri to gerngal.
Nafoore daabaa yejjittaake ñalnde dimngal.
Fonkaa toon tan ko gollal.
Ngati hay aadee so addaani baɗlal nafaani goodal.
Nawdetaake e bamngal.
Heedata ko caggal, limtee soofa gonal.
Holi mbiru jaɓoowo doondal.
Haa fukkee e leydi arda koyal.
Ko mbaawka jeyi doondal.
Annduɓe ceedtotoo baawal, kutt    ata giyal.
Cafrata laƴal kala koyngal.
So goonga faliima kala ɗemngal.
Fenaande diwa soppinoo e boowal.
En njiyii nafoore bamngal addii baɗlal.
Ñamminaama fayii, tullinii deeral.
Haa hankadi ngal nattii innireede korñal.
Felo ko yahdu kono yoo jibin tabital.
Woownoo e bamngal ko tuceede piggal e luujeede unugal. Ari holi mo jeyi comngal.
Soko ndeentee koy ba haɓɓii dannga e talki ñawndorgal. Ba mbabba ɓuri sagata ko waawa feƴtinde leggal. Ba mbabba ɓuri mboomri, diwo e ceemeedo mo suuraani tergal.
Tawde kay ba fellitanaama haa joom mabba fotii asde darna caalal.
Ummoo e naange yiyloyaade kuɗal e ñaaykal.
Laaɓii ndeke ba kam ina jogii geɗal
.

Roɓindo Amadou Njaay Pulaagu.Com/Gabon


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : Poesie Pulaar, Tabital Pulaaku International, FƁP-Senegal/Gabon/ARSFG, Pr Oumar Ba, Yero Doro Diallo, Mamadou Samba Diop, Ibrahima Moctar Sarr


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 


Ajouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
J85     DIR   
W   J   1  7HY
CK8  553  5M1   
P T  Y  Y   H8C
LTT     D18   
   
   

Aucun commentaire postmXcomment 1.0.7 © 2007-2019 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥