NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
162 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


Jam min tekki
Moyenne:
Clics:2461
Wangaadé Yonti
Moyenne:
Clics:2468
thiedel mbaye almoudo
Moyenne:
Clics:4152
Yero Maama
Moyenne:
Clics:3340

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


GABOO: Maningol jamma Leylatul Qadiri tp PoorJentii Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 12-09-2010 )
 

Ecrit par AMADOU NDIAYE (Zorro), le 12-09-2010 21:34

Pages vues : 17288    

Publié dans : Les News, Diina


Image
Ñ
alnde Alet 26 jofi Altine 27 lewru Koorka ko juulɓe Winndere Mawnini Jamma « Leylatul Qadiri » walla Mbiyen jamma Tellagol Deftere Allah Seniinde nde woni Quraana Akariim.
Ɗo e PoorJenti wuro laamorgo fagguduyankeewo leydi Gaboo ndi, yuɓɓini oon jamma mawɗo Fotde walla mbiyen ɓurɗo labeede e nder jammaaji ɗi fof ko Fedde Almudɓe wuro ngo sosaande ko ɓooyaani tawa payndaale mum ko doolnude diine islaam e sarde laawol Kalifa men Seek Ahmadu Tijjaani Seriif tawa ko e gardagol musidɗo men Basiiru Bah, Abdullaahi Jallo, Mammadu Caam, Umaar Bah, Mammadu Saalif Mbaay e Alhajji Seek Umaar Kah.

E nder ndiin mbaydi islaamiyankoori hakkunde leyɗeele Jaaynde mon Pulaagu.Com Catal Gaboo jokkondirii e musidɗo men, jibnaaɗo men Ceerno Abdullaahi Abuu Taal lollirɗo Abdullaahi Taal to cuuɗi men Barooɓe Jakel mo hay huunde safaani ɗum so wonaa ƴellitde diine islaam e laawol Seeknaa Ahmadu Tijjaani go’to e taaniraaɓe Nulaaɗo men Muhammadu Rasuulu (MJK). Fa’ndaare jooɗnde men e makko e oon jamma Mawɗo Fotde « Leylatul Qadiri » ko mbele omo ɓoltana banndiraaɓe juulɓe ɓe faayiida e ɓure coomiiɗe e o ɗo jamma mo Allah wi’i ko kañum ɓuri jammaaji lebbi ujunere dewaaɗi Allah ina njaɓaa. Jamma o fof e faayodinde ko e makko Joomiraaɗo tellini maa jippini deftere mum seniinde en mbi’ii Quraana Alkariim.

« Hakkunde Ceernaagal Walla Alliyankaagal e Ɗanniyankaagal

Pulaagu.Com : Ceerno Abdullaahi Abuu Taal ko adii Pulaagu.Com Gaboo salminii ma kaaɗdi salminaango e hade men naatde e nder mbunndi mbunndi faayiida jamma « Leylatul Qadiri » o mboɗo yiɗnoo njubbanaa banndiraaɓe fulɓe ɓe huunde e felo nguurndam ma ?

Abdullaahi Abuu Taal lollirɗo Abdullaahi Taal: Ceerno Njaay, ko adii fof a salminaa ma, salminaango diine islaam aan e gollodiiɓe ma e Jaaynde Pulaagu.Com, yoo Allah nawru golle ɗe yeeso haa payndaale dagiiɗe ɗe mbaawa heɓeede. So en ngartii e naamndal maa ngal. wiyde ina haala nguurndam mum wonaa huunde newiinde sabu pulaar wi’i : »saabunnde waawaa wuppude hoore mum », kono maa en eto haalde heen huunde seeɗa, miin mbiyetee mi ko Abdullaahi  Abuu Taal, ɓur mi lollirde noon ko Abdullaahi Abuu Taal lollirɗo Abdullaahi Taal, njibinaa mi ko ñalnde 6 lewru Duujal 1963 to Barooɓe Jakel e nder Falnde Podoor, baaba am wiyetee ko Abuu Taal, jibnaaɗo am debbo o wiyetee ko Aysata walla Cillo Jallo. Ndeen mi dañii duuɓi jeeɗiɗi, maa mam naatni mi duɗal Quraana, ɗoon ɗo Barooɓe Jakel, janngini mi ko Ceerno Hammee Jallo ko kanko kadi ɓaarni mi alluwal gadanal. Ndeen mi ɓaarii alluwal am gadanal, jaaɓan mi wuro Kanel to Ceerno Umaar Bah, mbaɗ mi ɗoon hitaande faw, ndirtu mi ɗoon ndaaŋan mi wuro ina wiyee Añam Siwol to Ceerno Maajakatee Kah, caggal ɗum kadi pa’tu mi Mbummba Laaw to Ceerno ina wiyee Raasiin Jah, ko kanko ɓaarni mi Quraana, yanti heen kadi ko kanko ceerno Raasin Jah rokki mi laawol Seekna Ahmadu Tijjaani (RAA) e hitaande 1984.

So tawii ko to bannge njanngu sariya njanngu mi ɗum ko Ndar (Saint Louis) e Ceerno Njaay Dukkee ina jeyaa cuuɗi men Jaaba, ko o ceerno keewɗo almudɓe no feewi, alla e maɓɓe heewde ko mikirooji njanngirtee. So mi hulaani nii mi wiya almudɓe ɓe timmii ujunere neɗɗo. Ceernaagal am ko ɗoon tigi tigi mboɗo waawi wi’de ko ɗo duɗal makko ɗo fuɗɗii goongira e goonga. E hitaande 1987, mbaynii ɗoon mbakkii mi beelnol am pay mi Cikisoor (Casamance), njokku mi tarbiya am e Ceerno kulɗo Allah ina wiyee Ceerno Abdurahmaani Bah, ko kanko soɗi mi e Seek Ibrahiima Ñaas lollirɗo Baay Ñaas mo Kawlak. Kanko Ceerno Abdurahmaani Bah nde tawnoo ko o laaɓɗo reedu mi heɓii e makko geɗe lasilaareyankooje keewɗe. ndeen o woppitii kam koot mi cuuɗi amen mbaynitii mi, mbakkii mi sakkoos am njol mi e laana ndiwoowa jippini Gaboo wuddu leydi e 1992 lewru feebariye.
Nde tawnoo njaatigeeɓe am fof e oon sahaa ko julankooɓe, miin ne naat mi heen, ngon mi heen ko ina tolnoo e duuɓi joyi, caggal ɗum ngoppu mi ɗeen golle paytu mi e gollaade innde Allah nde tawnoo ko ɗuum njanngu mi.
Ko wonaa ɗum ko, emin njogii ɗo Fedde walla Hadara ngam mawninde diine Islaam e doolnude laawol Kalifa men Seek Ahmadu Tijjaani Seriif taani mum Nulaaɗo Allah (MJK).

Image

Pulaagu.Com : Hoto mo yahdi heen ɓooyataa juulɓe winndere mawnina jamma Leylatul Qadiri, biyaaɗo baraaji mum ɓuri baraaji jammaaji lebbi ujunere. E jooni jooni o, Ceerno Abdullaahi Abuu Taal holi ko firti Leylatul Qadiri e holi ko saabii jamma o ɓuri jammaaji lebbi ujunere keddiiɗi ɗi ?

Ceerno Abdullaahi Abuu Taal lollirɗo Abdullaahi Taal: Hade men naatde e nder jaabtowol naamnde ɗe, eɗen njetta miñiraaɓe men ardiiɓe Fedde Almudɓe PoorJenti sabu ko kamɓe ndenndini doole e peeje maɓɓe ngam welnude jamma mo Allah wi’i ko mawɗo « fotdeeji » ɗum waɗata  ko to Jamaa Tobiyaa too, eɗen njetta ɓe kaaɗdi njettoor e nde ɗo darnde alliyankoore nde ɓe ndarii ngam doolnude diine islaam ɗo e wuro ngo.
Yoo Allah teddin ɓe ko aldaa e ɓuutdi kadi ko kanko jogii njoɓdi moƴƴiri yo o yoɓ ɓe.
So en ngartii e jaabtaade naamndal ngal, Jamma leylatul Qadiri firti e ɗemngal Pulaar firtata ko jamma jogiiɗo Fotde Mawnde, addani jamma o wiyeede Leylatul Qadiri, ko meeɗiino waɗde sahaa go’to Nulaaɗo men (MJK) ina yeewtata sahabaaɓe mum wonde gorko alliyanke moƴƴo go’to meeɗiino gollanaade Allah golle moƴƴe ko ina tolnoo e duuɓi capanɗe jeetati e tati (83) e lebbi nayi, omo wuuri ɗam ɗoon nguurndam fof, omo rewa  Allah, tee kadi o meeɗaani woofde joom makko hay laawol go’tol, Nulaaɗo (MJK) ina fillanoo ɓe njoɓdi o heɓi to bannge Allah ndo no wa’i mawnude.
E nder ɗum Nulaaɗo wayino cunaniiɗo leñol ngol ni, sabu wuurde go’to e maɓɓe ɗi ɗo duuɓi fof wonaa huunde weeɓnde. Sabu o ɗo gorko alliyanke ko wuuri ko fof so tawii tonngaama to bannge lebbi hawrata ko lebbi ujunere, ko nii woni Allah nuli go’to e Malaykaaji mum Malayka biyeteeɗo Jibriilu fa’de e Nulaaɗo (MJK) wonde hoto o sunano ɗum, ma o rokki mo jamma go’to e nder lewru Koorka so neɗɗo juulɗo dariima rewii heen Allah hay sinno ko darɗe ɗiɗi maa heɓ baraaji ko ɓuri ujunere lewru, haa ɓura ko oon gorko jiyaaɗo Allah ko wuurnoo ko.
« Deftere Allah Seniinde (Quraana Alkariim) Tellii ko e Jamma Leylatul Qadiri » :
Jamma Leylatul Qadiri ko jamma mawɗo e nder jammaaji sabu ko e makko Joomiraaɗo joom baɗe e baawɗe o tellini Kaamilu Quraana, Allah kadi ruttii waɗani ɗum simoore heeriinde ngam haalde ɓure coomiiɗe e mayre e simoore wiyeteende : »Innaa Zinnaahu Fii Leylatul Qadiri », firti ko mi jippinii Quraana e nder jamma Mawɗo Fotde.
Nde tawnoo jamma o ko Mawɗo Fotdeeji, kadi Allah ina anndi mawngu makko to tolnii, omo yiɗi kadi hollude Nulaaɗo makko jamma o ko mawɗo o wi’i : mbele a anndaa ko firti jamma Leylatul Qadiri ? O heɓɓitii o wi’i : »jamma mo mbiyat maa mi o ɓuri moƴƴude e mawnude e ujunere lewru rewaande Allah ina jaɓaa.
Alla e jamma o wonde jamma korsinaaɗo e  tedinaaɗo to bannge Allah Malaykaaji yurmeende ina njippoo ñalnde heen tawa eɗi ngondi e Malayka go’to biyeteeɗo « Ruuhu » (kaawis) alliyankaagal. Ɗiin Malaykaaji tellotoo tan ko ñalnde heen tee kadi tawa ko e yamiroore Joomiraaɗo. E oon ñalawma Allah wi’i :gila puɗal naange haa mutal ko jam e kisal tan keɓetee.  
Ndeke noon jamma « Leylatul Qadiri » alaa jamma mo fotndetee mawnugol e heewde baraaji. Jamma o fof e mawnude Allah suɓii tellinde deftere mum seniinde (Quraana Akariim) ko e nder lewru makko yurmeende wiyeteendu lewru koorka, lewru ndu ngandu-ɗaa Allah ina teddini ɗum kaaɗdi teddungal, kadi kala ko jiyaaɗo makko ñaagii mo e mayru ina hasii oon duwaaw buntata walla sooyataa.

En mbiyii lewru koorka ko lewru heewndu yuurmeende wonannde juulɓe, kono kadi golle moƴƴe gonɗe e nder mayru ɗe fof baraaji mumen ko ko cowetee laabi keewɗi e so jiyaaɗo makko waɗii gollal moƴƴal gaagaa lewru ndu ko jaasi ko fof baraaji makko ina cowee laabi sappo. So tawii noon ko e  nder lewru koorka ndu baraaji heen fof ina cowee laabi capanɗe joyi.
Jamma Leylatul Qadiri ko Jaŋtaade Innde Allah, Juulde Farillaaji e Juulde Nulaaɗo Muhammadu Rasuulu (MJK) :
Ko ɓuri yiɗeede e mawningol jamma o ko jaŋtaade innde Allah, juulde farillaaji e juulde e Nulaaɗo Mohammadu Rasuulu (MJK) mo winndere nde tagiraa sabu mum o, yanti heen kala ko jiyaaɗo Allah waɗi e moƴƴe, yoo faam ko ko sowetee gaagaa baraaji keɓeteeɗi e nder lewru koorka ndu. Kala ko mbaaw-ɗen waɗde e jokkere enɗam, sakkaade, muddaade e denndaangal moƴƴe ɗe fof ko ko cowete.

Image

Pulaagu.Com : Naamndal cakkitiingal Ceerno Abdullaahi Taal, Pulaagu.Com ina wiya on yo en mbaɗtu nii mo wuuri tawa eɗen ɓeydii saasde e diine islaam ‘en ustaaki. Holi eeraango walla eewnaago islaamiyankeewo ngo ɓur-ɗaa reerɗude huccinde ɗum e banndiraaɓe juulɓe ɓe ?

Abdullaahi Abuu Taal lollirɗo Abdullaahi Taal: Ceerno Njaay, onon ne mboɗo wiya on, yoo en mbaɗtu ni mo wuuri tawa eɗen ɓeydii, en ustaaki enen kala e denndaangal juulɓe wonɓe e duunde Baaba Aadama nde. Ko wonaa ɗum ko, mbiyat mi banndiraaɓe juulɓe ɓe tan, ko yo ɓe tiiɗno ɓe ɓeydoo hulde Allah tagɗo en o. Allah noon koy huletaake tawa anndaaka, O haalii ɗum ni e deftere makko seniinde nde o wi’i : »ndewee kam, kono kadi nganndee kam hade mon rewde mi », ngol ɗo konngol bayningol hunuko Allah mbozo sikki haalii haala ka haa laaɓi. Neɗɗo walla tagoore fof ɗo waawi wonde fof yo o anndu Allah ko nguurɗo, jiyoowo, nanoowo e ɓadiiɗo mo woni kala. Ɗe ɗe geɗe nayi fof so ndenndii e neɗɗo maa juulɗo tan eɗen cikki o wonat kulɗo Allah no haanirta ni.
« Neɗɗo Walla Mbiyen Juulɗo So Alaa Ceerno ko Seyɗaane heewi Wonde Ceerno Makko»:
Mbi’i-ɗen neɗɗo walla juulɗo so alaa Ceerno, so Allah ɓuraani faabaade ko Seyɗaane heewi wonde Ceerno makko, enen yoo Allah rokku en dañde seeremɓe. Ganndal Allah ina feƴtii e peƴte ɗiɗi mawɗe, ganndal Allah e ganndal dewal Allah: Ganndal Allah ko maa ndañaa Ceerno, ganndal dewal Allah ko maa ndañaa Ceerno, sabu alaa heen fof ko heɓetee e ɓuuɓri walla e fooftere:
So en nduttiima e firo kelme ɗe walla konnguɗi ɗiɗi ɗi mbiyen ganndal Allah ko maa ndañaa Ceerno gannduɗo Allah, kumpitiiɗo maa dolɗo fannuuji ɗi kala, laaɓɗo reedu, tawa o hollataa ma hoore makko, o hollat ma ko Allah, o ɗaanantaako ma, ɗoon ɗo o wiyaani ma Allah ma nani, sabu ko ɗum woni sokla makko gadano e ma.

Image 

So tawii ko Ceerno binndi ko baawɗo firo, baawɗo lelngo haala, ko oon waawi tindinde ma no ndewrataa Allah. Ɓe ɗo seernaaɓe ɗiɗo ina ngoɗondiri, sabu go’to fof ko haalata ko ina seerti e haala goɗɗo oon. Kono noon ɗe ɗo geɗe fof ina ndennda e neɗɗo go’to. Neɗɗo noon so alaa Ceerno yoo anndu falaa budda ko seyɗaane wonata Ceerno makko, ngati Allah ina rokki seyɗaane waɗde no yiɗiri e wonde no yiɗiri.

Seyɗaane noon nde tawnoo ko Allah huɗi ɗum so a dañaani gannduɗo seyɗaane, aɗa wawi wuurde e makko haa maayaa tawa ko geɗe seyɗaane tan mbaɗataa gila puɗal haa mutal. Yeru Seyɗaane ina waawi naatde e reedu debbo fewee, jibinee wiyee ara debbo walla gorko ko ɓiyi kaari, kono tawa ko seyɗaane woni ɗoon.

Nulaaɗo Allah (MJK) haalii e hadiisa go’to wi’i:”ko yimɓe tato ngadotoo naatde jeynge ñalnde ñalawma darnga: go’ ganndo, ɗiɗi galo e tati jihaadiyanke”: So tawii ko ganndo, moƴƴe fof o waɗii e ganndal he e sahtu nguurndam makko, o maaya Malaykaaji ngadda mo e damal aljannaaji Joomiraaɗo wi’I mo hay batte o gollanaaki ɗum, o gollaninoo ko heɓde innde aduna, o fayree jeynge. Ɗiɗaɓo o ko galo keewɗo jawdi, o maha jumaaji, jamaaji o nawa juulɓe Hajju Makka, kanko ne so o maayii Nulaaɗo wi’I ko jeynge o naatata sabu golle makko ɗe fof wonaa Allah o laartatnoo, o ɗaɓɓatnoo ko darjude. Tataɓo o ko jihaadiyanke walla jaambaaro o wona e jihaadi ha o waree heen ko jeynge o naatata sabu wonaa Allah o ƴeewatnoo, o ƴeewatnoo ko innde.

Amadou Njaay Zorro Pulaagu.Com/Gabon 

Umar Barka Baal, Pulaagu.com  Senegaal

  


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : Leylatul Qadiri, Coran, Islam, PortGentil, CSAIG (Conseil Superieur des Affaires Islamiques Du Gabon), Abdoulaye Abou Tall, Fedde Almudɓe, Fedde Fouta Gabon.


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 1 de 1 commentaires

sanza fuuta

Ecrit par: Ly Abdoulaye Mamadou (Invit ) le 13-09-2010 02:42

njuulen mo wuuri, golle men yoo ngon javaaze aamiini, ko njuulzen, ko hoora, ko sakka, yoo geno javan en aamiini, yoo geno toownu leynol men, e diine lislaam haa toowa dow dow, yoo allah hawridin verze leynol men, o hawridina lislaam aamiini, fedde almuvve gabon, ko noon kadi almuvve win'dere nde kala, njuvvinen koye men ndenten, ngam duune men e leynol men, haa goon'ga yettoo en, ciftoren ceerno sueymaani baal, ko noon ne kadi, dizzal almameeve seeremve fuuta e kuuval, mukke, so taxee hulee, ko zeen tan kaanzen solde e koyze men, ko pele mavve zee tan pozz'en rewde, doosze lislaam ko joy tan, wadde cuzaari diine keddiindi ndi ko ve zaccidi en koo yonii, kawral, kawren, koonozen aamiini aamiini kadi joomi amam aamiini. 
on njaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 1 de 1 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
SGR     BDG   
 N  S  6 3  TB6
BXM  E4P  RLP   
 T  J   E  5DN
YKD     TA5   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥