NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


MURITANI: NGuurndam fedde Ñeeñal e Ganni Fuuta to Magaama, nafoore mehre mehre! Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 23-08-2010 )
 

Ecrit par MAMOUDOU GUISSE, le 23-08-2010 11:48

Pages vues : 19326    

Publié dans : Les News, Pinal e Ñeeñal


Image
P
ulaagu.com yilliiima  Magaama  tuggude e Alkamiisa 12 haa Aset 14 lewru Juko 2010 ngam jokkondirde e feddde wiyateende Ñeeñal e Ganni Fuuta jooɗiinde ɗo  Magaama. Caggal nde njetti-ɗen e Magaama, en mbaawii teskaade ɗoon njuɓɓudi paayodinndi e nanondiral mawɓe e sukaaɓe e rewɓe e worɓe  yarlitiiɓe, njooɗa koye e mum'en  e ñeeñaagu  ngu nginnitortoo nguu.
Felde ndee  e kuuɓal teddiniirii  kadi mbismorii  Pulaagu.com ko dammuwol e jeese jalbooje weltaare. Caggal salminaandu fedde ndee hollii no foti weltaare mum'en e bismaade Pulaagu.com e wuro Magaama ngam yuɓɓinde wejo  naatnee e gannde kese tawa kadi rewi ko e yuman lowe.

Jokkondiral Pulaagu.com e Ñeeñal e Ganni Fuuta to Magaama

Pulaagu.com : Caggal yettude Allah e juulde e Nabi Muhammed (SAW), eden njooɗii ɗoo hannde e nder wooto e gure Ganni hono Magaama e Liitaama. Gila to wonnoo Kumballi haa wonti Ciwalli ɗuum fof ko gila e laamu Manna. Nde Ciwalli natti wonti ko Tata mo Ceerno Ibraahiima Kan ardinoo haa e pusgu tata hedde 1880 (wolde Abdul Bookar e Tata). Ko Caggal pusgu Tata woni darjugol maa dowlugol innde nanaande anndaande hannde ndee hono Magaama e liitaama, maa mbiyaa Dugu Bah Sahre Nayeera Ceene Dime Tulal Keeɗeele; weendu Jaaraan, lekkel jeeri e waalo. Magaama, Cilukal Jamaa, ɗo mawɓe ndentatnoo njuula, Dingarel Sakkeeɓe  mbeddayel ñaaƴooɓe darjirngo leegal Dow e leegal Cali.

Banndiraaɓe musidɓe jogorɓe tarde ndee winndannde sabaabu mum wonnoo bismaango ñeeñal e Ganni. Fuuta bismii Pulaagu.com.En tawii Magaama ñeeñal, en tawii toon Ganni, en tawii toon finaa tawaa. Ciftinen wonnde fedde ndee ko njartudi pelle ɗeeɗoo :
- Fedde Dingarel Sakkeeɓe e gardagol Maamuudu Aamadu Daraame
- Fedde Juuntel Jaabaali naango (maabuɓe) e gardagol Abuu Saydu Gise
- Fedde fulla e Taande  e gardagol Saydu Sih
- Fedde Sawta e jammbere  e gardagol Bookara Aali gaajiga sawndondirde e goobooɓe e moorooɓe ekn…
Alaa e sago noon ko maa ndokken hooreejo fedde ndee konngol salmondira e banndiraaɓe ko adii nde eɗen naatana yeewtere ndee.

Image

Maamuudu Aamadu Daraame: Mi salminii denndaangal banndiraaɓe caggal nde min ñaagii yaafuya son won ɗo min taatii e haalande.Min njiɗi ko haalde ko woodi ko mbele oɗon nanira no foti nanireede nih. Min ndawri hannde ko jokkondirde e musiɗɗo Maamuudu Mammadu Gise gardiiɗo Pulaagu.com e nder leydi Muritani hollude-mo darnde fedde fitiram golle en wonde ɗoo e Magaama. Fedde ndee inniraa ko ñeeñal e ganni  Fuuta ngam waasde ɗawde hay gooto e ko wonaa koo. Emin njettu-ma e ngal garal  emin mbiyma bismilla ma.

Pulaagu.com : A jaaraama Maamuudu Daraame. Jooni en mbismoto Alasan Geɗaa Caam, haalana-en seeɗa e ko wayluɓe mbejnoo ko.
Alasan Geɗaa Caam
: Assalamu aleykum mon banndiraaɓe! Addi en ɗoo hannde ko ko faati e ñeeñal. Ɗum ɗo ko mbaylaagu, so on nanii mbaylaagu ko waylude, woni waylude noon ko ittude huunde ko hiiɗɗi mbattaa nɗum ko hesɗi. E jamaanu men ndeen hay so debbo ina hurtoytonoo ko maa ara e baylo wayla ɗum haa para, ngati ko maa waɗa ganni ko mbiyaten hannde cosaan koo, waɗa kootone doɓɓe, waɗa cakkaaji.  Ma on njiy e wejo ngoo jale e jammbe, ɗuum feewnirtenoo ko jamɗe, jamɗe ɗe wayluɓe ngittatnoo  e kaaƴe mbaɗa duuɗe pewna heen jale e jammbe yimɓe liggoroo ndaña no nguurdi. Ɗuum noon hannde e oo-ɗoo ñalawma eɗen poti weltaade ngati ko mawninde ñeeñal. Ko ina dilla e Fuuta fof, so baylo tawaaka ina tekma no feewi. Alla jaaraama on njaaraama gooto e mon fof innde mum e yettoode mum.

Pulaagu.com; a jaaraama Alasan G Caam, jooni pay-ɗen ko e gooto e mawɓe  maabuɓe wuro ngoo hono Siley Bookara Sare,  wooda ko o haalani-en ko wejaa ɗo hannde ko faati e maabaagu.
Siley Bookara Sare
: Alla jaaraama on njaaraama, caggal yettude Alla e juulde e Nabi (SAW), mi salminii-on gooto fof innde mum e yettoode mum. Mboɗo yahra hannde e duuɓi 70, arde-mi hannde mi hawra e ɗee geɗe, ɓuri-mi hannde weltaade tan ko maayɗo ina naati aljanna! Waɗi noon njiy-mi ko ko njiyatnoo-mi so nih nattii e Fuuta tan firtti ko Fuuta nattii wonde ko wonnoo koo. Kala ɓamtoowo geɗe ganni yoo Alla ɓamtu-ɗum Yoo Allaahu nawru-ɗum yeeso. Mi liggiima e cañirgal duuɓi 47. Ko fayti e ko wejaa ɗoo koo, to gude ɗee ina waɗi heen "Giitala" e "Waali fengoo" e "Gurel beyi" e "Kolosaba"; ɗuum fof ina ɗoo. Ko wayi hono laakon koo wiyatee ko ɗalduɗe, ko sawndii ɗum ko ko Domre.
Hannde noon denndaangal Magaamanaaɓe wonɓe ɗo e denndaangal ɓiyi pullo to waawi wonnde fof  min mbattii oo ñalawma hannde e ñalawmaaji ganni.

Pulaagu.com: Bookara Aali Gaajiga ko e ma min payi, ngati ko aan ardii fedde lawɓe. Yoo wood ko kaalɗaa e geɗe lawaagu.
Bookara Aali Gaajiga: Mi weltiima e joɗnde ndee. Minen lawɓe ko minen cehata boɓi, min ceha lahe, min ceha alluuje e naakaaɗe ekn… Ndeke noon lawaagu wonaa sara e karallaagal e ñeeñaagu. Mboɗo weltii e garɗo oo, mboɗo bismoo-on kadi. On njaaraama.
Pulaagu.com: Jooni paaɗen ko e Maamuudu Aamadu Daraame, ko kanko ardii fedde sakkeeɓe Magaama kadi ko kanko ardii fedde ñeeñal e ganni Magaama. Ɗuum noon hokku-en konngol e innde fedde Sakkeeɓe ko adii nde aɗa haala e innde fedde ñeeñal e Ganni Magaama.
Maamuudu Aamadu Daraame: A jaaraama Maamuudu Gise  e innde fedde  dingaral sakkeeɓe. Ko gollaa ɗoo ko fof   ko dingaral sakkeeɓe tuggude e hitaande 2004 haa fayi ɗoo fedde ndee ina darii e golle ñeeñal tawi ko huutoraade cawgu. Ko ngoon miijo reɓi haa wonti fedde Ñeeñal e ganni Fuuta. Wonaa noon yiɗde mawninde fedde sakkeeɓe e dow pelle keddiiɗe ɗee kono ko haalde no ngoo miijo fuɗɗorii. So ɗuum waawaama faameede ɓurat-en waawde yaajnaade e Ñeeñal e Ganni Magaama, ko ɗuum Ɓuraten yidde haalde.

Image

Min naatani Ñeeñal e ganni ko e hitaande 2008. Min ndañii jokkondire ɗoon ɓe min ngollodii haa min paami ko min njogii koo ina moƴƴi saree haa yaltinee leydi ndi mbele anndee wonnde ñeeñal ina yiytee e Magaama. Hade am woɗɗoyde ne, mboɗo yiɗi ñaagaade ɓe ngollodotoo-mi ɓee nde njokkata darnde.

Pulaagu.com: Hol faandaare mon e fedde ndee e hol to nde rewi haa njetti-ɗon to njaaraton hannde ɗoo ndañɗon heɓtineede e doosɗe laamu Muritani?
Maamuudu Aamadu Daraame: Miijo fedde ndee ɓooyii e am miin e yoga e yimɓe fedde ndee. Mi fottii e tuubako gooto ina jeyaa Españ gila e hitaande 1993 to wuro Nuwaadibu. Nde min njokkondirii, o naamnii-mi hol ko saabii ko ngollat-mi ko mi waɗataa feere mi daña jokkondire caggal leydi mbele waawa ƴellitaade haa to foti ɗoo. E hitaande 2004 won tuubakooɓe ngarnoo ɗoo e Magaama ena ngardi sabu punewaagu (jumelage), min njuɓɓini ñalawma wejo hono no hannde nih. Caggal ñalawma oo, min paami wonde ko soklaa ko heƴaani e hoore wootere ndeke alaa e sago ko maa yimɓe ndenta. Nih min noddondiri e ndeen hitaande min cosi Dingaral sakkeeɓe. Min noddaa Maatam e hitaande 2006, miin nootoyii e innde Magaama e innde Dingaral sakkeeɓe. Ko e gartal amen e nguun njillu min ɓeydii faamde wonde emin poti  yaajnude ɗum e kala dilloowo e finaa tawaa, tawa ina yiytoo heen hoore mum; tawa kadi kala to min njooɗii fof ko minen njooɗodii. Nih woni min paamondiri e dow ɗuum. Ñeeñal e ganni Magaama renndini ko ñeeñɗuɓe  woni sakkeeɓe ɓee, maabuɓe ɓee, wayluɓe ɓee,lawɓe ɓee, e goobooɓe mum,moorooɓe mum ekn…
Hannde noon so ñeeñaagu haalaama tan ina heewi to faatirtee e geɗe goɗɗe kono e yiyande amen, wonaa ɗuma woni ñeeñaagu. Woni  ñeeñaagu tan ko karallaagal  e jogaade ñeeñal waawde waylude  geɗe haa yuɓɓina hono ko woni ɗoo hannde ko.
So en nduttiima e ñeeñal e ganni Magaama  min liggodiima e katante Corps de la Paix gonnooɗo e wuro ngoo, kadi ko hannde min ɓuri daraade e faamde  wonde ko foti golleede koo ina heewi. Ko yiylaa e ñeeñal fof ina yiytee e wuro Magaama e fedde Ñeeñal e Ganni. Ɗuum firti ko emin poti daraade ngati ko addi ɗoo Pulaagu.com ko ina waawi ittude goɗɗo nokku goɗɗuɗo ara yiyde so tawi tawraani min noon ina usta fedde nde. Wadde alaa e sago ko mamin tinnoo.

Pulaagu.com: A jaaraama, kono hade men seertude mi yiyi hanki ɓataake mo mbinnduno-ɗon Perefee Magaama ngam ñaagaade ɗum leydi e nokku tawi ko e innde Ñeeñal e ganni, hol faandaare mon e oon nokku e hol to ɗuum ne yahrata?
Maamuudu Aamadu Daraame: Min ñaagii ko galleeji ɗiɗ: heen galle gooto wona resorde geɗe fedde ndee tawa kala ko yilliinde fayata ko e nokku mayre tawi wonaa mo woni kala ina yiyloyee walla geɗe ganni ina ndonka anndeede to yiytatee. Oon galle inniree Galle Ñeeñal e ganni Fuuta. Galle goɗɗo ɓurɗo mawnude mo min naamnii oo nafoore mum ina heerii seeɗa ngati emin ngondi e lawɓe  ɓeen ne ina njogii caɗeele to batte leɗɗe ɗe potata soppude ngam waawde liggoraade. Oon galle min njiɗi ko aawde e mum leɗɗe min nehaɗe tawa janngo e jam lawɓe ɓee ina mbaawi huutoraade ɗum kadi waɗana fedde ndee ngartam. Ko ɗum woni faandaare amen e ɗiin nokkuuji.

Fedde nde jokkondirii e denndaangal arooɓe ɗoo e jimelaajuuji (punewaaguuji) ekn…mbele waawde ƴellitde ñeeñal. Emin mbeddii eeraango e denndaangal to ndee winndannde jogori yettaade nde ngarata ñaasde min e ko min ngoni e dow mum ko.

Hooreejo fedde Lawɓe (Sawta e Jammbere): Bookara Aali Gaajiga    +222 775 09 38

Hooreejo fedde Sakkeeɓe (Dingaral Sakkeɓe): Maamuudu A Daraame +222 697 84 34

Hooreejo fedde Maabuɓe (Juuntel Jaabaali):  Abuu Saydu Gise          +222 676 13 54

Hooreejo fedde Wayluɓe (Fulla e Taande):     Saydu Baylel Sih          +222 697 83 82

Maamuudu Mammadu Gise
Nulaaɗo dariiɗo to Magaama

(Teskoɗee e nate he  Ñeeñal e ganni Magaama hokki Maamuudu Mammadu gise tengaade e makatuum. (decoration) hiikiinde hakkunde ñeeñal e ganni Magaama e lowre pulaagu. Com.)

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

 


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : maghama, mautianie, artisanat, forgrons, bucherons, cordonniers, culture, fouta


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 8 de 8 commentaires

encadrement et financement

Ecrit par: aliou (Invit ) le 23-08-2010 16:42

a jarama Mamadou, 
yo Allah wallubhe nobhe jettiniri anniyaji mabhe moyyi. Ebhe jogi mijojo moyyi me manka ko encadredement et kalis.Yo gouvernement mo mauritani wadhe wurogo e circuit touristique mo mauritanie mbele tubakombhe ene garayon sodde. Walla bhe guddita village artisanal to nouakchott

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

slut

Ecrit par: ball oumar barka (Invit ) le 23-08-2010 18:33

a jaaraama min njettiima aan Mammadu gisee , ciimtol maa wadii faayiida no feewi , teddunngal ngal me teddinmaa ngaal , mi teddinii ko fulbe kala , haa teentinon e jaaynde men pulaagu.com yaa jogoro jam seydi gisee

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

taaree mon darii6e no jullaaje

Ecrit par: usmaan gaajo (Invit ) le 23-08-2010 19:28

sikke alaa ko adii fof ceerno maamuudu gese asalmi naama ajuuraama kadi ayeewna nooma teenti to 6unndu ganndal caggal nde min koxi fodde dummuna min njiyaanima toon ko naamndaade kori ko jam jagguno ma ko wonaa zuum ko ko weltanaade ngoo wuro nde6e mbaawi teskaade golle ze pulaagu.com golloto ha6e mbaawi bismaade zum tawo kadi ko renndude mum ñalzi pine zi6e mbazi e darnde nde6e ndari tawo ko xellidde pinal men ko ñaaganaade6e nde gono rokkata6e semmbe ha6e njottina fandaare ma66e

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

temoingnage

Ecrit par: amadoukamara (Invit ) le 25-08-2010 01:10

a jarama seidi guisse yo Allah hoké ko woni booralma.miine komi cede goolal mbada gall é weli kala bidoo biyowe mbimi.ena wadi fayida .je m'excuse erciparce que je n peu pa ecrire le pular comme il fau.m

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

temoingnage

Ecrit par: amadoukamara (Invit ) le 25-08-2010 01:12

a jarama seidi guisse yo Allah hoké ko woni booralma.miine komi cede goolal mbada gall é weli kala bidoo biyowe mbimi.ena wadi fayida .je m'excuse erciparce que je n peu pa ecrire le pular comme il fau.m

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

wetaare

Ecrit par: Amadou taal (Invit ) le 26-08-2010 22:18

Ko ardii fof ko yettude Allah e yettude on e ko ngollu ɗon koo ko nii tigi waɗtee gannde men potaani yejjiteede

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

semmbinde

Ecrit par: baboye guisset (Invit ) le 31-08-2010 00:05

Seydi gise min mbeltiima no feewi e windannde fayodinde nde mbadda cagal njilu ngu pulaagu.com yiliino to magaama e littama. En mbawi teskade cagal nde kettiden jokondire de mbaduuda e huunde e hoorebe pelle e yiide natte payodinde badaade de fina tawa o e neenal ngal ene wuuri tigirigi e nder wuro maghama. E min mbiima tan gise maabo ya jokku golle min mbeltanimaama kaadi mbeltoor.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

fulbe

Ecrit par: maissour (Invit ) le 11-12-2010 18:44

kooni fulbe ko fulbe

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 8 de 8 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
KQA     TLR   
2   T  6 9  942
QSM  8T7  MJM   
M I  T   5  GJ1
P47     IU7   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥