NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
109 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


SENEGAAL: Sinsinaati, gootal e daawe njillu APR to Dowlaaji Dentuɗi jaɓɓiima Makki Sal Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 16-08-2010 )
 

Ecrit par HADY ANNE, le 16-08-2010 14:57

Pages vues : 13426    

Publié dans : Les News, Dawrugol


Image
H
ooreejo lannda APR-Yaakaar hono Makki Sal umminiino lappol dawriyaŋkeewol feewde ɗanniiɓe to Dowlaaji Dentuɗi Amerik gila 6 Juko. O adii yillaade ko Rhode Island, o rewni heen Filadelfiyaa, Niw Jersey, Niw York, Baltimoor, Denɓer, Memfis, Sen-Luwii. Ko ñalnde 13 Juko o yettii Dowla Ohaayo. Ohaayo ko Dowla ngonɗo hirnaange peri (middle west) Dowlaaji Dentuɗi Amerik. Takkii-mo fuɗnaage ko Pensilwaanya (Pennsylvania), bannge rewo Misigaan (Michigan) e weendu Eriye, Endiyaana (Indiana) to hirnaange, Kintaki (Kentucky) worgo e Wirginya (Virginia) to fuɗnaange rewo.

Sinsinaati noon ko wuro jeyaango e dowla Ohaayo bannge nyaamo e tufnde maayo Ohaayo. Wuro ngoo ko nokku mbaylaadi teskindo, Ɓaleeɓe ko tataɓal e koɗki wuro ngo. Ko e oo nokku hooreejo landa APR (Yakaar) mbiyeteeɗo Maki Saal ari hannde jukkondirde e ɗaniyankooɓe leydi makko haa teŋti e jeyaaɓe e landa makko.

Mawnde 13 Juko 2010, hawri ko nyalawma tataɓo korka e juulal jumaa takusaan haa fayi "Asru" aljumu'ati kono ɗum fof haɗaani yimɓe nootitaade eeraago Aliw Gasama hooreejo APR mo Sinsinnati. Ko waktu 17:30 Makki Sal e wondiiɓe mum naati nokku ɗo yewtere ndee waɗata ɗoo. Omo sawndiri e Mammadu Gasama jiiloowo landa APR ɗo e DDA, Aliw Gasama horeejo catal APR mo Sinsinnati, Kajjaa Bah, hooreejo goomu rewɓe catal Sinsinnati et Maalaw Mboo koolaaɗo kuuɓal catal sinsinnati.
Aliw Badara Siisee jaalal ɗiɗmal landa o, leelii yettaade seeɗa sabu won aadi mo o huuɓnanoo St Louis wuro laamorgo dowla Misuri; nde goomu njuɓɓundi bismiiɓe ko Aliw Gasama udditi yewtere ndee. O bismii Hoyreejo e wondiiɓe mum e innde catal ngal o yetti arɓe tawtoreede, o wiyi hannde noon o juutnotaako sabu hoɗɓe ɓee ina njoggii ko kaali haa heewi.

Kajjaa Bah hooreejo goomu rewɓe salminii musiɗɗo Makki Sall e wondiiɓe mum, o nyaagii mawɓe landa kaa yoo kaalan joɗnde ndee hol eɓɓooji ɗi ɓe njoganii rewɓe ɗanniiɓe so tawii ɓe keɓii laamu ? O yettii hooreejo makko e jillu mum e Dowlaaji Dentuɗi Amerik, o wiyi kamɓe terɗe APR eɓe katojini e yiyde ɓe saha kala ngam jewte e pottitte baaɗe nih ko nafoore landa kaa.
Malaw Mboo, koolaaɗo kuuɓal catal APR Sinsinnati, ɓuri teŋtinte ko yaakaare fawaande hannde e hooreejo maɓɓe e wiyde-mo senegaalnaaɓe tampii, cafrirɗe ngontii paggorde nyawu, leeɗe keewɗe e nder ndakaaru ko jooliiɗe, sagataaɓe njiɗii yeeyde doole mum en ndonkii, Senegaal alaa kuuraa, alaa telefoŋ, hay nyaamde weeɓaani ! E joofnirde konngol makko cerno Maalaw Mboo wasiyiima nde ngoƴa APR won ngoƴa tammbitaade miskineeɓe.

Image
Makki Sal

Ko nde njatigeeɓe kaali ha ngayni nde hooreejo hokkaa konngol. O fuɗɗorii ko yaafnaade tawtoraaɓe ɓee, sabu ko nyalawma korka ngulɗo ɓe nootitii, arde-ɓe tan yoni seede, yiɗde maɓɓe Senegaal e hoolaade ɓe APR; ɗum noon o yettii-ɓe njettoor mo ɓetotaako, omo yetta kadi hooreejo catal Sinsinnati. O rewnii ɗoon kadi njettoor fayde e terɗe lannda oo e kala daraniiɗo yoo araraay goonga nyippe e Senegaal. Makki Saal wiyi sabaabu njillu mum ɗoo e Dowlaaji Dentuɗi Amerik ko yiɗde yeewtitde e terɗe lannda kaa e eɓɓooji potɗi toŋgeede tawa ko ɗum wonata dawrugol maɓɓe. Sabu kamɓe yiilirde ngendiyaŋkoore ndee ɓe njiɗaa toŋgude hay huunde tawa ɓe ndiisnaaki terɗe lannda kaa, foti ko wonɓe e nder leydi walla caggal leydi. O artii kadi ko juuti e caɗeele goyateeɗe hannde e Senegaal, o wiyi ɗum fof noon waɗi ɗum tan ko laamu nguu wiyata tan woni senegaalnaajo ko ngonɗo e landa PDS kono kala luundiiɗo miijo Abdulaay Wadd walla PDS wona senegaalnaajo walla kam ko ganyo leydi ndii. E wiyde makko, laamu ngu wontii tan "wullu meeɗa", hannde woni nyawu leydi Senegaal tan ko Abdulaay Wadd e ɓesngu mum!

E baŋnge faggudu, kaalisaaji keewɗi ndewataa to jaagorgal kalfinaagal faggudu; won heeɗɓe heen tan ina mbaɗa heen ko mbelaa, demmoowo hay so sonyii alaa ɗo moofti saka mo yeeyi, gaynaako lorlii, gawoowo haalaaka, hay jaayndiyaŋkooɓe cuusa haalde ko woni e leydi: yeru ɓurɗo teskinde hande ko Abdul Latif Kulibali caaktoowo guykaaji bondi ɗi jaagorɗe e halfinaaɓe yiilde gede leydi mbaɗata nana lorle e nyaawirɗe fenaande ekn....

Nde o rowi ɗoon naamde keewɗe naamndaama, o jaabii kono naamnde ɓurɗi teskinɗe wonnoo ko: Sinno o ittaaka hooreejo suudu sarɗeeji matte hannde ma o luundo Abdulaay Wadd? Mate hannde ko o galo? Hol jaaynde wiyde o wiy Niw-york hol ɓe o haɓata e nder landa PdS o yiɗi ko yoftaade ɓeen?

Image
Aliyun Badara Siisee

Naamndal garwaniigal ngal o wiyi hawnaaki so o iwaano hooreejo suudu sarɗeeji tawa ha jooni ko PDS o woni kono noon hol ko waɗi-mo itteede so tawiino hooreejo jaɓiino yo Kariim Wadd yo nooto haalana senegaalnaaɓe ko halfinanoo e golle Anoci ndeen ɓe jettotaako ɗoo, ko heddii ko kanko waɗnoo-mo tan e Pds ko ligganaade Senegaal so ɗum nattii wonde ɗuum tan o yahat etee ko ɗum o waɗi.

Naamndal ɗimal ngal o wiy o sikkaani so tawii ko o galo ko yo yimɓe paam o liggii-ma duuɓi 10 e nokkuuji moƴƴi hande makko wonde jaagorgal, o wonii mawɗo jaagorɗe o wonii kadi hooreejo suudu sarɗeeji so tawii noon hande laamu ngu ina haala o mahii galle Mermoz, mate ɗum ina foti hawde senegaalnaaɓe? Ko fayti e naamndal tataɓal ngal o wiyi kanko o waɗiraani dawrugol haɓde e neɗɗo kono won yiyande o jogii etee ko o senegaalnaajo omo jogii hattan e gandal ardaade leydi ndii, ko ɗum woni miijo makko kono o luundi PDS ko hay gooto o anyaani toon etee won sehilaaɓe makko wonɓe PDS haa jooni hurum mawɗo ina hakkunde maaɓe ko e ɗi konguɗi o joofnirii.

Aliw Badara Siisee kanyum ne haalii toon halaluuji njumtuɗi e waajuuji keewɗi faade e joɗnnde ndee. Jooni noon ɓe ndokkondirii aadi 2012 Maki Saal ina fiilee laamɗo Senegaal.

Haadii Aan
Jooɗiiɗo to Sinsinaati, OH

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : Macky sall, apr-yaakaar, sénégal, cincinati, benno siggil senegaal, pds


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 1 de 1 commentaires

Ngoya fulbe

Ecrit par: biyo (Membre ) le 18-08-2010 12:33

Makki Sall ko ngenndiyanke laabtudo; ndeke omo foti walleede e dow ko o woni e mum ko.Hare makko ko hare lenyol,ndeke oon foti ko suusneede no moyyi. 
Kala ko woni faayida fulbe ,ko fulbe fof poti dum daranaade. 
Miin noon ko mi pullo Muritaninaajo; kono ko miin e Makki ndendi hare. Yo ALLA WON Ballo Haa poolgu danyee.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 1 de 1 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
K      9    
7 4  6  N9  96Y
IT5  8AH  H    
 9  P   M  YCX
 B     AB8   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥