NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
162 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


King Ibu (Gorko Podoor)
Moyenne:
Clics:11419
Pulaar film : BON VOYAGE
Moyenne:
Clics:2859
Issa Sow - Maalik Paate
Moyenne:
Clics:3557

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


DIINA: Ko janngo 11 lewru Juko koorka dawretee e yoga e leyɗeele winndere Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 10-08-2010 )
 

Ecrit par MAMMADU SAALIF MBAAY, le 10-08-2010 20:14

Pages vues : 15560    

Publié dans : Les News, Diina


Image
B
Holi oo garoowo? O tedduɗo cooynateeɗo. En nduwinooma rawane: "Yo en mbaɗtu nii mo wuuri, tawi eɗen ɓeydii en ustaaki." Allah jaabaniima woon e men oon duwaawu. Haayoo lewru ɓural arii, lewru momtugol bakkatuuji artii. Hay so tawii lewru nduu nanndi ko e lewru kaɗe e reento-reento, nduu lewru jeenaɓiiru e lebbi ɓaleeɓe woni lewru ɓurndu tijjeede e nder aduna oo  wonande leñol juulɓe.

Ngol padndogol noon wonaa belaaɗe sabu kala goongɗinɗo ina anndi tigi lewru koorka wonaa lewru hono no lebbi keddiiɗi ɗii nii, Allah e lewru nduu soomde ngaluuji ɗi juulɗo jiirotoo nafta ɗum gila e aduna haalaaka laakara. Lewru koorka ko njogitaari moƴƴiri ndi juulɗo gaabortoo yurmeende kam e yaafuya Allah tekkinira bannge mum.

Eɗen ciftina wonde Islaam mahii ko e calɗi joyi, ko koorka woni salndu nayaɓiiru nduu. Ndu farlinaa ko caggal e nde kuccam (qibla) waylaa feewfe suudu Ka'ba e nder lewru "Sha'abaana", caggal nde fergo Nulaaɗo Allah mo jam e kisal ngoni e mum dañi hitaande e lebbi jeegom. Ko e mayru Juulɓe pooli heefereeɓe e wolde Badri.

Kala goongɗinɗo noon fadataa tan e lerwu koorka ngam ɗaɓɓitde baraaji e rewde Allah no haanirta nii, kono e ndu lewru nde wonnoo kala gollal gollangal heen ko ko sowaa, ndeke so goongɗinɗo tiiɗtinii dadungal mum e mayru felnaaki.

Joomiraaɗo toowɗo oo wiyi e ɗii aayeeji ɗiɗi garooji: Ee hey mon goongɗinɓe! Koorka winndaama (waɗɗinaama) e dow mon hono no winndiranoo e ɓeen adiiɓe on, mbele maa on kul (Mo). E balɗe limotooɗe. Kala e mon dafaaɗo (mo sellaani) maa o woni ko e ɗanngal, yo o yoɓ yeru ɗeen balɗe. Ina waɗɗi ɓeen hattanɓe ɗum lomtinal ñamminde miskiino. Kala peellaniiɗo hoore ɓural ɗuum ko ɓural makko, so on koorii noon ɓurani on, so oɗon nganndunoo.(Qur'aana, 1: 184)

Lewru koorka ndu Qur'aana jippinaa e mum ko ɗum peewal yimɓe e (hujjaaji) peeñɗi jeyaaɗi e peewal kam e ceerungal. Kala tawaaɗo e mon lewru ndu yo o hoor ndu. Kala dafaaɗo maa woni ko e ɗanngal yo o yoɓ yeru ɗeen balɗe. Allah yiɗani on ko newii, o yiɗanaa on ko tiiɗi mbele maa on timmitin lajal ngal (lewru nduu), mbele kadi maa on mawnin Allah e ko o feewni on (e laawol pooƴtingol), mbele kadi maa on mantu (mo). (Qur'aana, 1: 185) Ɗum hollirii en wonde koorka ko farilla jamiraaɗo ummoraade to Allah toowɗo mo senaade woodani oo.

Nulaaɗo men Muhammad mo jam e kisal ngoni e mum wiyi: " kala koorɗo ramadaana e dow fiɓnde e waɗtorde, o yaafaama ko o ardinnoo e "bakkatuuji"" (Bukhaariyyu e Musilim). O wiyi kadi: ko lewru ndu fuɗɗoode mum woni yurmeende, hakkunde mum woni yaafuya, waɗtannde mum woni rimɗineede e jeyngol.

Kala dewal Allah maa ɓadlorgal feewde e Allah, Allah toowɗo oo sifiima njoɓdi mum haa heddii koorka. O wiyi: "Kala ko ɓiyi Aadama waɗata ko hoore mum waɗanta haa heddii koorka. Koorka ko miin jeyi, ko miin taƴata njoɓdi mum..". (Hadiis kawraaɗo ko celluɗo).

Ina jeyaa e moƴƴi koorka e ko feeñi e konngol Nulaaɗo Allah mo jam e kisal ngoni e mum ko wonde koorka ko heɗɗaawo hiɓɓungo. O wiyi:"koorka suurdata (joom mum) e jayngol kono wutte hare suurdata e wolde nii."  Gila ɗoo noon eɗen teeŋtina: koorka wonaa tan woppude ñaamdu e yardu e jotondirde e suddiiɓe gila puɗal haa mutal..So en njiɗii ɓeydaade naftoraade
njoɓdi mum alliyankoori, alaa e sago ɗoofto ɗen ɗee toɓɓe garooje.

- koorka ɗemngal:
Ɗemngal woni iwdi caɗeele keewɗe e nder renndo, ina barmina ko ɓuri ko njogitaari barminta, hay gooto majjaani baɗte mum e ceerungal enɗameeji, ɓesnguuji e ko wayi noon. Juulɗo kala ina foti aynude ɗemngal mum (hay so wonaa e koorka) gila haala mbonka kaantoriɗka, haala bolle puuyɗeele, ñohre, fenaande e jeddi ɗi ngal nafoore. Ina jeyaa e ko tinndinta en ɗuum, konngol Nulaaɗo Allah mo jam e kisal ngoni e mum: "So gooto e mon ina hoori yo tewo haalulaaji bonɗi kam e toownude daande. So tawii woon ƴattiiɗo mo maa riggiri mo hare, yo o yonndikino wiyde: ko mi koorɗo, ko mi koorɗo...(Hadiis kawraɗo e cellugol muum).
- koorka gite: Juulɗo haa teeŋti e koorɗo ina ɓuri moƴƴude e mum nde aynata ndaarɗe mum. Ndaarɗe jeyaa ko e dame jettinooje to ɓernde. Yeru mum ko so a ƴeewii ayawo (so bonngo, so moƴƴo) e ngo waawi heddaade e hakkille maa ñalawma maa hitaande. Ndeke so ayaawo ngoo ko bonngo wonnoo ngo tulwinat ɓernde, nde teddira dewal Allah. Allah toowɗo oo wiyi: "Wiy goongɗinɓe yo ñippu gite mumen, ndeena "farjiiji" (terɗe jeñtinirɗe) mumen.
- koorka noppi: Allah toowɗo oo wiyi:....Nanɗe e jiyɗe e ɓernde; ɗe kala, e goonga, ko ko naamndoytee."
Juulɗo ina foti hay so haalaani mbonka, woɗɗitoo ɗo haalatee.

- hoornude ɓanndu kala:
* fittaandu: Kooroowo ina foti heblude fittaande mum e dewal Allah, adoroo laɓɓinde ndu e geɗe adunayankooje. Fittaandu noon neesu mum ina woɗii tampineede, ina yiɗi fooftere. Kono e koorka alaa e sago ndu haɗee fooftere, ndu eeltee e dewe naafilaaji so njuulu mum, so goɗɗum.
* juuɗe: Ƴettude geɗe ɗe Allah weletee.
* koyɗe: Tiindaade nokkuuji bel joomiraaɗo.

Ndeke koorka ko safaara terɗe ɓandu kala no ndiidorinoo. Holi ko lewru koorka heerorii? Holi ko ndu ɓurdi lebbi keddiiɗi ɗii:

1. Lewru nduu ina soomi jamma ɓurɗo moƴƴude e jammaaji hitaande kala: jamma fodoore. Ko jamma mo Allah toowɗoo oo sifii: "Min tellini mo (Qur'aana oo) ko e jamma fodoore. Holi ko anndin maa ko woni jamma fodoore? Jamma fodoore ɓuri moƴƴude e ujunere lewru. Malaykaaji ina njippoo e makko (jamma oo) wonndude e wonki e dow yamiroore joomiiɓe e kala geɗal. (jamma oo) Ko o kisal haa fajiri feera."   (Qur'aana, 97: 1-5)
Ndeke so en paamii, kala dewal ɓadloraangal Allah e oo jamma ɓuri dewe ɓadloraaɗe e ujunere lewru (83 hitaande e lebbi nayi). Mo hawri e oo jamma rewi heen Allah dañii njoɓdi dewɗo Allah ko ɓuri duuɓi 83 pawɗi lebbi nayi.
2. Ko e lewru koorka, deftere ɓurnde teddunde ndee jippinaa e dow ɓurɗo Annabaaɓe, Nulaaɗo men muhammad mo jam e kisal ngoni e mum. Allah toowɗo oo wiyi simoore ɗiɗaɓiire, aaye 185ɓiijo: Lewru Ramadaan (koorka) ndu Qur'aana jippinaa e mum ngam peewal yimɓe e (hujjaaji) peeñɗi jeyaaɗi e peewal kam e ceerungal." O wiyi kadi: "Min njippini nde ( deftere ndee) ko e jamma barkinɗo (baɗaaɗo barke). Ko mimen ngoni (e goonga) jeertinooɓe. Ko e makko (jamma oo) seerndetee kala geɗal ñeeñɗungal, ko geɗal ummaade e amen, ko minen tigi ngoni nulooɓe (Nulaaɓe ɓee). (Qur'aana, 44: 3-5).
3. E nder nduu lewru teddundu dame "al-janna"  ko ko ngudditaa, dame "jahannama" jayngol ko ko nguddaa, seyɗaneeji ko ko tonngaa. Abu Hurayra yo weluya Allah won e mum wiyii wonde: Nulaaɗo Allah mo jam e kisal ngoni e mum wiyi: "So koorka arii, dame aljanna ngudditte, ɗe jayngol cokee seyɗaneeji tonngee."Ko noon ne At-tarmajiyyu, Ibnu Maaja e Ibnu Khujayma, yo weluya Allah won e maɓɓe, kabrii wonde: Gila jamma gadano e lewru koorka, seyɗaneeji ɓurɗi bonde tonngete, dame jayngol nguddee, ɗe aljanna ngudditee. Jeeynoowo nodda: Ee hey maa ɗaɓɓitoowo ɓural (jam)! Ɓadto! Ee hey maa ɗaɓɓitoowo bonannde! Woɗɗito.
Jamma kala Allah toowɗo oo ina rimɗina yimɓe e jayngol".
4. Lewru nduu ina soomi dewe ɓadlorɗe joomiraaɗo mo senaande woodani. Woni e majje tawetee tan mayru ko wayi no tonngaade e koorka, juulɗeele jamma (taraawiih),
carwugol ñameele, joñtaare ngam dewal Allah...ekn

En mbaawaa haaldude ɗoo ɓure nduu lewru, ɗum ɗoo ko jubbannde tan wonnoo, ɗuum noon banndiraaɓe Juulɓe, banndiraaɓe Fulɓe! Naatiren e nduu lewru teddunde tawi eɗen kesɗitini fiɓnde men, nganniyoɗen rewrude ndu Allah, tawi eɗen laɓɓini, eɗen ɓeydi semmbe, eɗen cirŋinii, en cikkitaaki maa bakkatuuji men momto haa laaɓa cer cer cer.

Mammadu Saalif Mbaay
Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : ramadan


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 1 de 1 commentaires

a jaraama

Ecrit par: jibi kebe (Invit ) le 11-08-2010 06:02

ceerno mamadu salif mbaay golle maa njoodi peewi,a haaldi gan ndal tigi tigi,yoo alla 6eydu cellal, yoo wuur pulaagu

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 1 de 1 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
IHT     S53   
4   R  T C  LQP
TOI  C7F  T1A   
 Q  T  T 1  MX3
P5G     RUX   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥