NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


GABOO - Ñalɗi Umar Bah: Golal Pulaar dillii e nder falnde Esti'eer, leydi Gabon Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 01-08-2010 )
 

Ecrit par MAMMADU SAALIF MBAAY, le 01-08-2010 21:23

Pages vues : 23785    

Publié dans : Les News, Pelle e dente


Image
N
dee falnde, to woɗɗi, ɓuri keddiiɗe ɗee ɓesnude. Kayre tan ende soomi feccere keewal yimɓe leydi ndii. Falnde Esti'eer heɓi innde mum ko sabu maayo Komo yuppata diƴƴe mum ko e nder falnde ndee. Maayo Komoo ummii ko e maayo Mbee maa Mbay ɗo Kanngoo, ngo looñti, ngo sawndii ŋore Liberwiil, ngo yantoyi e haaɗngo Atlantik ɗo Cap Esteriars. Ndeke so maaje ndendu ceeri e wenndiŋ too feewde dabbe, wuro Pr Umar Bah teddiniraaɗo ɗii ñalɗi pine,Librewiil ko ɗoon maaje njuppata e maayo haaɗngo.

Ko e ngoo wuro, laamorgo dawriyankaagal e njuɓɓudi Gabon, laamorgo falnde Esti'eer, Fedde Fuuta jooɗii. Wuro ngoo ina soomi 578 156 innama aadee (2005). E hitaande 1849, dahanooɓe ina mbaɗtoyee maccuɓe, jolnanooɓe e laana mbiyeteeka Elisiyaa, nde ɓe ngaddaa haa e jiimnde ɗo wuro ngoo darii ɗoo, ɓe taƴi ɓoggi, ɓe teerni laana, ɓe cosi wuro ngoo. Kono tan won wiiɓe, wuro ngoo ina hoɗanoo ko adii ɗuum.

Image
Darnde sukaaɓe ena seedaa...

Ko waawi heen wonde kala, golle ñalɗi pine tijjanooɗe ɗee udditiraama silke deftere Allah seniinde ndee, hedde waktu 11 e dow gardogol hoohooɓe diine wuro ngoo.Ceerno Muntagaa Umar Taal gooto e seernaaɓe tawtoranooɓe ɓee duwii, wiyi: yoo Allah daɗndu, suura en sabu Qur’aana. On puɗɗoriima ko moƴƴi, yo Allah rokku en joofnude e jam. So haaju fuɗɗoraama defetere seniinde ndee, ƴettaama ƴettiraama Allah ina wayi no feewii nii.

Kikiiɗe, hedde waktuuji 16 seppo mawngo ina heblaa ngam feññinde pinal kam e cormitogol Fulɓe. Seppo ngoo fuɗɗortoo ko to Ambasad Senegaal tiindaade Sinemaa Komo, ɗo jeewte ɗee njogori yuɓɓineede ɗoo. Sinemaa Komoo woni ko hakkunde Haayre Seniinde (Montange Sainte), Jehre Monbuwet e Jamaa Ceerno Umar Kan ɓurka anndireede Jamaa wudduwal.
Seppo ngoo: Seppo ngoo fuɗɗii ko hedde 17 kikiiɗe. Leñol ngol e ngal ñaantungal tuggi Ambasad Senegaal, woomii Opitaal Jeneraal, wirtii SEEG tiindii Komo.

18w 20: hiirde ndee fuɗɗii ko e konngol Abu Kebe, o yettini bismaango, ko woni kanko woni jirwinoowo hiirde ndee. O adii noddude ko Aynaaɓe, ɓe njippii e ndinngiral, ɓe kolliti ñaantungal maɓɓe. Nde aynaaɓe ƴeeŋi, sippooɓe njoli hollitde cormitogol, ɓe ngardii ko bismaade Pr Laam, ɓe ngaddani mo ko fedannde wiyeteende: ittaaka waɗtaaka, ina wondi e nebam sirme.

Image
Nulaaɗo men dariiɗo to Liberwiil e Abuubakri Laam
 

Jaaltaaɓe noddaa kañum ne e gubbol mum, Gellaay siforaa, Hammee Birom Moodi Kome jaaraa, kummba saar mo ŋawle e ŋaaraango limtaa e jaale cubalaagu; sappotooɓe keɓti Mikorooji ina cappoo Jimɗi Baaba maal: gubbol, ɓaytoɓayto fayi daande maayo ina yahda e daaɗe reftotooɓe Rewɓe subalɓe ɓee ŋabbi, ngaddi liigu mumen ndokki Pr Abubakri Muusaa Laam. Ganndo maayo ƴetti konngol yimɓe ngulli luuki caati mo kelle.

Taamiraaɓe Bilaa Al Habashiyyu noddaa, ngari e keewal nootitii hinnde mumen, ɓe caataa kellii, nde ɓooyi ɓe njippii. Subalɓe e liɗɗi, aynaaɓe e nebam e kosam, fedde Bilaali ngaddii waare leɗɗe hannde hiraande dañaama. Ñeeñɓe noddaa: maabuɓe e lawɓe, sakkeeɓe ndeggorii: ɗum ko boɓi, looɗe butelaaji curayuuji ina mbeelnaa e juuɗe, ɓe calmini Fuutankaagal. Saawaali yimaa: ndokkee saawaali yimɓe caati kelle. Fedde Fuuta, weliikam, pulaagu weliikam, pullu am "manketaake" tennge, enɗam fulɓe e lawɓe jarfaa. Ɗoon aynaama ndille laawii kaalis juuraa haa joorii. Ɓee ne ŋabbi, loonde rootaa rokkaa Pr wondude e ñaaƴo yooɗngo.

Image
gooto e ñaaƴooɓe ena ɓaŋŋina Pulaagu.com

Rewɓe rimɓe noddaa: jaawanɓe e tooroɓɓe. Rewɓe reewɓe sacciiɓe haa nannditi e ɓikkon jinneeji nootiiɓe ngari njuuli e Nulaaɗo Allah, ɓe mbismii Ceerno Laam.  Ɓoolol(wiro) ngol duuɓi teemedde 200 yaltinaa, debbo jaawanndo oo holliti wonde: ngol wayri yaltineede ko nde o jibinaa. Rewɓe rimɓe ɓee ŋabbi calmin, mbismii. Faatiha janngaa aayatal kursiyyu rewnaa heen, Qul-huwalaahu-ahad, moolorɗi ɗiɗi, salaatul faatiha wortoraa. wammbaaɓe noddaa ko fantaŋ ɓe ngadorii, Aamadu Samm poolel , gemlaaji, aynaaɓe nayi ina keewi kono potaani miin kala tawa mi nattitii waawde. Kinnee maa wona yawaare koofee maa wonaa hutaade.. Kaalis juuraa. Ilo yalaɗi siforaa ɗoo tawi dow wulii les wulii etee kammu ŋabbotaako.

Societeeji tammbiiɗi ñalɗi ɗii noddaa, njettaa e ballal mumen: Safiir Internasiyonaal, Air Iwaar, kawbel (cowbel, galle kosam), Air Mali, western union, bgfi: kamisoko bismaa. Gabcel yejjitaaka,Sammba tijjaani jallo.

Awluɓe ndokkaa konngol ngaddi leeso, ciftini yimɓe ko firti Tooro, ɓe ngaskini haa Mboolu Maakama Sayku Umar, Alfaa Umar ceerno Baylaa.....Ndeke awluɓe ɓee ina coomi jirwinde hiirde ndee. Kolli belɗi koɗi, kelle caataa worɓe awluɓe ina naayoo.  Fari laamɗo gede mo yeddetaake, daaɗe dow jahduɗe juɓɓondirɗe; Hono naane tawi daande seroore debbo gawlo lotti ina seeka weeyo, ina sera.Ɗoo kadi tawi yimɓe ɓee nattii waawde jogaade koye mon. Paamon noon, ɗii binndi ko ɗi "en directe", ko ɓernde fidata, nde tawnoo gila fantaŋ hoɗaa tawi ƴiiƴam lallii e reedu, ɓernde honaa awluɓe e wutteeji bakaaji ina njeysoo. Eskey pulaagu! Eskey pulaagu! Mo yooɗaaka pulaagu tawi ko alaa ngilngu ɓernde. Daaɗe belɗe yelaa ina cera, worɓe awluɓe pelliti jippaade ina njaha haa ɗeɓi jusaade, Allah e naayogol, juuɗe ina mbiccee maa mbiyaa: ɗe ngoni  ko e seŋtaade. Misoraaji ina mbeɗoo, coppuli dawaaɗi, ciññel jaangaaɗo, juurooɓe keewti dinngiral. Ndeke mbiyen haayoo yelaa. Mbiy ɓe yonii, maa mi yeena on "ordinateer" am oo.
Jolee laana tuutuu jolee laana.

Dono waali, Wulee joom mbaar e mbaaraangu. Mballee mo Allah walli. Baar goɗɗo nanngaa: laam tooro, tooroodo jaaraa. Mo wii awluɓe nafataa tawaka ko a kewnaani. Ɗoo noon mi siftorii Farba leñol Mammadu Abdul Sek feetere jayngol. Ko mawɗo awluɓe oo heytiiɓe, so wonaano ɗuum ɓe njokkitan jamma oo. Tawi futuru yonii, yamiraa yoo foofte seeɗa, waktu rokkee.

Caggal juulal futuru, pulaariyankooɓe njoli e dinngiral:
Fedde fuutaa noddii, nootoɗen e keewal
Waɗi mi wi'de noon ko enen njiidi yumma
waɗi mi noon wi'de ko enen njiidi baaba.
Ko renndi kala teskee, teddinee hormee
Ɓiɓɓe fulɓe ngumme joɗnde mehre nafataa
So doole ndonkii yoo doole keɓɓo
waɗi noon wi'de ko enen njontaa hannde
Yonta hannde ngummee mawɓe nduusa en...

Ɗoo golle ngarti e joom teddungal ñalawma oo: Fedde Fuuta.
Sammba tijaani Jallo hooreejo fedde ndee ƴetti konngol bismii Ceerno Laam e lomtaade fuutankooɓe.
Nguurndam Ceerno Umar Bah siftinaa arnooɓe hawri jamma oo woɗɗoyii, hiirde ndee rowaa ko hedde waktuuji 21.
Aadi jaggaa, janngo kikiiɗe ko Pr Laam naatata dinngiral yeewtana fulɓe dartol iwdi mumen.
 

Mammadu Saalif Mbaay
Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir
Nelaaɗo dariiɗo to Liberwiil, Gaboo

Image  

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


 

HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

 


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : oumar ba, pulaar, institut des langues nationales, ifan, le fouta toro au carrefour des cultures, libreviille


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (1 vote)

 

Affiche 16 de 16 commentaires

weltaare

Ecrit par: kamara (Invit ) le 01-08-2010 20:58

salam banndiraa6e teddu6e on calminaama tenti noon e ooo jambaaro hono ibrahiima saar min mbiima seydi saar gelle maa ena ceeda e nder oo aduna sabu golle maa ceettinde e pulaagu.com jaraama e ballal maa e oo nyalngu pulaagu too e dowla gaboo on njaraama njokkee golle salam

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Welii yooɗii, Gaboo foɓɓanaama!

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 01-08-2010 20:59

Sikke alaa ɗee golle ko juɓɓuɗe, jooɗɗe, moƴƴinaaɗe, ɗe pulaagu haandi tigi. Ko adii, ko njettoor fayde e nulaaɗo men dariiɗo to Liberwiil hono Mammadu Saalif MBaay. Golle makko peewii sabu hay mo tawaaka yiyi golle ɗee no njahri, janngii e winndannde ndee no ñalɗi ɗii juɓɓiniraa. 
Gaboo hannde jeyaa e ko ɓurɓe tiiɗeede Pulaagu etee miɗo haawaa hol sabaabu teleeji leyɗeele men ɗee ngaraani ngam huurde ɗee dente pattamlame mawninooje Afrik fof! 
En njettii mawɗo winndooɓe goomu Pulaagu hono Aamadu Njaay (Zorro) sabu ko kaŋko e MBaay ndenndi golle ɗee, njaggondiri haa ɗe mbaawa yuɓɓude to bannge jaaynde. 
Hikka ñoosinooma no feewi so yahaaka. Kono hono ɗee golle ngontaa luut-en so ena wonndi e yiɗde Alla. 
Fulɓe fof ena toraa nde njanngata, nganndinta, caaktata ndee winndannde e nate mum jooɗɗe! 
On njaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Weltaare

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 01-08-2010 21:01

Seydi Kamara, a weltanaama. Ko enen ndenndi fof. Kadi so Alla jaɓii, golle ko ko njokkata

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

so geno ja6ii ko yeeso faya

Ecrit par: abuu jaan (Invit ) le 01-08-2010 22:26

alla jaraama gaboo naa6e njaaraa ma min mbeltii ma tuma nde min njii ko wadaa toon walla ko winndaa toon sabu ko winndaa koo deeyii haqqille hamin nyaagoo geno yoo en mbatti nii mbo wuuri enen 6eydii en ustaaki pulaagu .com yoo alla yo6 mon ngolle mon sabu on ceraani adudi wallal mon e renndo goo wallal mon ko rokkudi amen kabuuji e nder jookli aduno oo duum noo cerno ibraahima sarr an e walla dii6e maa e pulaagu .com yoo alla suuru on 6erde amen 6uu6i yoo geno 6uu6 no 6erde mom abuu jaan

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare

Ecrit par: Amadou tall (Invit ) le 02-08-2010 10:26

Caggal calminaali teddudi ummaade e amen faa,de e mon min mbeltanii ma on haa wonaa seeda ko mbddon koo wonaa huunde wee6nde yoo Allah nawru fedde mon ndee e jokkondial mon gal yeeso haa 6i66e mon ngara ndona dum e moodon min mbeltiima no feewi Amadou tall jeyaado to wiyetee Horefoonde gon,do gaay e Holande

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yen mbattunii mo wuuri

Ecrit par: usmaan gaajo to gaboo (Invit ) le 02-08-2010 10:53

guli ngalaa jeddi ngoodaani daande ko wootere alaamo jey so wonaa ful6e ngam sooyno ngoo ñaaxo yahoo6e no yaadu moolturu yooz6e sinkii6e ñaantii6e no uurul ayni mbele wiyatee6e uurul ayni 6e wonaa e ngol leñol jogori yaltude walla ko leñol ngol yalte 6ee wiyatee6e uurul ayni aa zum de metti ñaawde ko laa6i ko wonko geno rokki ful6e to mbaadi eto pinala hay njaati gee6e men haangaa6e 6e njalti e yeebde ko wonaa zuumko ko wiide ardii6e fedde nde haa e rew6e heen nde tiinoto zen mballo ndiren e koye men njurmondiren muñondiren njaho ndiren ngam cuuso ndiren mbaawen gollaade no pelle ful6e winndere ze ni ngoppen noosooji e mosooji zi ngalaa ngartam tawde kay nootorto zen ko fedde jokkere enzam fuuta ndeke yoo woot to 6oomnde heede kore tiinno zen ekala saha mbele ezen nju66ina ñalzi baazi hono ni ngam so wazi ngartam leñol ngol nanaf toro njaafo zon gooto e wangiyankoo6e puulagu.com zo e gaboo joziizo wuro lammbarni gaajo :grin

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Weltaare

Ecrit par: ALIW KONTEE (Invit ) le 02-08-2010 11:56

Mammadu saalif golle maa moƴƴii,sabu kala jillotooɗo e pulaagu.com,weltiima.en njettii geno ngam o newnaniino en;jaɓɓaade ɗii ñalɗi pine pulaagu,e siiftorde oo gorgo ngenndiyaŋke Dr umaar Bah.yoo newnan en haa nduusen-ɗi,tawa ina won'di e weleede geno,sikke alaa no fuɗɗoriini,yooɗii feewii yuɓɓii welii waɗii faayiida,yoo geno yoɓ moƴƴere aamiini.Usmaan gaajo to gaboo goomu gulaagu.com fof ina weltanima,ngam binndannde maa baɗɗe faayiida;ɗe mbaɗataa e lowe he,haa teeŋti pulaagu.com,hamin nganndi kay hono ɗiiɗo ñalɗi so mbaɗii e gabon luutataama,waɗde ko kaalɗaa heen fof e yiyannde ma;ina walla yimɓeɓe,ngam ko dahaaɗo e wolde laaɓaa njan'gu,won waajuujuuji ɗi mbaajiɗaa leñol ngol, yoo yimɓeɓe mbaɗtu heen hakkillaaji mumen,sabu ko nafoore meere woni heen.Mammaadu saalif a jaaraama jokku golle.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

pulagu

Ecrit par: bassoum amadou (Invit ) le 02-08-2010 13:58

kaatantebe leniol on djaarama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ceerno ALIW KONTE

Ecrit par: usmaan gaajo to gaboo (Invit ) le 02-08-2010 18:56

seydi konte mi salminiima mi juurimaama ko yettude allah e juldee 6urzo winndere mi weltani maama sabu wonndemi almudel mon e heede caggal mon e yidde kadi fo66annde on sabu darnde nde ndari zon e dadule tiize ze ndadizon ngam 6amtude gol dimol e lexxi ko zuum wazi min yedde semmbinnde on haa paamon tigi rigi emin caggal mon kono jaale mawze tokku pale zee kay ko onon seydi konte yoo alla juunu balze moxxina battane

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ON njaarama

Ecrit par: Suleymaan DOORO DEM (Invit ) le 02-08-2010 19:42

Mi salminii dental Pulaagu fof gila e fuuta men haa e aduna he kala haa teenti noon won6e to Gabon e ko taarii dum sabu naldi pinal di ndardu-don ngam yoolde humambinnaagu e yooltude hujja ful6e yo allah yettin faanddare mon e lenol ngol on njaaraama ko miin 6inngel mon almuudel mon Suleymaan DEM pullo Jamaa Alwaali naajo gondo do e ngor yoof

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

allla toownu pulaaku

Ecrit par: Maamuudu jallo (Invit ) le 03-08-2010 16:21

mi ndaari, weeli,teddi faydi, pulaaku weltokeefaa gasi.cikke walaa pulaaku hawran nyannde gom, do e duubi seeda. mono fu ina haani nyaayira pulaaku.e miilo am, soni hono dum na wada ley ngendi laati ndi fu, yimbe fu paaminee. 
Eden kebbinii sukaabe , be anndaa dume woni pullo, dume won pulaaku. 
Dagu ana faydina , seeno pullo fu. en nji'i koltal, jogola,lemnde fulbe. 
Alla yeptu kawrital ngal. foomon pulaaku, mi yettii sanne 
Maamudu JALLO Direction générale de l'alphabétisation et l'éducation non formelle MEBA BURKINA FASO ; tel 22670 11 25 94 /226 78 69 88 75

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

allla toownu pulaaku

Ecrit par: Maamuudu jallo (Invit ) le 03-08-2010 16:24

mi ndaari, weeli,teddi faydi, pulaaku weltokeefaa gasi.cikke walaa pulaaku hawran nyannde gom, do e duubi seeda. mono fu ina haani nyaayira pulaaku.e miilo am, soni hono dum na wada ley ngendi laati ndi fu, yimbe fu paaminee. 
Eden kebbinii sukaabe , be anndaa dume woni pullo, dume won pulaaku. 
Dagu ana faydina , seeno pullo fu. en nji'i koltal, jogola,lemnde fulbe. 
Alla yeptu kawrital ngal. foomon pulaaku, mi yettii sanne 
Maamudu JALLO Direction générale de l'alphabétisation et l'éducation non formelle MEBA BURKINA FASO ; tel 22670 11 25 94 /226 78 69 88 75

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Banndam en on njaaraama

Ecrit par: Aminata Dia (Membre ) le 04-08-2010 12:56

Mi salmoni on mi yettii sabu darnde e leniol hee yo Alla rokku en waawde yottin de fayndaare men. 
o njaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

merci a tous

Ecrit par: saad (Invit ) le 04-08-2010 16:19

C'est tres magnifique cette association est tres exemplaire ,je salue et je remercie tous les peulh du monde entier.continuons a garder nos culture et notre langue, merci a tous. Que Dieu nous aide. :grin :zzz :upset

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njettoor

Ecrit par: Demba Diallo (Invit ) le 04-08-2010 18:48

ko ardii kala mi yettii alla mi do yetta kala 6amtoowo pulaagu kala do waawi wonde kala e duunde baaba aada maheemido naago alla nde o cemmbinta en o rokka en cellal haa mbaawen jokkude golle moni kala do heedi doo so duum yawtii tan 6eedoo fullbe ko mbadi koo ina heewi fayiida sanne sabu kala mo anndaano fulbe e ganni muen so ya,i dum maa anndu pful6e ina moofti aada e pinal mu,en on njaraa ma yo alla wallu ful6e e yid6e ful6e kala.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltare

Ecrit par: Moussa Sow (Invit ) le 13-11-2010 16:04

cela fait plaisir de voir que notre riche culture est connue a travers toute l'afrique et le monde entier

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 16 de 16 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
DIE     R6Y   
2   R  9   UXJ
BC4  9TL  IGH   
2 U  O   I  6F7
NJW     13B   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥