NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
149 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


GABOO: Ñalɗi Fedde Fuutankooɓe teddiniraaɗi Pr Umar Bah ena kurma ñalnde 31 Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 30-07-2010 )
 

Ecrit par Administrateur Pulaagu.com, le 30-07-2010 00:36

Pages vues : 15878    

Publié dans : Les News, Pelle e dente


Image
Ceerno Siree Jaw
F
edde Fuutankooɓe wonɓe Gaboo ina nganniyii yuɓɓinde ñalɗi pineyankooji pattamlami puɗɗotooɗi ñalnde 31 lewru Morso haa yettoo ñalnde 2 lewru Juko e hitaande nde ngon-ɗen nde. Teddiniraa ɗiin ñalɗi ko go’to e harbiyankooɓe e ɓiɓɓe Fulɓe ƴettunooɗo jammbere lewi ladde sukkunde wi’I yoo pulaagu winndere yaɓɓu heen, yaɓɓira koyɗe ɓole, oon woni jibnaaɗo men Pr Umaar Bah to Dabbe (Muritani). Hannde o hootii sahre goonga o suddiima leppi

Fedde Fuutankooɓe wonɓe Gaboo ina nganniyii yuɓɓinde ñalɗi pineyankooji pattamlami puɗɗotooɗi ñalnde 31 lewru Morso haa yettoo ñalnde 2 lewru Juko e hitaande nde ngon-ɗen nde. Teddiniraa ɗiin ñalɗi ko go’to e harbiyankooɓe e ɓiɓɓe Fulɓe ƴettunooɗo jammbere lewi ladde sukkunde wi’I yoo pulaagu winndere yaɓɓu heen, yaɓɓira koyɗe ɓole, oon woni jibnaaɗo men Pr Umaar Bah to Dabbe (Muritani). Hannde o hootii sahre goonga o suddiima leppi
Leydi, kono kadi Fulɓe maa cuddu mo leppi teddungal hay sinno tawii ko ko haalooɓe pulaar mbiyata ko:”welndu judde gasataa e paddi”.
Ɗum firti tan ko fotɓe teddinireede walla rutteede teddungal e renndo ngo ngastaa haa abada.
Pr Umaar Bah e nguurndam mum heɓiino fulde Kaamilu Quraana e ɗemngal men neeniwal Pulaar, o haaɗaani ɗoon tan, o wallifiima defte keewɗe tawa ko paayodinɗe e ɗemngal koɗal Farayse.
Fedde Fuuta rokki teddungal maa mbiyen hoolaare yoo ɓanngin yeewtere nde ko go’to daartiyankooɓe men tawa kadi ko esiptoyanke gorko pullo biyeteeɗo Pr Abuubakiri Muusaa Laam jannginoowo dow rowo to Duɗal Jaaɓi Haaɗtirde Seek Anta Joob to Ndakaaru. Abuubakiri Muusaa Laam e ho’ree mum wiɗtooji mum fof waɗi ɗum ko e iwdi Fulɓe gila Esipto haa ɗo ngon-ɗen hannde ɗo no paamirton Afrik Ɓaleeri. So en ngartii e nder mbunndi-mbunndi ñalɗi pineyankooji ɗi: Ñalnde ñalawma gadano o no paamirton ñalnde 31 lewru Morso ko njanngu Quraana maa mbiyen silku deftere Allah seniinde nde to Galle Tijjaaniyankooɓe (Galle Seek Tijjaani) ɗum waɗata ko sahnga waktuuji sappo (W10 haa W12), rewa heen ƴaaƴo walla defile tuggoowo Debolemmbo (Ammbaasadda) Senegaal faya legal Komo, tawa joom mum en kaddotoo ko kaddule gaadanteeje walla aadayankooje e kesam kesemaaje Fulɓe ɗum ko sahnga waktuuji (W15/W16).
So ɗum ɓennii ko waɗde jubbannde e nguurndam teddiniraaɗo hono DR Umaar Bah, refta heen ciimtol daartiyankeewol Fedde Fuuta, fijo fineyankeewo to dingiral Komo tuggi waktuuji sappo e jeegom haa heɓi waktuuji noogaas jamma.
Ñalawma ɗimmo o, ko Pr Abuubakiri Muusaa Laam ɓannginta yeewtere fa’tunde e iwdi Fulɓe, nde fuɗɗotoo ko tuggi waktuuji sappo e jeeɗiɗi kikiiɗe haa heɓa waktuuji noogaas waktu Afrik Hakkundeejo. Ñalawma cakkitiiɗo walla badtindiiɗo o Pr Abuubakiri Muusaa Laam maa wostondir miijooji e gaboonaaɓe tawa ko jeyaaɓe e dingiral njanngu, kadi ma o soccondir e ɗanniyankooɓe tawtoraaɓe jooɗnde nde. Ko wonaa ɗum ko ma o diisnondir e Yiilirde Ngenndiire Fedde Fuuta tawa ko e gardagol Ho’reejo mayre Mammadu Jallo. Ko e nder ngaal kebungal addani Jaaynde mon Pulaagu.Com Gaboo rokkude konngol jibnaaɗo men Abuubakiri Jaw lollirɗo Siree Jaw Ho’reejo Fedde Fuuta Catal Poor Jenti mbele omo haalana banndiraaɓe holi to ɓe njahrata e kebungal maɓɓe paytuɗi e ɗi ɗo ñalɗi pineyankooji baɗooji ñalnde 31 lewru morso haa 2 lewru Juko 2010 to Liberwiil wuro laamorgo politik leydi Gaboo.

“Ko Weltaare Mawnde Woodanii Kam Sanne”:

Ko adii fof Siree Jaw Ho’reejo Fedde Fuuta Catal Poor Jenti hollirii weltaare mum nde Pulaagu.Com yillii ɗum ngam loskude ko fa’ti e kebungal maɓɓe toɗɗingal ñalɗi pineyankooji baɗooji to Liberwiil tawa teddiniraa ko jibnaaɗo men Pr Umaar Bah mo Dabbe Muritani cankiiɗo ko ina tolnoo e duuɓi sappo e ɗiɗi. Ko wonaa ɗum ko Ho’reejo Fedde yettii Allah nde rokki ɗum fartaŋŋe jooɗodaade e jaayndiyanke pulaagu.Com tawa ɓe njeewtata ko ko fa’ti e nafooje Pulaagu, sabu e wi’de makko Fulɓe ngalaa so wonaa pulaagu, haa ko ɗum tagi kala ko pulaar walla pulaagu ummini en paɗɗoto paɗe men laatoto-ɗen maccuɓe ndaro-ɗen e naange e jaangol haa ɗeen pa’ndaale keɓee.
So tawii noon Fedde Fuuta Gaboo fellitii teddinirde ñalɗi ɗi jibnaaɗo men Pr Umaar Bah mo Dabbe ɗuum ko farilla mawnde wonande renndo fulɓe ngo ngati nguurndam makko fof o waɗnoo ɗum ko e ɓamtude pulaar maa pulaagu. Ndeke noon so tawii en ƴettii ñalawma eɗen ciftora mo ko huunde haannde no feewi, kadi fotnde ñemmbeede.
Ko e nder ngoon miijo addani Fedde nde addude Pr Abuubakiri Muusaa Laam daartiyanke e esiptoyanke mawɗo, laaɓaaɗo iwdi Fulɓe gila Esipto haa Afrik Ɓaleeri.
Heewɓe ceedtiima wonde hare Pr Umaar Bah jamma e ñalawma wonnoo ko yoo pulaar fuutankooɓe njaalo laatoo leñol daringal, cirŋiingol jooltowol hujjaaji mum.
 
“Ɓatakeeji Fa’de e Fulɓe walla Haalpulaar en Poor Jenti Ngam Ɗaɓɓude Balle Ko Yuɓɓiniraa Ñalɗi ɗi”:
Abuubakiri Jaw lollirɗo Siree Jaw Ho’reejo Fedde Fuuta Catal Poor Jenti arata ɗo e kebungal ngal tawi ina heddii balɗe tati:”nde yahi haa ñalɗi ɗi nanondiraa Yiilirde Ngenndiire nde, nuldii kam ɓatakeeji potɗi sareede e banndiraaɓe fulɓe wonɓe ɗo e nder wuro Poor Jenti ngo, ɓatakeeji ɗi ina tolnoo e capanɗe tati ɓataake pawɗo, hannde noon e o ɗo kikiiɗe Alarba 28 lewru Morso 2010 miin e Mammadu Jallel e Saydu Saar maa min njetto kala potɗo heɓde ɓataake baɗlal, mbele maa ɓe mbaɗ heen juuɗe maɓɓe sabu ko fayaa ko wa’I ko hono wulaango jamma nii, neɗɗo go’to fotaani heen woppideede. Ngati so wiyaama Pulaagu tan go’to e men fof ƴiiƴam mum siirtoto laabi keewɗi, waɗi noon ko jeyeede e leñol ngol.
Haa jooni to bannge kebungal ngal Fedde Fuuta Catal PoorJenti batii ɗo e galle am ñalnde Hoore Biir 24 lewru Morso ndu, fa’ndaare nde wonnoo ko sakkude peeje no sete walla goomu kakindiingu no ummorii ɗo faya Liberwiil tawtoree ñalɗi ɗi.
E nder ɗum min keɓii fi’de ko ina abboo e capanɗe tati e ɗiɗi (160.000 Fcfa) ujunere mbuuɗu, so tawii ko heɓaa ko ina waawi wonde biyeeji amen, min njaha heen, so tawii timmataa go’to e amen fof itta e koyngal tuuba mum, min tawtoroyee, jooɗnde nde so min ngartii min mbaɗana heddiiɓe ɓe ciimtol no ñalɗi njahrunoo. Kono haa jooni ɗo kaalaten ɗo min cuwaa tawo anndude yahooɓe e heddotooɓe, haawnaaki Allah waɗa heen sutura mum, geɗe ɗe fof newoo”.

“Fedde Fuuta Gaboo Wonaa Nawtude Maayɓe Tan Hiilnii”

:So tawii heewɓe ina mbiya Fedde Fuuta Gaboo hiilnii tan ko nawtude maayɓe ko waasde anndude eɓɓooji maɓɓe saabii ɓeen ina mbiya noon. E wi’de Ho’reejo Fedde ɗo e Poor Jenti Hono Ceerno Siree Jaw filloo ɗo ɗiin eɓɓooji:”Fedde Fuuta Gaboo ina jogii eɓɓooji paayodinɗi, ina jeyaa e majje:Mahngo Opitaal Njum e wuro Soogi, sabu eɗen nganndi hakkunde Wuro Soogi e Njum ina woɗɗi haa maayi ko fotde 170 km, so neɗɗo sellaani walla debbo ŋarwii hade mum yettaade Opitaal tawata ko tampii, heewɓe nii piɗtaali mumen ina keddoo e lofu ngu, ndeke eɗen poti daraade mbele ɗiin eɓɓooji ina laatoo.
Ko wonaa ɗum ko ko eɓɓooji ndema biyeteeɗi Goana ɗi, ndaro-ɗen darnde laŋ hoto kolaaɗe men teeteede, mbaɗen eɓɓooji ndema paayodinɗi rewo e worgo mbele Fuuta ina seera e yowitaade e diiwanuuji goɗɗi walla caggal leydi. Sabu hay go’to jogaaki kolaaɗe ɓurɗe kolaaɗe men ɗe jaɓde ndema e nder Senegaal. Ɗum noon aamnotaako tan ko so tawii en njaɓii laaɓondirde deedi e gollanaade diiwaan o”.

Fedde Fuuta Gaboo Heɓii Ko Ina Abboo e Teemedere Galle To Ndakaaru (Senegaal):

E nder batu kuuɓtodinngu e darorɗe hitaande nde, Yiilirde Ngenndiire Fedde nde hollitii jooɗnde nde keɓal teemedere (100) dingiral walla parsel to wuro Njaay Loh e Sanngalkaam. E nder ɗum Yiilirde yettinii kabaaru wonde ɓe ngoni ko e njiilaw ngam laartude dingire e nder diiwaan Ndakaaru, Maatam, Wuro Soogi, Tammbaakunndaa e Nuwaasot (Muritani) e doggi kadi udditaama wonande kala jiɗɗo walla paalaaɗo heɓde parsel. E nder ciimtol ngalu ngol keɓ-ɗen baɗangol ñalnde 1/4/2010, Fedde Fuuta ina waɗlini e boon mum ko ina abboo e teemedere, capanɗe tati e tati miliyoŋ, teemedere, capanɗe jeeɗiɗi e jeetati ujunere e teemedde ɗiɗi mbuuɗu (133.891OOO fcfa).

“Eeraango Ceerno Siree Jaw Ho’reejo Fedde Fuuta Catal Poor Jenti (Gaboo)”:

Ceerno Siree Jaw, Ho’reejo Fedde Fuuta Catal PoorJenti weddiima eeraango fa’de e Haalpulaar en wuro ngo e ka ɗo haala ngaroowa:”Ko adii mboɗo yiɗi onon jaayndiyankooɓe Pulaagu.Com naaton e Fedde nde mbaɗlon min hirjinde, kadi njogano-ɗon min catal humpito. Ko wonaa ɗum ko, mboɗo wiya banndiraaɓe ɓe yoo tiiɗno, ngara e keewal paama kadi Fedde nde wonaa caakaan ummini ɗum, sabu so on njiyii neɗɗo fiyii teemedde ɗiɗi mbuuɗu maayii nawtaama cuuɗi men ko baɗlal mawngal, teemedde ɗiɗi ɗe ko sadak wonaa hay batte. Ina ñaagaa nde Fulɓe ɓe ngarata e keewal e cuusal mbaasa lusindaade Fedde nde ɓe mbaɗa Fedde nde ko kamɓe njeyi. Yimɓe ɓe kadi yoo paam Fedde Fuuta wonaa nawtude maayɓe tan hiilnii ɗo e leydi he. Yimɓe ɓe ina noddaa haa jooni, naatirde nde ko ujunnaaje ɗiɗi e teemedde nayi mbuuɗu (12 000 fcfa) e hitaande kala, ujunnaaje ɗiɗi mbuuɗu ɗe ko naatirde teemedde nayi ɗe ko coggu kartal ngal.
Lewru fof joom mum so tawii ina golla fiyata ko teemdde ɗiɗi mbuuɗu, so gallaani noon piye mbaɗɗaaki ɗum. So tawii ko debbo desaaɗo kadi gollaaki o naatirta ko ujunnaaje ɗiɗi e teemedde nayi mbuuɗu, o fiyataa lewru kono hitaande maaynde fof omo fiya teemedde nayi mbuuɗu coggu kartal ngal e kala fotde nde tergal Fedde nde jogii omo jogii ko foti noon. So tawii ko debbo gollanoowo ho’re mum naatirta ko ujunnaje ɗiɗi e teemedde nayi mbuuɗu, lewru fof omo fiya teemedde ɗiɗi mbuuɗu”.
  
Aamadu Njaay Zorro Pulaagu.Com/Gabon 

 

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...

.


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : oumar ba, pulaar, institut des langues nationales, ifan, le fouta toro au carrefour des cultures, libreviille


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 2 de 2 commentaires

ON NJOONNI,ON NJETTAAMA

Ecrit par: JIBI KEBE-DABBE (Invit ) le 30-07-2010 00:43

ono dey fedde gabon,on njoonni on njettaama,e golle ɗe puɗɗu ɗo,yoo alla yettin pandaale fedde mon e pelle pulaar fof,njokkee golle

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

darnii 6e

Ecrit par: abuu jaan (Invit ) le 30-07-2010 17:25

banndi raa6e ful6e gaboo min calmi ni nii on hamin mbiimon faadaare mon e diidoo nyaldi yoo alla wadon on kadi kuccam fedde dee ina wadi faa yiida no feewi hamin mbii yon jokku golle

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 2 de 2 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
K      T6I   
E G  Y   W  CYR
WFI  9PE  CF6   
 I  4  Q   YAS
 B     5TE   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2019 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥