NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
213 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


Ɓernde an ndee waalike
Moyenne:
Clics:2462
Abu Jubaa/yewweende
Moyenne:
Clics:3378
Rougaya, haala
Moyenne:
Clics:2411

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


GABOO: Jokkondiral e Fedde Sukaaɓe Fuuta rewo e worgo Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 23-07-2010 )
 

Ecrit par AMADOU NDIAYE (Zorro), le 22-07-2010 19:18

Pages vues : 10463    

Publié dans : Les News, Renndo


Image
Abbaas Caam
E
nder wuro Poor Jenti ngo pelle  renndoyankooje, diiwaanyankooje, falndeyankooje keewɗe cosanooma e ɓurɗe teeŋtude ina jeyanoo e majje: Fedde Gallunkooɓe, Fedde Seɗɓe, Fedde Laawo, Fedde Pulaagu, Fedde Fuutankooɓe (Rewo e Worgo), Fedde Rewɓe Haalpulaar ‘en e ko nanndi heen. Hannde o so tawii ƴeewaama maa ɓetaama tawetee ko keewɗe e majje maayii walla tawa ko libriiɗe libranɗe muusɗe. Allam yaalam ko paandaale ɗe ŋakki laaɓtude e hakkillaaji yimɓe ɓe allam yaalam ko booñ denndaɗooɗo o firlitaa, tawa firlitaa ko e dow fannu mumiiɗo e hakkille mo woni kala.

E ko teskaa pelle keewɗe nii maayii hannde o tawi kaalisaaji mum'en haa jooni ina keddii e juuɗe tamnanooɓe ngaluuji ɓe. Naamndal ko mbele haa jooni ɗiin ngalujji ina mooftii ɗo laaɓi, allam yaalam tawa ko ɓe waɗtu ɗi e jeyal. Fedde Sukaaɓe Fuuta rewo e worgo ko e majje jeyanoo. Buklet baklet o fof e heewde gila nde sosaa e hitaande 2007, e wiiyde Hooreejo mayre Abbaas Caam, Allah waɗlii haa jooni ende wuuri hay sinno tawii terɗe mayre ina lommbii ko hakkunde “lohre e lusindaare” e o ɗo sahaa. Ngam yiɗde anndude janngiyankooɓe Pulaagu.Com, holi to Fedde nde ummii e holi to nde hucci, Jaaynde mon Pulaagu.Com heɓii fartaŋŋe bismaade ɗo e ɗo subaka Aset 18 Korse 2010 Hooreejo Fedde Sukaaɓe Fuuta wonɓe ɗo e Poor Jenti wuro ɗimmo Gaboo hono gorko seɗɗo biyeteeɗo Abbaas Caam lollirɗo innde waccoore Ngoriyel to cuuɗi men Ciloñ, kono hannde kam ellee ko Ngoriyal o foti wiyeede.

Image
Diɗɗal fuku Fuuta

 “Hakkunde lohre e lusindaare”.
1 Pulaagu.Com: Abbaas Caam ko adii fof jam weeti e ma, haade wonii hannde o ko aan woni Hooreejo Fedde Sukaaɓe Fuuta Poor Jenti, hade men naatde e mbunndi mbunndi yeewtere mbele aɗa waawi haalde banndiraaɓe ɓe holi aan e holi to njeya ɗaa e cuuɗi men Fuuta?
Abbaas Caam Hooreejo Fedde Sukaaɓe Fuuta: Ko adii fof ko weltaare am, kadi mboɗo yetta denndaangal gollotooɓe e Jaaynde pulaagu.Com ɗo e Gaboo haa ko wonaa ɗum, ñaagetee Allah ko yo yaaru yeeso haa keɓen teleeji mbaɗten fiyde heen cowti yeeso e caggal. So tawii ko jaabtaade naamndal ma, miin mbiyetee mi ko Abbaas Caam, innde waccoore noon ko Ngoriyel addi innde ko nde ngon mi suka nde mboɗo ñaaɗno no feewi no paamirtaa ko mi kaɓeteeɗo gooto ngonnoo mi, njibinaa mi ko ñalnde 8/12/1968 to Ciloñ, Baaba am wiyetee ko Yaayaa Abbaas Caam, Neene am wiyetee ko Raki Kummbayel Joob. Caggal njanngu am alkuraana, naat mi Ekkol ɗoon ɗo Ciloñ ɗo haa keɓ mi tolno nayaɓo ngoppi Baaba am naatni mi duɗal mecce ekkii ton moniseeyaagal gila 1984 haa heɓi 1990 yiɗde faabaade jibnaaɓe jolani mi mbakkii mi saak am takkii mi paa mi Kodduwaar e hitaande 1990 mboɗo waɗa njulaagu haa 1991, paa mi Bukina Faso ngon mi ɗoon lebbi nayI ɓennu mi Kameruun to Yaawunnde, ngon mi ɗoon ko Allah haaji ngar mi Liberwiil e hitaande 1992 wonnoo ko ñalnde 20 Awiriil. Ngar mi ɗo e Poor Jenti ɗo njooɗi ɗen jooni ɗo ko e lewru morso 1993 haa jooni ko ɗo ngon mi, sahaa fof mi hoota cuuɗi men Fuuta kadi mi arta, Ndakaaru noon kam so heewii ko balɗe ɗiɗi tan keew mi ɗoon waɗde mi ɓenna Fuuta.

2 Pulaagu.Com:Fedde Sukaaɓe Fuuta mboɗo sikki dañii duuɓi seeɗa, mbele aɗa waawi waɗande en daartol holi nde Fedde nde sosaa, holo payndaale joganooɗe e holi wonnooɓe jaale ɗe?
Abbaas Caam Hooreejo Fedde Sukaaɓe Fuuta: Fedde Sukaaɓe Fuuta nde kaalaten nde sosaa ko ñalnde 8 lewru Awiriil 2003 ɗo e Poor Jenti Gaboo, sosnoo Fedde nde ko ɓiɓɓe haalpulaar fuutankooɓe ina jeyanoo e ɓeen musidɓe men: Mansuur Njaac to Dumnga Wuro Alfaa, Elimaan Kah to Dumnga Wuro Alfaa, Mammadu Jallel to Kanel, Mammadu Kamara to Ngijiloñ e miin kaaldoowo e ma o gonɗo hooreejo Fedde nde. So tawii ko payndaale ɗe ko adii fof ko yiɗnoode sañde  ganndondiral e jiɗondiral hakkunde ɓiɓɓe fuutankooɓe fof wonɓe ɗo e wuro ngo tawa hay gooto anndaa goɗɗo oon no wiyetee walla to jeyaa e Fuuta. Sabu no ladde nde wayi yaajde nii ko noon Fuuta kadi wayi yaajde, ndeke noon so tawii gooto e men fof anndii cuuɗi goɗɗo oon, so yahii toon wonataa tumuranke o teddinee kadi o waasa wonde koɗo e nder ngoon wuro.
Ɗum ko heen fagoondaare, faandaare woɗnde nde ko jokkere enɗam hakkunde terɗe Fedde nde wonii ko jam e jamalun fof Fedde nde daroo heen waɗlondira e ngaal tergal haa ko wonaa ko ɓenna e dow jam. Ɗuum mboɗo sikki ko ganndondiral addata ɗum, goɗɗum waawa ɗum saabaade.

3 Pulaagu.Com: Kala Fedde sosaande ina jogii kettuki mum walla njuɓɓudi mum ndernderi, onon ne holi njuɓɓudi ndi njogi ɗon potndi waawde loosnude yimɓe ɓe? Naamndal goɗngal so wiyaama Fedde noddi ko keewal mbele oɗon njoni e so tawii neɗɗo faalaama naatde e mayre jooni holi sarɗiiji ɗi foti waɗde?

Abbaas Caam Hoooreejo Fedde Sukaaɓe Fuuta: Mbiyi ɗen Fedde sosaa ko e hitaande 2007, aljumaa gadano lewru emin mbata to ñiiɓirde amen ɗo woni galle amen caggal Kodeef, gooto e amen kala fiyata ko teemedere (100) mbuuɗu, kaalis o alaa ko reni so wonaa jokkere enɗam hakkunde terɗe Fedde nde. So tawii fuutanke yiɗii jeyeede e Fedde (naatde) o aafata ko teemedde nay (4OO) mbuuɗu lewru arndu fof o fiya teemedere mbuuɗu ko nii woni o jeyaama e mayre kala ko Fedde nde ummini walla ummanii ko daroo heen no fasiraaɓe makko ɓe fof ni. Hitaande fof biro ngo ina waylee jiɗɗo ardaade fof kadi yettina ñamal mum so tawaama ina haandi heen rokkee walla kadi so dental ŋiriima wonde golle maɓɓe ndewii laawol e oon tuma ɓe ndokkite manndaa goɗɗo ɓɗ njokka golle. So tawii ko keewal mayre nde min cosi nde e 2003 haa heɓi 2006 emin njoginoo ko ina tolnoo e 182 tergal guurngal kono hannde o ɗo kaaldaten ɗo min ngalaa hay 80 tergal moƴƴal.

 “Ko Allah Faabii kono Coftal Ɓalli ɗeɓiino fusde  min”:
Hannde o Fedde nde ina lohi heddiiɓe ɓe ko lusindiiɓe addunoo ɗum ko Fedde nde ina jogii cate ɗiɗi coftal ɓalli e catal ɓamtaare, sukaaɓe heewɓe ɓuri yiɗde ko fukubal tee kadi ko fedde yoɓatnoo dingiral ngal ɓe pettata ngal nde yaynoo haa ɓooyi Fedde nde nattiti waawde yoɓde ɗum sukaaɓe ɓe ngeddi batuuji mayre, mbiyi ngaadanii Allah ko maa fuku o artiree so ɗum alaa ngonaa artooɓe, ɓe njejjitii Fedde nde alaa ngalu nde yowitii tan ko piye teemedde walla ngartam baaluuji juulde Koorka e Taaske.
Ina ɗaminaa ma ɓe ndutto sabu o ɗo sahaa heewɓe e maɓɓe puɗɗiima faamde wonaa Salaare wonnoo ko doole ngonnoo ɗe ndokkaani.

4 Pulaagu.Com: Fedde mon nde wiyetee ko Fedde Sukaaɓe Fuuta mbele ko nde rewo e worgo walla ko nde worgankoore tan walla rewankoore?
Abbaas Caam Hooreejo Fedde Sukaaɓe Fuuta: (alaa…) Fedde Sukaaɓe Fuuta wonaa Fedde feccoore Fuuta, sabu so wiyaama Fuuta renndini ko rewo e worgo, Fedde am nde ne renndini ko fuutankooɓe fof rewo e worgo wonaa tan noon Haalpulaar en hay Jolfe e leƴƴi goɗɗi ɗi so tawii ko e reedu Fuuta ɓe koɗi ko e Fedde nde ɓe njeyaa so tawii wonii sagooji maɓɓe yiɗde naatde heen.
Yeru mum tan ko fuutankooɓe jeyaaɓe rewo ɓuri wonde jagge mayre. Wiyde noon ina seernda Fuuta wonaa huunde moƴƴere kala baawɗo yoo waɗlit Fuuta wonde tamannde wootere mo waawa yo jaggu hunuko mum.
Ɗo e nder Fedde nde so wonaa biyɗo ma jeyaa ko rewo walla worgo hay gooto anndataa walla wiyde kaari ko to jeyaa walla ko gaay jeyaa.

5 Pulaagu.Com: Gila Fedde Sukaaɓe Fuuta sosaa nana daña nduuɓon seeɗa mbele won ko keɓ ɗon waɗde ɗo e wuro ko maantini?
 Abbaas Caam Hooreejo Fedde Sukaaɓe Fuuta: So Allah haaldetee gila Fedde nde sosaa haa jooni ina waayino min keɓaani siynude hay eɓɓo wooto faayodinngo e nder wuro so wonaa ko teskii mi, Fedde nde yoɓanii ɗo Haalpulaar en yeewtere Rajo to Top Bennje ko ina abboo e lewru fotde capanɗe nay e jeetati ujunere ( 48.000) mbuuɗu.
Ko wonaa ɗum ko kala nde mawluudu yonti gooto e amen fof adda hakke baawɗe mum min ndenndina tottee jibnaaɓe ɓe mbaɗlitoroo jamma. Kadi so ɗum yawtii ko min ndarotoo min lelna njuɓɓudi ngam weldude hiirde nde. So tawii ko to cuuɗi men ina wayino hay paafal min piyaani toon tawa nde tawnoo eɓɓooji potɗi siyneede toon ɗi ina naamndii faggudu faayodinndu e oon fannu mbinndiini ɓatakeeji min cari ɗum e yimɓe ɓe kono hay gooto suwaa min jaabtaade.

HAALPULAAR ‘EN ƳETTIRTA KO CAS, LELNIRA NDEŊ 

6 Pulaagu.Com: Ko ɓooyaani ko en keɓii nanalla wonde Fedde Almudɓe sosaama ɗo e nder wuro ngo, ndeen Fedde renndini ko denndaangal jannguɓe quraana mawɓe e sukaaɓe, holi no njiyru ɗaa Fedde nde e fawaade e ko ɓenni mbele aɗa sikki ma nde juut balɗe?
Abbaas Caam Hooreejo Fedde Sukaaɓe Fuuta: Yettude Allah, mi nanii wonde Fedde Almudɓe jibinaama tee ɓe mbaɗii batu ñalnde Alet ɓennuɗo ɗo o to Galle men Galle Seek Tijjaani, mboɗo duwanoo ɓe, mboɗo ñaagoo yoo Fedde juut balɗe, kono noon ko alaa e sago ɓe njaɓa gollaade ɓe laaɓondira deedi sabu ko ndeen paandaale ɗe njettete. Kono so gooto wiyii alaa no fotanta mi ɓe njahataa hay nokku. E yiyannde am Fedde nde ina foti yaajneede haa yaaja waasa tan wiyeede Fedde Almudɓe sabu wiyaama noon tan noddata ko jannguɓe deftere Allah kala mo janngaani hofat juuɗe mum wiya wonaa kañum haaldete. Hay Galle Seek Tijjaani o nii sinno ko sago ɓe ɓeydat heen Falle Fuuta, sabu ko ndeen yimɓe noototoo no haanirta ni kono so wiyaama Galle Seek Tijjaani ellee noddaa tan ko joom en wirdu ɓe. Ko miijo am tan kaal mi so tawii woodii ko weñii heen njaafo ɗon.
En njiyii Pelle keewɗe cosanooma ɗo ko wayi no Fedde Gallunkooɓe, Seɗɓe…kono hannde o hay wootere e majje wuuraani, hay minen nde min cosi Fedde Sukaaɓe Fuuta nde heewɓe tawanooɓe nde ɗeen pelle cosaa nde mbiyi min ko hoto tampinee koye mon e sosde Fedde maayoore kono Allah waɗanii min sutura mum haa jooni ende wuuri nde maayaani hay sinno tawii ende librii e o ɗo sahaa.

7 Pulaagu.Com: Musiɗɗo Abbaas Caam, naamndal am cakkitiingal ngal mbeddoto maa mi, ko holi eeraango ngo ɓaarnataa fayde e banndiraaɓe Fulɓe ɓe haa teeŋti noon e jeyaaɓe e Fedde Sukaaɓe Fuuta nde ngardi ɗaa nde?
Abbaas Caam Hooreejo Fedde Sukaaɓe Fuuta: Aamadu Njaay a jaaraama aan e gollodiiɓe ma e Jaaynde Pulaagu.Com yoo Allah sellin doole. ko wonaa ɗum ko mbiyat mi banndiraaɓe Fulɓe ɓe tan ko kala ɗo neɗɗo woni yoo tiiɗno e hoore mum, tiiɗnoo e renndo mum saloo ɓureede sabu Baaba am ina heewnoo wiyde: ”so tawii neɗɗo accaani ɓureede, jaasre wonat geɗal makko, o wonta haaside banndiraaɓe makko, gooto fof yo tiiɗno e diine mum, tiiɗnoo e ɓurnude finaa tawaa mum’en, sabu neɗɗo illaa juum fotaani ɓurnude geɗe janane haalpulaar en noon ina keewi woppude ko mum'en faya e pine janane.
Ko wonaa ɗum ko emin ɗaɓɓa baɗlal fayde e kala pullo walla fulɓe wonɓe hakkunde leyɗeele mbele eɓe njokkondira e amen Pelle ɗe ngonaa laamuyankooje baɗlooje Fuuta haa ɓamtoo. Kala jiɗɗo jokkondirde e am ko e nde ɗo noddirde aroore min noototoo: (00241):05131371/(00241) 07571724, Wakannde Ɓatakeeji;1157 POG/Gabon. Wakannde Ɓatakeeji Enteernet:
Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir

Aamadu Njaay Zorro Jaayndiyanke Pulaagu.Com/Gabon*

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

.::| GIƊO PULAAR - WALLU PULAAGU/ DONATE TO PULAAGU / AIDEZ NOUS! ||::..

Aidez-nous à mieux défendre le Pulaar en faisant un don...Mballee-min e koppore ngam ƴellitde Pulaar...


ON NJAARAAMA FULƁE...


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : gabon, fouta, association du fouta, émigrés, diaspora


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 1 de 1 commentaires

journaliste

Ecrit par: Aliou Bassoum (Invit ) le 27-07-2010 10:15

Merci infiniment à l'équipe de pulaagu du gabon. Vous poussez davantage les gens à faire une lecture critique des organisations, à une remise en question. Certainement de ces reflexions partagées jailliront des solutions pour redynamiser nos associations de développement. 
Mais au moins retenons ceci. Nos associations ont du mal à être perenne parce que : 
1. Les objectifs de départ des associations ne sont pas clairement définis. Amadou l'a bien souligné dans l'introduction.  
2. on ne fait jamais de bilan sur la vie de l'organisation (diagnostic organisationel) 
3. les associations dans leur écrasante majorité dirigées par des analphatèbes qui ne cherchent pas à sortir de leur analphabétisme 
4. les membres des organisations sont essentiellement analphabètes. Rares sont ceux qui cherchent à sortir de leur analphatétisme.  
On ne peut rien faire de grand avec l'ignorance et l'analphabétisme. Il faut que chacun ait l'ambition d'évoluer. Il n'est jamais trop tard de d'apprendre à lire et à écrire. L'objectif de lutter contre l'ignorance devrait être l'un des objectifs clefs des associations. 
Bonne chance à Caam qui est un concitoyen de cilon.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 1 de 1 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
UQ7     AKE   
 K  1   R  5PU
9WN  DJO  B4O   
X   A   3  R45
JJJ     APQ   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2019 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥