NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


SENEGAAL: Duuɓi jeeɗiɗi caggal cosgol mum, hol to Pulaar tonlmii e calol 2STV? Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 13-07-2010 )
 

Ecrit par BAABA TALLA, le 13-07-2010 12:07

Pages vues : 27979    

Publié dans : Les News, Renndo


Image
Natal Alhajji Njaay e Tele mum
C
aggal duuɓi jeeɗiɗi jibineede Tele 2STV, holi  nde Alhajji Ibaraahiima Njaay Lollirɗo Alhajji Njaay  waɗtata  rokkude kabaruuji e Ɗemngal Neeniwal Pulaar ? So yoɓete, holi njaru mum? So heɓde kabaruuji e Tele makko wontii maayo soorngo, holi ko wistortee? Ko e lewru ɓennundu nduu waɗi duuɓi jeeɗiɗi e yontere yahdunde e naange ko ayaawo habrirde senegaalnaare nde wonaa laamuyankoore 2STV sosaa.  Ayaawo ngoo ari e dingiral kablol leydi Senegaal kam e hakkunde leyɗeele ko e 21 korse hitaande 2003 ɗo e Ndakaaru.

Ko jiiloowo hulnde ndee (administrateur de la chaîne) e hoore mum sosi ɗum, jeyi ɗum teemedere e nder teemedere (100%) ; oon woni gorko mo Wudduru e Lewe Njaayɓe, wuddu gesel Tamarooje…, Alhajji Ibaraahiima Njaay lollirɗo Alhajji Njaay, pullo fuutanke, lawake e nder wuro mumen.

« Mbele Alhajji Ibaraahiima Njaay wonaa jamfiiɗo Pulaagu ? »
Alhajji Njaay mbootu mum daasaa ko e nder reedu Fuuta kono o mawni Ndakaaru e fannu ƴellito, ɓamtaare naalankaagal e nder Senegaal haa heɓi Afrik e ko wonaa ɗum. Eɗen ciftora golle makko e « Studio » 2 000. Nde tawnoo ko o pullo gannduɗo ngoƴaaji renndo ngo, hoolaare, ɗamaawu e jikke mawɗo ina waɗanoo e makko, so tawii Allah rokkii mo ndoole. Kono noon, miin Talla dey, won ko haawi mi, banndiraaɓe ! Miin cikkatnoo mi ko bayɗo no oo lawake, so darnii Tele e nder leydi Senegaal, so Pulaar, ɗemngal makko ngal o muuyni ngal, so wonaani arɗo e jaagaraf, fotaani wonde jogo comci, tekkoowo roondotooɓe e nder oon galle biyoowo fannorii ko ɓamtude pine senegaalnaaɓe e kuuɓal.

Miin Talla noon mboɗo famɗi ganndal haa ko ɗoon waawi haaɗde ; kono mbaɗtee kam e laawol, so mi moyii !
 Mi nanii ngenndiyanke mawɗo e nder leñol ngol ina manta mo, ina jaara mo belngol (Mi haalataa ɗoo innde ngenndiyanke oo, kono o jeyaa ko e ɓurɓe yaakoreede e leñol ngol), kono miin mboɗo ronki anndude holi to ndee jaaroore fawii ? Holi ko o waɗani leñol ngol ? Mbele yonii leñol ngol tan wiyeede ndee habrirde ko Pullo jeyi ɗum ? Holi ko o rokki leñol ngol ? Ndaree won ko ciftor mi : nde jaale men diine mawɗe ɗiɗi njandi e sahaa gooto, o dartinii njuɓɓudi golle ɗee, o walli leñol ngol e sunaare. Ɗum wonnoo ko huunde moƴƴere ! Yoo Allah yoɓ mo ɗeen golle ! Kono ko wonaa ɗuum noon ?

E miijo am, leñol ngol yaawii mantude mo, sabu gila tele ɗe cosaa e hitaande 2003 haa jooni pulaagu suwaa tawo heɓde geɗal mum no yiɗiraa nii haa teeŋti noon e kabaruuji.
Duuɓi jeeɗiɗi caggal, holi to Kabaruuji Pulaar tolnii e 2STV ?
Duuɓi jeeɗiɗi jibineede yeeɓirde 2STV, alaa fof ko yiyaa, alaa ko sooynaa, gite Fulɓe fof keewii loji e hooynaade kabaruuji e ɗemngal pulaar e nde ɗo haalirde nde joom mum fi’totoo becce ina wiya ko pullo fuutanke.

Image
Kabaruuji e Wolof e nder 2STV

Neɗɗo noon ina waawi wonde pullo, Allah luɓa mo jawdi Aduna haa heewa, tawa ngilngu ɓernde kiranoowu leñol ngol kam e jaambaraagal alaa e mum. Ɓeen noon ina keewi e renndo Fulɓe ngo, ko maa koggee ngolooji haa gite mumen ngojja coy, nde ciftora leñol nduttanoo ngol, ŋata juuɗe picca, mbiya caggal nimsa: so nganndiino, ɓe ngarta eɓe njiyloo jinngooɓe. Oon fuunti noon, banndiraaɓe en potii ɗum saltaade, jahɗo fof yoo woppe waala boowal mbele so sonngaama ina wonana arooɓe tinndol. Yeruuji ba’ɗi, noon e renndo ngo limotaako, gila e dawriyankooɓe men, wonnooɓe jagge laamu, woni heen haa jooni ko jagge ; kono en ndonkii fellitde haɓde e maɓɓe sabu banndiraagal. Enen leñol men adii laƴirde ko dow, ko miin wiy noon. Kala bayɗo heen no Baaba Talla, mo alaa hay mbuuɗu, hay mbuuɗu alaa ɗum, woni kaalaawo heen goonga, mo konngol mum teskaaka.  Won wiyooɓe nii, haa min njiya ko mbaɗataa, so a heedii maa a heednaama. Kono noon miin ɓaydi tolno am e baɗal am njettinaani mi ɗoon, miijo am e ɗemngal am ina njettini mi ɗoon. Pulaar wiyi: ”waawɓe mbaɗɗu ɓee, ngalaa ɗo mbaɗɗii ».

So en ngartii e 2STV sabu ko ɗum tagi en waɗde winndannde nde, mbiyen en njiyaani fof daliilu mo Alhajji Njaay rokkata Haalpulaar en, nana deeƴa e hakkille mumen, ko ina addana mo waasde waɗde kabaruuji e ɗemngal Pulaar :
- Go’o ko adii fof eɗen njogii fannuyankooɓe e haralleeɓe  kadi yarlitiiɓe e oon fannu mo kaalaten.
- Ɗiɗi to bannge keewal, yoo Allah yaw ɓeyda! Eɗen keewi e nder wuro Ndakaaru ngo, alaa noon ko haali diiwaanuuji ɗi, caggal leydi kadi uddi bawɗi. Jaraa nii boom, e nder Wudduru wuro ngo o jibinaa ngo, alaa fof kaaloowo toon Wolof.
Maa taw ko laamu nguu, nde rokkata mo yamiroore ndee salanii mo, waawni mo e heedtinde Pulaar kam e pulaagu caggal ɗemngal Cehaara ngal ? Ko mbiy-ɗon e kala jaɓɗo miijo halkoowo leñol mum ? Eɗen ciftora nde Kodda Sammbooru Aan (Yo Allah yurmo mo yaafoo mo) fini, finndiniri Ndakaaru salminaandu pulaar, wiyaa maa leydi taggee, asamaan ɓaaree. Maa won biyɗo hoto nawdu ko jiydaa ! Eey mi ɗaccii, hay so tawii haɗnoo Tijjaani riiweede ko ganndunooɗo loowdi kuulal Ngenndi ndernderi Senegaal.

Eɗen nganndi, enen fof e famɗude ganndal e oon fannu, kabaruuji mbayi e Haalirde wonii ko Rajo walla Tele kono ƴiyal keeci wayi e neɗɗo nii, walla mbiyen no lamɗam wayi e ndefu, so ŋakkii tan tekmat ñaamotaako. Caggal kabaruuji e ɗemngal Farayse en teskiima, ɗemngal Jolfe ngal ina rokkaa geɗal mum haa timmi e oon bannge, holi ko saabii Pulaar rokkataa kabaruuji. Maa taw kay, o wiyataa haalpulaar en ngalaa haaju e kabaruuji kumpital nder leydi e hakkunde leyɗeele walla ko maa yoɓee ?
Yiyannde woɗnde nde, mboɗo sikki Alhajji Njaay wiyataa e nder Senegal fof  alaa pullo baawɗo huccitde e mikiroo haala ko heɗiyankooɓe ɓe paamata. Oon bannge kam miijnaani, sabu ko jogaa ko hay sinno duppaama gasataa. So tawii ko ɗiin dalillaaji o rokki ndaw ko haawnii, nde haawaani Allah. So tawii ko ɓeen ŋakki, holi to Siley Njaay, Yero Umaar Jallo, Abuu Joop, Buubakaar Bah, Hammee Aamadu Lih, Abdullaahi Hammadi Saar, Umaar Barka Baal, Jeewo Sal, Umaar Dooro Kume en ngoni e nder duunde Baaba Aadama nde?

Jeewte Haalpulaar’en e 2STV : Yeelaa, Teddungal  e Ndee Ladde, mbele ɗeen tan kaarii Haalpulaar en (Fulɓe) En njettii Allah, en teskiima jeewte pulaar keewaani e 2STV, holi ko jibini ɗuum ? Mbele ko Fulɓe tan poti soodde jeewte e nder oo Tele ? Mate jeewte Jolfe baɗateeɗe toon e ɗemngal Wolof ngal haa arti e kabaruuji ɗii ko joɓaaɗi ? So jaabowol ngol ko eey. Ko haɗi Fulɓe soodde jeewte (emisiyoŋaaji) e oo Tele, hono no ngenndiyanke oo wasiyirinoo nii ? Ko ŋakkeede jawdi maa ko ŋakkeende njuɓɓudi ? Holi to Tabital Pulaagu woni haa tabitina min Pulaar e oo tele ? Yah, nganndaa sabu emin njiɗi itteede e kumpa !
Jeewte Haalpulaar e 2STV, (Yeelaa, Teddungal e « Ndee Ladde ») mbele ɗeen tan kaarii Fulɓe hannde o ? Ngal ɗo naamndal jaabtowol mum ko alaa, sabu haalpulaar en yeeɓooɓe haalirde nde, hay go’to waawaa anndude no poti e nder winndere. Ɗum tan ina fotnoo rokkude mo cuusal e coftal rokkude Fulɓe geɗal ngal teettetaako.
So en ƴeewii tippudi golle ɗee, gila puɗal haa mutal, ko banndiraaɓe men Jolfuɓe ɓe ngoni toon arɗo e jaagaraaf. Ko kamɓe ñallata waɗde heen cowtiiji yeeso e caggal kam e baydi-yaggaaji, Alhajji Njaay ina hucciti heen haalaani. Hee ! Wonaa emin ngañani ɓe dey ! Yanti heen kadi, emin koddiri wonde julanke waawaa wertude njulaagu mum e nder jehre Ndakaaru tawi ɓaŋŋinaani Wolof ; miin mbiymi ko hoto Pullo uddit yeeyirde mum tawi taataaki e Pulaar, kañum tawo gila ko juɗaa ɓenndude.
Jeewte galle ɗe fof haa piyi feggere gila subaka haa weeta ko Jolfuɓe ngoni heen, Haalpulaar en njogii tan ko jeewte tati, tee hay ɗeen ngonaa ñalnde fof ngarata. Jaraa ko ɗe joɓeteeɗe, jayba Pulaar ina hoyba. So tawii ko Yeewtere Awluɓe « Yeela », nde jibnaaɗo men Salli Gawlo Sek, ndeen ko yontere fof laawol go’tol, ndeen nii boom hiisetaake, sabu ko ngenndiyanke go’to gaddii kisal mayre. Heddiinde ndee ko yeewtere banndi men debbo Jeewo Sal, waɗoore aljumaa fof, wiyeteende « Ndee Ladde », e nde yoɓee walla nde yoɓetaake. Ɗum ko naamndal, eɗen njiɗi heɓde heen ko laaɓi. Yeewtere welnere wiyeteende « Teddungal » nde ne? Kibaaru mum? Aan ne nde musiɗɗo men Dejjee Jallo Pullo Gine heewi waɗde dimaas kala ndee.
Hay sinno eɗen njiya e Tele ɗe wonde maa jeewte goɗɗe ngar e jooni jooni o, lohre nde maa laƴal ngal fuŋŋiniima. Ko waawi heen wonde fof sinno Haalpulaar en ko sowinooɓe (deedi) ngonnoo tawatnoo ɓe ngoppinii sabu ɗawre nde haaɗaani, ɗo haaɗi haaɗa foti haaɗde.

Ko goonga Tele « piriwee » addi ɗum ko julaade kaalis, kono, alaa e sago, o waɗtora ɗemɗe kaaleteeɗe e nder leydi ndii, kadi o fotnda ɗe, walla hay sinno o waɗaani eeɓol Amara hakkunde majje, o waɗa no puuyɗo anndirtaa. Kono Mawɗo Galle 2STV, suuɗaaki e lekki, moggaaki e kuɗel. En kaɗaani ɓe yiylaade « mooniŋ » kono pel-ɗen tan, ko ɗawde Pulaar e dokkugol kabaruuji.
Nde Haalirde ndee sosaa nde, alaa Pullo mo saataani mo hello e nder Aduna o, ɓe mbaɗani mo duwaawu mo buntataa yoo Allah nawru Tele ɗe yeeso. Haa jooni ne kay ne, eɗen nduwonoo mo ; kono nde tawnoo eɗen kiisii ko e men jeyaa, eɗen torii mo nde waɗtata rokkude en kabaruuji kumpital e ɗemngal Pulaar, so heddiima emisiyoŋaaji cooden, so heddiiɓe ɓee coodii.
Image
Yeewtere Salli Sek

So yaakaare mawniino, nde Tele oo fuɗɗotoo ndee, ko ɗawre ndee fotnoo noon e jogaade njoorto moƴƴo e miijaade so tawii Pullo marii Tele keɗeteeɗo e hakkunde leyɗeele, maa bojji maɓɓe ngusto e ɗawre Haalirde Ngenndiyankoore Senegaal (RTS1).
Kono ellee, maa taw wayi tan ko hono sooynaade ƴiiwoonde, wujoo bone manna nii, no Mammadu Lih heewi wi’de nii. Fulɓe ɓe ne, ko ɗuum heɓi ɗumen e Haalirde Alhajji Ibaraahiima Njaay. Sikkanooma maa Alhajji Njaay won momti gonɗi Fulɓe e oon bannge, kono maa taw, o nanaani walla tawa o nofli ngoƴaaji renndo ngo.  Ina laaɓi kala jula yiɗi ko heɓde ngartam e njulaagu mum, ɗoon jeddi ngalaa ɗoon. Jeddi ɗi kay mbaɗi ko to bannge kabaruuji too, sabu alaa fof ɗo meeɗaa yiyeede kabaaru ina coodee e nder Haalirde. Mbele nii Pulaar kañum yeeyotaako, no Wolof nii ? Walla ko njoɓdi oon jaayndiyanke woni caɗeele ? Ndeen noon, mi fellitii wontude jaayndiyanke ŋanaa, mo alaa tanaa e waasde yoɓeede e yettinde kabaruuji leñol.

“Mbele Haalpulaar en ko Depitee Sammba Juulde Caam tan cuusi walla korii doole mum…?”
Njaafo-ɗon mi ama caggal dinngiral seeɗa! Caggal ngal baɗal, mbele Haalpulaar en kam ko Depitee Sammba Juulde Caam tan cuusi walla korii doole mum. Miin noon, Talla, mi wondaani e Sammba e dow wonde teeɗantooɗo daande maa, mbele  ina ɗeɗɗu maa, rokketaake ɓoggol dimol, fortanee daande.  Ko ɗuum woni ko Sammba yiɗi waɗde. Leñol ngol ina foti haɓaade, ñiŋa, seyfita, ɗuurnoo kala caliiɗo rokkude leñol ngol fartaŋŋe no ɓamtorii, keedoowo ngol e naange ƴellitaare. Haalooɓe pulaar noon mbi’i:” kala ɗo yawaa e galle ko ɗoon ƴaaɓortee”, ina waawi tawa ko kalasal galle Depitee Sammba Juulde Caam ngal ɓuri yawnaade, haa ko Haalpulaar en ina ƴaaɓoo ɗoon, ina nanndi e goonga sabu nde o rokki yiyannde makko e njanngu ɗemngal ngenndiwal Wolof e nder reedu Fuuta tawa ko eɓɓoore ngu laamu ngu yettinnoo suudu sarɗiiji Senegaal.

Sammba noon ina gasa tawi harlaano konngol mum, gasnaano defde miijo mum haa jibinani ɗum njomu e baɗtane harbiyankaagal mum. Kono banndiraaɓe Fulɓe janngiyankooɓe Jaaynde Pulaagu.com, so Sammba jaggiraama jamfiiɗo leñol hol no ɓee ne no ñaawirtee? Miin e jiyɗe am hay Alhajji Njaay, mo won heen njettata jamma e ñalawma oo, ina foti tikkaneede walla o nefee mbele ma o yuurnito njuɓɓudi gollordi galle makko o. Sammba Juulde Caam kam ngenndiyankaagal mum ina seedtaa, sabu ko e adiiɓe daraade kaalii Pulaar e nder Suudu sarɗiiji Senegaal jam rutti waali. So wiyaama hannde, ɓeen ko fellooɓe pulaar, nganndee nayi njardii laaceeji. Neɗɗo so woppaani ɓooyde e dinngiral, tunnga luurngal!
Fulɓe mbiyi: ”so tawii neɗɗo waɗii, golle moƴƴe yettete, so waɗii golle bonɗe yoo yennee”, ndeke noon ardiiɓe galle 2STV woppooɓe jolfuɓe ina leewoo gila subaka haa hiira tawa alaa fof ɗo ejataa sawto pulaar, poti ko haalaneede goonga ngati pulaar hersinaaki ñaaƴirde e nder winndere.

Tijjaani Aan yoo, Allah ɓuuɓnu ƴiye mum, ina wiyatnoo e nguurndam mum keewɗam nafoore, Haalpulaar en woɗa mum’en ko dañde, kala dañɗo e maɓɓe heewi ko wosteede waɗta faarnoraade geɗe janane haa wonta « roy dakka » (ñemmbude haa ɓurtoo mo ñemmbatnoo»).
Ko kanko haalata haa jooni o wi’i kadi:”So tawii dañɗo e maggol fof wostete, hoto Allah rokku ɓe sagooji maɓɓe ».
Kaa ɗo haala banndiraaɓe ko goonga muusɗo, e nder ɗum kadi musiɗɗo men Abuu Joob ina wiyatnoo Halpulaar en maa taw ko duwaawu ɓurtuɗo walla tawa ko kuddi ɓe ngondi. Ina sikkaa en ngoɗɗaani ko ɓe kaali ko e leñol ngol.

Holi nde Fulɓe Senegaal walla winndere keɓata Tele momti bojji?Miin Talla, mi fuɗɗiima haaɓde kaa ngonka. Holi nde Fulɓe Senegaal walla nii boom mbiyen winndere keɓata Aayaawo Habrirde (Telewiisiyoŋ), ɗo ina mbaawa saaktude denndaangal ko resaa e ko mooftaa e nder renndo ngo, gila e finaa tawaa men haa heɓi gannde e karallaagal? Nganndee dey, ɗii “seeriiji” mboomii pinal men. Holi no neɗɗo, dimo kaarɗo pinal Fulɓe kam Islaam yeeɓirta mago ngo tiitoonde mum woni “e nder wofnde goofol (Allah)” (Au Coeur du pêché)? Holi ko janngintee e oo mago? So wonaa firtaare.  Ɗoo ne kadi won ko 2STV waɗi heen.  Ina gasa noon tawa eɗi (seriiji ɗii) mbaɗi ngartam to bannge ngalu e faggorde, kono ɗi ndoondii ko tolaade ƴiyal keeci pine men e nduu dogdu pine adunayankooje ɗe ngalaa njurum, mo waawi kala wara. Yoo Allah faabano en daɗndu pine men! Nde ɓe peeñata ndee ɓe ngardi ko : maa min njiɗno on Tele e mbaydi ngoɗndi. Mbele ko ndii mbaydi Tele ɓe keblannoo en? Holi mo ndii mbaydi, e men, haawi?

Jaabtaade ngal ɗo naamndal, banndiraaɓe Fulɓe, ɓiɓɓe mbiyi-mi, wiyi-mi e wiyi-maa-mi haa e nanooɓe ngal wayaani no dawol nammbeeji nii weeɓde, sabu saɗeende renndo ngo fof ko nanondiral e jiɗondiral.
So batu noddaama eɗen keewi nootaade kono ko haalaa fof purƴinen, mbiyen ko bolle puuyɗe, adduɓe ngoon miijo ngalaa haajuuji, ko ɓoccooɗe karalle ɗe ngoofotaako. Ko ɗum waɗi fannuyankooɓe renndo ngo mbiyi: ”Haalpulaar en ƴettirta ko cas, lelnira ndeŋ!”.
Oon ɗoon ndeŋ addi e leñol ngol bone, sabu huunde so lelniraama ndeŋ ina waawi helde walla soƴƴoo e hakkunde. So a ƴeewii kadi mbiyaa boom miijo ngo ina tabitinoo sabu Fulɓe, ɓe Allah luɓi dañal ɓee, so ngittaama e Senegaal e banngeeji goɗɗi hay gooto heddotaako.

Fulɓe ina mbiya:”teŋkooɓe poti ko toŋtondirde, kono wonaa toŋkondirde”, ko ɗum nii ɓuri heewde e leñol ngol kala ɗo keew-ɗen, ko dukooji, duko ruttooji e ɓiɗngu baabaagu. Yeru Haalirde Ngenndiyankoore Senegaal ina jeyaa e yeruuji ɓurɗi laaɓtude. So tawii hannde, renndo ngo woyii haame, holi to alɗuɓe, yontaaɓe maggol, ɓe min kaari innɗe mumen ngoni: Aliw Arɗo Saajo’en, Siley Gise’en, and Baaba Maal’en (Oo ngenndiyanke kam etinooma kono holi ko teppi ɗum eɓɓo makko, so uure ina heen yoo haale yimɓe ngannda), Kaalidu Jeŋ’en e woɗɓe e woɗɓe.
So tawii ɓe njiɗii leñol ngol heɓa geɗal mum waasa doomaade (tenkude) leƴƴi goɗɗi, sabu ina laaɓi hannde Allah dokkoowo, haɗa o, ina rokki ɓe ko ɓe ngittira ndeen yawaare jayba. Hay go’to e maɓɓe wiyataa, yiyaani caɗeele renndo ngo jogii ko fa’ti e ɗiin galleeji kabrooji.

“Faabo joom en ngaluuji ɓe juutii”:
Wulaango jamma woppittaake gooto, kono ellee ngoo ɗo wullaango jamma niɓɓo ko gooto mo alaa doole woppidaa heen. Holi nde joom en ngaluuji ɓe njogiri faabaade leñol ngol haa yawaare jiifa nde laaɓa, hay so tawii eɓe nganniyii jolde e dingiral ngal kebungal e lusindaare maɓɓe nana juutana renndo ngo, sabu eɗen keewi wi’de haa ɓuuɓa woɗɗanii keyɗuɗo. On cataama kelle haa tampaama, kono ronkaama anndeede holi nde njogor-ɗon gaynude ngemmbaade e saalaade haa njolon hello wonta wooto.So haala am regaaki, banndiraaɓe njaafo-ɗee kam, miin ne ko nii yiyannde am wayi ooñaade.

                             
Baaba Talla Jaayndiyanke Pulaagu.Com/Gaboo

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!

 

 


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : 2stv, elhadji ndiaye, émissions pulaar, langues nationales, médias sénégalais


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (1 vote)

 

Affiche 19 de 19 commentaires

weltaare am ina mawni e winndande Talla

Ecrit par: SY MOUSSA (Invit ) le 13-07-2010 21:07

Pulaagu.com a ñaaganaama Alla moƴƴere yo Alla yottin faandaare, soɗum ɓenni miɗo huccitina calminaali am feewde Baaba Talla,ngam winnde faayodinnde nde o neldi,sinno ko dañde ndee winndan'de waɗetee ko e teleeji walla e rajooji,jara boom, en ngalaa ɗuum, walla nde fiile e leppi mbele hay ɓe mbaawa jaŋngude ina kumpitoonde.nde Alhajji njaay wi'ii yoɗe mbaɗtu yoɗeede caggal leydi, miɗo anndi ɗo faryse heewɗe,mbi'ii ko ɗe njaranaani ɗum en hay santiim sabu ka emiso Salli o tan wonno e oon saha.miin e hoorem ko ɗum toŋngimi e waɗdeɗe abone,on njaaraama musiɗɗo mon Sih Muusaa Demmba lollirɗo Muusaa Cali.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

jaraama

Ecrit par: baru ba (Invit ) le 13-07-2010 23:38

mboodho wonndi e ma e nde winndannde, jaraama wadhifaawiida,

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

AJAARAAMA

Ecrit par: usmaan gaajo to gaboo (Invit ) le 14-07-2010 12:56

sikke alaa baaba talla junngo ma fuuzaama ngam ndee winndannde mi faami so won yaa6e ndeke won heddii6e leñol men waasaani 6een sagataa6e darii6e no jullaaje ha6atee6e jamma e ñalawma tawo njogitaari mumen ko kuzi e zemze yiilo too6e ndimaagu leñol yaa6e haa teppe mumen ciri leydi ceeki baaraazi ngam ñawndude cazeele seydi talla ko heen njeyeza sabu ndee winndannde woni seede ko kaalza e zee TELE biye teeze ko tele haal pulaar yummum e baamum kono zawre ndewo zawi zemngal pulaar e nder zee tele gila to kabruuji haaye jeewte yimoo6e kaalaaka nezzo noon so mawnaani to banndum en waawa mawnunde to gozzo kono ko woni yeeso dazaani geti

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Yiyannde am e "ñamaande leñol"

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Hooreejo) (Membre ) le 14-07-2010 15:19

Musidɓe tedduɓe, 
Miɗo yetta musidɗo men Baaba Talla e winndannde mum fattamlamiire nde o addani renndo ngoo ɗoo e lowre men. Enen fof eɗen nganndi caɗeele ɗe pulaar jogii e leydi Senegaal tawde ko ndiin leydi kaalat-en. Miijo am ko yo en njuurnito no feewi hol ko addani pulaar ɓitteede e Senegaal e hol no renndo men yaltirta e ndeen ɓittere. Woni ko mi goongɗinaani ko sikkude safaare oo ummotoo ko e neɗɗo gooto walla ɗiɗo walla alɗuɓe tan, walla heedɓe e laamu tan. Alaa! Ko Sammba e Demmba e Kummba e Paate kala njogii piɓtol caɗeele pulaar e Senegaal. Hol ko waɗi-mi wiyde noon? Ko hay so tawii Alajji Njaay waɗii janngo fiilere kabaruuji, mbar ɗum tan yoni haa pulaar haɓa hakke mum e Senegaal? Mi sikkaani. Sabu so en njuuurnii-ma, ko laamu Senegaal felliti "warde" kala ɗemngal ngal wonaa wolof e leydi ndii. Kadi kala mo wowlataa wolof feere ena waɗaa haa waasa tinde jeyeede mum e leydi ndii. Hannde ɗo heɓaa ɗoo ena boni: ena wayi hono leƴƴi goɗɗi ɗii ko ko njaɓri Alla, ena njalɗiɗi e dow doole ɗe laamu nguu fawi e majji ngam nuskinde ɗemɗe e pine maɓɓe! 
Alajji NJaay ko goonga ko e men jeyaa. Kono hol ñamaande o joghanii "leñol" ngol haa ko ena waɗɗinee e makko waɗande ngol huunde? E sikke am, en potii woppude miijo wonde kala mo waɗaani ko mbaɗat-en koo ko jaŋfante walla ko gaño leñol. Waɗɗaaki hay gooto to bannge laawol waɗande leñol mum. Ñamaande alaa ɗoon saka jaŋfa ena haalee. Alajji NJaay so tawii o yarlitiima o waɗii ko ena nafa pulaar, ena moƴƴi. So o waɗaani, alaa fof ko mbaaw-ɗen e makko, kadi alaa fof ɗo siifaa alaa e sago o waɗana pulaar, alaa fof ɗo diidaa eɗen njogii e makko ñiŋoore so wonaa ko ɓerɗe men ɗee ena calii kala mo ciku-ɗen ena waawi, waɗaani. 
Ndee-ɗoo winndannde ɓurat-noo jogaade goonga ko nde Alajji NJaay jokkondiraa, haaldaa ngam addande renndo ngoo ko woni jaabawuuji makko e ɗee naamne. So won ɗo o ñiŋaa, o haɓtoo, so won ko o jampbitaa, o humta! Kono hay huunde nafataa e yiyande am sikkude won joginiiɗo leñol ngol ñamaande haa ko ena "sisiree"! 
Alajji NJaay haalii e rajo wonde laamu nguu woni sabaabu waasde maɓɓe hebbinde piile pulaar e 2STV. O wiyi wonde wonaa sago maɓɓe kono hade makko heɓde yamiroore, o wiyaa ko wolof e farayseere ɓurata heewde. Ko ɗum o siifi hade makko heɓde yamiroore makko. Omo waawnoo salaade, wona? Hannde tawatnoo ko omo woni baasɗo no miin nih walla aan, mbar maa "leñol" ngol hokku-mo ko o ñaami koy? Mbiy-mi: ngoppen haɓaade neɗɗo mo en ndewaani hay ñamaande wootere! Kooto e men fof joganii ñamaande tan ko yumma mum e baaba mum. Ko heddii koo, ko yarlitaare tan. Mo yarlitaaki ne, hattee, tawde tan bonnanaani leñol ngol hay baɗte, yoo woppe! 
Ngannden kala nde njoopi-ɗen gooto e men eɗen takka ɗum caɗeele men, ɓeydotoo ko famɗinde en sabu sago añɓe ko yo en kaɓ e ko'e men, njoopondiren e ko'e men. 
Mi sikkaani kadi so Alajji Njaay ena waawi yerondireede e Sammba Juulde nde wiyi yoo wolof janngine alaa e sago e mbertaandi leydi ndii e kuuɓal. Sammba Juulde wonaa miijo mum, ko nelaaɗo tan yoo haal ko boni koo mbete so en laawiima, yanta e pullo hono men, kaɓen kadi e ko'e men! Sammba Juulde min njaabiima ɗum tekkungol tawa ena wonndi dalillaaji toowɗi ɗi alaa baawɗo ruuɗaade! Gila ndeen o jaabaaki. Ɗum, e banngal am ko jaŋfa sabu o jeyaa ko e daraninooɓe pulaar. 
So en ngartii e Alajji NJaay bannge mo o waawri gollanaade fulɓe fof, omo bismaa heen. Mbaasen tan wiyde alaa e sago o waɗa tan o waɗa ko njiɗ-ɗen koo e no njiɗir-ɗen nih tawa alaa fof to paw-ɗen ɗum. Ngoppen ndiin baydi e miijooji men yiytude laabi ɓamtorɗi ɗemngal men e Senegaal. Feere wootere woodaa, so waɗaaka alaa ko gasata! Ko waɗde dental mawngal ngam haɓaade ɓittugol ɗemngal men e Senegaal. Laamu Senegaal ko ko siifi kuule hakkundeleyɗeeje (ONU, UNesco, ekn) ngam hisnude ɗemɗe e pine gonɗe e leydi ndii. So tugnaama e ɗeen kuule, laamu Senegaal woni ko e fenaande so yiɗii waɗɗinde wolof e leƴƴi goɗɗi ɗii kala. Laamu Senegaal ko ko seli laabi ɗi siifondiri e renndo hakkundeleyɗeewo so saliima potal ɗemɗe e Senegaal. Ko toon tan mbaaw-ɗen iwrude ngam huccinde e maɓɓe pelle e dente hakkundeleyɗiije ɓeen ciiftina-ɓe ɓe ngalaa ndimaagu wiyde eɓe njoola ɗemɗe kala haa heddoo wolof. Ɗum nih ko huund"e haɗaande to bannge kuule ONU e UNesco! E jaabawol ngol njaabinoo-mi Sammba Juulde Caam e ɗemngal farayseere, miɗo siiftina heen kuule ɗe laamu Senegaal woni e yaɓɓude nde wiyi en nuskina ɗemɗe men. So eɗen poti ummaade, maa ngannden ɗeen kuule tawo ko mbiyi, hol hakke mo ɗe ndokki en, hol no ɗeen kuule ngonirta njogitaari men e ndee hare tawa en piyondiraaka, en ƴattondiraaka! Ko toon tan hare woni sabu hannde ko ko heftinaa wonde ɗemngal ko woŋki e leñol, hay gooto alaa daliilu wiyde ena ɓitta walla ena momta ɗemngal leñol hey so tawii ko yimɓe teemedere tan kaalata ngal. Saka noon pulaar ngal nganndu-ɗaa ko miliyoŋaaji soppiiji kaatata ɗum e leyɗeele noogaas Afrik walla ko ɓuri ɗoon. 
Mi anndondiraani e Alajji Njaay, kadi gite amen meeɗaa laaɓdude nay, kono miɗo yenanaa won ɗo o wallata fulɓe bannge goɗɗo tawa en kumpitaaki. Adunaa ko ko waylii, njuurnito-ɗen no biyraten eɗen kaɓanoo leñaol ngol nih. Mi sikkaani so tawii neɗɗo mo waɗaani ko njiɗɗen koo fof tan mbaɗten ɗum gaño! E ndaɓɓa, ɗo amm ɗoo ena laaɓi: baɗɗo ko moƴƴi yoo mane, baɗɗo ko boni yoo ñiŋe. Kono mo waɗanaani-ma ko moƴƴi, waɗanaani-ma ko boni, Hol sabaabu aɗa haɓoo-ɗum? 
 
Ɗaccon hakke musidɓe.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Kaɓdiiɗo men ko oya!

Ecrit par: Mammadu Abuu Caa (Invit ) le 15-07-2010 10:12

Sikke alaa Baaba Talla woyata ɗoo ko mette fulɓe kala, kono hoto ɗeen mette ngaddan en jiiɓaade. Ko muusimo ko ina muusi-mi, tee ina foti muusde kala mo ƴiiƴam pulaagu dogata he ɓanndu mum. Heddi ko ngannden kaɓdiiɗo men. He sikke am, hono no musiɗɗo Saar wiyri nii , ko noon tan pot-ɗen yahrude. Ɓiɗɓe fulɓe hayso, he oo ñalawma , mi siftoraani ɗo ngardi-ɗen lesdi, ina wiiƴa he men jaagorɗe toowɗe, annduɓe men, he bannge mo ngiwru-ɗen fof, tabaarakalla, hayso duppaama gasata. Alɗuɓe, wonaa ɗuum ŋakkira-ɗen yoo Geno yaaw ɓeyda. Heddii ko moni kala ngemmbo cuusal e caasal, daroo ɗo foti daraade ngam njoolten jojjanɗe men. Mi joopaaki hay gooto, kono alaa mo ngoppu-mi; moni kala ɗo yiytii hoyre mum ɗoo, yoo anndu ko ɗoo foti daraade, daroo darned mum ha timma. 
Ɗaccon hake!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Caɗeele ɗemngal pulaar e nder Senegaal

Ecrit par: Mammadu Saalif Mbaay (Invit ) le 15-07-2010 14:52

Caɗeele ɗemngal pulaar e nder Senegaal, wayi kono gonɗe Muritani, Mali e banngeeji goɗɗi ɗii kala. Ko ɗawre mawnde woni heen kam e lelnugol daande. Holi no leñol ngol yaltirta e ndeen ɓittere? Ko naamndal baɗngal faayiida! Miin e jiyɗe am ɗuum gasata ko e geɗe ɗiɗi haa tati: ɗeɗal gadanal ngal, ɓurngal heewde faayiida ngal, ko keɓen laamu njojjiten hujja leñol ngol, tawa noon en ɓittaani, en ɗawaani ɗemɗe keddiiɗe ɗee, so rewo mum so worgo mum; ɗiɗaɓal ngal: tafen goomu hirjino jagge men (ɗe ngootanten e sahaaji woote) gonɗe e laamu ɗee mbele ɓeen ina kujjondira e tolnodiiɓe mumen e nder laamu. Geɗal goɗngal ngal yo jaran en daraade e laabi, yonngaade e tataaji, potnden heen ko heewi, gila e seppooji haa ɓatakeeji kuccinaaɗi e laamuuji ɗii. Mboɗo sikki won ko fuɗɗaa waɗeede heen. Kono yo pellital ngal huuɓtodin, hoto ɗaccen hay ɓe poofa, so wonaa nde woon geɗe njooltii. Ɗee ɗiɗi cakkitiiɗe ina mbaawi nawdeede e sahaa gooto. 
 
 
E jiyɗe am, so geɗal men yontii, alaa fof to safaara oo ummortaako. Ina ummoroo e neɗɗo gooto, yimɓe heewɓe haa e alɗuɓe men walla e dawriyankooɓe. Hoto njejjiten neɗɗo gooto wonaa leñol, kono ina wona jikke leñol.  
 
 
Ceerno Ibraahiima, mbiy-ɗaa ko Alhajji haalii e rajo sabaabu kaɗɗo mo hebbinde Pulaar e 2STV. Mbiy-ɗaa ko hebbinde, wonaa fullude? Yamiroore makko yamiri mo ko nde wolof e farayse ɓurata heewde. Emin njaɓi ɗuum, emin njahdi e ɗuum. Kono, ɗo tan hollirii wonde o haɗaaka seeɗa oo, yamiroore ndee haɗi mo ko hebbinde. Miin, mboɗo yanti e miijo wonde hay dara o woɗaani heen saka wiyee o hebbinii. Wiyetee hebbinii ko baɗɗo seeɗa. Ndeke hay yamiroore ndee ina woppani mo mosel no o waɗiri oon seeɗa. Ko oon seeɗa ñaagaa yo o fullu.  
 
Holi ñamaande nde neɗɗo jogantoo leñol? E jiyɗe am, neɗɗo kala ina joganii leñol mum, to bannge fotde, ñamaande, hay so tawii ñamaande ndee ko ñamaande nde naamnditirtaake doole, naamnditortee ko hakkilantaagal, feere e hirjino. Enen fof eɗen nganndi, eɗen njeyaa e pelle gure, pelle diiwaan (denndinɗe gure), eɗen nganndi ne ko fawatee e sagata so ñonngii doole mum, woɗiima yantude e miijo yontaaɓe, saliima abbaade e dawol sagataaɓe, hay so ina yooɓoo fittaandu mum haalaaka jawdi mum. O yeru siftini mi ko wolde Sillaa e Kare boowe, nde gaño ari, sagataaɓe lasi, ngar-mi ngaraa waɗi, hay gooto wiyaani ndeen mi waastoo fittaandu am (Yoo Allah yurmo yaafoo sankinooɓe e ndee wolde : Booy Sillaa’en).  
 
So en njuurnitiima, ko njuɓɓudi ndi mahɗen, mbele eɗen ndenndina doole gooto e men kala haa cajjito-ɗen ko njiɗɗen ƴettude koo : so mahde huɓeere, so umminde mbaara mum, so mahde jamaa mum..ekn. So en nganndii nafoore ɗemngal kam e pinal e nder renndo men, en ngoongɗinii ɗum haa baɗtinii e men, en mbaawnatno mo woni kala e men e wonde ngenndiyanke caasɗo baawɗo lomtaade leñol kañum tan. Mi siftina tan wonde : ngenndi ko ɗemngal, ngenndi ko pinal, ngenndi ko faggudu….Ɗuum ko bannge. Bannge goɗɗo oo, nanaama won ko Musiɗɗo oo, Alhajji Njaay hunaninoo leñol ko feewti e oo bannge, so tawii woodii ndeke, omo joganii leñol ngol. Hunaare wontii ñamaande, ɗoon ɗo fukkaaka.  
 
Yeewtere ndee noon , mbaason bonnitde nde, nde roondaaki hare saka haɓaade Alhajji Njaay. Yeewtere ndee e faamaamuya am, noddi ko kaaldigal, leernude niɓɓere, Allah ina waawi nii tawa feere huccande laamu nguu e dow laawol maa dañe heen. E nder renndo hiño ina moƴƴi e mum, sabu ko udditde dame kaaldigal e jeewte coktanta en dame peeje e kawraaɗe….Enen kala eɗen nanta haa jooni konngol Tijjaani Aan e daande mum e nder lugge noppi men, nde o wi’i: won wonɓe ɗoo coodii ɓale Ndakaaru kala….Ɗum ko konngol ñiŋoore feewde joom’en ngaluuji fotɓe waɗde kono ina ŋottilii e jawɗeele mumen mbaɗaani ko poti waɗde, njiyaani jiyɗe ngenndiyankooɓe ɓee, kono kadi ko konngol pinndinoowol, ko eeraango yoo joom en jawɗeele en mbaɗtu hakkille e ko wonaa e dow mum koo; konngol ngol ina eerii yontaaɓe leñol ngol nde tafata njuɓɓudi, sabu ina anndaa so yimɓe ndenndinii noogasuuji ngam tafde haalirde noddi, ko adii fof, ko njuɓɓudi. Oɗon cikki, so tawii baayɗo no Tijjaani eeriima yo yimɓe ndenndin ceede ngam tafde ko wayi no haalirde, o anndaa kuule ndernderi Senegaal. Ko anndude mo ɗeen kuule ina ndagnani Senegaalnaajo kala e jogaade mum hakke waɗde ko wayi noon, tawi alaa palol. Jooni noon, ko Alhajji koo ne ɓayde Allah waɗii njuɓɓudi haa dañanii hoore mum ko o dañi koo, fotde leñol nana e makko, so o ittaani ndeen fotde, so o ñooloyaama janngo e janngo hoto o dogan leñol ngol. So ɓe mbaɗanii mo ɗiin pali, ko haɗi mo wullitaade leñol, leñol ngol darodoo e makko, darnde sagata cemmbolinɗo, hucca e laamu nguu, huccina e mum hujjaani ŋeerɗi.  
 
So o waɗiino ɗuum, haa leñol saliima faabaade mo, ko ndeen woni nde leñol waawaa felde mo.  
 
Leñol so waawaa, to bannge fotde, waawnude ɓiɓɓe mum kam e yontaaɓe mum e humtande ɗum haaju mum. Leñol so waawaa gaabaade doole sagataaɓe mum renndina e dinngiral wolde gila e dawriyankooɓe, joom’en jawɗeele, joom’en doole oole ngool leñol ko piyeteengol haa jagga e ɓoggi tawi alaa to wullittee. So Alhajji Njaay salanaama hay yaltinde kabaruuji e ɗemngal Pulaar, ɗoon ɗo kabaruuji ndokketee e RTS1 e nder Pulaar, won niɓɓere wonde ɗoon maa firti ko ngonɗen ko e leydi ndi doosɗe keewɗe ceerɗe. Duum fotii wonde hujja makko, so omo yiɗi yaltinde kabaruuji e ɗemngal Pulaar, e yeeso rokkuɓe mo yamiroore ndee. Ko waawi heen wonde kala, ko kanko tan, mbiimi: ko kanko tan waawi laaɓtinande yimɓe, so omo welaa kay (wonaa waawnere), o jaabtoo e naamne paayodinɗe ɗe Baaba Talla weddii e dow innde leñol ngol; goɗɗo waawaa jaabtaade ɗe. Ndee lowre (Pulaagu.com) e lowe goɗɗe ɗee ko dinngiral Fulɓe, ndeke omo jogii ndimaagu jaabtaade no weldi mo.  
 
Ko wonaa ɗuum, hay gooto noon ummotaako galle mum wiya ina waawna mo ko o welaaka, kono fotde leñol ngol nani ɗoon. 
 
On njaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

cadeele ful6e e nder leydi senegaal

Ecrit par: camara (Invit ) le 15-07-2010 20:42

:cry :cry eskey allah e nelaado mum ko lenol ful6e koo mi meedi hedaade mawdo gooto ena wiya kala to tawdaa ful6e saa yeewi ko 6uri heewde koo maa taw heen aldu6e maa taw heen anndu6e maa taw heen jambaree6e negnndiyakko6e kono mbayi kono hollah hadaa en nii wolko puddimi yide heen sabuu duu6i ska njogiimi kono wolko puddiimi yiide heen ko ngoy totoden koo eden potii yeewde dum ko haala dookoo fof ena tawee men kono mi anndaa holto cadeelede ngoni?yeew somi yeewi tan jooni '(eternet(nede ari nde wadaa tan koye wone demde kono 6e nganndii demde keddiide ena janngee ena winnde ko duum gagi 6uuri yaannede kono somi yii wone ful6e saa haali njanngen pulaar mbinnden pulaar tan hay haaldudemaa ha6e ngaama sabu yawaade demngal ngal ko duum yi66e poti yeewde taw ko heddi koo baba talla haali koo ena famnii ko faati e elhaji njaay koo kno woto pelenmo no feewi oon woni koye liggade omo anndi so tawii o abbitiima tan e lenol hee o wawaa he6de heen ngartam haano yidirinii yeru hannde e nder reedu fuuta wolto ngarataa ko wolof tan kaalantedaa ada anndi duum ko musiiba mawdo mi haalaani janngude ngal duum noon onon jambaree6e 6ee koo ma ke66itodon lenol ngol yeewen miskinee6e lenol ngol dan6e lenol ngol laam6e lenol ngol ngenndiyankoo6e lenol ngol bojji ngoyeten dii en njiti dum denndaangal 6iddo pullo to woni ngumme ndaroden yontii gila hanki hannde oo 6ennii yeewen janngo men mi woondi so en ndenndii wonataa hojom gooto cafren oo nawwwwuuuuuuuuuuu oon njaraama koo maa njaafo den k yidde tan kono wonaa wawde kono kala ko mbiyaami heen mbida ja6aa sabu lenol ngol seernaa6e am misalminii dacon hakke e winndannde hee no winndiraanih????????????????

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Ballal am

Ecrit par: Yaayaa Alseyni Njaay (Invit ) le 15-07-2010 20:47

Mbiy-mi kala vizzo pullo danyzo renndi e fulve yoo Allah vesdanzum haa heewa.Kala danyzo yejjiti amen yoo Allah haaznu zoon danyal mum,etee ina jogani amen nyamaande.hol zo ndewataa haa fulve njibinmaa njannginmaa pijja e maa ngonda e maa haa mbaawaa huunde mbiyaa a alanaa fulve nyamaande.Ko nde a waawaa yovde njoganizaa amen.Zuum noon laamzo o galo o ganndo o fof ndenndi poti,anndu kam ko vuttere njoganizaa fulve

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

do dogee wadii do fayaa alaa

Ecrit par: abuu jaan (Invit ) le 16-07-2010 12:32

min calmi nii baaba talla no feewi min mbiimi yaa jokku golle nii son yiyee walla ina haalee maa wonko hersaa wadee de sabu hannde alaa ko teppe lenyol men so waanaa dawri yankoo me men gila komi tee riiral haa fayi mi nesta hannde oo kam6e edii ha6aade lenyol 6e ngo nat ful6e tan nde6e jongii men haaju duum noon calden sabu hannde aldu6i men ko e ma66e njoto ndiri banndi raa6e ful6e calden waade gertoo so kodo daama tan hersee 6oree barme naa duum yoo gas yoo nattu yoo alla walla o non darnii6e pular hirnoo6e dum

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Yeewtere yoo jokku...

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Invit ) le 16-07-2010 13:23

On njettaama onon kala hokkuɓe ɗoo miijooji mum'en.  
Miɗo goongɗiɗi haa jooni kala mo harlitaaki gollanaade leñol mum, alaa ko mbaaw-ɗen e mum hay baɗte! Miin e hoore am ko ɗoon ndew-mi, kono haŋkadi mi tawii alla ko nafata waɗtude fulɓe haɓdiiɓe tawa wiyooɓe en njoola en ɓee nana pola, paaynaaka. Yoo faame tan doole yoo kuccine ɗo foti ɗoo, mbaasen jooponirde e koye men sabu ko fawaa e men koo wonaa ene pawi koye men. 
PULAAGU.COM non ko addu miijo maa, goɗɗo adda miijo mum, ko gostondiral e demokaraasii gila dawaa dawi. Yoo ɗum juut. 
On njaaraama 
PULAAGU.COM noon ko pelɓondiral miijooji darni ɗum, ko nawata en yeeso. Oɗon ñaagaa yo on njokku gostondiral ngal. 
Wa salaam

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Miijam

Ecrit par: welainde (Invit ) le 17-07-2010 12:10

Wiide hande ina fela El hajji Njaay taw anda ko somii dhoon ko, dhum ko majjere mawnde.Al Hajji Njaay wadhii ko bhuri tidde so jogaade tele.Hare heddinde ndee ko fulbhe wonbhe e laamu mbaawata rokku demo jungo.Mo alaa bibje diwataa.Bibje makko hande ko lenol fulbhe.Njenoor meere meere alaa ko firti. 
Cadheele men fof ko huccinde hare e nder men.Dhum ko ustude doole men. 
Holto Hamma yeroyel woni?Danga yummum yoliima.So wonko duddu waawi yo o  
tuut e reedu makko.Kabhedhen e potal dhemdhe e nder Senegaal. 
Cadheele Al Hajji Njaay holliri tan ko cadhelee ngonka fulbhe e nder Senegaal.Bheen wonbhe e laamu Senegaal njidha nih dhemgal pulaar halee.Ko bhuri hen e mabhe ko wostaadhe.Kono hande sagataabhe dariibhe nanee e ndingiral mbelee ina kepta hujjaaji mum en.Kono windere Talla nde fusii uure ndee. O yii nyaw kono o addaani safaara. 
JOONI NOON HOL SAFAARA NJOGANI DHEN DHUM? 
Kono mo munyaani cuurki hebhataa yulbhe. 
HAA YEESO KO LAAWOL. 
SALAAM

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

On njaaraama dey.

Ecrit par: SY MOUSSA (Invit ) le 18-07-2010 21:36

pulaagu.com A udditii ɓerɗe a feerni hakkillaaji,a yeewtii woɗɗuɓe, kono haajooni njokkee yeewtere.Hono Alhajji njaay en,so annduɓe walla so alɗuɓe ina keewi e leñol men,kono eɗen ñaaganooɓe Allah yo ɓeydanɓe,so ganndal mum so ngalu mum kadi rokkaɓe ɓerɗe yantude genndiyankooɓe daraniiɓe ɗemngal ngal.e miijo am. Neɗɗo fotaani miijaade walla miijaneede ko leñol ngol foti waɗan'de ɗum,o foti miijaade kay koko o foti waɗande leñol ngol. 
so ɗum ɓenni eɗe mbiya kala joopaaɗo ɗo yo yettu Alla sabu ko Alla heɓni ɗum ɗoon,sabu kalasuuji amen ɓe ngalaa ngalu ngalaa ganndal ɓe njoopetaake ɗo,ɗum noon ena ñaaga nde annduɓe e alɗuɓe ɓe mbaɗtata hakkillaaji mum en e leñol ngol,sabu neɗɗo waawa dañde e aduna ko ɓuri leñol mum,so en nji'ii hannde Mannde Laa ina mawnine walla murtuɗo joop en wonko saabi, e raɓɓikinaade tan, goota fof yo tinno tiiɗna ɗo heediɗo on njaaraama, ko almudel almuɓɓe mon Muusaa Cali njafoɗon, so won pergitte ngoni heen

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

pinal

Ecrit par: hajji sal gelongal gamaaji (Invit ) le 03-10-2010 19:14

on calminaama on juuraama kasal geno jom winnder e kala ko ina dilla ina  
e bamtaare pulaar e pinal mum on calminaama calminaanali laa6i gonndude needi  
e neetaata e saha kala en kiwi en beetiimi ko goongo en beeltiima sabu ko darnde mon tagi min weltaade ko goongo ko ala koyde yo laando kono hannde  
min hajji sal ko ker maasar koddi ko heewi mi dum e nokku he kono ina fuyna  
mi annda hol ko sabiidum sabu gah ina wadi jongo6e pulaare kon 6e topiitaaka no foti ni waande te gah tan jiimi yennge e dakaaru taw ko  
pulaaga tan holla hen wadde dum famdaani wadde so doole donki yo doole  
ke66o wulaango jamma laddetake e gooto ko eeraanga e kala jiddo punal  
yo bamto a nanndama gara daarana hoorema baawa janktanaade goddo bo  
tawaka sabu leeguru tiyatar koli e nanoji men hanki fuuta fof nani gah  
ala jeddi tinno den e pinl mon ko dum woni bamtaare men  
 
kudol hajji sal gelongal gamaaji saare  
on jaaraaaaammmmmm

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaade

Ecrit par: mansour diop (Invit ) le 03-12-2010 21:08

assallamaaleykum woh rahmattullaay wo taala wo barkatu mi salminiri salminaago lislaam e needi e neetaare ko adi fof ko weltaare mawnde wodani lenol ful6e gila do wonno rajo e tele ha he 6ii internet dum ko weltaare e men ken lenol mawngol e oo aduna o fof e nder afrik hagol mawni no feewi so dum 6enni edden njaarno pelle daraniide pulaagu tode ngoni e aduna oo fof ha teekti e pulaagu .com yo allah 6amtube 6amta 6amtoo6e pulaar ya geno ko kanko woni ndokko ndokkoowo cellal e kissal yo wadan en dum o rokka en yajeende e no nawru den golle men yeeso aamiini ya rabbi on njaaraama bandiraa6e miim mbiyeteemi ko mansour diop njeyaami ko wuro ina wiye sange lobaali ko weltaare yo allah nawru de golle yeeso on njaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yiyandam

Ecrit par: ablaye sarr (Invit ) le 14-06-2011 16:36

lenol fulbe ko lenol galdu ngol jurmoniingol sabu ronkudedum nafde hooremum

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

pula pula

Ecrit par: hamidou (Invit ) le 03-02-2012 11:19

on diaarrama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Professeur

Ecrit par: Talla Ba (Invit ) le 14-02-2012 14:18

ko yurmini ala e men goto fof yo golan gol.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

-1'

Ecrit par: 1 (Invit ) le 17-01-2015 10:54

1

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

1

Ecrit par: 1 (Invit ) le 17-01-2015 10:54

1

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 19 de 19 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
E7L     SW8   
9 9  C  I 4  1A7
U 4  SOX  R99   
D P  A   B  CLS
6I2     DU8   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥