NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


ƁUNNDU GANNDAL: Hakkunde Abdul Bookar e Farmbaal Juulde Hammaat Demmba Aali Juulde Biraan Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 04-07-2010 )
 

Ecrit par MAMOUDOU GUISSE, le 04-07-2010 19:56

Pages vues : 19132    

Publié dans : Nguurndam Fulɓe, Ɓunndu Ganndal (Maamuudu GISE)


Image

H
annde noon bunndu ganndal ma naat e sirluuji boosoya haa etoo famminde hol no Boosoya laamoranoo e sahaa mo kaalɗen dow oo e hol ko joli hakkunde Abdul Bookar e Farmbaal Juulde Hammaat Demmba Aali Juulde Biraan ñaaki Mbañi lollirɗo Farmbaal Kahayɗi.
Abdul bookara Kan wuuri ko duuɓi 81 o laamorii ko duuɓi 25, o laamii duuɓi 56. Heen duuɓi sappo o laamii tan ko Boosoya, ko heddi e laamu makko koo ko Boosoya e Ngenaar fof tawi nanondiral waɗii hakkunde ɗii diiwanuuji ɗiɗi.

Ciftinen tawo Farmbaal Kahayɗi ko kañum wonnoo mawdo diiwaan Kahayɗi, kadi ko jaggal mawngal e konu Abdul Bookar Kan ngati e oon tuma hade Boosoya e Ngenaar renndude ko Faarmbaal heedi bannge rewo, Abdul Bookar heedi bannge worgo. So leydi ndii fof renndii,  jeeri e waalo heɓondirii labangal wontii gootal ko Abdul bookar Kan laamii leydi ndii. So tawii ilam hillii  Abdul heeɗtii  Daabiya (bannge worgo) ,Ilam seerndii jeeri e waalo Farmbaal heedi ko rewo. Haade Farmbaal heedi ko bannge rewo noon ko heedi toon koo fof ko kañum laamii. Alaa ko oo faɗtirta Abdul Bookar huunde fof ko omo gayna o gaynat tan. So jeeri e waalo heɓondirii o siimtana Abdul Bookar hol no yahrunoo. Ɗuum ko nde weli ndee.
Nde yehi haa Boosoya e Ngenaar ndennti  nanondiral waɗi; Abdul renndini Boosoya e Ngenaar fof ardini Farba Jowol, ndeen o ardinii Farba Jowol,  farmbaal mettini heen wultini Abdul Bookar haala ka. O wiymo won ko mbaɗɗaa; ko mbaɗɗaa ko noon njiɗmi ko anndin dema wonde Boosoya wonaa na’I luɓanoyteeɗi kalhaldi.
- Abdul Bookar wiymo ko kaa haala yahata.
- O wiyi "ka haala yahata ko boosoyo e Ngenaar ndenndii, mbiyɗaa yooFfarba Jowol ardo jaambareeɓe fof; minen ko min Boosoyaaɓe kono Farba Jowol heccaani min Duuɓi kadi luutotaako min. Ɗuum noon so tawii Farba Jowol ko kalhaldi huunoyta ko Ngenaar kono huunataa Ngenaar e boosoya fof ngati Boosoya wonaa na’i luɓanoyteeɗi kalhaldi."
-Abdul Bookar nanii haala kaa ete ina anndi ko halfini Farba Jowol koo, ko maasaalahaa mum (Farba Jowol ina jogii nih hattan halfineede ɗuum) kono faandaare Abdul Bookar heen ko mbele ina fanndina Ngenaar kañum ne. Omo anndi hay so ɗuum welaani Farmbaal ne, kañum ko Boosoyaajo; ko jeyi e Boosoya koo jogoraani yahde woppa ɗuum, kono Farba Jowol noon omo waawi waasde Ngenaar yaha, sabu Ngenaar ko jooni jooni yannti e makko  kono Ngenaar bannge mum wonnoo Boosoya woni bannge mum, nokku heen fof ko laamɗo mum joginoo Ngenaar noo follii El fekki sabu nuunɗal mum ngati won ko jaɓataa yamirde yoo waɗe.
El Fekki won ko reentii sabaabu nde mawngu mum,sabaabu nde ceernaagal mum,sabaabu nde nuunɗal mum, Abdul Bookar reentaaki ɗuum. (Konuuji ɗii cukkaama El fekki nde tawnoo njiɗi tan ko ñalnde fof yoo hello jeyngol hakku,wooda ko heɓaa. El Fekki noon ina salii ɗuum ko ɗum saabii pollugol El fekki e oon sahaa.
Nde Farmbaal kahayɗi haali ko haali ko Abdul Bookar wi’I eyyoo ko ɗum kaalɗaa. (Abdul noon wonaa laamɗo buɓtaado lelnaa kadi ne lelnaani daande) wiymo miin noon mi wonaa laamɗo baɗoowo huunde tan furee wiya mi ittii. Ko mbaɗmi koo ko ɗuum tan mbaɗmi.
-Farmbaal wiy bismilla! Miin dey ko e leydi hee ngonatmi, ndeenat-mi ko ko njeyi-mi ko. Ko njeymi e nder leydi hee ko mi reenat ɗum sabu hay gooto rokkaanimi ɗum saka heeɓta. Tawrumi ko baaba am; baaba am tawri baaba mum, oon ne tawri baaba mum, mi woppataa ɗum mi ɗaldataa ɗum hay gooto ko miin reenanta hoore am haa hisa.
Ko hawrani-mi so fewjaama mi waɗa, ko hawranaani-mi so fewjaama mi wiya mi waɗaani. E leydi hee huunde hawrantu am tan mi wada so hawranaani-mi mi wiya hay loppet(  ko enen tan mbiyi hay loppet kono  Farmbaal wonaa noon wiyri ngati en majjaani so ceɗɗo hanki sekii no jaabortoo).
Ngalɗoo Luural hakkunde Farmbaal Kahayɗi e Abdul Bookar Kan ronkanaa feere haa ko ɗuum saabii tuggude nde nanondiral hakkunde boosoya e Ngenaar waɗaa haa Abdul Bookar yalti Aduna fodde duuɓi 46 o waalaani e Kayhayɗi omo ñalla e wuro ngo kono o waalataa e maggo. Ma o waaltoyii Rinjaw maa o waaltoyii Jowol kono o waalataa e Kahayɗi ngati Farmbaal hankadi ɓe koolondiraani. Haa ko ɗuum saabii so batu laamɓe ina waɗa Farmbaal ina tawtoree. Abdul Bookar noddee e innde laamɗo  Boosoya e Ngenaar ara Farmbaal juulde noddee e innde mum ara. Nde wonnoo e oon sahaa Fuuta fof nani luural hakkunde Farmbaal e laamdo mum. Farmbaal dañaani follude laamɗo mum kono laamɗo oo ne dañaani jiimde e makko tan no laamaaɓe ɓee fof nih.
E tonngol tan Abdul Bookar laamiima duuɓi 56 ko e farmbaal tan nani "waɗ", "mi waɗaani". Maa Ɓunndu Ganndal naat e sirluuji Boosoya haa addana yarooɓe e mum yoga e yeruuji laaɓtuɗi e ɗeen jamirooje Abdul Bookar ɗe Farmbaal salii haa ngannden hol to ɗuum wuufti.

Maamuudu Mammadu GISE

* * * * *Reentino e tummbitagol binndanɗe jaltooje e lowre Pulaagu.com * * * * *

no_copying_sm.jpgJeyi ndee windande ko Pulaagu.com. Nokkude nde walla eggin'de nde e lowre wonnde caggal yamiroore winndaande Pulaagu.com ena haɗaa. Kala cokluɗo ɓamtude binndanɗe amen e jaaynde, lowre walla rajo ena foti jokkondirde e Pulaagu.com ɗaɓɓude yamiroore. Kala ɗo winndannde Pulaagu.com ɓamtaa, ena waɗɗii joom mum siifde innde e ñiiɓirde lowre ndee kañum e innde binnduɗo oo. Waasde ɗooftaade ɗee-ɗoo kuule ko tooñaŋngee e waasde teddinde gollantooɓe pulaar. Oɗon toraa faamamuuya.


HELLO AMEN E FACEBOOK - Yantu e yiɗɓe Pulaagu.com to Facebook!

Niiwto ngol-ɗoo dokkol QR ngam yahde to hello Pulaagu e FACEOOK!
Scannez le code QR ci-dessous pour aller sur notre page FACEBOOK!


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : almamy abdoul bocar kane, farmbaal, bosséa, nguénar, fouta, royaume théocratique


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 11 de 11 commentaires

Binndoowo

Ecrit par: Sayku umar BAH (Invit ) le 05-07-2010 10:38

Seydi GISE, zeezoo binndanze, ko veydooje ganndal e pinal, sanne. jokku wiztooji maaza, njokka habrude min heen ko imin naftoroo. 
Seydi GISE, yoo balze juut, battene moxxe.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

A jaaraama

Ecrit par: Maamuudu Gise (Membre ) le 06-07-2010 02:34

Aamiin seydi Bah teskuyaaji maaza ina cemmbina binndoowo ina veyda zum kiram ngamm yidde luggizinde wittooji mum e anyde sooynude yaakaare. Alla dey ne waawii tawaa e vunndu ganndal kala ko ina fota ittude zomka ma....

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Binndoowo

Ecrit par: Sayku Umar BAH (Invit ) le 06-07-2010 08:34

Mbiizaa"Alla ina waawi tawa vunndu ganndal fof na itta zomka am" Duwo gozzum, sabu zuum ko ko jaabaa. Kadi joomiraazo na anndi won'de ko kaalatmi ko vuli ko e verndi am. 
Kadi, ko mi bittoowo, mbeze anndi zum zoo ko munyal e tampere e waasde zaanaade anndinta zum nezzo. Kadi, mi yiyyi nata maaza, ko a cukolel, zum firti won'de ko a tampanzo zum. 
Seydi Gise jokku golle.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

nduu 6unndu ina nooti innde mum

Ecrit par: usmaan gaajo (Invit ) le 06-07-2010 09:32

guli ngalaa jeddi ngoodaani daande ko wootere ngam nduu 6unndu ndu ndiyam mum wonti mbiiru jam jam yar looto za ke6a ndakamme taareema 6ulnoowo nduu 6unndu ndu horata 6ee6ata ndu sooynaani jikke 6een zomzu6e sooyni noo6e ndiyam mayru ndu faabiima kadi 6een wonnoo6e e nder ladde tuula heela ina ngone ceezu naange wulnge jaw ndu faabiima kadi 6een wonnoo6e e majjere e kumpa sabu somi faami gila e ngardiindi haala ma idana mbiiza wonnde nduu 6unndu araani yedude yoga edaarti ndu ariko wallide ndeke kay ndu nooti tiima innde mayru seydi gese yoo geno won ballo rokuma doole e semmbe haa mbaawa 6ulna naade en e kala esaha

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ɓunndu ballal

Ecrit par: ALIW KONTEE (Invit ) le 06-07-2010 12:49

Laamu Abdul bookar e nder ngenaar;ɓurnoo bon'de e laamu deeniyaŋkoo e nder fuuta,ngam o yiɗaano ganndo wona e nder diiwaan he,o yiɗaano jontaaɗo wona e nder diiwaan he,o yiɗaano galo wona e nder diiaan he,o yiɗaano laamɗo wona e nder diiwaan he.El fekki mo wari o,ko oon dey ngenaar jaɓnoo jaɓɓinoo,koo ganndo,koo nuunɗuɗo,koo laamɗo jamyamo.mbiɗo roŋki faamde seeɗa, sabu e winndannde maa ɓennunde-nde,a wiy-no nde el fekki follaa nde, ko siree dara lomtii jooɗoyii ngijilon.Mi yiyii e ndee winndannde,nde abdul bookar wari el fekki,o lomtini ko farba jowol,ɗiɗo fof koy ngenaar njeyaa,mbbele o seerndu rewo e worgo,walla holno ɗum wonirnoo?.sikke alaa winndannde nde waɗii faayiida,kadi ɓunndundu wonii ɓunndu ganndal tigi rigi.A jaaraama seydi gise jokku golle,ngam yimɓe fof ina mbeltii.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Jaabawol

Ecrit par: Maamuudu Gise (Membre ) le 06-07-2010 16:43

A jaaraama seydi kontee a hollii hakkilantaagal ndokkuzaa nduu 6unndu haa mbaawzaa teskaade ko teskizaa ko.Hade am jaabaade noon mbozo yizi nde njoozotaa konngol ina e taariikh ina wiya (won ko ina wela kaaloowo tawa welataa keziizo).Wonaa ko ngannduzen e laamve vee ko fof mbaawaten haalde sabu sababuuji keewzi. mbozo jogii njoorto wonde aza faami zuum. 
Nde El fekki follaa nde omo wuuri o maayaani ngati o sornoyii ko Damnga ko siree Diyye Aali Tammbadu haa zuum ina jeyaa e sababuuji zi Abdul Bookar Kan yizirnoo Yannde e Damnga wiy ko maa hokkee ceere Sire Diyye(puccu). 
Nde Elfekki follaa nde won welaave won ve mbelaaka ko zuum jey tozzogol Siree Dara e Baylugol Laamorgop Damnga.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Weltaare

Ecrit par: ALIW KONTEE (Invit ) le 07-07-2010 13:07

Mi faamii jaabow maa,mi weltiima heen no feewi.ko mbiy-ɗaa wonko welata kaalɗo,tawa welataa keɗiiɗo;ko goonga,mbiɗo faami ngool konngol.kono seydi gise,so en njiɗii anndude koye men,(woni anndude haŋki men)alay sago ƴeewen haalde no woorunoo ni,hayso eɗen cugga yoo won seeɗa,mbaasen wonɗaade goonga o no feewi.kadi haɓeede e wolde,ɓuree doole,yaha mooloyo nokku goɗɗo,wonaa wulde,wonaa dogde,alaa ko sakkoyde feere,no waawirta foolde oon kaɓdiiɗo.somi hokkii yeru e ceernam sayku umaar Bah,koko dogi ina mooloyii caggal leydi moritani,kono haɗaani haɓena ndarii jamma e ñalawma fof;e haɓtaade ɓeen añɓe saliiɓe ndimaagu ɓaleeɓe e nder leydi moritani,haɓe mbaɗa seppooji,haɓe mbinnda defte e haalan'de Aduna ka fenaande wonnde moritani nde,haɓe kaala e jaayndeeji,haɓe kaala e rajooji;haɓe kaala teleeji.ko sabu ndeen darnde waɗi hannde haa laamu moritani,wiy-de kala njaltina nooɗo leydi yoo artu,ndoon dogdu hersinaaki.njaafoɗaa seydi gise,ngam mi yaltii ko woni faandaare ɓunndu ganndal ko,ko yiɗde wiy-de tan,jaambaaro ɓureede doole yaha mooloyoo nokku goɗɗo,haalde ɗuum fotaani mettude hay gooto,to baŋnge taarik.kono mbiɗo jaɓi,mbiɗo jaɓɓii,mbiɗo gooŋɗini,miijoma seydi gise,jokku golle,A jaaraama.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Binndoowo

Ecrit par: Sayku Umar BAH (Invit ) le 08-07-2010 08:32

Aliw, seydi Konte, ko kaalzaa ko, ko goonga. Ko noon tigi foti wayde; binndoowo daartol fotaani suggude. Kono tan mbeze sikki cazeele ze ko lenyol men venndaani tawo. yimve ve mbaawaani tawo seerndude ngawlaagu e daartol. Mo kaalzaa taanum, tawi wonaa mantugol fof, wiyata ko a ganyo muuzum. 
Kono tan won ko daartoowo waawaa waasde haalde, zuum woni pille mawze, zeen njijjitaake. 
Ko heddii noon, ko mawve men mbiyii: 
"Anndi fof, haali fof, bonni fof. Anndi fof, dexxi fof, bonni fof" 
Yowaade mi e ngol konngol, wazata mi wiyde onon zizo fof ozon njogii goonga. Seydi Konte e seydi Gise. Njokken golle.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

on nodaama

Ecrit par: futanke (Invit ) le 08-07-2010 13:17

on jaarama bandirabe misalminii on gooto fof e inde mum e yetoode mum

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

On njaaraama

Ecrit par: Maamuudu Gise (Invit ) le 08-07-2010 21:55

Kontee;Bah alla yiy golle mon kadi on kollii no wayii waawde himmande vivve fulve nduu vunndu so tawii mo woni kala wazii no mbazzon nih;Ngati onon fof e wonde Seermve am ve teddinmi hayso geno wazaano wirnitaawo hakkunde men. Ndeke Vunndu men ndu vulnaten nduu ari ko ittude wirnaango hakkunde almuvve e seeremve mum en. 
 
On njaaraama njokke golle.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare

Ecrit par: Amadou Harouna Sy (Invit ) le 29-09-2010 12:35

mbodo weltii, kadi mbodo weltono kala jahoowo e lowre fulbe wiyeteende pulaagu.com. Nde tawno neddo foti naayirde tan koko jeyi ko, enen noon njeyden ko poulaar, naayiren pulaar men, paarnoroden pinal men, njangen kadi demngal men ko dum woni nafoore e bural men. on njaaraama.  
GORKO MO GARALOL

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 11 de 11 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
5Q3     UMP   
9 W  K  G 8  U82
M 8  3CK  2YI   
X 1  I  O M  H9T
8K9     3ID   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥